AWV Object

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval AWV Object. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die er voor zorgen ervoor dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlEcoAfschermingtype 1 Het type van afscherming.

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

AWV naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: awv id, datum oprichting object, lokale identificator, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
awv id AWV-identificator 1 Unieke ID van het object
datum oprichting object Date 1 Datum van de oprichting van het object
lokale identificator AWV-identificator 1 Een id voor lokaal,intern gebruik.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type DteURI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel DtcAWVDocument 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging DtcAWVDocument 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel DtcAWVDocument 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend KlKleurReflector 1 De kleur van de bebakening in aflopende richting.
kleur oplopend KlKleurReflector 1 De kleur van de bebakening in oplopende richting.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, drassigheid, exoten, lengte, obstakels, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid KlVegetatieDrassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.
exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort DtcVegetatieSoortnaam 1 De naam van de plantensoort .
taludwaarde KlTaludWaarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie KlGrazigeVegetatieBeheer 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie.
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie KlHoutigeBeheer 1..Q Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie.
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie KlSierbeplBeheer 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting.
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Berm

Beschrijving
Meestal horizontaal vlak van een oever, begrensd door een waterloop, een dijk of een ander element.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Betuining

Beschrijving
Een lijnvormig element dat de stabiliteit van de teen van het onderwatertalud verzekert.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, teenpaalfrequentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de betuining.
teenpaalfrequentie KwantWrdInMeter 1 De tussenafstand van de palen in meter.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, constructie en montageplan, type, verzegeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota DtcAWVDocument 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type xlsx of pdf.
constructie en montageplan DtcAWVDocument 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type dwg of pdf.
type KlBevestigingsbeugelType 1 Type bevestigingsbeugel
verzegeld Boolean 1 Aanwezigheid van een verzegeling op de bevestigingsbeugel tegen het ongemerkt losmaken ervan

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlPutMateriaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd.

Boomvormbeheer

Beschrijving
Abstracte als beheerobject van de boomvorm.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begieting, onderzoek tomograaf, onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begieting Boolean 1 Aanduiding of begieting van de boom nodig is en gebeurt.
onderzoek tomograaf Boolean 1 Aanduiding of onderzoek is gedaan met een tomograaf.
onderzoek trekproef Boolean 1 Aanduiding of onderzoek gedaan is met de trekproef.

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afgesloten, breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, scharnierend, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afgesloten Boolean 1 Geeft aan of de afsluitinrichting kan worden afgesloten of niet.
breedte KwantWrdInCentimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse KlDekselKlasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen.
dekselvorm KlRioleringVorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel.
hoogte KwantWrdInCentimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
kader KlDekselKaderType 1 Bepaalt het type van het dekselkader.
materiaal KlDekselMateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd.
oppervlakte Decimal 1 De oppervlakte van de bovenbouw
regeling KlDekselRegeling 1 Bepaalt hoe de regeling van het deksel gebeurt.
scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling KlDekselVergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel.

Bovenrand onderwatertalud

Beschrijving
Het peil van de waterloop bij gemiddelde hoogwaterstand.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, lengte, man toegankelijk, opgevuld, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts KwantWrdInMeterTAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts KwantWrdInMeterTAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts KwantWrdInMeter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts KwantWrdInMeter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
helling KwantWrdInPromille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in ‰.
hoogte binnenzijde KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabileerd/opgevuld is of niet.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vorm KlRioleringVorm 1 Bepaalt de vorm van de buis.

Buisbekleding

Beschrijving
De bekleding of coating ter bescherming van de buis.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, tot, type, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1 De technische fiche van de buisbekleding.
tot KwantWrdInMeter 1 Het einde van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de buis.
type KlBuisbekledingType 1 Bepaalt het type van de buisbekleding.
van KwantWrdInMeter 1 Het begin van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de leiding.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Damwand

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waterdicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waterdicht Boolean 1 Geeft aan of de damwand al dan niet waterdicht is.

Dijk

Beschrijving
Ophoging langs een waterloop, die boven het maaiveld uitsteekt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dijkkant, hoogte, kruinbreedte, noodoverlaat, peil noodoverlaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dijkkant KlDijkkant 1 De kant van de dijk.
hoogte KwantWrdInMeterTAW 1 De hoogte van de dijk in meter TAW.
kruinbreedte KwantWrdInMeter 1 De kruinbreedte is de afstand tussen de dijkinsteken in meter.
noodoverlaat Boolean 1 Bepaling of er al dan niet een noodoverlaat aanwezig is in de dijk. Een noodoverlaat is een lokale verlaging in de dijk om water gecontroleerd te laten overstorten bij overvulling van het wachtbekken.
peil noodoverlaat KwantWrdInMeterTAW 1 Het peil van de noodoverlaat in meter TAW.

Dijkkern

Beschrijving
Een lijnvormig element binnenin de dijk bestaande uit bv. beton, plastic, bentonietklei,... om de waterdichtheid te garanderen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlDijkkernMateriaal 1 Het gebruikte dijkkern materiaal.

Dijktalud

Beschrijving
De schuine zijvlakken van het dijklichaam.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: taludhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
taludhelling KlHelling 1 De hellingsgraad van de dijktalud in kwarten.

Dijkteen

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het maaiveld.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Drasberm

Beschrijving
Een drasberm is een onderdeel van de bedding van een waterloop waarvan het bodempeil min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn ligt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Duikschot

Beschrijving
Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1 De technische fiche van het duikschot.

Eco poort

Beschrijving
Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, poort type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van de poort in meter.
poort type KlEcoPoorttype 1 Bepaling van het type van poort.

Ecologische maatregel relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten ecologische maatregelen te groeperen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gecombineerde put

Beschrijving
Alle putrelaties
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geleiding

Beschrijving
Abstracte voor de geleidingsobjecten bij ecologische maatregelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gerelateerd verkeersteken

Beschrijving
Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord die bij een bepaalde wegmarkering hoort.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte KwantWrdInMeter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde KlHelling 1 De hellingsgraad van de gronddam in kwarten.
helling voorzijde KlHelling 1 De helling van de gronddam in kwarten.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
kruinbreedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Inspectieput

Beschrijving
Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren, reinigen of onderhouden.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlPutType 1 Het type van de put zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het standaardbestek 250.

Kopmuur

Beschrijving
Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlKopmuurMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de kopmuur.

Kruininsteek

Beschrijving
De snijlijn van de dijkkruin met het dijktalud.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Ledbord toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende ledborden.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opstelhoogte KwantWrdInMeter 1 De opstelhoogte van het ledbord vanaf het maaiveld.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van een linkend element.

Markering

Beschrijving
Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: handwerk, kleur, opvatting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
handwerk Boolean 1 Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .
kleur DteKleurRAL 1 De kleur van de gebruikte markering.
opvatting KlSignalisatieMarkeringOpvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis.

Motorvangplank

Beschrijving
Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan, met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: snelheidsklasse, werkingsbreedte mvpwd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
snelheidsklasse KlLEACSnelheidsklasse 1 De snelheid waarmee de testen uitgevoerd worden en of deze plaatsvinden op een continu of discontinu (niet in gebruik bij AWV) systeem
werkingsbreedte mvpwd KwantWrdInMeter 1 De afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem.

Muurdoorgangsstuk

Beschrijving
Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Oever

Beschrijving
Terrein aan elke zijde van een waterloop.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oeverkant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oeverkant KlOeverKant 1 De kant van de oever.

Oeverrol

Beschrijving
Een oeverrol is een samenvoeging van vezelstoffen tot een cilindrische structuur en wordt ter hoogte van de gemiddeld hoogwaterstand geplaatst, tegen de erodering van oevers van wind en water.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: biodegradeerbaar, materiaal, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
biodegradeerbaar Boolean 1 Bepaling of de oeverrol al dan niet biologisch degradeerbaar is.
materiaal KlOeverrolMateriaal 1 Het materiaal van de oeverrol.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de oeverrol.

Oeverzone

Beschrijving
Strook land vanaf de insteek van de waterloop die een functie vervult.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onderbord

Beschrijving
Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opening

Beschrijving
Doorgangen voorzien als vluchtmogelijkheid met dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen bezitten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlLEGCOpeningType 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1)

Overstortrand

Beschrijving
Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, materiaal, technische fiche, variabel deel type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de overstortrand in millimeter.
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de overstortrand in millimeter.
materiaal KlOverstortrandMateriaal 1 Het materiaal waaruit de overstortrand vervaardigd is.
technische fiche DtcAWVDocument 1 De technische fiche van de de overstortrand.
variabel deel type KlVariabelDeelType 1 Bepaalt het type van het variabel deel van de overstortrand.
wanddikte KwantWrdInMillimeter 1 De wanddikte van de overstortrand in millimeter.

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nalichtingstijd KwantWrdInMinuut 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool KlPictogramSymbool 1 Het symbool op het pictogram.

Piezometrische buis

Beschrijving
Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diepte KwantWrdInMeter 1 De diepte van de piezometrische buis in meter.

Plasberm

Beschrijving
Een plasberm is een onderdeel van de bedding van de waterloop waarvan het bodempeil onder de waterlijn ligt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef boomtoestand

Beschrijving
Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nader onderzoek tomograaf, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nader onderzoek tomograaf DtcAWVDocument 1..* Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
verder onderzoek trekproef DtcAWVDocument 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Profielelement

Beschrijving
Geprefabriceerd element dat besstaat uit al dan niet gewapende betonelementen die, samengevoegd, een doorlopend open kanaal vormen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlProfielelementType 1 Het type van profielelement.

Put relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Putbekleding

Beschrijving
De soort afwerkingslaag waarmee een put bekleed is.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plaats, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plaats KlBekledingPlaats 1 De plaats van de bekleding van de put.
type KlPutbekledingType 1 Bepaalt het type van de putbekleding.

Referentiepunt

Beschrijving
Een kilometer- of hectometerpaal.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opschrift, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opschrift DteTekstblok 1 Het opschrift van het referentiepunt.
type KlSignalisatieReferentiepuntType 1 Het type van referentiepunt.

Retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Fysieke drager van het verkeersteken waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzicht, afbeelding, afmeting, fabricagevoorschrift, folietype, kleur achterkant, opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanzicht KwantWrdInDecimaleGraden 1 De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as.
afbeelding DtcAWVDocument 1..* De afbeelding van het retroreflecterend verkeersbord.
afmeting DtuAfmetingVerkeersbord 1 De afmeting van het retroreflecterend verkeersbord.
fabricagevoorschrift String 1 Het fabricagevoorschrift op het retroreflecterend verkeersbord.
folietype KlFolieType 1 Het type folie dat bevestigd is aan het retroreflecterend verkeersbord.
kleur achterkant DteKleurRAL 1 De kleur van de achterkant van het retroreflecterend verkeersbord.
opstelhoogte KwantWrdInMeter 1 Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Riolering

Beschrijving
De groepering van de objecten die behoren tot de riolering.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rioleringsbeheerder, rioleringseigenaar, rioleringsstelsel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rioleringsbeheerder KlRioleringBeheerder 1 De beheerder van de rioleringsinfrastructuur.
rioleringseigenaar KlRioleringEigenaar 1 De eigenaar van de rioleringsinfrastructuur zoals deze gekend is binnen AWIS 2.0.
rioleringsstelsel KlRioleringStelsel 1 Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt.

Riooltoegang

Beschrijving
Het uiteinde van een rioolbuis.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type riooltoegang.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type riooltoegang KlUitlaatType 1 Bepaalt het type van een riooltoegang.

Sleuf

Beschrijving
Lijnvormige verdieping van de natuurlijke ondergrond, nodig voor het leggen van leidingen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diepte, uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diepte KwantWrdInCentimeter 1 De diepte van de sleuf in centimeter.
uitvoering KlSleufUitvoering 1 Bepaalt de wijze van de uitvoering van de sleuf.

Straatmeubilair

Beschrijving
Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Taludinsteek

Beschrijving
Snijlijn van het maaiveld met een waterlooptalud.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Teenonderwatertalud

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het bodemvlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Terugkeer

Beschrijving
Een mogelijkheid om dieren die toch aan de wegkant verzeild zijn geraakt terug naar de veilige kant te laten begeven.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type uitvoering KlEcoOverstaptype 1 Het type van terugkeer.

Veerooster

Beschrijving
Een veerooster is een infrastructurele voorziening die is aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat vee een gebied binnenkomt of verlaat.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van het veerooster in meter.

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte KlVegetatieelementHoogte 1 De hoogte van het vegetatie-element in meter.
niveau Decimal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam DtcVegetatieSoortnaam 1 De naam van de plantensoort.

Verankering

Beschrijving
Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de steun stabiel rechtop zetten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, diameter, diepte, hoogte, is permanent, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de verankering.
diameter KwantWrdInMillimeter 1 De diameter van de verankering.
diepte KwantWrdInMillimeter 1 De diepte van de verankering.
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de verankering.
is permanent Boolean 1 Bepaling of de verankering van blijvende duur is.
type KlAlgMateriaal 1 Soort verankering.

Verkeersbordconcept

Beschrijving
Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, betekenis, verkeersbordcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding DtcAWVDocument 1..* De afbeelding van het verkeersbordconcept.
betekenis String 1 Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode.
verkeersbordcode KlVerkeersbordCode 1 Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode.

Verkeersbordopstelling

Beschrijving
Het geheel van verticale verkeersborden op éénzelfde geolocatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, positie ten opzichte van de rijweg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding DtcAWVDocument 1..* Grafische weergave van de opstelling geplaatst op het openbaar domein. Een bestand dat een afbeelding weergeeft.
positie ten opzichte van de rijweg KlPositieSoort 1 Manier waarop de opstelling zich verhoudt tot de rijbaan.

Verkeersteken

Beschrijving
Abstracte voor de verkeersteken eigenschappen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afbeelding, plaatsbeschrijving, variabel opschrift.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres DtcAdres 1 Adres van het verkeersteken.
afbeelding DtcAWVDocument 1..* Foto van het verkeersteken.
plaatsbeschrijving String 1 Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.
variabel opschrift String 1 Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.

Vooroever

Beschrijving
Vooroever is een lijnvormig element geplaatst voor de oever om bv. erosie van de oever te voorkomen, als voorbezinking na een overstort of als paaiplaats.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wand

Beschrijving
Een verticaal constructiedeel, vrijstaand of omsluitend die een afscheiding vormt, bv. tussen 2 ruimtes.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop talud

Beschrijving
De zijkanten van de waterloop.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloopbodem

Beschrijving
Het (theoretisch) horizontale vlak van de bedding.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm KlWegbermBIO 1 De bijzonder ingericht onderdeel van de wegbermen.
type KlWegbermType 1 Type van wegberm.

Wildwaarschuwingsdetectie

Beschrijving
Abstracte voor het wildwaarschuwingsdetectie systeem.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte KwantWrdInMeter 1..2 De hoogte van de detectie apparaten in het wildwaarschuwingssysteem.

Wildwaarschuwingssluis

Beschrijving
Een onderbreking in het ecoraster waar een wildwaarschuwingssysteem is geïnstalleerd zodoende de voertuigen te waarschuwen voor overstekende dieren.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte vand de sluis (als opening) tussen de geleiding of ecoraster in meter.

Datatypes

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op DateTime 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/awv-object/ontwerpdocument/v26/context/awv-object.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/awv-object/ontwerpdocument/v26/context/awv-object-SHACL.ttl