Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Aarding. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t.de aardingsinatallatie:

In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen opgenomen die toelaten om gegevens over de componenten van de aarding van hoog- en laagspaningsinstallaties vast te leggen. Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Aardingsinstallatie

Beschrijving
Een galvanische verbinding van een elektrische installatie met de aarde. De elektrische installatie die op deze wijze met de aarde wordt verbonden krijgt een spanning van nul volt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aardingsnet, aardingsstelsel, aardingsweerstand, bevestiging (source), bevestiging (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aardingsnet Aardingsinstallatie aardingsnet 1 De manier waarop respectievelijk de bron en de verbruiker met de aarde verbonden worden om op die manier foutstromen af te voeren. Link
aardingsstelsel Aardingsstelsel details. 1 De wijze waarop verschillende aardingen (bv. laagspanningsaarding, nulpuntsaarding, hoogspanningsaarding) zich t.o.v. elkaar bevinden: ofwel bevinden alle aardingen zich uit elkaars invloedssfeer en hebben ze geen impact op elkaars potentiaal ofwel zijn alle aardverbindingen galvanisch met elkaar in contact. In het eerste geval spreekt men van gescheiden aardingsstelsel, in het tweede geval van een globale aarding.
aardingsweerstand Kwantitatieve waarde in ohm 1 De grootte van de weerstand tussen de aardelektrode en de omringende grond.
bevestiging (source) Aardingsinstallatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Aardingsinstallatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Aardingskabel

Beschrijving
Een aardingskabel is een geleidende verbinding, typisch uit koper, die ervoor zorgt dat een ongewenste elektrische stroom (foutstroom) op een installatie naar de aarde kan afgeleid worden.
Gebruik
Dit type verwijst naar een kabel die enkel de aarding als functie heeft en niet de geel-groene draad in een voedingskabel. Die laatste maakt impliciet deel uit van de voedingskabel.
Subklasse van
AIM naam object, Kabelmantel, Kabelmantel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is geïsoleerd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is geïsoleerd Boolean 1 Geeft expliciet aan of de aardingskabel al dan niet geïsoleerd is.

Aardingslus

Beschrijving
Een koperen geleider die onder de fundering van een gebouw de contouren van het te aarden gebouw volgt. De lus vertrekt en komt aan op de aardingsonderbreker.
Subklasse van
AIM naam object, Kabelmantel, Kabelmantel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Aardingsonderbreker

Beschrijving
De verbindingsklem waarop de aardgeleider(s), de hoofdbeschermingsgeleider(s), en de hoofdequipotentiaalgeleider(s) toekomen. Het gaat om een T-vormige klem, waarbij de functie van meetklem en hoofdaardingsklem wordt gecombineerd.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Aardingspen

Beschrijving
De aardingspen is het deel van de aardingsinstallatie dat in direct contact staat met de grond / de aarde.
Subklasse van
AIM naam object, Kabelmantel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De totale lengte van de aardingspen.

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Equipotentiaal verbinding

Beschrijving
Een equipotentiaal verbinding, ook wel equipotentiaalgeleider genoemd, voorziet de galvanische verbinding van een metalen object, dat in normale toestand niet stroomvoerend is, met het aardingsstelsel. Deze verbinding mag als aardingsgeleider derhalve nooit verbroken worden.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is geïsoleerd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aardingsinstallatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is geïsoleerd Boolean 1 Geeft expliciet aan of de aardingskabel al dan niet geïsoleerd is.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kabelmantel

Beschrijving
Abstracte voor eigenschappen van verschillende types kabel gebruikt voor aardingen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sectie .
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sectie Aardingskabel sectie 1 Geeft de dikte van een kabel of pen voor aarding weer als oppervlakte van een doorsnede, uitgedrukt in mm². Link

Kabelmantel

Beschrijving
Abstracte voor eigenschappen van verschillende types kabel gebruikt voor aardingen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenmantel diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
buitenmantel diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitenste afmeting van de kabel in millimeter.

Datatypes

Aardingsstelsel details.

Beschrijving
Complex datatype dat het mogelijk maakt om het attest van de distributienetbeheerder toe te voegen in het geval van een globaal aardingsstelsel.
Gebruik
Het attest is enkel vereist voor globale aardingsstelsels. Voor gescheiden aardinsstelsel kanhet attribuut attestDNB leeg blijven.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: attest distributienetbeheerder, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
attest distributienetbeheerder Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met het attest volgens het aardingsstelsel voorzien door de distributienetbeheerder . Voor een globaal aardingsstelsel moet een attest voorzien worden zoniet moet er van uitgegaan worden dat het om een gescheiden stelsel gaat
type Aardingsinstallatie aardingsstelsel 1 Geeft het type aan van het aardingsstelsel volgens een keuzelijst. Link

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ohm

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ohm.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ohm. "Ohm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers