Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Ecologische maatregelen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het thema Wegen en Verkeer. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de ecologische maatregelen.
Dit omvat thema's als:
 • ecoduiker
 • ecovallei
 • boombrug
 • ...

Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die ervoor zorgen dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
type Afschermingtype 1 Het type van afscherming. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomafwaarts. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomopwaarts. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Seinbrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type Boombrug type 1 Het type van boombrug. Link

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, technische fiche, toestand buis, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
is man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
is opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
toestand buis Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Complexe geleiding

Beschrijving
Een Abstracte die de SluitAanOp relatie mogelijk maakt voor de samenstellende onderdelen van een complexere geleiding.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluit aan op Constructie element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Complexe geleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging (source), bevestiging (target), hoort bij, hoort bij, ligt op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging (source) Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Ecotunnel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ligt op Constructie element Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
sluit aan op Complexe geleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Eco poort

Beschrijving
Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.
Subklasse van
Complexe geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, poort type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de poort in meter.
poort type Poorttype 1 Bepaling van het type van poort. Link

Ecoduct

Beschrijving
Ecoducten of natuurbruggen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Ecoduct type 1 Het type van ecoduct, zoals bv ecoveloduct, bermbrug,…. Link

Ecoduiker

Beschrijving
Buis- of tunnelvormige doorgang voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type looprichel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type looprichel Looprichel type 1 Type van looprichel in de ecoduiker. Link

Ecokoker

Beschrijving
Een kleine ecotunnel of ecokoker is een doorgang voor dieren onder een weg of spoorweg.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Ecokoker type 1 Het type van ecokoker zoals bv. amfibieënkoker, …. Link

Ecoraster

Beschrijving
Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct, ecotunnel, ...) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.
Subklasse van
Complexe geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, heeft prikkeldraad, heeft spandraden, lengte, paal materiaal, paalhoogte, type mazen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geleidingswand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft prikkeldraad Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van prikkeldraad.
heeft spandraden Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van spandraden.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het ecoraster in meter.
paal materiaal Paalmateriaal 1 Het materiaal van de paal in het ecoraster. Link
paalhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de paal in het ecoraster in meter.
type mazen Rastermazen 1 Het type van de mazen in het ecoraster. Link

Ecotunnel

Beschrijving
Een (grote) ecotunnel is een tunnel onder een grote weg, waarlangs dieren veilig de overkant kunnen bereiken.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ecovallei

Beschrijving
Een vallei onder de verkeersbrug waar het landschap gewoon onderdoor loopt en minimaal wordt verstoord.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

EM-draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een elektromechanisch (EM) dragend element (bv. paal, kolom, seinbrug, galgpaal) waaraan EM-toestellen bevestigd kunnen worden.
Subklasse van
Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: elektrische beveiliging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
elektrische beveiliging EM-draagconstructie elektrische beveiliging 1 Type elektrische beveiliging aanwezig in de draagconstructie. Link

Geleiding

Beschrijving
Abstracte om de gerelateerde objecten onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Ecovallei De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Ecotunnel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Ecokoker De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Geleidingswand

Beschrijving
Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers, ecoduikers en dergelijke.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoogte, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Ecoraster Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de geleidingswand in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de geleidingswand in meter.
materiaal Geleiding materiaal 1 Het materiaal van de geleiding. Link

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering. Een gronddam kan volgende functies vervullen: geluidswering, geleidng van dieren, veiligheid en lichtwering.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, hoort bij, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimaal getal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde Helling 1 De hellingsgraad van de achterzijde gronddam in kwarten. Link
helling voorzijde Helling 1 De hellingsgraad van de voorzijde van de gronddam in kwarten. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoort bij, hoort bij, hoort bij, laagrol, lengte, ligt op, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
hoort bij Ecoduct De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Gronddam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Ecotunnel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
ligt op Constructie element Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rioleringsbuis

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor gravitaire afvoer van water.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Aantal afgedichte aansluitingen, functie, hoort bij, materiaal, sterktereeks.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Aantal afgedichte aansluitingen Geheel getal 1 De afgedichte verlaten aansluitingsopeningen van straatkolken en/of huisaansluitingen in de rioleringsbuis.
functie Rioleringsbuis functie 1 Bepaalt de functie van de rioleringsbuis. Link
hoort bij Ecokoker De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
materiaal Rioleringsbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de rioleringsbuis. Link
sterktereeks Sterktereeks 1 De stabiliteitsklasse van de buis. Link

Seinbrug

Beschrijving
Metalen constructie bestaande uit twee of meer verticale steunen met voetplaat en uit een enkele of een dubbel uitgevoerde horizontale dwarsverbinding, allen kokervormig met rechthoekige doorsnede. Ook wel portiek of portaal genoemd.
Subklasse van
Verkeersregelinstallatie draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal ladders, aantal steunen, berekeningsnota, bevestiging, controlemeting EBS, heeft looproosters, hoogte verticale steun, overspanning, rijrichting, technische fiche, type, vrije hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal ladders Decimaal getal 1 Het aantal ladders waarmee de seinbrug toegankelijk is.
aantal steunen Decimaal getal 1 Het aantal steunen waarmee de seinbrug gedragen wordt.
berekeningsnota Bestandsbijlage 1 Een bijlage met de berekeningsnota voor de seinbrug.
bevestiging Boombrug Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
controlemeting EBS Bestandsbijlage 1 Een bijlage met het verslag van de controlemeting uitgevoerd door het Expertisecentrum Beton en Staal.
heeft looproosters Boolean 1 Geeft aan of de seinbrug is uitgerust met looproosters.
hoogte verticale steun Kwantitatieve waarde in meter 1 Verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de bovenkant van het hoogste constructiedeel van de seinbrug.
overspanning Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de twee steunpunten van de seinbrug.
rijrichting Seinbrug rijrichting 1 Geeft aan of de seinbrug één of beide rijrichtingen overspant. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 Een bijlage waarin de detailtekeningen van de seinbrug.
type Seinbrug type 1 Het type van de seinbrug volgens de aard van de constructie. Link
vrije hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel van de seinbrug.

Signalisatie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van signalisatie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Steun standaard

Beschrijving
Abstracte voor de standaard steunen.
Subklasse van
AIM naam object, EM-draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschermlaag, bijzonder transport, fabrikant, hoogte bovenkant, kleur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschermlaag Draagconstructie beschermlaag 1 Type bescherming van de steun, bv. geschilderd of gegalvaniseerd. Link
bijzonder transport Draagconstructie bijzonder transport 1 Wijze waarop het object eventueel geschikt is om bijzonder transport mogelijk te maken. Link
fabrikant String 1 De fabrikant van de steun.
hoogte bovenkant Kwantitatieve waarde in meter 1 Hoogte (in meter) van de bovenkant van de steun.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van het uitwendig zichtbare gedeelte.

Stobbenwal

Beschrijving
Wortelkluiten of ander houtmateriaal (zoals stamhout) om beschutting en geleiding van kleinere diersoorten zoals muizen, egels.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Terugkeer

Beschrijving
Een mogelijkheid om dieren die toch aan de wegkant verzeild zijn geraakt terug naar de veilige kant te laten begeven.
Subklasse van
Complexe geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type uitvoering Overstaptype 1 Het type van terugkeer. Link

Veerooster

Beschrijving
Een veerooster is een infrastructurele voorziening die is aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat vee een gebied binnenkomt of verlaat.
Subklasse van
Complexe geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het veerooster in meter.

Verkeersregelinstallatie draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom ) waaraan lantaarns met verkeerslichten bevestigd kunnen worden bij de verkeersregelinstallatie.
Subklasse van
Steun standaard
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wildreflector

Beschrijving
Een wildreflector is een reflecterend afschrikkingssysteem voor groot en klein wild nabij een weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drager.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drager Wildreflector drager 1 De constructie waar de wildreflector is aan bevestigd. Link

Datatypes

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in promille

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in promille uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in promille. "‰"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/ecologische-maatregelen/ontwerpdocument/1.1.0/context/ecologische-maatregelen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/ecologische-maatregelen/ontwerpdocument/1.1.0/context/ecologische-maatregelen-SHACL.ttl

Auteurs en medewerkers