Lijnvormige elementen

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Lijnvormige elementen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de lijnvormige elementen (hoofdstuk 8 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
  • kantopsluitingen
  • afschermende constructies
  • geluidswerende constructie
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aansluitende constructie | Afschermende constructie | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | AWV object | Baanlichaam | Beginstuk | Bevestiging | Eindstuk | Geleideconstructie | Geluidswerende constructie | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde kantopsluiting type | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde kantstrook type template | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde schampkant type template | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband type template | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template | Gestandaardiseerde watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel type template | Geteste beginconstructie | Gronddam | Hoort bij | Is type van | Kantopsluiting | Laag | Ligt op | Lijnvormig element | Motorvangplank | Niet getest beginstuk | Obstakelbeveiliger | Opening | Overgangsconstructie | Pictogram | Proef a posteriori geluidswerende constructie | Proef a posteriori kantopsluiting | Proef a priori afschermende constructie | Proef a priori geleide constructie | Proef a priori geluidswerende constructie | Proef a priori geteste beginconstructie | Proef a priori motorvangplank | Proef a priori obstakelbeveiliger | Proef a priori overgangsconstructie | Proef geluidswerende constructie | Proef schokindex | Proef tijdens kantopsluiting | Proeven | Sluit aan op | Terreindeel | Vegetatie element | Wegberm |

Entiteiten

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat.
Subklasse van
Proef a priori afschermende constructie, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaathouder, funderingswijze, is permanent, materiaal, productidentificatiecode, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
funderingswijze Funderingswijze 1 De manier waarop de afschermende constructie gemonteerd wordt. Link
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een lijnvormig element dat niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, heeft oppervlaktebehandeling, is geprefabriceerd, kleur, lengte, soort, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
heeft oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .
is geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van de afwijkende kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van de afwijkende kantopsluiting. Link
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum oprichting object, id, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object
id AWV-identificator 1..* De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type URI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie, met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Eindstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Type eindstuk 1 De vorm van het eindstuk. Link

Geleideconstructie

Beschrijving
Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.
Subklasse van
Proef a priori geleide constructie, Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sluit aan op, werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Motorvangplank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sluit aan op Eindstuk Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
werkingsbreedte Werkingsbreedte 1 Op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg gemeten afstand tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding. Link

Geluidswerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Subklasse van
Proef a priori geluidswerende constructie, Proef a posteriori geluidswerende constructie, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, detailplan (3D - As-built), fundering, heeft afdeklatten, horizontaal ruimte beslag, individuele lengte schermelement, kleur, ligt op, materiaal karakteristiek, minimale dikte schermelement, opstelling, overzicht schermhoogte, schermelement, schermtype, statische belasting, totale lengte, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Vegetatie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Gronddam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Opening Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
detailplan (3D - As-built) Bestandsbijlage 1 Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand) Bestanden van het type dwg of pdf.
fundering Fundering 1 De fundering op staal of palen. Link
heeft afdeklatten Boolean 1 Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel.
horizontaal ruimte beslag Kwantitatieve waarde in meter 1 De horizontale ruimte in meter die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie.
individuele lengte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van de geluidswerende constructie.
ligt op Afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
materiaal karakteristiek Materiaal karakteristiek 1..* Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakterisitiek van het materiaal.
minimale dikte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De minimale dikte van het schermelement in centimeter.
opstelling Opstelling 1 De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg. Link
overzicht schermhoogte Overzicht schermhoogte 1 De meest voorkomende schermhoogte volgens bestek.
schermelement Schermelement type 1..* Het type van schermelement. Link
schermtype Schermtype 1..* Bepaling van een vlak of niet-vlak scherm. Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. De niet-vlakke schermen zijn de schermen die niet kunnen getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. Link
statische belasting Geheel getal 1 Geheel getal voor de aanduiding van de belasting zonder dynamisch effect, bv. eigengewicht.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geluidswerende constructie in meter.
windbelasting Geheel getal 1 Geheel getal voor de aanduiding van de belasting door de wind volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Gestandaardiseerde kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde kantopsluiting type

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor de gestandaardiseerde kantopsluiting types.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, is geprefabriceerd, kleur, lengte, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Detail typering van de kantopsluiting Link
is geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van de kantopsluiting in centimeter
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van kantopsluiting. Link

Gestandaardiseerde Kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is type van Gestandaardiseerde kantstrook type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Gestandaardiseerde kantstrook type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde kantstrook.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandardiseerd kantstrook volgens aangeduide norm.
type Kantstrook type 1 Het type van gestandaardiseerde kantstrook. Link

Gestandaardiseerde schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is type van Gestandaardiseerde schampkant type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Gestandaardiseerde schampkant type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde schampkant.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandardiseerde schampkant volgens aangeduide norm.
type Schampkant type 1 Het type van gestandaardiseerde schampkant. Link

Gestandaardiseerde trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is type van Gestandaardiseerde trottoirband type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Gestandaardiseerde trottoirband type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband volgens aangeduide norm.
type Trottoirband type 1 Bepaling van het type van trottoirband Link
vorm Trottoirband vorm 1 Bepaling van de vorm van de trottoirband

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is type van Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel volgens aangeduide norm.
type Trottoirband watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Gestandaardiseerde watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is type van Gestandaardiseerde watergreppel type template Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Gestandaardiseerde watergreppel type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde watergreppel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde watergreppel volgens aangeduide norm.
type Watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde watergreppel. Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de watergreppel.

Geteste beginconstructie

Beschrijving
Een gecertficeerd begin aan een geleideconstructie, met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Proef a priori geteste beginconstructie, Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, bevestiging, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
gronddichtheid Decimaal getal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde Helling 1 De hellingsgraad van de gronddam in kwarten. Link
helling voorzijde Helling 1 De helling van de gronddam in kwarten. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is type van

Beschrijving
Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke de eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Proef tijdens kantopsluiting, Proef a posteriori kantopsluiting, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoort bij, hoort bij, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
hoort bij Gronddam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Baanlichaam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, ligt op, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Wegberm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Motorvangplank

Beschrijving
Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan, met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.
Subklasse van
Proef a priori motorvangplank, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, snelheidsklasse, werkingsbreedte mvpwd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geleideconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
snelheidsklasse Snelheidsklasse 1 De snelheid waarmee de testen uitgevoerd worden en of deze plaatsvinden op een continu of discontinu (niet in gebruik bij AWV) systeem Link
werkingsbreedte mvpwd Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem.

Niet getest beginstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: uitbuigingstype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
uitbuigingstype Uitbuigingstype 1 Niet getest beginstuk dat uitbuigt weg van de weg in grondplan. Link

Obstakelbeveiliger

Beschrijving
Een energie-absorberende constructie voor voertuigen, geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels, met als doel de ernst van een botsing te reduceren.
Subklasse van
Proef a priori obstakelbeveiliger, Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Obstakelbeveiliger type 1 De functie die de obstakelbeveiliger vervult. Link

Opening

Beschrijving
Doorgangen voorzien als vluchtmogelijkheid met dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen bezitten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Opening type 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1) Link

Overgangsconstructie

Beschrijving
Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.
Subklasse van
Proef a priori overgangsconstructie, Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
nalichtingstijd Kwantitatieve waarde in minuten 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool Pictogram symbool 1 Het symbool op het pictogram. Link

Proef a posteriori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie na de werken..
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef voor de kantopsluiting na de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte, gaafheid, vlakheid, wateropslorping.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.
gaafheid Bestandsbijlage 1 Proef om de gaafheid van de laag te bepalen.
vlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de vlakheid van de laag.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Proef a priori afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een afschermende constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bepaling grondkarakteristieken, testrapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bepaling grondkarakteristieken Bestandsbijlage 1 Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.
testrapport Bestandsbijlage 1..* Proef met de proef/test resultaten van een afschermende constructie.

Proef a priori geleide constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geleide constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kerend vermogen, voertuig overhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kerend vermogen Kerend vermogen 1 Het kerend vermogen geeft het vermogen van een voertuigkering aan om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen. Link
voertuig overhelling Voertuig overhelling 1 Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald. Link

Proef a priori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a priori geteste beginconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geteste beginconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieklasse Performantieklasse 1 De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest. Link

Proef a priori motorvangplank

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een motorvangplank vóór de werken.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex mvp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex mvp Schokindex MVP 1 head injury criterium (HIC) van een motorvangplank. Link

Proef a priori obstakelbeveiliger

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een obstakelbeveiliger vóór de werken..
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieniveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieniveau Performantieniveau 1 Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest. Link

Proef a priori overgangsconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een overgangsconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proeven, Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidstest rapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidstest rapport Geluidstest rapport 1 Het resultaat van de geluidstest.

Proef schokindex

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de schokindexproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex Schokindex 1 De schokindex is een parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding. Link

Proef tijdens kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van de gemeten consistentie in de BV laag.
luchtgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten luchtgehalte in de BV laag.

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Terreindeel

Beschrijving
Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte, niveau, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoogte, hoort bij, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Vegetatieelement hoogte 1 De hoogte van het vegetatie-element in meter. Link
hoort bij Wegberm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam Vegetatie soortnaam 1 De naam van de plantensoort.

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Subklasse van
AWV object, Terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm Wegberm BIO 1 De bijzonder ingericht onderdeel van de wegbermen. Link
type Wegberm type 1 Type van wegberm. Link

Datatypes

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op Datumtijd 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geluidstest rapport

Beschrijving
Een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Geheel getal 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Geheel getal 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo Meet methode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo). Link
luchtgeluidsisolatie Geheel getal 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm Norm 1 De proef volgens de beschreven standaard. Link
testrapport Bestandsbijlage 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test Bestanden van het type xlsx of pdf.
type Test type 1 Het type van de test. Link

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten.
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Materiaal karakteristiek

Beschrijving
Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidskarakteristiek, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidskarakteristiek Geluidskarakteristiek 1 Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie. Link
materiaal Materiaal 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Norm van het lijnvormig element

Beschrijving
Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, norm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Het gedetailleerder typeren van de kantopsluiting. Link
norm String 1 De opgelegde en beschreven standaard van de kantopsluiting .

Overzicht schermhoogte

Beschrijving
Complex datatype voor het overzicht met betrekking tot de schermhoogte.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal lopende meter, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal lopende meter Kwantitatieve waarde in meter 1 Het aantal lopende meter van het (geluids)scherm.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van het scherm in meter.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex data type dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL klassificatiesysteem De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Trottoirband vorm

Beschrijving
Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de trottoirband.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de trottoirband.
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de trottoirband. Link

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/lijnvormige-elementen/ontwerpdocument/v28/context/lijnvormige-elementen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/lijnvormige-elementen/ontwerpdocument/v28/context/lijnvormige-elementen-SHACL.ttl