Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Kabels en leidingen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij de elektromechanische installaties. In dit implementatiemodel zijn onderdelen opgenomen voor het beheer van kabels en leidingen.
Dit omvat thema's zoals:
 • Voedings-, data-, signaal- en telecomkabels
 • Beschermbuizen en geleiders voor kabels en leidingen zoals kabelgoten en -ladders
 • Onderdoorboring en onderwaterkruising
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Abstracte aanvullende geometrie

Beschrijving
Abstracte om de eigenschappen en relaties van AanvullendeGeometrie te bundelen.
Subklasse van
AIM databank status, AIM Toestand
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bijlage, naam, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de aanvullende geometrie zoals toegekend door de beheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bijlage Bestandsbijlage 1 Het document of artefact dat een geometrie heeft.
naam String 1 De mensleesbare naam van een aanvullende geometrie. De beheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), heeft netwerktoegang, risicoanalyse, tabel uitwendige invloeden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.
bevestiging Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Hulpstuk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft netwerktoegang Kabelnet toegang Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
risicoanalyse Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de risicoanalyse voor werken in en rond een behuizing. De risicoanalyse heeft in eerste instantie betrekking op werken in en rond een behuizing met elektrische installaties. Voor behuizingen met installaties van de distributienetbeheerder wordt de risicoanalyse bestemd voor die beheerder, bewaard in het gelijknamig attribuut van het onderdeel van die beheerder, bv. EnergiemeterDNB.
tabel uitwendige invloeden Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de ingevulde en actuele tabel uitwendige invloeden zoals vereist door het AREI voor bepaalde elektrische installaties. De tabel is in eerste instantie enkel vereist voor behuizingen die elektrische installaties bevatten die onder het AREI vallen.

Bekleding component

Beschrijving
Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelgeleiding en leiding bevestiging Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Beschermbuis

Beschrijving
Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.
Subklasse van
Omhullende inrichting, Leiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), heeft aanvullende geometrie, heeft netwerktoegang, indicatieve diepte, is flexibel, kleur, materiaal, type bescherming, voorzorgsmaatregel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Hulpstuk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft aanvullende geometrie Onderdoorboring Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
heeft netwerktoegang Kabelnet buis Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
indicatieve diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De opgemeten diepte als een (positief) getal in meter tussen het hoogste punt van de buis en het maaiveld zoals dit gekend was op het moment van aanleg van de buis. Meet de kleinste afstand tussen de buis en het maaiveld bij aanleg aangezien bij graafwerken dit de eerste diepte zal zijn waarop een buis kan aangetroffen worden. De diepte moet opgemeten worden, niet ingeschat: "indicatief" wijst op de tijdelijkheid van de waarde, niet op een waarde die bij benadering gegeven wordt. Bij een discrepantie tussen de waarde van dit attribuut en de waarde in TAW uit de geometrie van het object, geldt altijd de waarde in TAW.
is flexibel Boolean 1 Geeft aan of de beschermbuis flexibel is. Zo niet, dan spreken we van een vaste buis.
kleur Beschermbuiskleur 1 De kleur van de buitenkant van de beschermbuis. Link
materiaal Beschermbuis materiaal 1 Typering van de beschermbuis volgens het materiaal waaruit ze (hoofdzakelijk) gemaakt is. Link
type bescherming Kabels en Leidingen bescherming 1..* Geeft aan of en hoe de leiding bijkomend mechanisch beschermd nadat ze in de sleuf gelegd is. Link
voorzorgsmaatregel Tekstblok 1 Omschrijving van bijzondere omstandigheden waarmee rekening moet gehouden bv. bij werken in de buurt van de asset.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelgeleiding en leiding bevestiging Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Datakabel

Beschrijving
Een datakabel zorgt voor het uitwisselen van informatie van de ene locatie naar de andere.
Subklasse van
Kabel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal aders en sectie, type, type specificatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal aders en sectie Datakabel aders en sectie 1 Aantal en sectie van de ader(s) van de kabel volgens een lijst van voorkomende types. Link
type Datakabel types 1 Indeling van een datakabel op basis van de gebruikte materialen en volgens een vaste typering. Link
type specificatie Datakabel type specificatie 1 Een verdere specificatie van het type van de datakabel volgens een vaste lijst om bv. de brandklasse mee te geven. Link

Detectie

Beschrijving
Abstracte voor de overige detecties, zijnde die die niet onder de groepen "niet weggebonden detecties", " weggebonden detecties" of "detectielussen" vallen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort bewaking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
soort bewaking VRI bewaking 1 Type bewaking van de detectie. Link

Detectielussen

Beschrijving
Abstracte voor een detectielus. Een detectielus is een kabel onder het wegdek die in staat is om voertuigen te detecteren teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Selectieve lussen zijn in staat om gecodeerde informatie door te geven van prioritaire voertuigen, niet-selectieve lussen geven informatie door van alle voertuigen die het detectie gebied passeren.
Subklasse van
Detectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen b l, bewakingstijd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmetingen b l Afmeting bxl in meter 1 Afmetingen breedte x lengte van de lus.
bewakingstijd Tijdsduur 1 Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelgeleiding en leiding bevestiging Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Heeft aanvullende geometrie

Beschrijving
Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft netwerktoegang

Beschrijving
Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hulpstuk

Beschrijving
Stukken die zorgen voor verbindingen tussen rechte buizen om bv. van richting te veranderen, te verlengen, te verlopen van diameter, meerdere buizen op mekaar aan te sluiten,...
Subklasse van
Omhullende inrichting, Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, inwendige diameter, materiaal, type, uitwendige diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Beschermbuis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
inwendige diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de binnenzijde van het hulpstuk in millimeter.
materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal waaruit het hulpstuk vervaardigd is. Link
type Hulpstuk type 1 Het type van het hulpstuk. Link
uitwendige diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de buitenzijde van het hulpstuk in millimeter.

Kabel

Beschrijving
Abstracte voor attributen en relaties van allerlei types kabels.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, buitenmantel diameter, buitenmantel kleur, fabrikant, heeft aanvullende geometrie, heeft aanvullende geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelmof Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
buitenmantel diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitenste afmeting van de kabel in millimeter.
buitenmantel kleur Kabelmantel kleur 1 De hoofdkleur(en) die voor een waarnemer onmiddellijk zichtbaar is (zijn) zonder de kabel te ontmantelen, de kleur van de markeringen op die buitenste mantel buiten beschouwing gelaten. Link
fabrikant Kabel fabrikant 1 De naam van de producent van de kabel. Link
heeft aanvullende geometrie Onderdoorboring Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
heeft aanvullende geometrie Onderwaterkruising Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.

Kabelgeleiding

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van inrichting met als functie het begeleiden van kabels en leidingen.
Subklasse van
Omhullende inrichting, AIM naam object, Kabelgeleiding en leiding bevestiging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging (source), bevestiging (target), omhult.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging (source) Kabelgeleiding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Kabelgeleiding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
omhult Kabelgeleiding Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.

Kabelgeleiding en leiding bevestiging

Beschrijving
Abstracte voor het bevestigen van kabelgeleidingen en leidingen aan bouwkundige elementen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Kabelgoot

Beschrijving
Een inrichting die ervoor zorgt dat een kabel beschermd is tegen beschadiging en/of op een gecontroleerde plaats blijft hangen of liggen. Een kabelgoot is doorgaans een halfopen constructie. Er bestaan ook kabelgoten die door een deksel gesloten kunnen worden.
Subklasse van
Kabelgeleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is gesloten, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is gesloten Boolean 1 Geeft aan of de goot volledig gesloten is.
materiaal Materiaal soorten 1 Het materiaal waaruit de kabelgoot (hoofdzakelijk) is gemaakt. Link

Kabelkoker

Beschrijving
Een ruimte die een of meerdere kabels of leidingen beschermt tegen beschadiging en/of de kabels of leidingen op een gecontroleerde plaats laat hangen of liggen. De constructieve elementen die de ruimte creëeren vormen een aaneen- en afgesloten geheel dat niet meer uit elkaar kan gehaald worden. De kabels en leidingen zijn enkel nog toegankelijk door in de koker zelf rond te lopen (of te kruipen). De koker is op die toegankelijkheid voorzien.
Subklasse van
Kabelgeleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft aanvullende geometrie, heeft aanvullende geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft aanvullende geometrie Onderdoorboring Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
heeft aanvullende geometrie Onderwaterkruising Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.

Kabelladder

Beschrijving
Een inrichting die ervoor zorgt dat een kabel beschermd is tegen beschadiging en/of op een gecontroleerde plaats blijft hangen of liggen. De kabelladder is een gerasterde constructie die doet denken aan een ladder, die toelaat om de kabels langs alle kanten te zien. Slechts langs één kant is de toegang tot de kabels fysiek onbelet.
Subklasse van
Kabelgeleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kabelmof

Beschrijving
Een verbindingsgreep die aansluitingen van kabels rondom afsluit.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, netwerktype, sturing, sturing, type kabelmof, verbindingstype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Technische put Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kabel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
netwerktype Netwerk type 1 Geeft aan bij welk type nutsvoorzieningennet de kabelmof hoort volgens de types uit IMKL en Inspire. Link
sturing Sel niet sel lussen Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing MIV-lus Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type kabelmof Kabelmof type 1 Soort mof volgens een lijst van types. Link
verbindingstype Kabelmof verbindingtypes 1 Geeft het type aansluiting in de mof aan. Link

Kabelnet buis

Beschrijving
Koppeling met het corresponderend object in Kabelnet die toegang geeft tot de informatie die in Kabelnet bewaard wordt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kabelnet URL, kabelnetbuis ID.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kabelnet URL URI 1 De URL waarmee het corresponderend object in Kabelnet rechtstreeks gevonden kan worden in de Kabelnet-toepassing.
kabelnetbuis ID Geheel getal 1 Uniek nummer uit de Kabelnet toepassing dat de betrokken beschermbuis identificeert.

Kabelnet toegang

Beschrijving
Knooppunt van Kabelnet dat toegang geeft tot de informatie die in Kabelnet bewaard wordt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geschat aantal rack units in gebruik, kabelnet URL, kabelnettoegang ID, netwerk soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
geschat aantal rack units in gebruik Natuurlijk getal 1 Het aantal gebruikte rack units dat voor de betrokken toegang in gebruik is op basis van een berekening in Kabelnet. Deze waarde wordt aangeleverd vanuit de Kabelnet-toepassing.
kabelnet URL URI 1 Knooppunt van Kabelnet dat toegang geeft tot de informatie die in Kabelnet bewaard wordt.
kabelnettoegang ID Geheel getal 1 Uniek nummer uit de Kabelnet toepassing dat deze toegang identificeert.
netwerk soort Kabelnet toegang netwerksoort 1..* Type netwerk dat bereikbaar is via het toegangspunt. Link

Leiding

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten leidingen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM naam object, Kabelgeleiding en leiding bevestiging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitendiameter, heeft aanvullende geometrie, is risicovol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
buitendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitendiameter van de leiding in millimeter. Indien de leiding geen cirkelvormige doorsnede heeft, dan gaat het hier om de diameter van de omgeschreven cirkel.
heeft aanvullende geometrie Onderwaterkruising Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
is risicovol Boolean 1 Geeft aan of werken aan of rond de leiding een verhoogd risico met zich meebrengen omwille van de aard van de betrokken leiding.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelgeleiding en leiding bevestiging Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van een linkend element.

MIV-lus

Beschrijving
Meten in Vlaanderen : inductieve lus, ingeslepen in het wegdek.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: meetrapport, sturing, uitslijprichting, zichtbaarheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
meetrapport Bestandsbijlage 1 De elektrische eigenschappen van de lus: R, L, C en de isolatieweerstand. Dit verzekert naast de afmetingen mee de voorziene nauwkeurigheid van de voertuigmetingen. Bestanden van het type pdf.
sturing Kabelmof Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
uitslijprichting MIV-lus uitslijprichting 1 De uitlopers van de lus gaan naar links of naar rechts bekeken ten opzichte van de rijrichting. Link
zichtbaarheid MIV-lus zichtbaarheid 1 Is dus lus zichtbaar in het wegdek of bedekt door een toplaag. Link

Niet-selectieve detectielus

Beschrijving
Een niet-selectieve detectielus werkt onder invloed van een wijziging in de zelfinductie van een lus in het wegdek wanneer het metaal van een voertuig binnen het gevoeligheidsgebied van de lus komt.
Subklasse van
Sel niet sel lussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, is motorgevoelig, is richtingsgevoelig, soort voertuig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
functie VRI-lus functie 1 Type niet-selectieve detectielus bv. file, afstand, hiaat,... Link
is motorgevoelig Boolean 1 Geeft aan of de lus motorgevoelig is of niet.
is richtingsgevoelig Boolean 1 Geeft aan of de detectielus gevoelig is voor de richting waarin het voertuig het gevoeligheidsgebied van de lus al dan niet binnenkomt.
soort voertuig VRI-lus soort voertuig 1..* Type voertuig dat de detectielus volgens zijn instellingen kan detecteren. Link

Omhullende inrichting

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van de relaties voor onderdelen die kabels kunnen omhullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: omhult, omhult.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
omhult Kabel Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
omhult Leiding Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.

Omhult

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onderdoorboring

Beschrijving
Gebruikt voor de registratie van kenmerken en de geometrie van een boring onder een weg of spoorweg.
Subklasse van
Abstracte aanvullende geometrie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: retributie, vergunning.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
retributie Kwantitatieve waarde in euro 1 Periodieke geldsom verschuldigd aan de eigenaar of beheerder van het terrein waaronder de onderboring ligt.
vergunning Bestandsbijlage 1 Het document met de vergunning voor de onderdoorboring.

Onderwaterkruising

Beschrijving
Gebruikt voor de registratie van kenmerken en geometrie van een ruimte waar kabels en leidingen onder een waterweg door gaan.
Subklasse van
Abstracte aanvullende geometrie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg wijze, buitendiameter, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg wijze Onderwaterkruising aanleg wijze 1 De manier waarop de onderwaterkruising gerealiseerd is volgens een vaste lijst met mogelijkheden. Link
buitendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De buitendiameter van de onderwaterkruising. Indien de kruising niet cirkelvormig is, gaat het hier om de diameter van de omgeschreven cirkel.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De effectieve lengte van de onderwaterkruising, rekening houdend met eventuele curves en dus niet als projectie op een vlak.

Sel niet sel lussen

Beschrijving
Abstracte klasse die de eigenschappen van selectieve en niet-selectieve lussen combineert.
Subklasse van
Detectielussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft mof in trekput, is prioritair, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft mof in trekput Boolean 1 Aanduiding of de mof bereikbaar is via een trekput.
is prioritair Boolean 1 Geeft aan of de lus prioritair hersteld moet worden bij defect.
sturing Kabelmof Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Selectieve detectielus

Beschrijving
De selectieve detectielussen moeten bepaalde voertuigen toelaten het kruispunt prioritair te dwarsen. Daarvoor zijn die prioritaire voertuigen uitgerust met een zendtoestel dat gecodeerd informatie doorstuurt naar een datalus in het wegdek. Deze lus is verbonden met een demodulator die de informatie decodeert en doorstuurt naar de verkeersregelaar van het te dwarsen kruispunt
Subklasse van
Sel niet sel lussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft meerdere kruisingen, soort lus, verbinding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft meerdere kruisingen Boolean 1 Aanduiding of de lus voor meerdere kruispunten wordt gebruikt.
soort lus Selectieve lus soort 1..* Type detectielus vb bus, tram,... Link
verbinding Selectieve lus verbinding 1 Soort verbinding (serieel of contact). Link

Signaalkabel

Beschrijving
Kabel die primair zorgt voor het uitwisselen van digitale en analoge stuursignalen.
Gebruik
De kabel zorgt primair voor de uitwisseling van digitale en analoge stuursignalen tussen twee onderdelen, bv. tussen een sensor en een verwerkingseenheid. De sturing verloopt in principe via lagere spanning. In voorkomende gevallen kan die ook met gewone netspanning gebeuren om de gekoppelde techniek van stroom te voorzien. De sturing primeert evenwel op het loutere transport van spanning en vermogen.
Subklasse van
Kabel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aders specificatie, type, type specificatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aders specificatie Voedingskabel aders specificaties 1 Aantal en sectie van de ader(s) in de signalisatiekabel. Link
type Signalisatiekabel types 1 Geeft aan wat voor stuurkabel gebruikt wordt. Link
type specificatie Signaalkabel type specificatie 1 Een verdere specificatie van het type van de signalisatiekabel volgens een vaste lijst om bv. de brandklasse mee te geven. Link

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sturing

Beschrijving
Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Technische put

Beschrijving
Ondergrondse toezichtsput (manhole). Deze kan telecom installaties (glasvezel,koper) of elektriciteitskabels bevatten. Kan uit verschillende materialen bestaan: polycarbonaat,beton,gemetst,of staal.
Subklasse van
Behuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kabelmof Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
materiaal Materiaal soorten 1 Het materiaal waaruit de technische put opgebouwd is. Link

Telecomkabel

Beschrijving
Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van data van de ene locatie naar een andere.
Gebruik
Hierin komen alle telecomkabels. Bij twijfel of een kabel tot elektriciteit of telecom behoort wordt gekozen voor elektriciteitskabel omdat dit het meeste risico inhoudt bij graafwerken.
Subklasse van
Kabel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal aders en sectie, type, type specificatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal aders en sectie Telecomkabel aders en sectie 1 Aantal en sectie van de ader(s) van de kabel volgens een lijst van voorkomende types. Link
type Telecom- en datakabel types 1 Indeling van een telecomkabel op basis van de gebruikte materialen volgens het Standaardbestek en de catalogusposten. Link
type specificatie Telecomkabel type specificatie 1 Een verdere specificatie van het type van de telecomkabel volgens een vaste lijst om bv. de brandklasse mee te geven. Link

Voedingskabel

Beschrijving
Zorgt voor het overbrengen van een elektrisch vermogen van de ene locatie naar de andere binnen een privaat netwerk. Onder dit type vallen ook installatiedraden die beschouwd worden als kabels met slechts één ader.
Gebruik
Het gaat om voedingskabels die niet behoren het het openbaar nutsvoorzieningennet. Binnen het eigen netwerk kan een entiteit de voedingskabels ter beschikking stellen en beheren voor anderen binnen dezelfde (overkoepelende) entiteit. Ook in dat geval is er nog steeds sprake van voedingskabels.
Subklasse van
Kabel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal aders en sectie, type, type specificatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal aders en sectie Voedingskabel aders en sectie 1 Aantal en sectie van de ader(s) van de kabel volgens een lijst van voorkomende types. Link
type Voedingskabel types 1 Indeling van een energie- of installatiekabel of -draad op basis van de gebruikte materialen en volgens een vaste typering. Link
type specificatie Voedingskabel type specificatie 1 Een verdere specificatie van het type van de voedingskabel volgens een vaste lijst om bv. de brandklasse mee te geven. Link

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxl in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in euro

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro. "{Euro}"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten. "min"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in seconde

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde. "s"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in uur

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur. "h"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Tijdsduur

Beschrijving
Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: minuten, seconden, uren.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
minuten Kwantitatieve waarde in minuten 1 Het aantal minuten.
seconden Kwantitatieve waarde in seconde 1 Het aantal seconden.
uren Kwantitatieve waarde in uur 1 Het aantal uren.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers