Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Complexe datatypes. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

In dit implementatiemodel worden de verschillende complexe datatypes opgelijst.
Een complex datatype is een datatype dat een aantal attributen groepeert tot een logisch geheel.
Een voorbeeld is de benoeming van voorkomende plantensoorten op een berm. De plantensoort wordt aangeduid door een Nederlands naam, een wetenschappelijke naam en een code.
Deze drie attributen horen steeds samen, indien er meerdere soorten voorkomen op een berm geeft dit een tabel met de nodige gegevens.
Zonder gebruik te maken van een complex datatype zou de samenhang tussen de 3 attributen verloren gaan.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Datatypes

aanleg boomvorm

Beschrijving
Complex datatype om alle eigenschappen van de aanleg van een opgaande boom onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming vraatschade, boompaalconstructie, groeiplaatsverbetering, heeft boomplaat, heeft wortelgeleiding wortelwering, plantmaat hoogte, plantmaat omtrek, verankering, verankeringstype, vorm aanlevering, wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren.
boompaalconstructie Aantal boompalen 1 Een constructie om de wortels van de aangeplante boom vast te zetten of te fixeren met oa. palen. Link
groeiplaatsverbetering Groeiplaatsverbetering 1 De techniek waarmee de groeiplaats wordt verbeterd met als doel de levensverwachting en de conditie van de vegetatie te verbeteren. Link
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Aanduiding of de boom wortelwering heeft. Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen.
plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top met een minimum en maximum waarde. Link
plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Aanduiding of de boom onder- of bovengronds gefixeerd wordt. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Het materiaal van de fixering of verankering. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxh in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.

Afmeting bxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.

Afmeting bxl in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting bxl in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte, de lengte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Afmeting diameter in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter in centimeter.

Afmeting diameter in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

Afmeting zijde in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een zijde in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
zijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Bescherming vraatschade

Beschrijving
Complex datatype voor bescherming van de stam tegen knaagdieren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, tegen maaischade.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Materiaal bescherming vraatschade 1 De middelen als bescherming tegen vraatschade. Link
tegen maaischade Boolean 1 Aanduiding of er bescherming tegen maaischade aanwezig is.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonstraatsteenafwerking

Beschrijving
Complex datatype voor de afwerking van de rand van een betonstraatsteenverharding.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lengte randafwerking, randafwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lengte randafwerking Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de randafwerking.
randafwerking randafwerking 1 De mogelijke wijzen van randafwerking van de verharding. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contactinfo

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, opmerkingen, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid Openingsurenspecificatie 0..* Periode waarin contact kan worden opgenomen.
contactnaam String 0..1 Naam van bv. de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
opmerkingen String 0..1 Bijkomende informatie met betrekking tot het gebruik van de contactgegevens.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website String 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Externe referentie

Beschrijving
Complex datatype waarmee een referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ... kan toegevoegd worden aan object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: extern referentienummer, externe partij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
extern referentienummer String 1 Referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ...
externe partij String 1 De naam van de externe partij waarvoor de referentie geldt. Dit kan een organisatie zijn maar ook een softwaretoepassing zoals bv. ABBA of VLCC.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geluidstest rapport

Beschrijving
Complex datatype voor een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Geheel getal 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Geheel getal 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo Meet methode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo). Link
luchtgeluidsisolatie Geheel getal 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm Norm 1 De proef volgens de beschreven standaard. Link
testrapport Bestandsbijlage 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test. Bestanden van het type xlsx of pdf.
type Test type 1 Het type van de test. Link

Houtige aanleg

Beschrijving
Complex datatype dat de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming vraatschade, heeft boomplaat, heeft haagsteun, heeft wortelgeleiding-wortelwering, plantafstand, plantdichtheid, plantmaat hoogte, plantmaat omtrek, plantverband, vorm aanlevering, wortel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren.
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft haagsteun Boolean 1 Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.
heeft wortelgeleiding-wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
plantafstand Natuurlijk getal 1 Aantal planten per lopende meter.
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
wortel Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Krimpvoeg

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie van de krimpvoegen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: krimpvoeg frequentie, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten. "min"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in seconde

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde. "s"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in uur

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur. "h"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Maaien

Beschrijving
Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: frequentie, is gazonbeheer, is machinaal, is ruigtebeheer, is veiligheidsmaaien, klepelmaaier toegelaten, periode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
frequentie Maaifrequentie 1..* Het aantal keer dat er gemaaid wordt per jaar. Link
is gazonbeheer Boolean 1 Aanduiding of de grazige vegetatie meer dan 3x per jaar gemaaid wordt.
is machinaal Boolean 1 Aanduiding of het maaien machinaal of handmatig wordt uitgevoerd.
is ruigtebeheer Boolean 1 Aanduiding of de grazige vegetatie minder dan 1x per jaar gemaaid wordt.
is veiligheidsmaaien Boolean 1 Aanduiding of er een maaistrook aanwezig is voor het vrijwaren van de zichtbaarheid en voor het vrijhouden van de bebakening en signalisatie.
klepelmaaier toegelaten Boolean 1 Aanduiding of er gemaaid mag worden met een klepelmaaier.
periode Maaiperiode 1..* De maand waarin het maaien wordt uitgevoerd. Link

Markering opvatting

Beschrijving
Complex datatype voor de opvatting van een markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opvatting, waarborgperiode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opvatting Signalisatie markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis. Link
waarborgperiode markeringswaarborgperiode 1 De periode waarin de markering moet voldoen aan de resultaatseisen. Link

Materiaal karakteristiek

Beschrijving
Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidskarakteristiek, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidskarakteristiek Geluidskarakteristiek 1 Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie. Link
materiaal Materiaal 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk persoon

Beschrijving
Complex datatype dat een natuurlijk persoon beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, adres, emailadres, fax, heeft email voorkeur, heeft fax voorkeur, telefoonnnummer, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam String 1 De achternaam.
adres Adres 1..* Het adres.
emailadres String 1..* Het emailadres.
fax String 1..* De faxnummer.
heeft email voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon de voorkeur heeft om via email gecontacteerd te worden.
heeft fax voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon een voorkeur heeft om via fax gegevens te ontvangen.
telefoonnnummer String 1..* Het telefoonnummer.
voornaam String 1 De voornaam.

Norm van het lijnvormig element

Beschrijving
Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, norm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Het gedetailleerder typeren van de kantopsluiting. Link
norm String 1 De opgelegde en beschreven standaard van de kantopsluiting.

Openingsurenspecificatie

Beschrijving
Complex datatype dat de openingsuren volgens https://schema.org/OpeningHoursSpecification specifieert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: openingstijd, sluitingstijd, weekdag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
openingstijd Tijd 1 Het tijdsstip waarop de opening plaatsvindt.
sluitingstijd Tijd 1 Het tijdsstip waarop de sluiting plaatsvindt.
weekdag Weekdagen 1 Een dag uit de week incl. weekenddagen. Link

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype BV laagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding. Link

Rechtspersoon

Beschrijving
Complex datatype voor een rechtspersoon.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afdeling, organisatie, telefoonnnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 1 Het adres.
afdeling String 1 De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.
organisatie String 1 De naam van de organisatie of rechtspersoon.
telefoonnnummer String 1 Het telefoonnummer.

Sierbeplanting aanleg

Beschrijving
Complex datatype voor dat de aanleg van sierbeplanting beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanplantingswijze, containermaat, plantdichtheid, plantmaat, plantverband.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanplantingswijze aanplantingswijze sierbeplanting 1 Manier van aanplanten. Link
containermaat Sierbeplanting container 1 De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter. Link
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat Sierbepl plantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link

Software poortconfiguratie

Beschrijving
Complex datatype dat beschrijft welke poort voor welke service gebruikt wordt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: poortnummer, richting, service.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
poortnummer Geheel getal 1 Het nummer dat werd toegekend aan de (netwerk)poort.
richting Poortconfiguratie richting 1 De richting waarin de poort openstaat. Link
service String 1 De service die op een bepaalde poort is aangesloten.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link
type Type supplementen CBV 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Tijd

Beschrijving
Beschrijft een tijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#time
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tijdsduur

Beschrijving
Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: minuten, seconden, uren.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
minuten Kwantitatieve waarde in minuten 1 Het aantal minuten.
seconden Kwantitatieve waarde in seconde 1 Het aantal seconden.
uren Kwantitatieve waarde in uur 1 Het aantal uren.

Trottoirband vorm

Beschrijving
Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de trottoirband.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de trottoirband.
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de trottoirband. Link

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam en code van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De GBIF code is een unieke gestandaardiseerde code uitgegeven door het GBIF (the Global Biodiversity Information Facility - GBIF.org)
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/complexe-datatypes/ontwerpdocument/1.1.0/context/complexe-datatypes.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/complexe-datatypes/ontwerpdocument/1.1.0/context/complexe-datatypes-SHACL.ttl

Auteurs en medewerkers