Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Akela failover. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij de kabels en leidingen voor elektromechanische installaties. Het bevat tijdelijke types voor de migratie van assets uit de Akela toepassing van het Agentschap Wegen en Verkeer die niet kunnen omgezet worden naar volwaardige OTL assettypes. Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Abstracte aanvullende geometrie

Beschrijving
Abstracte om de eigenschappen en relaties van AanvullendeGeometrie te bundelen.
Subklasse van
AIM databank status, AIM Toestand
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bijlage, naam, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de aanvullende geometrie zoals toegekend door de beheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bijlage Bestandsbijlage 1 Het document of artefact dat een geometrie heeft.
naam String 1 De mensleesbare naam van een aanvullende geometrie. De beheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Activity complex

Beschrijving
Het gehele gebied dat door dezelfde exploitant op dezelfde locatie of op verschillende geografische locaties wordt beheerd,inclusief alle infrastructuur,apparatuur en materialen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: netwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
netwerk Netwerk type 1 Geeft aan bij welk type nutsvoorzieningennet de kabelmof hoort volgens de types uit IMKL en Inspire. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Appurtenance

Beschrijving
Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte waarop het functionele deel van de appurtenance zich bevindt.

Electricity appurtenance

Beschrijving
Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
Appurtenance
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: appurtenanceType, subthema.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
appurtenanceType Electricity appurtenance type 1 AppurtenanceType van de ElectricityAppurtenance. Link
subthema Electricity subthema 1 Classificatie van de asset volgens zijn functie op basis van een vaste lijst. Link

Electricity cable

Beschrijving
Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
Kabel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nominale spanning, operationele spanning, subthema.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
nominale spanning Kwantitatieve waarde in volt 1 Beschrijft de nominale systeemspanning op de plaats van levering.
operationele spanning Kwantitatieve waarde in volt 1 Beschrijft de gebruiks- of bedrijfsspanning op de leiding.
subthema Electricity subthema 1 Classificatie van een kabel, leiding, of leidingelementen volgens het thematisch domein waar deze toe behoren. Link

Heeft aanvullende geometrie

Beschrijving
Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kabel

Beschrijving
Abstracte voor attributen en relaties van allerlei types kabels.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenmantel diameter, buitenmantel kleur, fabrikant, heeft aanvullende geometrie, heeft aanvullende geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
buitenmantel diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitenste afmeting van de kabel in millimeter.
buitenmantel kleur Kabelmantel kleur 1 De hoofdkleur(en) die voor een waarnemer onmiddellijk zichtbaar is (zijn) zonder de kabel te ontmantelen, de kleur van de markeringen op die buitenste mantel buiten beschouwing gelaten. Link
fabrikant Kabel fabrikant 1 De naam van de producent van de kabel. Link
heeft aanvullende geometrie Onderdoorboring Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
heeft aanvullende geometrie Onderwaterkruising Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.

Kabelgeleiding en leiding bevestiging

Beschrijving
Abstracte voor het bevestigen van kabelgeleidingen en leidingen aan bouwkundige elementen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Leiding

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten leidingen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM naam object, Kabelgeleiding en leiding bevestiging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitendiameter, heeft aanvullende geometrie, is risicovol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
buitendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitendiameter van de leiding in millimeter. Indien de leiding geen cirkelvormige doorsnede heeft, dan gaat het hier om de diameter van de omgeschreven cirkel.
heeft aanvullende geometrie Onderwaterkruising Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
is risicovol Boolean 1 Geeft aan of werken aan of rond de leiding een verhoogd risico met zich meebrengen omwille van de aard van de betrokken leiding.

Omhullende inrichting

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van de relaties voor onderdelen die kabels kunnen omhullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: omhult, omhult.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
omhult Kabel Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
omhult Leiding Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.

Omhult

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onderdoorboring

Beschrijving
Gebruikt voor de registratie van kenmerken en de geometrie van een boring onder een weg of spoorweg.
Subklasse van
Abstracte aanvullende geometrie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: retributie, vergunning.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
retributie Kwantitatieve waarde in euro 1 Periodieke geldsom verschuldigd aan de eigenaar of beheerder van het terrein waaronder de onderboring ligt.
vergunning Bestandsbijlage 1 Het document met de vergunning voor de onderdoorboring.

Onderwaterkruising

Beschrijving
Gebruikt voor de registratie van kenmerken en geometrie van een ruimte waar kabels en leidingen onder een waterweg door gaan.
Subklasse van
Abstracte aanvullende geometrie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg wijze, buitendiameter, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg wijze Onderwaterkruising aanleg wijze 1 De manier waarop de onderwaterkruising gerealiseerd is volgens een vaste lijst met mogelijkheden. Link
buitendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitendiameter van de onderwaterkruising. Indien de kruising niet cirkelvormig is, gaat het hier om de diameter van de omgeschreven cirkel.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De effectieve lengte van de onderwaterkruising, rekening houdend met eventuele curves en dus niet als projectie op een vlak.

Pipe

Beschrijving
Een buis die dienst kan doen als object voor het omhullen van meerdere kabels of andere (kleinere) leidingen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
Omhullende inrichting, Leiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: containertype, kleur, netwerktype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
containertype Pipe container type 1 Attribuut dat het soort van kabel- en leidingcontainer aangeeft. Link
kleur Beschermbuiskleur 1 Kleur van buitenmantel volgens een vaste lijst. Link
netwerktype Netwerk type 1 Geeft aan bij welk type nutsvoorzieningennet de kabelmof hoort volgens de types uit IMKL en Inspire. Link

Telecommunications appurtenance

Beschrijving
Appurtenance-objecten zijn “toebehoren” of accessoires, dus allerlei apparaten, toestellen en dergelijke,kortom diverse soorten leidingelementen.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
Appurtenance
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: appurtenance type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
appurtenance type Telecommunications appurtenance type 1 Classificatie van accessoires. Link

Telecommunications cable

Beschrijving
Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van data van de ene locatie naar een andere.
Gebruik
Gebruik dit type enkel voor aanlevering voor AKELA indien geen specifieke types aanwezig zijn in OTL.
Subklasse van
Kabel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal type, subthema.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal type Datakabel materiaal 1 De indeling van het type volgens soort en materiaal van de kabel conform de indeling in IMKL. Link
subthema Telecommunications subthema 1 Classificatie van een kabel, leiding, of leidingelementen volgens het thematisch domein waar deze toe behoren. Link

Datatypes

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in euro

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro. "{Euro}"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in volt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in volt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt. "V"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers