Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Lijnvormige elementen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de lijnvormige elementen (hoofdstuk 8 van het Standaardbestek 250).
Dit omvat thema's zoals:
  • kantopsluitingen
  • afschermende constructies
  • geluidswerende constructies
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aansluitende constructie | Afschermende constructie | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Baanlichaam | Bebakening | Beginstuk | Betonnen constructie-element | Bevestiging | Bevestiging geluidswerende constructie | Bevestigingsbeugel | Bijlage voertuigkering | Bijzonder geluidsschermelement | Constructie element | Constructie elementen geluidswerende constructie | Constructie sokkel | Deur | Dilatatie | Doorgang | Eigenschappen voertuigkering | Eindstuk | Fundering | Geleideconstructie | Geluidsschermelement | Geluidswerende constructie | Geluidwerende constructie | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel | Geteste beginconstructie | Gronddam | Hoort bij | Kantopsluiting | Laag | Ligt op | Lijnvormig element | Motorvangplank | Niet conform begin | Niet getest beginstuk | Niet-standaard stalen profiel | Obstakelbeveiliger | Overgangsconstructie | Pictogram | Plint geluidswerende constructie | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Schokindex voertuigkering | Signalisatie | Sluit aan op | Stalen constructie-element | Stalen profiel | Standaard stalen profiel | Terreindeel | Toegangselement | Vegetatie element | Verlichtingstoestel | Verlichtingstoestel connector | Verlichtingstoestel LED | Vlak geluidsschermelement | Vluchtdeur | Vluchtopening | Voedingspunt | Voertuigkerend geluidsschermelement | Wegberm | Zonnepaneel |

Entiteiten

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sluit aan op, sluit aan op, totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Motorvangplank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Obstakelbeveiliger Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de elementen van de aansluitende constructie.

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie,geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.
Subklasse van
Bijlage voertuigkering, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, certificaathouder, is permanent, materiaal, met tand-groef, productidentificatiecode, productnaam, sluit aan op, testrapport, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Referentiepunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal afschermende constructie 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
met tand-groef Boolean 1 Geeft aan of de afschermende constructie bevestigd is aan de onderliggende laag door middel van een tand-groef aansluiting.
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
productnaam String 1 Dit is de commerciële naam van de afschermende constructie.
sluit aan op Voertuigkerend geluidsschermelement Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een afschermende constructie. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, heeft oppervlaktebehandeling, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter.
heeft oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting.
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting. Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.
bevestiging Gestandaardiseerde trottoirband Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Afwijkende trottoirband Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting,bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Gestandaardiseerde Kantstrook Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Afwijkende kantstrook Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Afwijkende kantopsluiting, bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
Signalisatie, AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomafwaarts. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomopwaarts. Link

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie,met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Geleideconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Overgangsconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Betonnen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van betonnen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betonspecificaties, uitvoeringsmethode, wapeningsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betonspecificaties Betonspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte beton.
uitvoeringsmethode Uitvoeringsmethode 1 Op welke manier het beton wordt aangebracht. Link
wapeningsplan Bestandsbijlage 1 Plan waarin de wapening zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgetekend (met materiaalspecificaties en de afmetingen worden weergegeven in millimeters).

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Stalen profiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.
Subklasse van
AIM naam object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, constructie en montageplan, heeft veiligheidsstrip, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft veiligheidsstrip Boolean 1 Metalen strip in de beugel, die verhinderd dat het bevestigd onderdeel naar beneden zou komen (bijvoorbeeld bij brand).
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Bijlage voertuigkering

Beschrijving
Abstracte om bestanden te bundelen omtrent voertuigkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: testrapport voertuigkering, video voertuigkering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
testrapport voertuigkering Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van de crashtesten die op de voertuigkerende constructie uitgevoerd zijn.
video voertuigkering Bestandsbijlage 1..* Video-opname van de crashtesten op de voertuigkerende constructie.

Bijzonder geluidsschermelement

Beschrijving
Dit zijn niet-vlakke schermelementen (waaronder L-elementen en bloembakelementen). Deze schermen kunnen niet getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2.
Gebruik
De technische fiche van "Geluidsschermelementen" bevat extra informatie over: kleurvariatie/kleurverloop, mate van profilering van de absorberende laag, statische belasting, gedetailleerde materiaalspecificaties, of er gebruik wordt gemaakt van een draadpaneel om beplanting op te laten groeien, de eventuele kromming van de schermelementen en ook in welke mate het scherm naar voor of naar achter helt.
Subklasse van
Geluidsschermelement
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schermelementtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
schermelementtype Bijzonder geluidsschermelementtype 1 Het type bijzonder-schermelement. Link

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie elementen geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de constructie-elementen te bundelen die gerelateerd zijn aan geluidswerende constructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Geluidwerende constructie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Constructie sokkel

Beschrijving
Betonnen zool die het object dat erop rust verhoogt of dat dient om een structuur op een goede manier te kunnen opleggen/verbinden met de fundering.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmetingen Afmeting bxlxh in centimeter 1 De afmetingen van de constructiesokkel.

Deur

Beschrijving
Een beweegbaar element ter afsluiting van een ruimte. In een gebouw is een deur meestal bevestigd in een kozijn,dat weer in een muur of wand is aangebracht.
Subklasse van
Toegangselement
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting deuropening, brandweerstand, breedte, dikte, fabrikant, handgreeptype, heeft deurcontact, hoogte, is zelfsluitend, ophangconstructie, sluitingstijd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting deuropening Afmeting bxh in meter 1 Afmeting van de vrije ruimte die ontstaat wanneer de deur volledig geopend is.
brandweerstand Kwantitatieve waarde in uur 1 Brandwerendheid is een maat voor de tijd die een constructie heeft voor dat deze bezwijkt onder invloed van een brand.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de ene zijkant naar de andere.
dikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de deur gemeten van de ene buitenzijde van de deur tot de andere.
fabrikant Deur fabrikant 1 Naam van de producent van de deur. Link
handgreeptype Deur handgreeptype 1 Soort greep aan waarmee de deur geopend wordt. Link
heeft deurcontact Boolean 1 Geeft aan of de deur voorzien is van een contact dat bewaakt of de deur open of dicht is.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van de rechtopstaande deur gemeten van de onderkant tot de bovenkant.
is zelfsluitend Boolean 1 Geeft aan of de deur voorzien is van een mechanisme dat er voor zorgt dat de deur sluit zonder tussenkomst van een gebruiker.
ophangconstructie Bestandsbijlage 1 Documentatie met betrekking tot de manier waarop de deur met het kozijn bevestigd is aan de ruimte waartoe ze toegang biedt.
sluitingstijd Kwantitatieve waarde in seconde 1 Duurtijd voor het automatische sluiten van een zelfsluitende deur die volledig open staat.

Dilatatie

Beschrijving
Dilataties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bouwconstructies vrij kunnen krimpen en uitzetten bij onder andere temperatuurwisselingen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, Uitzettingswaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Geleideconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Uitzettingswaarde Uitzetttingswaarde dilatatie 1 De grootst mogelijke uitzetting die mogelijk is voor een bepaalde dilatatieoplossing. Link

Doorgang

Beschrijving
Doorgangen voorzien een vluchtmogelijkheid. Deze bezitten dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1 Document waarin onder andere het inplantingsplan van de doorgang wordt weergegeven. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
type Opening type 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1). Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link

Eigenschappen voertuigkering

Beschrijving
Op deze abstracte worden attributen met betrekking tot voertuigkering bijgehouden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kerend vermogen, voertuig overhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kerend vermogen Kerend vermogen 1 Het vermogen van een voertuigkering om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen. Link
voertuig overhelling Voertuig overhelling 1 Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald. Link

Eindstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Motorvangplank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Type eindstuk 1 De vorm van het eindstuk. Link

Fundering

Beschrijving
Abstracte voor verschillende manieren om er voor te zorgen dat het eigen gewicht van het object dat de fundering krijgt en de krachten uitgeoefend op dat object, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zit hoofdzakelijk onder het maaiveld en heeft tot doel het stabiliseren van een ander object.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzetpeil, bevestiging, bevestiging, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanzetpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het laagste punt van de onderkant van een element, ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil).
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Geleideconstructie

Beschrijving
Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.
Subklasse van
Schokindex voertuigkering, Eigenschappen voertuigkering, Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is verwijderbaar, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verlichtingstoestel LED Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is verwijderbaar Boolean 1 Geleideconstructie kan met minimale moeite tijdelijk worden weggenomen en teruggeplaatst worden.
sluit aan op Beginstuk Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Niet conform begin Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Dilatatie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Eindstuk Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
werkingsbreedte Werkingsbreedte 1 Op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg gemeten afstand tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding. Link

Geluidsschermelement

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen van de verschillende types schermlementen te bundelen.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoogte, hoort bij, lengte, ligt op, materiaalkarakteristiek, maximale totale dikte, sluit aan op, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestiging geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie elementen geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Vegetatie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter van het schermelement, verticaal gemeten.
hoort bij Geluidwerende constructie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter zonder inbegrip van de profielen, horizontaal gemeten.
ligt op Constructie elementen geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
materiaalkarakteristiek Materiaal karakteristiek 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakteristiek van het materiaal.
maximale totale dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De maximale totale dikte van het schermelement in centimeter, gemeten ter hoogte van het geluidsabsorberende deel van het schermelement.
sluit aan op Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
windbelasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de maximale windbelasting volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Geluidswerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detailplan (3D - As-built), heeft afdeklatten, horizontaal ruimte beslag, individuele hoogte schermelement, individuele lengte schermelement, is begin of eindconstructie, kleur, materiaal karakteristiek, maximale dikte schermelement, opstelling, overzicht schermhoogte, schermelement, schermtype, statische belasting, testrapport, totale lengte, totale oppervlakte, video voertuigkering, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detailplan (3D - As-built) Bestandsbijlage 1 Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand). Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
heeft afdeklatten Boolean 1 Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
horizontaal ruimte beslag Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale dikte in dwarsdoorsnede die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
individuele hoogte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter van het schermelement, verticaal gemeten. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
individuele lengte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter zonder inbegrip van de profielen, horizontaal gemeten. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
is begin of eindconstructie Boolean 1 Bepaling of het gaat om een begin- of eindconstructie. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van de geluidswerende constructie. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
materiaal karakteristiek Materiaal karakteristiek 1..* Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakteristiek van het materiaal. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
maximale dikte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De maximale dikte van het schermelement in centimeter gemeten vanaf het verst uitstekende gedeelte aan de voorzijde tot het verst uitstekende gedeelte aan de achterzijde van het schermelement. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
opstelling Opstelling 1 De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
overzicht schermhoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte gemeten van het maaiveld tot aan de top van de geluidswerende constructie. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
schermelement Schermelement type 1..* Het type van schermelement. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
schermtype Schermtype 1..* Bepaling van een vlak of niet-vlak scherm. Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. De niet-vlakke schermen zijn de schermen die niet kunnen getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
statische belasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de belasting zonder dynamisch effect, bv. eigengewicht. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een geluidswerende constructie. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geluidswerende constructie in meter gemeten vanaf het beginpunt tot het eindpunt. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van alle geplaatste geluidswerende constructie elementen. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
video voertuigkering Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op geluidswerende constructies. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
windbelasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de maximale windbelasting volgens de norm NBN EN 1994-1-4. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Geluidwerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detailplan hoogteverloop, horizontaal ruimtebeslag, overzichtsafbeelding, rekennota, technische fiche, totale lengte, totale oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detailplan hoogteverloop Bestandsbijlage 1 Dit is een detailplan in de vorm van een lijn waarin het verloop van de absolute hoogte van de top van de geluidswerende constructie wordt weergegeven. Minstens om de 10 meter wordt de hoogte van de top van de constructie bepaald. Het detailplan wordt gebruikt voor akoestische modellering. Bestanden moeten van het type DWG of DXF zijn.
horizontaal ruimtebeslag Bestandsbijlage 1 Document waarin de variatie in horizontaal ruimtebeslag over het verloop van de geluidswerende constructie is weergegeven. Het horizontaal ruimtebeslag is de breedte die de gehele constructie inneemt op het maaiveld, loodrecht op de richting waarin de schermelementen op elkaar aangesloten zijn. Er moet een nieuwe waarde ingegeven worden elke keer als de hoogte van de constructie wijzigt.
overzichtsafbeelding Bestandsbijlage 1..* Dit een overzichtsfoto van de hele constructie. Op basis van deze afbeelding kan je snel bekijken hoe de kleur of hoogte varieert over het verloop van de geluidswerende constructie.
rekennota Bestandsbijlage 1..* Dit is een document waarin allerlei berekeningen bijgehouden worden omtrent de stabiliteit en sterkte van de geluidswerende constructie (oa de variatie in statische belasting en windbelasting over het verloop van geluidswerende constructie).
technische fiche Bestandsbijlage 1..* Dit document geeft volgende zaken mee: producent, productnaam (type), beschrijving van de geplaatste constructie, certificatie (CE en ISO), montage, akoestische karakteristieken, duurzaamheid en brandwerende kenmerken.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand in meter gemeten tussen het beginpunt en het eindpunt van de geluidswerende constructie.
totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van het naar de weg gerichte vlak van alle geplaatste schermelementen van de geluidswerende constructie.

Gestandaardiseerde kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, fabricagelengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Detail typering van de kantopsluiting. Link
fabricagelengte Standaard frabricage lengte 1 De lengte van de individuele kantopsluiting volgens de norm. Link

Gestandaardiseerde Kantstrook

Beschrijving
Gestandaardiseerde kantopsluiting, bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Afwijkende trottoirband Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Gestandaardiseerde trottoirband Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerd kantstrook volgens aangeduide norm.
type Kantstrook type 1 Het type van gestandaardiseerde kantstrook. Link

Gestandaardiseerde schampkant

Beschrijving
Gestandaardiseerde kantopsluiting, die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde schampkant volgens aangeduide norm.
type Schampkant type 1 Het type van gestandaardiseerde schampkant. Link

Gestandaardiseerde trottoirband

Beschrijving
Gestandaardiseerde kantopsluiting,bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Afwijkende kantstrook Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Gestandaardiseerde Kantstrook Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband volgens aangeduide norm.
type Trottoirband type 1 Bepaling van het type van trottoirband. Link
vorm Trottoirband vorm 1 Bepaling van de vorm van de trottoirband.

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Gestandaardiseerde kantopsluiting, die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel volgens aangeduide norm.
type Trottoirband watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel. Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Gestandaardiseerde watergreppel

Beschrijving
Gestandaardiseerde kantopsluiting, bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is verholen, norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is verholen Boolean 1 Aanduiding of de watergreppel verholen is. Verholen goten hebben een kleine sleufopening en een grote afvoercapaciteit.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde watergreppel volgens aangeduide norm.
type Watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde watergreppel. Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de watergreppel.

Geteste beginconstructie

Beschrijving
Een gecertificeerd begin aan een geleideconstructie,met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Schokindex voertuigkering, Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
performantieklasse Performantieklasse 1 De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest. Link

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering. Een gronddam kan volgende functies vervullen: geluidswering, geleiding van dieren, veiligheid en lichtwering.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
basisbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de basis van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimaal getal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde Helling 1 De hellingsgraad van de achterzijde gronddam in kwarten. Link
helling voorzijde Helling 1 De hellingsgraad van de voorzijde van de gronddam in kwarten. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is geprefabriceerd, kleur, lengte, sluit aan op, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Reflector in lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geplaatste constructie van kantopsluitingen in meter.
sluit aan op Kantopsluiting Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van kantopsluiting. Link

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, hoort bij, hoort bij, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
hoort bij Gronddam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Baanlichaam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, ligt op, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Fundering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegberm Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Motorvangplank

Beschrijving
Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan,met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, lengte, schokindex motorvangplank, snelheidsklasse, werkingsbreedte mvpwd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Eindstuk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Niet getest beginstuk Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de motorvangplank in meter.
schokindex motorvangplank Schokindex MVP 1 Head injury criterium (HIC) van een motorvangplank. Link
snelheidsklasse Snelheidsklasse 1 De snelheid waarmee de testen uitgevoerd worden en of deze plaatsvinden op een continu of discontinu (niet in gebruik bij AWV) systeem. Link
werkingsbreedte mvpwd Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem.

Niet conform begin

Beschrijving
Een begin aan een geleideconstructie dat niet voldoet aan de voorwaarden van een GetesteBeginconstructie of een NietGetestBeginstuk.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Materiaal afschermende constructie 1 Het gebruikte materiaal voor het niet conform begins. Link
sluit aan op Voertuigkerend geluidsschermelement Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Geleideconstructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Niet getest beginstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, uitbuigingstype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Motorvangplank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
uitbuigingstype Uitbuigingstype 1 Niet getest beginstuk dat uitbuigt weg van de weg in grondplan. Link

Niet-standaard stalen profiel

Beschrijving
Een stalen constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. Niet-standaard stalen profiel omvat alle speciale,op maat gemaakte en/of niet vaak voorkomende profielen.
Subklasse van
Stalen profiel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detail dwarsdoorsnede, profielbreedte, profielhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detail dwarsdoorsnede Bestandsbijlage 1 Details van de afmetingen en van de dwarsdoorsnedes.
profielbreedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De korte afmeting in millimeter van het profiel. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
profielhoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De langste afmeting in millimeter van het profiel. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0

Obstakelbeveiliger

Beschrijving
Een energie-absorberende constructie voor voertuigen,geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels,met als doel de ernst van een botsing te reduceren.
Subklasse van
Schokindex voertuigkering, Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieniveau, sluit aan op, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
performantieniveau Performantieniveau 1 Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest. Link
sluit aan op Aansluitende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
type Obstakelbeveiliger type 1 De functie die de obstakelbeveiliger vervult. Link

Overgangsconstructie

Beschrijving
Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.
Subklasse van
Schokindex voertuigkering, Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Beginstuk Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Subklasse van
AIM object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Plint geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Vluchtdeur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
nalichtingstijd Kwantitatieve waarde in minuten 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. fosforen) in een andere lichtfrequentie (met minder energie) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool Pictogram symbool 1 Het symbool op het pictogram. Link

Plint geluidswerende constructie

Beschrijving
Een plint is een betonnen balk/plaat die de akoestische dichtheid verzekert tussen de schermelementen van de geluidswerende constructie en de bodem.
Subklasse van
Constructie element, Betonnen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen, bevestiging, plaatsingswijze, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmetingen Afmeting bxlxh in meter 1 Met dit complex datatype worden de afmetingen van de plint weergegeven. Indien de plint afwijkt van een rechthoekige vorm wordt deze informatie in de technische fiche opgeslagen.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
plaatsingswijze Plaatsingswijze plint 1 De manier waarop de plint geplaatst is ten opzichte van de profielen. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 Document met verdere specificaties van de plint die niet opgevangen worden met de aanwezige attributen.

Referentiepunt

Beschrijving
Een kilometer- of hectometerpaal.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, opschrift, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
opschrift Tekstblok 1 De notatie van het referentiepunt.
type Signalisatie referentiepunt type 1 Het type van referentiepunt. Link

Reflector in lijnvormig element

Beschrijving
Een reflector dat deel uitmaakt van een constructie met als doel de zichtbaarheid van deze constructie te verhogen.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kantopsluiting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Schokindex voertuigkering

Beschrijving
Abstracte waarin de resultaten van de proef voor de bepaling van de schokindex parameter worden bijgehouden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
schokindex Schokindex 1 De parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding. Link

Signalisatie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van signalisatie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stalen constructie-element

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van stalen constructie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalspecificaties, totaal gewicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalspecificaties Constructiestaalspecificaties 1 Eigenschappen van het gebruikte constructiestaal.
totaal gewicht Kwantitatieve waarde in kilogram 1 Een kwantitatieve waarde in kilogram van het totale stalen element.

Stalen profiel

Beschrijving
Bundeling van gemeenschappelijke eigenschappen van standaard en niet-standaard stalen profiel.
Subklasse van
Constructie element, Stalen constructie-element, Constructie elementen geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is voorgebogen, lengte, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestiging geluidswerende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is voorgebogen Boolean 1 Geeft aan of er bij het fabriceren bewust een ronding wordt aangebracht in het profiel. Dit kan bijvoorbeeld dienen ter compensatie van doorbuiging of omwille van esthetische redenen,...
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het profiel uitgedrukt in lopende meter.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische gegevens van het stalen profiel (relevante normen, detail afmetingen, gewicht,...).

Standaard stalen profiel

Beschrijving
Een stalen constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. Standaard stalen profiel omvat de meest genormeerde soorten profielen, zoals H-, I- en U-profielen met voorgedefinieerde profielhoogtematen.
Subklasse van
Stalen profiel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: profieltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
profieltype Profieltype 1 Soort van profiel gecombineerd met de hoogte.

Terreindeel

Beschrijving
Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte, niveau, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter.

Toegangselement

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van de relaties voor elementen die toegang verschaffen tot een behuizing of locatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoogte, ligt op, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Vegetatieelement hoogte 1 De hoogteklasse van het vegetatie-element. Link
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam Vegetatie soortnaam 1 Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de plantensoort weergegeven.

Verlichtingstoestel

Beschrijving
Abstracte voor het geheel van de lichtbron en de behuizing die werden samengesteld met als doel: * de lichtstroom van de lichtbronnen hoofdzakelijk op het te verlichten oppervlak (doorlopende wegsectie, conflictgebied,...) te richten, teneinde de zichtbaarheid te verhogen; * de lichtstroom te beheersen zodat de weggebruikers niet verblind worden en de lichthinder beperkt wordt; * het optisch systeem, de lichtbronnen en de hulpapparatuur tegen uitwendige invloeden te beschermen
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft aansluitkast geïntegreerd, merk, modelnaam, stroomkringnummer, systeemvermogen, verlicht gebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft aansluitkast geïntegreerd Boolean 1 Is de aansluitkast geïntegreerd?
merk Verlichtingstoestel merk 1 Het merk van het verlichtingstoestel. Link
modelnaam Verlichtingstoestel modelnaam 1 De modelnaam van het verlichtingstoestel. Link
stroomkringnummer String 1 Nummer van de stroomkring waarop het verlichtingstoestel is aangesloten.
systeemvermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Systeemvermogen (Watt) van het verlichtingstoestel.
verlicht gebied Verlichtingstoestel verlicht gebied. 1 Het gebied op de wegbaan of het object dat verlicht wordt door het verlichtingstoestel. Link

Verlichtingstoestel connector

Beschrijving
Abstracte om een besturingsconnector toe te voegen aan een WV-toestel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: besturingsconnector.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
besturingsconnector WV-besturingsconnector 1 Type van connector verwerkt in de behuizing van het verlichtingstoestel voor de aansluiting van de module voor lokale afstandsbediening en -bewaking. Link

Verlichtingstoestel LED

Beschrijving
Het geheel van de LEDlichtmodule en de behuizing die werden samengesteld met als doel: * de lichtstroom van de lichtbronnen hoofdzakelijk op het te verlichten oppervlak (doorlopende wegsectie, conflictgebied,...) te richten, teneinde de zichtbaarheid te verhogen; * de lichtstroom te beheersen zodat de weggebruikers niet verblind worden en de lichthinder beperkt wordt; * het optisch systeem, de lichtbronnen en de hulpapparatuur tegen uitwendige invloeden te beschermen De LED driver bevindt zich fysiek in het verlichtingstoestel maar wordt als een apart onderdeel behandeld.
Subklasse van
Verlichtingstoestel connector, Verlichtingstoestel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal te verlichten rijstroken, armatuurkleur, bevestiging, heeft anti vandalisme, is faunavriendelijk, is lijnvormig, kleur armatuur, kleur temperatuur, lichtkleur, lichtpunt hoogte, overhang, protector, tussen afstand, tussenafstand LED, verlichtings niveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal te verlichten rijstroken WV LED aantal te verlichten rijstroken 1 Het aantal rijstroken dat verlicht wordt door het LED verlichtingstoestel. Link
armatuurkleur RAL-kleur 1 De kleur van de zichtbare buitenkant van het verlichtingstoestel. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.3.0
bevestiging Geleideconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft anti vandalisme Boolean 1 Is het een antivandalisme type verlichtingstoestel?
is faunavriendelijk Boolean 1 Geeft aan of de lichtkleur van de verlichting is aangepast (gebruik van oranje/rode/amberkleur ipv wit licht) zodat deze als minder storend wordt ervaren door fauna zoals bijvoorbeeld vleermuizen.
is lijnvormig Boolean 1 Is de led verlichting lijnvormig, bv. een led-strip?
kleur armatuur Armatuurkleur 1 De kleur van de zichtbare buitenkant van het verlichtingstoestel. Link
kleur temperatuur WV LED kleurtemperatuur 1 Kleurtemperatuur van de LED's. Link
lichtkleur WV LED lichtkleur 1 Beschrijving van de kleur van het licht adhv de naam van de kleur. Link
lichtpunt hoogte WV LED lichtpunthoogte 1 Hoogte van het lichtpunt ten opzichte van de rijweg. Link
overhang WV LED overhang 1 Afstand tot de rand van de rijbaan van de verticale projectie van het verlichtingstoestel op de rijbaan in meter. Als de afstand tot de rijbaan gelijk is aan 0, dan valt de verticale projectie samen met de rand van de rijbaan, bij negatieve waardes ligt de verticale projectie in de berm en bij positieve waardes ligt de verticale projectie op de rijbaan Link
protector WV protector 1 Type doorschijnende kap ter bescherming van de LED's (vlak glas, polycarbonaat,...). Link
tussen afstand WV LED tussenafstand 1 Afstand tussen de verschillende LED verlichtingstoestellen. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.4.0 Link
tussenafstand LED Kwantitatieve waarde in meter 1 Afstand, uitgedrukt in meter, tussen de verschillende LED verlichtingstoestellen. Maximum 1 cijfer na de komma ingeven.
verlichtings niveau WV LED verlichtingsniveau 1 Een set van verlichtingstechnische eisen zoals gemiddelde luminantie, verlichtingssterkte, uniformiteiten. Link

Vlak geluidsschermelement

Beschrijving
Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2.
Gebruik
De technische fiche van "Geluidsschermelementen" bevat extra informatie over: kleurvariatie/kleurverloop, mate van profilering van de absorberende laag, statische belasting, gedetailleerde materiaalspecificaties, of er gebruik wordt gemaakt van een draadpaneel om beplanting op te laten groeien, de eventuele kromming van de schermelementen en ook in welke mate het scherm naar voor of naar achter helt.
Subklasse van
Geluidsschermelement
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ligt op, opstelling, schermelementtype, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
ligt op Vlak geluidsschermelement Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
opstelling Vlak geluidschermelement opstelling 1 Dit attribuut beschrijft de oriëntatie van het geplaatste schermelement t.o.v. de weg. De oriëntatie van vlakke schermen kan naast loodrecht op het maaiveld ook schuin naar achter hellend of schuin naar voor hellend zijn. Link
schermelementtype Vlak geluidsschermelementtype 1 Het type vlak-schermelement. Link
vorm Vorm schermelement 1 Dit attribuut geeft aan of het schermelement recht of gebogen is. Link

Vluchtdeur

Beschrijving
Deur voor het ontvluchten in geval van calamiteiten weg van de incidentlocatie naar een veilige zone. Een vluchtdeur wordt onder alle omstandigheden zonder sleutel geopend en dit met beperkte kracht.
Subklasse van
AIM object, Deur, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Geluidwerende constructie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Vluchtopening

Beschrijving
Vluchtopeningen voorzien een vluchtmogelijkheid. Deze bezitten dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Geluidwerende constructie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Document waarin onder andere het inplantingsplan van de doorgang wordt weergegeven.
type Opening type 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1). Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link

Voedingspunt

Beschrijving
Abstracte voor het aansluitpunt van de voeding.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voertuigkerend geluidsschermelement

Beschrijving
Dit zijn schermelementen met een voet in de vorm van een T. Op de voet worden deltablocs geplaatst die een stabiliserende en voertuigkerende functie hebben.
Gebruik
De technische fiche van "Geluidsschermelementen" bevat extra informatie over: kleurvariatie/kleurverloop, mate van profilering van de absorberende laag, statische belasting, gedetailleerde materiaalspecificaties, of er gebruik wordt gemaakt van een draadpaneel om beplanting op te laten groeien, de eventuele kromming van de schermelementen en ook in welke mate het scherm naar voor of naar achter helt.
Subklasse van
Bijlage voertuigkering, Geluidsschermelement, Schokindex voertuigkering, Eigenschappen voertuigkering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Afschermende constructie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
werkingsbreedte Werkingsbreedte 1 Dit is de afstand, op het voorvlak van een schermelement en loodrecht op de as van de weg gemeten, tussen de voorkant van het schermelement in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van het schermelement bij aanrijding. Link

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Subklasse van
AIM object, Terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm Wegberm BIO 1 De bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm. Link
type Wegberm type 1 Het type van wegberm. Link

Zonnepaneel

Beschrijving
Toestel om elektrische energie op te wekken uit zonlicht met als doel het voeden van een installatie. Ook wel fotovoltaïsche cellen of zonnecellen genoemd.
Subklasse van
Voedingspunt, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, technische fiche, vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Zonnepaneel merk 1 Het merk van het zonnepaneel. Link
modelnaam Zonnepaneel modelnaam 1 De modelnaam van het zonnepaneel. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technsiche fiche als bijlage van het zonnepaneel.
vermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Het vermogen van het zonnepaneel.

Datatypes

Afmeting bxh in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.

Afmeting bxlxh in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting bxlxh in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte, de lengte en hoogte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van beton te bundelen. Deze omvat onder andere de verschillende betonklassen,hoe het beton gebruikt wordt,eigenschappen van het cement,een technische fiche van het beton,...
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: betondekking, betonmilieuklassen, betonomgevingsklassen, betonsterkteklasse, gebruiksdomein, grootste korrelafmeting (Dmax), is cement met beperkt alkaligehalte, is cement met hoge aanvangssterkte, is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten, is cement met lage hydratatiewarmte, is colloïdaalbeton, technische fiche, technische fiche specificaties beton, toeslagmiddelen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
betondekking Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand in millimeter tussen de buitenkant van het beton (het oppervlak van het beton) tot het dichtstbijzijnde wapeningsstaal.
betonmilieuklassen Betonmilieuklasse 1..* Milieuklassen (X-klassen) leggen rechtstreeks de link met bepaalde aantastingsmechanismen, waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere milieuklassen van toepassing zijn. Link
betonomgevingsklassen Betonomgevingsklasse 1..* De omgeving waaraan de betonconstructie (of een onderdeel ervan) wordt blootgesteld tijdens het gebruik. Er kunnen meerdere omgevingsklassen van toepassing zijn. Link
betonsterkteklasse Betonsterkteklasse 1 De sterkteklasse is een maat voor de druksterkte van beton. Link
gebruiksdomein Gebruiksdomein 1 De gebruiksomstandigheden van het beton. Dit bepaalt tevens het maximum chloridegehalte. Link
grootste korrelafmeting (Dmax) Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De nominale grootste korrelafmeting (Dmax).
is cement met beperkt alkaligehalte Boolean 1 Aanduiding of het cement een beperkt alkaligehalte heeft (LA).
is cement met hoge aanvangssterkte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een snelle binding (bijvoorbeeld in de winter) (HES).
is cement met hoge bestandheid tegen sulfaten Boolean 1 Geeft aan of het cement een hoge bestandheid heeft tegen sulfaten (SR).
is cement met lage hydratatiewarmte Boolean 1 Geeft aan of het cement gebruikt wordt voor een tragere sterkteontwikkeling (LH).
is colloïdaalbeton Boolean 1 Geeft aan of het beton zich niet ontmengt onder of in water.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,... Attribuut uit gebruik sinds versie 2.5.0
technische fiche specificaties beton Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de specificaties van het beton. Deze moet volgende eigenschappen bevatten: de norm waaraan het beton voldoet, de sterkteklasse, de duurzaamheid (bestaande uit het gebruiksdomein en de omgevingsklasse(n)), de consistentieklasse, de nominale grootste korrelafmeting,...
toeslagmiddelen Toeslagmiddel beton 1..* Materialen die aan het beton worden toegevoegd om vb.: een beter geheel te maken, holle ruimten te vullen waardoor de sterkte toeneemt, ruimten met minder massa te creëren,... Dit kunnen er meerdere zijn. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructiestaalspecificaties

Beschrijving
Complex datatype om de eigenschappen van constructiestaal te bundelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: staalsoort, walsmethode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
staalsoort Constructiestaalsoort 1 Staalkwaliteit die wordt gebruikt volgens Europese normen. Link
walsmethode Walsmethode 1 Op welke manier het staal gewalst is. Link

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilogram

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilogram uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaardeenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaardeenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilogram. "kg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloNewton per vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in KiloNewton per vierkante meter. "kN/m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten. "min"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in seconde

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde. "s"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in uur

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur. "h"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in watt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in watt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt. "W"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Materiaal karakteristiek

Beschrijving
Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidskarakteristiek, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
geluidskarakteristiek Geluidskarakteristiek 1 Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie. Link
materiaal Materiaal geluidswerende constructie 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Norm van het lijnvormig element

Beschrijving
Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, norm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Het gedetailleerder typeren van de kantopsluiting. Link
norm String 1 De opgelegde en beschreven standaard van de kantopsluiting.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profieltype

Beschrijving
Complex datatype om de hoogtemaat en de soort van het profiel in te geven.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: profielhoogtemaat, profielsoort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
profielhoogtemaat Profielhoogtemaat 1 Voorgedefinieerde hoogtemaat van een profiel. Link
profielsoort Profielsoort 1 Het type profiel (de meest genormeerde types). Link

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Trottoirband vorm

Beschrijving
Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de trottoirband.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte, ook aanzien als hoogte, van de trottoirband.
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de trottoirband. Link

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam en code van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code String 1 De unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De GBIF code is een unieke gestandaardiseerde code uitgegeven door het GBIF (the Global Biodiversity Information Facility - GBIF.org)
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers