SB250 Grondwerken

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Grondwerken. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de uitvoering van grondwerken (hoofdstuk 4 van het SB250).
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Grond | Laag | Laagdikte | Piezometrische buis |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Grondafdekking | Grondafgraving en gronduitgraving | Grondbijmenging | Grondophoging | Grondsoort | Soort grondwerk |

Entiteiten

Grond

Beschrijving
Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, milieuhygiënische code, soort grond, soort grondwerk, technisch verslag bodemonderzoek, tot, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Piezometrische buis
milieuhygiënische code Integer 1 Het 3-delig nummer dat gehanteerd wordt door de vzw grondbank om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem of grond aan te geven.
soort grond Grondsoort 1 Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij databank ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
soort grondwerk Soort grondwerk 1 De soort van uitgevoerde grondwerken die op het pakket grond zijn uitgevoerd.
technisch verslag bodemonderzoek DtcAWVDocument 1..* Het technisch verslag van een bodemonderzoek.
tot KwantWrdInMeter 1 Diepte van de onderkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)
van KwantWrdInMeter 1 Diepte van de bovenkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligtOp, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligtOp Laag
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Piezometrische buis

Beschrijving
Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, diepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Grond
diepte KwantWrdInMeter 1 De diepte van de piezometrische buis in meter.

Datatypes

Grondafdekking

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de afdekking van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
herkomst KlGrondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Grondafgraving en gronduitgraving

Beschrijving
Complex datatype voor de afgraving of uitgraving van grond.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondbestemming, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondbestemming KlGrondbestemming 1 Bepaalt de bestemming van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Grondbijmenging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmengingshoofdnaamcode, grondmenging plaatselijk, hoeveelheidscode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijmengingshoofdnaamcode KlGrondHoofdnaamCode 1 Lithologisch nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)
grondmenging plaatselijk Boolean 1 Grondbijmenging plaatselijk of niet-plaatselijk
hoeveelheidscode KlGrondBijmengingHoeveelheidCode 1 Aanduiding (als code) van de hoeveelheid bijmenging. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdBijmengingHoeveelheidEnumType)

Grondophoging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van ophoging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: grondtoevoegsel, herkomst, soort grondwerk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
grondtoevoegsel KlGrondtoevoegsel 1 Aanduiding of er evenuteel een toevoeging aan de grond is gebeurd.
herkomst KlGrondbestemming 1 Bepaalt de origine van de grond.
soort grondwerk KlGrondwerksoorten 1 Het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Grondsoort

Beschrijving
Complex datatype om het soort grond te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmenging, hoofdnaamcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijmenging Grondbijmenging 1..3 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)
hoofdnaamcode KlGrondHoofdnaamCode 1 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)

Soort grondwerk

Beschrijving
Union datatype voor het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afdekking, afgraving, ophoging, uitgraving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afdekking Grondafdekking 0..1 Afdekking van grond. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
afgraving Grondafgraving en gronduitgraving 0..1 Afgraving van grond. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
ophoging Grondophoging 0..1 Ophoging van grond. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
uitgraving Grondafgraving en gronduitgraving 0..1 Uitgraving van grond. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/grondwerken/ontwerpdocument/v26/context/grondwerken.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/grondwerken/ontwerpdocument/v26/context/grondwerken-SHACL.ttl