Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Draagconstructies. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250 en de elektromechanische installaties. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen opgenomen die horen bij de draagconstructies zoals beschreven in het Standaardbestek 250 en het Standaardbestek 270.
Dit omvat thema's zoals:
  • Verschillende soorten palen
  • Seinbrug
  • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Entiteiten

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Axiaal draagvermogen

Beschrijving
Abstracte voor de bundeling van de axiale druk- en trekdraagvermogens, berekend volgens verschillende grenstoestanden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drukdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden, drukdraagvermogen in uiterste grenstoestand, trekdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden, trekdraagvermogen in uiterste grenstoestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
drukdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden Kwantitatieve waarde in kN 1 Karakteristieke waarde van de maximale druklast die een constructie-element kan dragen in gebruiksgrenstoestanden (GGT), uitgedrukt in kilonewton.
drukdraagvermogen in uiterste grenstoestand Kwantitatieve waarde in kN 1 Drukdraagvermogen, uitgedrukt in kilonewton, in uiterste grenstoestand (UGT) design approach DA1/1.
trekdraagvermogen in gebruiksgrenstoestanden Kwantitatieve waarde in kN 1 Karakteristieke waarde van de maximale treklast die een constructie-element kan dragen in gebruiksgrenstoestanden (GGT), uitgedrukt in kilonewton.
trekdraagvermogen in uiterste grenstoestand Kwantitatieve waarde in kN 1 Trekdraagvermogen, uitgedrukt in kilonewton, in uiterste grenstoestand (UGT) design approach DA1/1.

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, risicoanalyse, tabel uitwendige invloeden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.
risicoanalyse Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de risicoanalyse voor werken in en rond een behuizing. De risicoanalyse heeft in eerste instantie betrekking op werken in en rond een behuizing met elektrische installaties. Voor behuizingen met installaties van de distributienetbeheerder wordt de risicoanalyse bestemd voor die beheerder, bewaard in het gelijknamig attribuut van het onderdeel van die beheerder, bv. EnergiemeterDNB.
tabel uitwendige invloeden Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de ingevulde en actuele tabel uitwendige invloeden zoals vereist door het AREI voor bepaalde elektrische installaties. De tabel is in eerste instantie enkel vereist voor behuizingen die elektrische installaties bevatten die onder het AREI vallen.

Bekleding component

Beschrijving
Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging WV console Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Betonfundering

Beschrijving
Abstracte voor funderingen in beton.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, betonkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting grondvlak Afmeting bxl in meter 1 De maximale lengte en breedte van bovenkant van de fundering. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
betonkwaliteit Fundering betonkwaliteit 1 Kwaliteit van het beton gebruikt voor de fundering volgens een vaste lijst van mogelijke waarden. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link

Betonnen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betonspecificaties, uitvoeringsmethode, wapeningsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betonspecificaties Betonspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte beton.
uitvoeringsmethode Uitvoeringsmethode 1 Op welke manier het beton wordt aangebracht. Link
wapeningsplan Bestandsbijlage 1 Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Betonnen heipaal

Beschrijving
Betonnen paal die in de grond wordt gebracht door deze in een hei-installatie te plaatsen waarna men er een zwaar gewicht (heiblok) op laat vallen. De grond onder de paal wordt samengeperst waardoor de draagkracht groter wordt.
Subklasse van
Funderingspaal, Betonnen constructie-element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter paalschacht, heeft verbrede voet, heeft verloren voerbuis, type schacht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter paalschacht Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Doorsnede in millimeter van de schacht van de paal.
heeft verbrede voet Boolean 1 Geeft aan of de voet breder is gemaakt, al dan niet.
heeft verloren voerbuis Boolean 1 Aanduiding of de heipaal een verloren voerbuis heeft.
type schacht Type schacht van de heipaal 1 De soort schacht van de heipaal. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.
Subklasse van
AIM naam object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie en montageplan, heeft veiligheidsstrip, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Montagekast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft veiligheidsstrip Boolean 1 Metalen strip in de beugel, die verhinderd dat het bevestigd onderdeel naar beneden zou komen (bijvoorbeeld bij brand).
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Boogpaal verkeerslicht

Beschrijving
Paal bestemd voor het bevestigen van seinlantaarns boven het wegdek. Geschikt voor het bevestigen van ten hoogste 4 seinlantaarns van het type 300 en van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De vrije hoogte ten opzichte van het wegdek bedraagt onder de lantaarns 6.500 millimeter voor palen met grote draagwijdte (7,5 meter overspanning) en 5.500 millimeter voor de palen met middelgrote draagwijdte (3,5 meter overspanning).
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type boogpaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type boogpaal Type boogpaal 1 Draagwijdte van de boogpaal. Link

Buitenkast

Beschrijving
Abstracte voor kasten die typisch buiten staan en daarom bestand moeten zijn tegen de elementen en verfraaiing kunnen krijgen.
Subklasse van
Kast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ingress protection klasse, keuringsfrequentie, verfraaid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
ingress protection klasse Ingress Protection Codering 1 De IP-codering als een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker volgens IEC 60529. Link
keuringsfrequentie Kwantitatieve waarde in aantal jaar 1 Frequentie (in jaar) waarmee de kast moet onderworpen worden aan een periodieke keuring door een externe dienst voor technische controle.
verfraaid Verfraaiing buitenkast 1 Geeft aan of de wegkantkast voorzien van verfraaiing en of die al dan niet vergund is. Link

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging WV console Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

EM-draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een elektromechanisch (EM) dragend element (bv. paal, kolom, seinbrug, galgpaal, mast) waaraan EM-toestellen bevestigd kunnen worden.
Subklasse van
Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: elektrische beveiliging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
elektrische beveiliging EM-draagconstructie elektrische beveiliging 1 Type elektrische beveiliging aanwezig in de draagconstructie. Link

Fundering

Beschrijving
Abstracte voor verschillende manieren om er voor te zorgen dat het eigen gewicht van het object dat de fundering krijgt en de krachten uitgeoefend op dat object, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zit hoofdzakelijk onder het maaiveld en heeft tot doel het stabiliseren van een ander object.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzetpeil, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanzetpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het laagste punt van de onderkant van een element, ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil).
bevestiging Steun standaard Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sokkel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verankering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Funderingsmassief

Beschrijving
Een fundering waarop een klein(er) object geplaatst wordt of er (in principe) onlosmakelijk in vastgezet wordt (vb.: een paal/een steun, een kleine sokkel,...) Als het grotere constructie-elementen betreft (vb.: een pijler, een gebouw,...), moeten andere onderdelen van fundering gebruikt worden.
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, bevestiging, funderingshoogte, is permanent, is prefab, materiaal, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting grondvlak afmeting grondvlak 1 De afmetingen van het grondvlak van de fundering volgens zijn vorm.
bevestiging Verkeersbordsteun Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
funderingshoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering.
is permanent Boolean 1 Bepaalt of de fundering (en het gefundeerd object) blijvend is.
is prefab Boolean 1 Bepaalt of de fundering ter plaatse gestort is of als geprefabriceerd element aangevoerd.
materiaal Materiaal soorten 1 De grondstof waaruit het funderingsmassief gemaakt is. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume in kubieke meter van het funderingsmassief.

Funderingspaal

Beschrijving
Diepfundering waarbij d.m.v. palen de belasting wordt afgedragen naar de diepe ondergrond. Enkel te gebruiken wanneer het type paal nog niet is vastgelegd bij ontwerp.
Subklasse van
Axiaal draagvermogen, Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afkap- of bovenpeil, dwarsafmetingen, hellings- of schoorhoek, paallengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afkap- of bovenpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het bovenvlak van de paal, na verwijderen van eventuele overlengte, exclusief uitstekende wapening. Berekend ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil). Afkappeil wordt enkel gebruikt voor in-situ betonpalen.
dwarsafmetingen Dwarsafmetingen 1 Dwarsdoorsnede van het element bv. lengte, breedte, diameter,...
hellings- of schoorhoek Hellings- of schoorhoek 1 De hoek die de paal maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in decimale graden of in 1 op x.
paallengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Afstand gemeten, in meter, volgens de as van de paal tussen het afkappeil en het aanzetpeil.

Galgpaal

Beschrijving
De galgpalen zijn bestemd voor het bevestigen van verkeerslichten, signaalborden, wegwijzers boven het wegdek. Bovendien laten zij het bevestigen toe van één of meerdere lantaarns van het type 200 op de paalschacht. De draagwijdte van de arm moet kunnen reiken tot 9 m. De galgpalen beantwoorden aan SB270-51-6.15
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal liggers, armlengte, berekeningsnota, dwarsdoorsnede.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal liggers Decimaal getal 1 Het aantal liggers waarmee de arm van de galgpaal is uitgevoerd.
armlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Lengte van de arm van een galgpaal in meter.
berekeningsnota Bestandsbijlage 1 Een bijlage met daarin de berekeningsnota voor de galgpaal.
dwarsdoorsnede Draagconstructie dwarsdoorsnede 1 De vorm van de dwarsdoorsnede van het opstaande deel van de galgpaal. Link

Kast

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types kasten.
Subklasse van
Behuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting, heeft verlichting, indelingsplan, kastmateriaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting Afmeting bxlxh in millimeter 1 Buitenafmeting van de kast als maximale breedte, lengte en hoogte in millimeter.
heeft verlichting Boolean 1 Geeft aan of er verlichting aanwezig is binnen de kast.
indelingsplan Bestandsbijlage 1 Schematisch overzicht van de indeling van de kast volgens de aanwezige technieken in vooraanzicht.
kastmateriaal Materiaal soorten 1 Materiaal waaruit de kast is opgebouwd. Link

Klassieke fundering

Beschrijving
Abstracte voor ondiepe en halfdiepe funderingen. Fundering op staal en op putten.
Subklasse van
Betonnen constructie-element, Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: funderingshoogte, grondvlakafmeting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
funderingshoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering.
grondvlakafmeting afmeting grondvlak 1 De afmetingen van het (grond)vlak, van de bovenkant van de fundering, volgens de vorm.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sokkel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Lichtmast

Beschrijving
Paal waarop een verlichtingstoestel of andere toestellen zoals een camera bevestigd kunnen worden met uitzondering van wegverlichting. Omvat het deurtje, klemmenblok, montagekastje, bevestigingsmaterialen (bv. voetplaten) en fundering (bv. buisfundering) of verankeringsmassief. Indien de paal gebruikt wordt voor wegverlichting moet het objecttype WVLichtmast gebruikt worden.
Subklasse van
AIM naam object, EM-draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschermlaag, dwarsdoorsnede, heeft stopcontact aanwezig, kleur, leverancier, masthoogte, masttype, normering botsvriendelijk, speciale uitvoeringswijze.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beschermlaag Draagconstructie beschermlaag 1 Beschermlaag van de lichtmast. Link
dwarsdoorsnede Draagconstructie dwarsdoorsnede 1 De vorm van de dwarsdoorsnede van de lichtmast. Link
heeft stopcontact aanwezig Boolean 1 Geeft aan of er een stopcontact aanwezig is op de lichtmast.
kleur RAL-kleur 1 RAL kleur van de lichtmast.
leverancier Lichtmast leverancier 1 Leverancier van de lichtmast. Link
masthoogte Masthoogte 1 Hoogte (in meter) van de lichtmast.
masttype lichtmast type 1 Type mast bv. rechte metalen paal, rechte metalen paal op voet, kreukelpaal met arm,... Link
normering botsvriendelijk Lichtmast botsnormering 1 Categorie in normering botsvriendelijkheid. Link
speciale uitvoeringswijze String 1 Omschrijving van de speciale uitvoeringswijze van de lichtmast indien van toepassing.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Montagekast

Beschrijving
Een kleine kast voor binnen of buiten die net omwille van zijn beperkte omvang doorgaans aan een paal,muur of andere objecten bevestigd wordt.
Subklasse van
Buitenkast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, e-plan en m-plan, opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
e-plan en m-plan Bestandsbijlage 1 Elektrisch aansluitschema van de kast en mechanisch plan van de volledige installatie in de kast. Bestanden van het type dwg.
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen het maaiveld en de bovenrand van de montagekast in meter.

Rechte steun

Beschrijving
Rechte paal voor het steun geven aan allerlei installaties. Dit omvat het volledige draagsysteem, zijnde de logische samenstelling van met elkaar verbonden onderdelen, bestemd voor het geven van mechanische sterkte en stabiliteit aan de installatie voor wegsignalering. Afhankelijk van het gekozen model kan de rechte steun bestemd zijn voor: verkeerslichten (A-paal, D-paal en zwanenhals), variabele zone 30, bi-flash of andere installaties.
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Rechte steun type 1 Het type verwijst naar de aanpassingen die gebeuren wanneer een andere techniek gebruik maakt van de rechte steun. Meestal gaat dit over een aanpassing in de lengte van het verjongde deel van de rechte steun. Link

Retroreflecterende folie

Beschrijving
Retroreflecterend bekledingsmateriaal, bijvoorbeeld van een divergentiepuntbebakeningselement, retroreflecterende koker, of het beeldvlak van een retroreflecterend verkeersbord.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, folietype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Retroreflecterende koker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
folietype Folie type 1 Het type folie dat bevestigd is aan het retroreflecterend verkeersbord. Link

Retroreflecterende koker

Beschrijving
Een kunststoffen koker bevestigd rond een steun om de zichtbaarheid van verkeerseilanden te verhogen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, folie type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verkeersbordsteun Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Retroreflecterende folie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
folie type Retroreflecterende koker folie type 1 Een keuzelijst het folietype van reflecterende koker te bepalen. Link

Seinbrug

Beschrijving
Metalen constructie bestaande uit twee of meer verticale steunen met voetplaat en uit een enkele of een dubbel uitgevoerde horizontale dwarsverbinding, allen kokervormig met rechthoekige doorsnede. Ook wel portiek of portaal genoemd.
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal ladders, aantal steunen, berekeningsnota, controlemeting EBS, heeft looproosters, hoogte verticale steun, overspanning, rijrichting, technische fiche, type, vrije hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal ladders Decimaal getal 1 Het aantal ladders waarmee de seinbrug toegankelijk is.
aantal steunen Decimaal getal 1 Het aantal steunen waarmee de seinbrug gedragen wordt.
berekeningsnota Bestandsbijlage 1 Een bijlage met de berekeningsnota voor de seinbrug.
controlemeting EBS Bestandsbijlage 1 Een bijlage met het verslag van de controlemeting uitgevoerd door het Expertisecentrum Beton en Staal.
heeft looproosters Boolean 1 Geeft aan of de seinbrug is uitgerust met looproosters.
hoogte verticale steun Kwantitatieve waarde in meter 1 Verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de bovenkant van het hoogste constructiedeel van de seinbrug.
overspanning Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de twee steunpunten van de seinbrug.
rijrichting Seinbrug rijrichting 1 Geeft aan of de seinbrug één of beide rijrichtingen overspant. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 Een bijlage waarin de detailtekeningen van de seinbrug.
type Seinbrug type 1 Het type van de seinbrug volgens de aard van de constructie. Link
vrije hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel van de seinbrug.

Sokkel

Beschrijving
Onderdeel dat zich voornamelijk voornamelijk boven het maaiveld bevindt en als doel heeft het object dat er op rust te verhogen, het object te omhullen ter bescherming of de ondergrond te nivelleren. Afhankelijk van de grootte van dat object en van de omvang van de sokkel, kan die ook zorgen voor nodige stabiliteit zoals een fundering.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, heeft maaibescherming, hoogte boven het maaiveld, hoogte van de sokkel, hoogte van de sokkel, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting grondvlak afmeting grondvlak 1 De afmeting van het grondvlak van de sokkel volgens zijn vorm.
bevestiging Steun standaard Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verankering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft maaibescherming Boolean 1 Geeft aan of de sokkel (en daarmee het object dat er bovenop geplaatst is) beschermd is tegen schade als gevolg van het maaien van omliggende begroeiing.
hoogte boven het maaiveld Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte in centimeters van het hoogste punt van de sokkel gemeten vanaf het maaiveld.
hoogte van de sokkel Afmeting diameter in centimeter 1 De totale hoogte van de sokkel wanneer die rechtop staat. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
hoogte van de sokkel Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De totale hoogte van de sokkel wanneer die rechtop staat.
materiaal Materiaal soorten 1 De grondstof waaruit de sokkel (voornamelijk) vervaardigd is. Link

Steun standaard

Beschrijving
Abstracte voor de standaard steunen.
Subklasse van
AIM naam object, EM-draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschermlaag, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bijzonder transport, fabrikant, hoogte bovenkant, kleur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beschermlaag Draagconstructie beschermlaag 1 Type bescherming van de steun, bv. geschilderd of gegalvaniseerd. Link
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sokkel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verankering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bijzonder transport Draagconstructie bijzonder transport 1 Wijze waarop het object eventueel geschikt is om bijzonder transport mogelijk te maken. Link
fabrikant String 1 De fabrikant van de steun.
hoogte bovenkant Kwantitatieve waarde in meter 1 Hoogte (in meter) van de bovenkant van de steun.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van het uitwendig zichtbare gedeelte.

Verankering

Beschrijving
Abstracte voor verschillende soorten ankers waarmee objecten aan elkaar gefixeerd worden. Ankers worden typisch vastgezet in een of alle betrokken objecten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Sokkel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Steun standaard Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Verankeringsmassief

Beschrijving
Een fundering waarin ankers zijn aangebracht en die zorgen voor bevestiging en stabilisatie van een object.
Subklasse van
Betonfundering, Klassieke fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is afgedekt met bitumen, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is afgedekt met bitumen Boolean 1 Geeft aan of de fundering afgedekt is met een waterbestendige laag die regenwater en vuil wegvoert van de fundering.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume in kubieke meter van het verankeringsmassief.

Verkeersbordsteun

Beschrijving
Een draagconstructie voor verkeersborden. Dit kan een ronde paal of een vakwerksteun zijn.
Subklasse van
AIM naam object, Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, diameter, fabricagevoorschrift, lengte, lengte bovengronds, lengte ondergronds, operationele status, type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Retroreflecterende koker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Funderingsmassief Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van een verkeersbordsteun in millimeter. De breedte van een verkeersbordsteun wordt vooral gebruikt wanneer de verkeersbordsteun van het type vakwerksteun is.
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de verkeersbordpaal in millimeter.
fabricagevoorschrift String 1 Genormaliseerde referentie waaraan het infrastructuur element aan voldoet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte bovengronds Kwantitatieve waarde in meter 1 De bovengrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte ondergronds Kwantitatieve waarde in meter 1 De ondergrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
operationele status Keuzelijst operationele status 1 De operationele status van de verkeersbordsteun. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
type Verkeersbordsteuntype 1 Het type verkeersbordpaal. Link
wanddikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de wand in millimeter.

Verkeersregelinstallatie draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom ) waaraan lantaarns met verkeerslichten bevestigd kunnen worden bij de verkeersregelinstallatie.
Subklasse van
Steun standaard
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

WV console

Beschrijving
Een draagconstructie voor het ophangen van openbare wegverlichting op plaatsen waar er geen ruimte is voor verlichtingsmasten in de grond. Typisch wordt in dergelijke gevallen de draagconstructie met het verlichtingstoestel op hoogte bevestigd aan een gebouw of een andere constructie naast de weg.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

WV lichtmast

Beschrijving
Paal voorzien van armen voor het bevestigen van wegverlichtingstoestellen. Omvat het deurtje, klemmenblok, montagekastje, de bevestigingsmaterialen (bv. voetplaten) en fundering of verankeringsmassief. Gebruik Lichtmast voor de bevestiging van andere toestellen dan wegverlichting.
Subklasse van
Lichtmast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal armen, armlengte, bevestiging toestellen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal armen WV-mast aantal armen 1 Aantal armen van de lichtmast. Link
armlengte WV-mast armlengte 1 Lengte van de arm van de lichtmast in meter. Link
bevestiging toestellen Bevestiging wegverlichtingstoestel 1..* Geeft de wijze aan waarop elk verlichtingstoestel bevestigd is op de lichtmast als keuze uit een lijst voor standaardmethodes of verder toegelicht wanneer een afwijkende methode gebruikt wordt.

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxl in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting bxl in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Afmeting diameter in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter in centimeter.

Afmeting diameter in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

afmeting grondvlak

Beschrijving
Datatype voor de afmeting van een (grond)vlak volgens zijn vorm.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechthoekig, rond.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
rechthoekig Afmeting bxl in centimeter 0..1 Afmetingen voor breedte en lengte of diepte. De breedte meet van links naar rechts in vooraanzicht, de lengte van voor naar achter.
rond Afmeting diameter in centimeter 0..1 Afmeting van de diameter in centimeter van een rond (grond)vlak.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van beton te bundelen. Deze omvat onder andere de verschillende betonklassen,hoe het beton gebruikt wordt,eigenschappen van het cement,een technische fiche van het beton,...
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betondekking, betonmilieuklassen, betonomgevingsklassen, betonsterkteklasse, gebruiksdomein, grootste korrelafmeting (Dmax), is cement met beperkt alkaligehalte, is cement met hoge aanvangssterkte, is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten, is cement met lage hydratatiewarmte, is colloïdaalbeton, technische fiche, technische fiche specificaties beton, toeslagmiddelen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betondekking Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand in millimeter tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal.
betonmilieuklassen Betonmilieuklasse 1..* Milieuklassen (X-klassen) leggen rechtstreeks de link met bepaalde aantastingsmechanismen, waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere milieuklassen van toepassing zijn. Link
betonomgevingsklassen Betonomgevingsklasse 1..* De omgeving waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere omgevingsklassen van toepassing zijn. Link
betonsterkteklasse Betonsterkteklasse 1 De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. Link
gebruiksdomein Gebruiksdomein 1 De gebruiksomstandigheden van het beton. Dit bepaalt tevens het maximum chloridegehalte. Link
grootste korrelafmeting (Dmax) Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De nominale grootste korrelafmeting (Dmax).
is cement met beperkt alkaligehalte Boolean 1 Aanduiding of het cement een beperkt alkaligehalte heeft (LA).
is cement met hoge aanvangssterkte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een snelle binding (bijvoorbeeld in de winter) (HES).
is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten Boolean 1 Geeft aan of het cement een hoge bestandheid heeft tegen sulfaten (SR).
is cement met lage hydratatiewarmte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een tragere sterkteontwikkeling (LH).
is colloïdaalbeton Boolean 1 Geeft aan of het beton zich niet ontmengt onder of in water.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,... Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
technische fiche specificaties beton Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de specificaties van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...
toeslagmiddelen Toeslagmiddel beton 1..* Materialen die aan het beton worden toegevoegd om vb.: een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, ruimten met minder massa te creëren,... Dit kunnen er meerdere zijn. Link

Bevestiging wegverlichtingstoestel

Beschrijving
Union datatype voor de wijze waarop verlichtingstoestellen bevestigd zijn op een lichtmast, indien dit een standaard methode is dan kan deze geselecteerd worden uit een keuzelijst. Bij afwijkende methode kan de methode toegelicht worden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afwijkende methode, standaard methode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afwijkende methode String 0..1 Tekstveld waarin de afwijkende methode van bevestiging van verlichtingstoestel aan lichtmast kan beschreven worden.
standaard methode Bevestiging voor wegverlichtingstoestellen 0..1 Bepaling van de standaardbevestigingen van verlichtingstoestellen aan lichtmasten. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwarsafmetingen

Beschrijving
Union datatype voor de dwarsafmetingen van een object volgens zijn vorm.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechthoekig, rond.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
rechthoekig Afmeting bxlxh in millimeter 0..1 Afmetingen voor breedte, lengte en hoogte van een rechthoekig object.
rond Afmeting diameter in millimeter 0..1 Afmeting van de diameter in milimeter van een rond object.

Hellings- of schoorhoek

Beschrijving
Union datatype voor de hellings- of de schoorhoek.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hellingshoek, schoorhoek.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hellingshoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 0..1 Hoek die het object maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in decimale graden.
schoorhoek Schoorhoek 0..1 Hoek die het object maakt ten opzichte van de verticale, uitgedrukt in 1 op x (vb.: 1/4). Link

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in aantal jaar

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal jaar uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in jaar. "a"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kN

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloNewton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloNewton. "kN"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Masthoogte

Beschrijving
Union datatype om een standaard of afwijkende masthoogte te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afwijkende hoogte, standaard hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afwijkende hoogte Kwantitatieve waarde in meter 0..1 De afwijkende hoogte van de mast in meter.
standaard hoogte Wv masthoogte 0..1 Bepaling van de standaard hoogte van een mast. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers