Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Bruggen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. Bruggen:

In dit implementatiemodel zijn onderdelen opgenomen die te maken hebben met bruggen zoals beschreven in het Standaardbestek 260.
Dit omvat thema's zoals:

 • Brugdek
 • Brugdekvoeg
 • Brugligger
 • Vlotplaat
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Aanhorigheden brug

Beschrijving
Een bundeling van aanhorigheden die bij een brug kunnen horen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Brugdeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kelderlandhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kelderpijler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Landhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pijler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Aanvaarbescherming

Beschrijving
Constructie om schepen te geleiden en/of te verhinderen dat ze ergens tegenaan botsen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, lengte, Type aanvaarbescherming.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, in meter, van de aanvaarbescherming.
Type aanvaarbescherming Type aanvaarbescherming 1 De soort van aanvaarbescherming. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Axiaal draagvermogen

Beschrijving
Abstracte voor de bundeling van de axiale druk- en trekdraagvermogens, berekend volgens verschillende grenstoestanden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drukdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden, drukdraagvermogen in uiterste grenstoestand, trekdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden, trekdraagvermogen in uiterste grenstoestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
drukdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden Kwantitatieve waarde in kN 1 Karakteristieke waarde van de maximale druklast die een constructie-element kan dragen in gebruiksgrenstoestanden (GGT), uitgedrukt in kilonewton.
drukdraagvermogen in uiterste grenstoestand Kwantitatieve waarde in kN 1 Drukdraagvermogen, uitgedrukt in kilonewton, in uiterste grenstoestand (UGT) design approach DA1/1.
trekdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden Kwantitatieve waarde in kN 1 Karakteristieke waarde van de maximale treklast die een constructie-element kan dragen in gebruiksgrenstoestanden (GGT), uitgedrukt in kilonewton.
trekdraagvermogen in uiterste grenstoestand Kwantitatieve waarde in kN 1 Trekdraagvermogen, uitgedrukt in kilonewton, in uiterste grenstoestand (UGT) design approach DA1/1.

Balk

Beschrijving
Ruimteoverspannend enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, type balk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Aanvaarbescherming De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type balk Type balk 1 De soort van balk. Link

Betonnen constructie object

Beschrijving
Een generiek betonnen constructie-element dat op maat gemaakt is. Dit gaat niet over een (standaard) betonnen profiel of plaat, maar over een specifiek gevormd betonnen object.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, technische fiche, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugballast De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het betonnen object. Specifieke afmetingen, doorsnedes en/of plannen zijn hierin opgenomen.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van het totale betonnen object uitgedrukt in kubieke meter.

Betonnen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betonspecificaties, uitvoeringsmethode, wapeningsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betonspecificaties Betonspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte beton.
uitvoeringsmethode Uitvoeringsmethode 1 Op welke manier het beton wordt aangebracht. Link
wapeningsplan Bestandsbijlage 1 Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Boog

Beschrijving
Een gebogen overspanning (boven een opening), tussen twee steunpunten en ter ondersteuning van een brug, waarbij de druk (ook) zijdelings wordt afgevoerd.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Brug

Beschrijving
Een beweegbare, vaste of drijvende verbinding voor het verkeer tussen twee punten, die door water of iets anders gescheiden zijn.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: burgerlijke klasse, dwarse indeling op de brug, ontwerpbelasting, totale breedte brug, totale lengte brug, totale oppervlakte brug.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
burgerlijke klasse Burgerlijke klasse brug 1 Maximaal toegelaten belasting door gestandariseerde assen, meestal uitgedrukt als totaalgewicht / aslast in kN. Dit dient als ontwerpbelasting en om te oordelen of reële konvooien de brug kunnen overschrijden.
dwarse indeling op de brug Bestandsbijlage 1 Een dwarse indeling op de brug (wie maakt gebruik van welk deel van de brug,...). Dit wordt weergegeven in een schets of een plan.
ontwerpbelasting String 1 De draagkracht waarvoor de brug ontworpen is.
totale breedte brug Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale breedte van de hele brug, in meter.
totale lengte brug Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, uitgedrukt in meter, van uiterste brugdekvoeg tot uiterste brugdekvoeg (gemeten over de ganse lengte van de brug).
totale oppervlakte brug Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de brug, uitgedrukt in vierkante meter. Dit is meestal de breedte maal lengte.

Brugballast

Beschrijving
Extra gewicht dat, meestal, geplaatst wordt op het einde van een brugdeel om het brugdeel naar beneden te krijgen. Dit dient om negatieve steunpuntreacties weg te werken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ligt op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
ligt op Brugdeel Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.

Brugdeel

Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal overspanningen Natuurlijk getal 1 Aantal overspanningen, van oplegging naar volgende oplegging (bij een isostatisch brugdeel zal dit één overspanning zijn, bij een hyperstatisch brugdeel zijn dit er meerdere).
bevestiging Trillingsvoorziening Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Aanhorigheden brug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brugdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
graad van beweegbaarheid graad van beweegbaarheid 1 De manier waarop het brugdeel beweegt. Link
graad van statische bepaaldheid Graad van statische bepaaldheid 1 Welke statische bepaaldheid het brugdeel heeft. Link
heeft voorziening negatieve reactie Boolean 1 Geeft aan of het brugdeel een voorziening negatieve reactie bevat, al dan niet.
hoort bij Brug De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
individuele afstand overspanningen Kwantitatieve waarde in meter 1..* De individuele afstand tussen opeenvolgende opleggingen, in meter. Dit wordt uitgedrukt gaande van LO naar RO, of in oplopende kilometerpunten. Er kunnen meerdere waarden mogelijk zijn (vb.: voor hyperstatische brugdelen).
ligt op Oplegrij Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
materiaal dragende structuur Materiaal dragende structuur brugdeel 1 Het materiaal van de dragende structuur van het brugdeel. Link
totale breedte brugdeel Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale breedte van het brugdeel, uitgedrukt in meter.
totale lengte brugdeel Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van voeg tot voeg van het brugdeel, uitgedrukt in meter.
totale oppervlakte brugdeel Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van het gehele brugdeel (van hetzelfde type), uitgedrukt in vierkante meter.
totale spankracht Kwantitatieve waarde in kN 1 De totale spankracht van het brugdeel, uitgedrukt in kiloNewton.
type beweegbaar brugdeel Type beweegbaar brugdeel 1 Het type van het beweegbaar brugdeel. Link
type brugdeel Type brugdeel 1 Het type brugdeel. Link

Brugdek

Beschrijving
Dragende structuur die kan bestaan uit platen, balken,... Deze kan uitgevoerd worden in verschillende materialen (beton, staal, kunststof, hout).
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Brugdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkenmerk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Brugdekvoeg

Beschrijving
Voegconstructie die dient om een opening te overbruggen. Voldoende vervormbaar om zich te kunnen aanpassen aan de bewegingen van de boorden en weerstandbiedend om belastingen te kunnen opvangen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschikbare voegopening, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, detailplan, heeft geluidsreducerend elementen, lopende meter voeg, producent, type brugdekvoeg, type verankering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beschikbare voegopening Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De beschikbare voegopening van de brugdekvoeg bij een gemiddelde temperatuur van 10 °C, uitgedrukt in centimeter.
bevestiging Brugdeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kelderpijler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Landhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kelderlandhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brugdek Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
detailplan Bestandsbijlage 1 Het detailplan van de brugdekvoeg.
heeft geluidsreducerend elementen Boolean 1 Geeft aan of de brugdekvoeg, al dan niet, geluidsreducerend elementen heeft.
lopende meter voeg Kwantitatieve waarde in meter 1 De lopende meter van de brugdekvoeg.
producent String 1 De producent die de brugdekvoeg heeft gemaakt.
type brugdekvoeg Type brugdekvoeg 1 Het type van de brugdekvoeg. Link
type verankering Type verankering brugdekvoeg 1 Het type van de verankering van de brugdekvoeg. Link

Brugligger

Beschrijving
Ondersteunende balkstructuur van een brug onder het brugdek.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detailplan brugligger, hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detailplan brugligger Bestandsbijlage 1 Tekening of plan van de brugligger. Deze omvat o.a. ook afmetingen,...
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Type brugligger 1 Het type van brugligger. Link

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie elementen geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de constructie-elementen te bundelen die gerelateerd zijn aan geluidswerende constructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie sokkel

Beschrijving
Betonnen zool die het object dat erop rust verhoogt of dat dient om een structuur op een goede manier te kunnen opleggen/verbinden met de fundering.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmetingen Afmeting bxlxh in centimeter 1 De afmetingen van de constructiesokkel.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Constructief object

Beschrijving
Een bundeling van alle constructieve installaties.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draagkabel

Beschrijving
Een kabel opgebouwd uit vele strengen, die gebundeld en omhuld worden.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Externe naspanning

Beschrijving
Nagespannen kabel of staaf die wordt geplaatst om de draagkracht van een structuur (bv. van een brug) te verhogen. Dit kan zowel in bestaande als in nieuwe structuren wordt toegepast.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale naspanning, type naspanning.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
totale naspanning Kwantitatieve waarde in kN 1 De totale naspanning, uitgedrukt in kiloNewton.
type naspanning Type externe naspanning 1 Het type naspanning. Link

Fundering

Beschrijving
Abstracte voor verschillende manieren om er voor te zorgen dat het eigen gewicht van het object dat de fundering krijgt en de krachten uitgeoefend op dat object, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zit hoofdzakelijk onder het maaiveld en heeft tot doel het stabiliseren van een ander object.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzetpeil, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanzetpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het laagste punt van de onderkant van een element, ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil).
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Funderingspaal

Beschrijving
Diepfundering waarbij d.m.v. palen de belasting wordt afgedragen naar de diepe ondergrond. Enkel te gebruiken wanneer het type paal nog niet is vastgelegd bij ontwerp.
Subklasse van
Axiaal draagvermogen, Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afkap- of bovenpeil, bevestiging, dwarsafmetingen, hellings- of schoorhoek, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, paallengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afkap- of bovenpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het bovenvlak van de paal, na verwijderen van eventuele overlengte, exclusief uitstekende wapening. Berekend ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil). Afkappeil wordt enkel gebruikt voor in-situ betonpalen.
bevestiging Funderingszool Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsafmetingen Dwarsafmetingen 1 Dwarsdoorsnede van het element bv. lengte, breedte, diameter,...
hellings- of schoorhoek Hellings- of schoorhoek 1 De hoek die de paal maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in decimale graden of in 1 op x.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
paallengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Afstand gemeten, in meter, volgens de as van de paal tussen het afkappeil en het aanzetpeil.

Funderingszool

Beschrijving
Structuur van voldoende stijfheid om de belastingen van de bovenbouw op te nemen en over te dragen naar andere funderingselementen (bv. palen). Als het gaat over een funderingszool die de belastingen naar de grond overdraagt (fundering op staal), dan moet 'Fundering op staal' gebruikt worden.
Subklasse van
Betonnen constructie-element, Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, volume, zoolhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Funderingspaal Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Aanvaarbescherming De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de funderingszool in kubieke meter.
zoolhoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte van de funderingszool in centimeter.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Horizontale constructieplaat

Beschrijving
Een plaat die dient ter constructie en die horizontaal wordt gebruikt. Deze omvat geen platen die met fundering te maken hebben (vb.: funderingsplaat, funderingszool,...).
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Aanvaarbescherming De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugdek De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Type horizontale plaat 1 Het type horizontale plaat. Link

Houten constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van houten constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: houtspecificaties.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
houtspecificaties Houtspecificaties 1 De eigenschappen van het gebruikte hout.

Houten constructieprofiel

Beschrijving
Houten enkelvoudig constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. De breedte is weer gelijk of kleiner dan de hoogte. Dit profiel heeft een dragende functie.
Subklasse van
Constructie element, Houten constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detail dwarsdoorsnede, heeft grondcontact, heeft watercontact, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, lengte, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detail dwarsdoorsnede Bestandsbijlage 1 Details van de afmetingen en van de dwarsdoorsnedes.
heeft grondcontact Boolean 1 Geeft aan of het houten profiel of een onderdeel ervan in contact staat met grond, al dan niet.
heeft watercontact Boolean 1 Geeft aan of het houten profiel of een onderdeel ervan in contact staat met water, al dan niet.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, in lopende meter, van het profiel.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume, uitgedrukt in kubieke meter, van het houten profiel in zijn geheel.

Kelderlandhoofd

Beschrijving
Landhoofd uitgerust met kelder voor het herbergen van bewegende delen of onderhoudsvoorzieningen (bv. beweging tegengewicht). Deze kan ook afgesloten zijn (niet toegankelijk) en holle ruimtes bevatten.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg, hoort bij, in of op de rand van de waterweg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Aanhorigheden brug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brugdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.
hoort bij Brug De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
in of op de rand van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of het kelderlandhoofd in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Kelderpijler

Beschrijving
Pijler uitgerust met een kelder voor het herbergen van bewegende delen of onderhoudsvoorzieningen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg, hoort bij, in of op de rand van de waterweg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Aanhorigheden brug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brugdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.
hoort bij Brug De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
in of op de rand van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of de kelderpijler in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Kolom

Beschrijving
Een verticale constructie die dient als drager en bestaat uit een zuil of pilaar.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hellingshoek, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, zijden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hellingshoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek die het object maakt met het grondvlak, uitgedrukt in decimale graden.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
zijden Zijden type 1 Het type van de zijden dat de kolom heeft (recht, rond, schuin,...) Link

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligt op, ligt op, ligt op, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Kelderlandhoofd Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Horizontale constructieplaat Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Brugdek Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Ladder

Beschrijving
Een ladder is een constructie van verticale bomen met horizontale sporten die gebruikt wordt als klimmiddel/gereedschap.
Subklasse van
AIM naam object, Aanhorigheden brug
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft rail met antivaltoestel, heeft veiligheidsinstap, heeft veiligheidskooi, is beveiligd, lopende meter, materiaal ladder, technische fiche, uitschuifbare lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft rail met antivaltoestel Boolean 1 Geeft aan of de ladder, al dan niet, een rail heeft met een antivaltoestel.
heeft veiligheidsinstap Boolean 1 Geeft aan of de ladder een veiligheidsinstap heeft, al dan niet.
heeft veiligheidskooi Boolean 1 Geeft aan of de ladder een veiligheidskooi heeft, al dan niet.
is beveiligd Boolean 1 Geeft aan of de ladder beveiligd is, al dan niet. Bijvoorbeeld: de ladder heeft een slot tegen vandalisme,...
lopende meter Kwantitatieve waarde in meter 1 De lopende meter van de ladder. De uitschuifbare ladderbomen worden hier niet bij in rekening gebracht.
materiaal ladder Materiaal ladder 1 Het materiaal waaruit de ladder is opgebouwd. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de ladder.
uitschuifbare lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte, uitgedrukt in meter, tot waar de ladder uitschuifbaar is.

Landhoofd

Beschrijving
Eindsteunpunt van een brug die de overgang vormt naar het achterliggend grondlichaam én als hoofdfunctie heeft de brug te ondersteunen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg, hoort bij, in of op de rand van de waterweg, type landhoofd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Aanhorigheden brug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brugdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.
hoort bij Brug De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
in of op de rand van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of het landhoofd in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.
type landhoofd Type landhoofd 1 Het soort landhoofd. Link

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Metselwerk

Beschrijving
Bouwconstructie met stenen waarbij metselspecie het verband tussen de stenen verzorgt.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bewerkingsmanier, dikte, heeft steensnedeplan, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, is dragend, materiaal stenen, technische fiche, type voeg, verband, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bewerkingsmanier Bewerkingsmanier metselwerk 1 De manier waarop het metselwerk bewerkt wordt. Link
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De (wand)dikte van het metselwerk, uitgedrukt in millimeter.
heeft steensnedeplan Boolean 1 Geeft aan of het metselwerk, al dan niet, een steensnedeplan heeft (enkel van toepassing bij crinoïdenkalksteen).
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is dragend Boolean 1 Geeft aan of het metselwerk dragend is, al dan niet.
materiaal stenen Materiaal stenen 1 Het materiaal van de stenen waarmee gemetseld wordt. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het metselwerk (deze fiche bevat o.a. de afmetingen en de prestaties zoals druksterkte en brandreactieklasse).
type voeg Type metselvoeg 1 Het type van de gebruikte voeg. Link
verband Metselverband 1 De rangschikking waarin stenen worden gemetseld. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van het metselwerk, uitgedrukt in kubieke meter.

Oplegging

Beschrijving
Een oplegging of steunpunt is een element dat is vastgemaakt aan de vaste ondergrond (vb. aan het landhoofd) of aan een ander constructiedeel. Een oplegging beperkt hier de beweging van het bewegend lichaam (vb. van de brugklap). Een oplegging kan ook een dempend effect hebben bij het sluiten van een bewegend lichaam.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bewegingsvrijheid in het vlak, hoort bij, type, zijn negatieve steunpuntreacties aanwezig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bewegingsvrijheid in het vlak Bewegingsvrijheid in vlak bij oplegging 1..* De bewegingsvrijheid in het vlak. Er kunnen meerdere mogelijkheden zijn. Link
hoort bij Oplegrij De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Type oplegging 1 De soort oplegging. Link
zijn negatieve steunpuntreacties aanwezig Boolean 1 Geeft aan of er negatieve steunpuntreacties aanwezig zijn, al dan niet.

Oplegrij

Beschrijving
Een rij van opleggingen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal opleggingen op rij, ligt op, ligt op, ligt op, ligt op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal opleggingen op rij Natuurlijk getal 1 Het aantal opleggingen die op een rij liggen.
ligt op Kelderlandhoofd Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Landhoofd Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Pijler Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Kelderpijler Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.

Pijler

Beschrijving
Een pijler is een steunpilaar die fungeert als vrijstaande drager en een steunpunt vormt tussen landhoofden voor de liggers of gewelven van een kunstwerk.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg, hoort bij, in of op de rand van de waterweg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verlichtingstoestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Aanhorigheden brug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of er een funderingsaanzet is onder de bodem van de waterweg, al dan niet.
hoort bij Brug De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
in of op de rand van de waterweg Boolean 1 Geeft aan of de pijler in of op de rand van de waterweg staat, al dan niet.

Pyloon

Beschrijving
Een pyloon is een taps toelopende hoge constructie, als drager van kabels e.d. (bv. een hoogspanningmast of een mast van een brug).
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Randprofiel

Beschrijving
Profiel ter afwerking en versterking van de rand. Deze kan uitgevoerd worden in verschillende materialen.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, lopende meter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lopende meter Kwantitatieve waarde in meter 1 Lopende meter van het randprofiel.

Spankabel

Beschrijving
Een kabel die gebruikt kan worden als externe naspanning of als wapening.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal draden of strengen, doorsnede draden of strengen, hoort bij, totale sectie spankabel, type kabel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal draden of strengen Natuurlijk getal 1 Het aantal draden of strengen die de kabel bevat.
doorsnede draden of strengen Kwantitatieve waarde in vierkante millimeters 1 De doorsnede van de draden of strengen in de kabel, uitgedrukt in vierkante millimeter.
hoort bij Externe naspanning De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
totale sectie spankabel Kwantitatieve waarde in vierkante millimeters 1 De doorsnede van de gehele spankabel, uitgedrukt in vierkante millimeter.
type kabel Type spankabel 1 Het type waaruit de spankabel is opgebouwd. Link

Spanstaaf

Beschrijving
Een staaf die gebruikt kan worden als externe naspanning.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, hoort bij, sectie spanstaaf.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de spanstaaf, uitgedrukt in millimeter.
hoort bij Externe naspanning De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
sectie spanstaaf Kwantitatieve waarde in vierkante millimeters 1 De staafdoorsnede, uitgedrukt in vierkante millimeter.

Stalen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van stalen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalspecificaties, totaal gewicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalspecificaties Constructiestaalspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte constructiestaal.
totaal gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Een kwantitatieve waarde in kilogram van het totale stalen element.

Stalen constructie-object

Beschrijving
Op maat gemaakt generiek stalen object dat dient ter constructie. Dit kan gemaakt zijn uit verschillende stalen delen aan elkaar gelast/gebout/... die één geheel vormen. Dit gaat niet over een standaard profiel of plaat, maar over een specifiek gevormd stalen object, zoals bijvoorbeeld: een stalen verbindingsknoop,...
Subklasse van
Constructie element, Stalen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, technische fiche stalen object.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugballast De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche stalen object Bestandsbijlage 1 De technische gegevens van het stalen object. Hierin opgenomen zijn onder andere: detail afmetingen, een bundeling van alle doorsnedes/dwarssecties waar nodig, gewicht, keuringsdocumenten,...

Stalen profiel

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van standaard en niet-standaard stalen profiel.
Subklasse van
Constructie element, Stalen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, is voorgebogen, lengte, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is voorgebogen Boolean 1 Geeft aan of er bij het fabriceren bewust een ronding wordt aangebracht in het profiel. Dit kan bijvoorbeeld dienen ter compensatie van doorbuiging of omwille van esthetische redenen,...
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het profiel uitgedrukt in lopende meter.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische gegevens van het stalen profiel (relevante normen, detail afmetingen, gewicht,...).

Trekker

Beschrijving
Een langwerpig (lijnvormig) element dat op trek wordt belast. Dit maakt de verbinding tussen het brugdek en de hoofddraagstructuur van het brugdeel (vb.: tussen boog en brugdek, tussen pyloon en brugdek, tussen draagkabel en brugdek, tussen windverband onder de brug en brugdek).
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Type trekker 1 Het type van de trekker. Link

Trillingsvoorziening

Beschrijving
De trillingsvoorziening zorgt ervoor dat de trillingen van het kunstwerk anders reageren (trillingen verminderen). Deze wordt vaak geleverd door een leverancier en zo in het kunstwerk gestoken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Brugdeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de trillingsvoorziening. De productietekening is hierbij opgenomen.

Vakwerkelement

Beschrijving
Element dat deel uitmaakt van een constructie waarbij balken en staven, volgens een stelsel van rechthoeken en/of driehoeken, aan de uiteinden en/of kruiselings verbonden worden tot een onwrikbaar geheel.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, type vakwerk-element.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kolom De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Balk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugligger De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Windverband De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type vakwerk-element Type vakwerk-element 1 Het type van vakwerk-element. Link

Verkenmerk

Beschrijving
Een (roestvast) verkenmerk is geplaatst op een kunstwerk. Het periodiek opmeten maakt mogelijk de vervormingen van het kunstwerk te bepalen en de evolutie ervan na te gaan t.o.v. de begintoestand.
Subklasse van
AIM naam object, Aanhorigheden brug
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, technische fiche, type verkenmerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Brugdek Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het verkenmerk.
type verkenmerk Verkenmerk type 1 Het type van verkenmerk. Link

Verlichtingstoestel

Beschrijving
Abstracte voor het geheel van de lichtbron en de behuizing die werden samengesteld met als doel: * de lichtstroom van de lichtbronnen hoofdzakelijk op het te verlichten oppervlak (doorlopende wegsectie, conflictgebied,...) te richten, teneinde de zichtbaarheid te verhogen; * de lichtstroom te beheersen zodat de weggebruikers niet verblind worden en de lichthinder beperkt wordt; * het optisch systeem, de lichtbronnen en de hulpapparatuur tegen uitwendige invloeden te beschermen
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, heeft aansluitkast geïntegreerd, merk, modelnaam, stroomkringnummer, systeemvermogen, verlicht gebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Pijler Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Landhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Brugdeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft aansluitkast geïntegreerd Boolean 1 Is de aansluitkast geïntegreerd?
merk Verlichtingstoestel merk 1 Het merk van het verlichtingstoestel. Link
modelnaam Verlichtingstoestel modelnaam 1 De modelnaam van het verlichtingstoestel. Link
stroomkringnummer String 1 Nummer van de stroomkring waarop het verlichtingstoestel is aangesloten.
systeemvermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Systeemvermogen (Watt) van het verlichtingstoestel.
verlicht gebied Verlichtingstoestel verlicht gebied. 1 Het gebied op de wegbaan of het object dat verlicht wordt door het verlichtingstoestel. Link

Vlotplaat

Beschrijving
Een betonnen plaat met als doel de negatieve effecten bij eventuele nazakkingen van het aansluitende wegdek of spoorlijn tegen te gaan. Deze voorkomt een te abrupte en ongewenste overgang.
Subklasse van
AIM naam object, Betonnen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de vlotplaat, uitgedrukt in kubieke meter.

Voorziening negatieve reactie

Beschrijving
Voorziening om opwaartse reacties ter hoogte van de steunpunten tegen te gaan, bv. stalen staven. Dit element maakt de verbinding tussen brugdeel en landhoofd/pijler en bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de opleggingen. De oplegging (dit is een andere klasse) kan zowel druk als trek opnemen en kan ook gebruikt worden als een voorziening tegen negatieve reactie.
Subklasse van
AIM naam object, Aanhorigheden brug
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wand

Beschrijving
Een verticaal constructiedeel, vrijstaand of omsluitend die een afscheiding vormt, bv. tussen 2 ruimtes.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, is dragend, type wand, zijden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Pijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Aanvaarbescherming De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderlandhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Kelderpijler De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Landhoofd De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is dragend Boolean 1 Geeft aan of de wand dragend is, al dan niet.
type wand Type wand 1 De functie die de wand uitoefent. Link
zijden Zijden type 1 Het type van de zijden dat de wand heeft (recht, rond, schuin,...). Link

Windverband

Beschrijving
Ook: kruisverband. Stabiliteitsvoorziening om een constructie stijf te maken. Vangt windbelastingen, spatkrachten en dwarskrachten op. Ze bestaan meestal uit vrijwel onwrikbare (onvervormbare) driehoeken.
Subklasse van
Constructief object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Brugdeel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Brugligger De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Type windverband 1 Type windverband. Link

Datatypes

Afmeting bxlxh in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Afmeting diameter in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van beton te bundelen. Deze omvat onder andere de verschillende betonklassen,hoe het beton gebruikt wordt,eigenschappen van het cement,een technische fiche van het beton,...
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betondekking, betonmilieuklassen, betonomgevingsklassen, betonsterkteklasse, gebruiksdomein, grootste korrelafmeting (Dmax), is cement met beperkt alkaligehalte, is cement met hoge aanvangssterkte, is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten, is cement met lage hydratatiewarmte, is colloïdaalbeton, technische fiche, technische fiche specificaties beton, toeslagmiddelen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betondekking Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand in millimeter tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal.
betonmilieuklassen Betonmilieuklasse 1..* Milieuklassen (X-klassen) leggen rechtstreeks de link met bepaalde aantastingsmechanismen, waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere milieuklassen van toepassing zijn. Link
betonomgevingsklassen Betonomgevingsklasse 1..* De omgeving waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere omgevingsklassen van toepassing zijn. Link
betonsterkteklasse Betonsterkteklasse 1 De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. Link
gebruiksdomein Gebruiksdomein 1 De gebruiksomstandigheden van het beton. Dit bepaalt tevens het maximum chloridegehalte. Link
grootste korrelafmeting (Dmax) Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De nominale grootste korrelafmeting (Dmax).
is cement met beperkt alkaligehalte Boolean 1 Aanduiding of het cement een beperkt alkaligehalte heeft (LA).
is cement met hoge aanvangssterkte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een snelle binding (bijvoorbeeld in de winter) (HES).
is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten Boolean 1 Geeft aan of het cement een hoge bestandheid heeft tegen sulfaten (SR).
is cement met lage hydratatiewarmte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een tragere sterkteontwikkeling (LH).
is colloïdaalbeton Boolean 1 Geeft aan of het beton zich niet ontmengt onder of in water.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,... Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
technische fiche specificaties beton Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de specificaties van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...
toeslagmiddelen Toeslagmiddel beton 1..* Materialen die aan het beton worden toegevoegd om vb.: een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, ruimten met minder massa te creëren,... Dit kunnen er meerdere zijn. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Burgerlijke klasse brug

Beschrijving
Complex datatype om de burgerlijke klasse van een brug te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: astype, totale last, voorwaarden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
astype Kwantitatieve waarde in kN 1 Maximale aslast van een uitzonderlijk voertuig dat zonder bijkomend advies over de brug mag rijden, uitgedrukt in kiloNewton.
totale last Kwantitatieve waarde in kN 1 Maximale totale last van een uitzonderlijk voertuig dat zonder bijkomend advies over de brug mag rijden, uitgedrukt in kiloNewton.
voorwaarden String 1 De randvoorwaarden van toepassing op de brug.

Constructiestaalspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van constructiestaal te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalsoort, walsmethode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalsoort Constructiestaalsoort 1 Staalkwaliteit die wordt gebruikt volgens Europese normen. Link
walsmethode Walsmethode 1 Op welke manier het staal gewalst is. Link

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwarsafmetingen

Beschrijving
Union datatype voor de dwarsafmetingen van een object volgens zijn vorm.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechthoekig, rond.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
rechthoekig Afmeting bxlxh in millimeter 0..1 Afmetingen voor breedte, lengte en hoogte van een rechthoekig object.
rond Afmeting diameter in millimeter 0..1 Afmeting van de diameter in milimeter van een rond object.

Hellings- of schoorhoek

Beschrijving
Union datatype voor de hellings- of de schoorhoek.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hellingshoek, schoorhoek.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hellingshoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 0..1 Hoek die het object maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in decimale graden.
schoorhoek Schoorhoek 0..1 Hoek die het object maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in 1 op x (vb.: 1/4). Link

Houtspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van hout te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: FSC-certificaat, houtduurzaamheidsklasse, houtkwaliteitsklasse, houtsterkteklasse, is resistent tegen mariene boorders.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
FSC-certificaat Bestandsbijlage 1 Een attest of een bewijs dat voor elke boom die gebruikt wordt er een andere in de plaats is geplant.
houtduurzaamheidsklasse Duurzaamheidsklasse van hout 1 De verwachte levensduur van het hout. De klasse geeft de resistentie aan van het kernhout tegen ongunstige omstandigheden. Link
houtkwaliteitsklasse Kwaliteitsklasse van hout 1 Kwaliteitsindeling van de houtsoort met betrekking op vervormingen, scheuren en kwasten. Link
houtsterkteklasse Sterkteklasse van hout 1 De maximale belasting van het hout. Deze klasse geeft aan hoe sterk en voor welke constructies de houtsoort geschikt is. Link
is resistent tegen mariene boorders Boolean 1 Geeft aan of het hout resistent is bij toepassingen in contact met zout of brak water.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilogram

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaardeenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaardeenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram. "kg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kN

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloNewton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloNewton. "kN"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante millimeters

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante millimeters uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante milimeter. "mm4"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in watt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in watt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt. "W"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers