Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Grondwerken. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. Grondwerken waaronder:

In dit implementatiemodel zijn onderdelen opgenomen die kunnen gebruikt worden voor de opbouw van grondwerken. Deze staan o.a. beschreven in hoofdstukken 4 en 11 van het Standaardbestek 250, alsook hoofdstuk 4 van het Standaardbestek 260.
Dit omvat thema's zoals:
  • Grond
  • Afgraving
  • Grondbewerking
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Afdekking

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herkomst, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
herkomst Grondherkomst 1 De herkomst van de grond. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de afdekking.

Afgraving

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestemming, gewicht, oppervlakte, soort afgraving, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestemming Grondbestemming 1 De bestemmingen of doelen van de grond. Link
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de grondlaag in ton.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de afgraving.
soort afgraving Afgraving soorten 1 De specificatie van type handeling bij afgraving. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de grondlaag in kubieke meter.

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Bemesting

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bemesting, gewicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bemesting Bemesting 1 Het toevoegen van en verwerken van meststoffen zowel bij aanleg alsook bij beheer. Link
gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Het gewicht in kilogram van de te bewerken grond.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bodemverbeteringsmiddel

Beschrijving
Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, grondverbeteringsmiddel, oppervlakte, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Het gewicht in kilogram van de verbeterde grond.
grondverbeteringsmiddel Grondverbeteringsmiddel 1 Het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde grondoppervlakken en/of het verwerken in plantputten. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de verbeterde grond in vierkante meter.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de verbeterde grond in kubieke meter.

Grond

Beschrijving
Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, heeft beheer, heeft beheer, heeft beheer, heeft beheer, heeft beheer, heeft beheer, heeft beheer, milieuhygiënische code, soort grond, soort vervuiling, technisch verslag bodemonderzoek, tot, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Piezometrische buis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft beheer Afdekking De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft beheer Bodemverbeteringsmiddel De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft beheer Uitgraving De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft beheer Afgraving De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft beheer Grondbewerking De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft beheer Ophoging De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft beheer Bemesting De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
milieuhygiënische code Natuurlijk getal 1 Het 3-delig nummer dat gehanteerd wordt door de vzw grondbank om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem of grond aan te geven.
soort grond Grondsoort 1 Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij databank ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
soort vervuiling soort vervuiling 1 De soort vervuiling die vastgesteld is op het pakket grond.
technisch verslag bodemonderzoek Bestandsbijlage 1..* Het technisch verslag van een bodemonderzoek.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de onderkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType).
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de bovenkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType).

Grondbewerking

Beschrijving
Omvat de profielbewerkingen en bouwvoorwerkzaamheden voor aanleg van beplaningen, graslanden, wegbermen en grasmatten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, soort grondbewerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te bewerken grond.
soort grondbewerking Grondbewerkingen 1 Specificatie van het type profielbewerking en bouwvoorwerkzaamheden voor aanleg van beplantingen, graslanden, wegbermen en grasmatten. Link

Heeft beheer

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ophoging

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, herkomst, soort ophoging, volume, wrijvingshoek.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de grondlaag in ton.
herkomst Grondherkomst 1 De herkomst van de grond. Link
soort ophoging Ophoging soorten 1 De specificatie van type grond bij ophoging. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de grondlaag in kubieke meter.
wrijvingshoek Gewaarborgde wrijvingshoek 1 De hoek van inwendige wrijving geeft een aanwijzing omtrent de afschuifkarakteristieken en wordt dan ook gebruikt bij berekening van afschuiving, gronddruk en draagvermogen van paalfunderingen. Link

Piezometrische buis

Beschrijving
Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, diepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Grond Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte vanaf maaiveld tot de onderkant van de piezometrische buis in meter.

Uitgraving

Beschrijving
Wordt beschouwd als de verzameling van beheeractiviteiten die uitgevoerd kunnen worden op grond.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestemming, gewicht, soort uitgraving, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestemming Grondbestemming 1 De bestemmingen of doelen van de grond. Link
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de grondlaag in ton.
soort uitgraving Uitgraving soorten 1 De specificatie van type grond bij uitgraving. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van de grondlaag in kubieke meter.

Datatypes

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grondbijmenging

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmengingshoofdnaamcode, hoeveelheidscode, is grondmenging plaatselijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bijmengingshoofdnaamcode Grond hoofdnaamcode 1 Lithologisch nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType) Link
hoeveelheidscode Grondbijmenging hoeveelheidscode 1 Aanduiding (als code) van de hoeveelheid bijmenging. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdBijmengingHoeveelheidEnumType) Link
is grondmenging plaatselijk Boolean 1 Grondbijmenging plaatselijk of niet-plaatselijk.

Grondsoort

Beschrijving
Complex datatype om het soort grond te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijmenging, hoofdnaamcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bijmenging Grondbijmenging 1..3 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)
hoofdnaamcode Grond hoofdnaamcode 1 Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering). https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType) Link

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilogram

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaardeenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaardeenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram. "kg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in microgram per kilogram

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in microgram per kg uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in µg/kg. "µg/kg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

soort vervuiling

Beschrijving
Complex datatype om het soort vervuiling te bepalen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: microgram per kilogram, soort vervuiling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
microgram per kilogram Kwantitatieve waarde in microgram per kilogram 1..3 De concentratie van de vervuiling kan in µg/kg bepaalt worden.
soort vervuiling Vervuiling soorten 1 Het soort vervuiling kan hiermee bepaalt worden. Link

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers