SB250 Lijnvormige elementen

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Lijnvormige elementen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de lijnvormige elementen (hoofdstuk 8 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
  • kantopsluitingen
  • afschermende constructies
  • geluidswerende constructie
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies samenbundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluitAanOp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluitAanOp Aansluitende constructie

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaathouder, funderingswijze, materiaal, permanent, productidentificatiecode, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
funderingswijze KlLEACFunderingswijze 1 De manier waarop de afschermende constructie gemonteerd wordt.
materiaal KlLEACMateriaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie.
permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
productidentificatiecode DtcProductidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
uitvoeringscertificatie DtcAWVDocument 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video DtcAWVDocument 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een lijnvormig element dat niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, geprefabriceerd, kleur, lengte, oppervlaktebehandeling, soort, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInCentimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur KlLEKantopsluitingKleur 1 De kleur van de afwijkende kantopsluiting.
lengte KwantWrdInCentimeter 1 De lengte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .
soort KlLEKantopsluitingSoort 1 De soort van de afwijkende kantopsluiting.
technische fiche afwijking DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Integer 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Integer 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel DtcAWVDocument 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging DtcAWVDocument 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel DtcAWVDocument 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie, met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Eindstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlLEACTypeEindstuk 1 De vorm van het eindstuk.

Geleideconstructie

Beschrijving
Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, sluitAanOp, werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Motorvangplank
sluitAanOp Eindstuk
werkingsbreedte KlLEACWerkingsbreedte 1 Op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg gemeten afstand tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding.

Geluidswerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afdeklatten, bevestigd, bevestigd, detailplan (3D - As-built), fundering, horizontaal ruimte beslag, individuele lengte schermelement, kleur, materiaal karakteristiek, minimale dikte schermelement, opstelling, overzicht schermhoogte, schermelement, schermtype, statische belasting, totale lengte, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afdeklatten Boolean 1 Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel.
bevestigd Pictogram
bevestigd Opening
detailplan (3D - As-built) DtcAWVDocument 1 Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand) Bestanden van het type dwg of pdf.
fundering KlLEGCFundering 1 De fundering op staal of palen.
horizontaal ruimte beslag KwantWrdInMeter 1 De horizontale ruimte in meter die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie.
individuele lengte schermelement KwantWrdInCentimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter.
kleur DteKleurRAL 1 De RAL kleur van de geluidswerende constructie.
materiaal karakteristiek Materiaal karakteristiek 1..* Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakterisitiek van het materiaal.
minimale dikte schermelement KwantWrdInCentimeter 1 De minimale dikte van het schermelement in centimeter.
opstelling KlLEGCOpstelling 1 De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg.
overzicht schermhoogte Overzicht schermhoogte 1 De meest voorkomende schermhoogte volgens bestek.
schermelement KlLEGCSchermelementType 1..* Het type van schermelement.
schermtype KlLEGCSchermtype 1..* Bepaling van een vlak of niet-vlak scherm. Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. De niet-vlakke schermen zijn de schermen die niet kunnen getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2.
statische belasting Integer 1 Geheel getal voor de aanduiding van de belasting zonder dynamisch effect, bv. eigengewicht.
totale lengte KwantWrdInMeter 1 De totale lengte van de geluidswerende constructie in meter.
windbelasting Integer 1 Geheel getal voor de aanduiding van de belasting door de wind volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Gestandaardiseerde kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde kantopsluiting type

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor de gestandaardiseerde kantopsluiting types.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, geprefabriceerd, kleur, lengte, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter KlLEKantopsluitingBijkomendeParameter 1 Detail typering van de kantopsluiting
geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur KlLEKantopsluitingKleur 1 De kleur van kantopsluiting.
lengte KwantWrdInCentimeter 1 De lengte van de kantopsluiting in centimeter
soort KlLEKantopsluitingSoort 1 De soort van kantopsluiting.

Gestandaardiseerde Kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type van Gestandaardiseerde kantstrook type template

Gestandaardiseerde kantstrook type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde kantstrook.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInCentimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter
norm DtcLENorm 1 De gestandardiseerd kantstrook volgens aangeduide norm.
type KlLEKantstrookType 1 Het type van gestandaardiseerde kantstrook.

Gestandaardiseerde schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type van Gestandaardiseerde schampkant type template

Gestandaardiseerde schampkant type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde schampkant.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInCentimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
norm DtcLENorm 1 De gestandardiseerde schampkant volgens aangeduide norm.
type KlLESchampkantType 1 Het type van gestandaardiseerde schampkant.

Gestandaardiseerde trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type van Gestandaardiseerde trottoirband type template

Gestandaardiseerde trottoirband type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm DtcLENorm 1 De gestandaardiseerde trottoirband volgens aangeduide norm.
type KlLETrottoirbandType 1 Bepaling van het type van trottoirband
vorm Trottoirband vorm 1 Bepaling van de vorm van de trottoirband

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type van Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm DtcLENorm 1 De gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel volgens aangeduide norm.
type KlLETrottoirbandWatergreppelType 1 Het type van gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Gestandaardiseerde watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type van Gestandaardiseerde watergreppel type template

Gestandaardiseerde watergreppel type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde watergreppel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm DtcLENorm 1 De gestandaardiseerde watergreppel volgens aangeduide norm.
type KlLEWatergreppelType 1 Het type van gestandaardiseerde watergreppel.
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de watergreppel.

Geteste beginconstructie

Beschrijving
Een gecertficeerd begin aan een geleideconstructie, met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte KwantWrdInMeter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde KlHelling 1 De hellingsgraad van de gronddam in kwarten.
helling voorzijde KlHelling 1 De helling van de gronddam in kwarten.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
kruinbreedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke de eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligtOp, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligtOp Laag
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ligtOp, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
ligtOp Laag
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Motorvangplank

Beschrijving
Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan, met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, snelheidsklasse, werkingsbreedte mvpwd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Geleideconstructie
snelheidsklasse KlLEACSnelheidsklasse 1 De snelheid waarmee de testen uitgevoerd worden en of deze plaatsvinden op een continu of discontinu (niet in gebruik bij AWV) systeem
werkingsbreedte mvpwd KwantWrdInMeter 1 De afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem.

Niet getest beginstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: uitbuigingstype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
uitbuigingstype KlLEACUitbuigingstype 1 Niet getest beginstuk dat uitbuigt weg van de weg in grondplan.

Obstakelbeveiliger

Beschrijving
Een energie-absorberende constructie voor voertuigen, geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels, met als doel de ernst van een botsing te reduceren.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlLEACObstakelbeveiligerType 1 De functie die de obstakelbeveiliger vervult.

Opening

Beschrijving
Doorgangen voorzien als vluchtmogelijkheid met dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen bezitten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Geluidswerende constructie
type KlLEGCOpeningType 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1)

Overgangsconstructie

Beschrijving
Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Geluidswerende constructie
nalichtingstijd KwantWrdInMinuut 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool KlPictogramSymbool 1 Het symbool op het pictogram.

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte KlVegetatieelementHoogte 1 De hoogte van het vegetatie-element in meter.
niveau Decimal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam DtcVegetatieSoortnaam 1 De naam van de plantensoort.

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm KlWegbermBIO 1 De bijzonder ingericht onderdeel van de wegbermen.
type KlWegbermType 1 Type van wegberm.

Datatypes

Geluidstest rapport

Beschrijving
Een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Integer 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Integer 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo KlGCMeetMethode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo).
luchtgeluidsisolatie Integer 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm KlLEGCNorm 1 De proef volgens de beschreven standaard.
testrapport DtcAWVDocument 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test Bestanden van het type xlsx of pdf.
type KlLEGCTestType 1 Het type van de test.

Materiaal karakteristiek

Beschrijving
Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidskarakteristiek, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidskarakteristiek KlLEGCGeluidskarakteristiek 1 Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie.
materiaal KlLEGCMateriaal 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie.

Overzicht schermhoogte

Beschrijving
Complex datatype voor het overzicht met betrekking tot de schermhoogte.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal lopende meter, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal lopende meter KwantWrdInMeter 1 Het aantal lopende meter van het (geluids)scherm.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van het scherm in meter.

Trottoirband vorm

Beschrijving
Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInCentimeter 1 De breedte van de trottoirband.
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De dikte van de trottoirband.
vorm KlLETrottoirbandVorm 1 De vorm van de trottoirband.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/lijnvormige-elementen/ontwerpdocument/v26/context/lijnvormige-elementen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/lijnvormige-elementen/ontwerpdocument/v26/context/lijnvormige-elementen-SHACL.ttl