Master Implementatiemodel

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Master Implementatiemodel. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit master implementatiemodel beschrijft alle objecten die voorkomen in het implementatiemodel wegenenverkeer. Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij de OTL data-aanleveringen voor AWV. Het model legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. Technische Documentatie behorende bij dit implementatiemodel :

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aanleg boomvorm | Aansluitende constructie | Aansluitopening | Afschermende constructie | Afscherming | Afsluiter | Afsluiting | Afwijkende kantopsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | Andere ecologische maatregel | Andere laag | Andere verharding | Antiparkeerpaal | AOWS type | Artificiële laag | AWV naam object | AWV object | Baanlichaam | Bebakening | Beginstuk | Begroeid voorkomen | Beheer grazige vegetatie | Beheer houtige vegetatie | Beheer sierbeplanting | Beheerd door | Berm | Bescherming wapening | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrating van betontegel | Bestrating van gebakken straatsteen | Bestrating van grasbetontegel | Bestrating van kassei | Bestrating van mozaiekkei | Bestrating van natuursteentegel | Bestrijking | Bestrijking slemafdichting | Betuining | Bevestigd | Bevestigingsbeugel | Bitumineuze laag | Blinde put | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boombrug | Boomvorm | Boomvormbeheer | Bouwput | Bovenbouw | Bovenrand onderwatertalud | Braam | Brandnetelruigte | Brem en gaspeldoornstruweel | Buis | Buisbekleding | Calamiteitsbord | Cementbetonverharding | Colloidaal beton | Constructie element | Copro markering template | Damwand | Dijk | Dijkkern | Dijktalud | Dijkteen | Dolomietverharding | Dominant grasland - fase2 | Doornstruweel | Draagconstructie | Draineerbuis | Drasberm | Duikschot | Duingrasland | Dunne overlaging | Dwarse markering | Dwarse markering type template | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Eco poort | Ecoduct | Ecoduiker | Ecokoker | Ecologische maatregel relatie | Ecoraster | Ecotunnel | Ecovallei | Eindstuk | Figuratie type template | Figuratiemarkering | Gecombineerde put | Geexpandeerd polystyreen | Gekandelaarde boom | Gekleurd wegvlak markering | Gekleurd wegvlak type template | Geleideconstructie | Geleiding | Geleidingswand | Geluidswerende constructie | Geotextiel | Geplastificieerd staaldraad | Geprefabriceerd betonelement | Gerelateerd verkeersteken | Geschoren boom | Gestandaardiseerde kantopsluiting | Gestandaardiseerde kantopsluiting type | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde kantstrook type template | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde schampkant type template | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband type template | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template | Gestandaardiseerde watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel type template | Geteste beginconstructie | Gracht | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Groep dwarse- en figuratiemarkering | Groepering alle soorten markering | Grond | Gronddam | Haag | Handwiel | Hardhouten mat | Heeft verkeersteken | Heeft geometrie | Heeft verkeersbord concept | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoort bij | Houtige vegetatie | Huisaansluitput | Iepenstruweel | Infiltratievoorziening | Inspectieput | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Kanaal | Kantopsluiting | Klimvorm | Knotboom | Kopmuur | Kruininsteek | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Ledbord toegang | Leiboom | Ligt op | Lijndetectie | Lijnvormig element | Lijnvormig element markering | Lijnvormig element markering type template | Linkend element | Loofhout | Mantelbuis | Markering | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Natte ruigte | Niet getest beginstuk | Noppendrainage | Obstakelbeveiliger | Oever | Oeverrol | Oeverzone | Omega element | Onbegroeid voorkomen | Onderbord | Onderbouw | Onderwatervegetatie | Opening | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Overgangsconstructie | Overlangse markering | Overlangse markering type template | Overstort | Overstortrand | Palenrij | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | Plankenbetuining | Plantbakvorm | Plasberm | Plooibaken | Pomp | Proef a posteriori andere laag | Proef a posteriori andere verharding | Proef a posteriori andere verharding walsbeton | Proef a posteriori bestrating | Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen | Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag | Proef a posteriori bitumineuze verharding | Proef a posteriori cementbetonverharding | Proef a posteriori geluidswerende constructie | Proef a posteriori kantopsluiting | Proef a posteriori markering | Proef a posteriori onderbouw | Proef a posteriori verkeersbord | Proef a priori afschermende constructie | Proef a priori geleide constructie | Proef a priori geluidswerende constructie | Proef a priori geteste beginconstructie | Proef a priori motorvangplank | Proef a priori obstakelbeveiliger | Proef a priori overgangsconstructie | Proef bathymetrie | Proef boomtoestand | Proef draagvermogen | Proef druksterkte | Proef geluidswerende constructie | Proef gemeten dikte | Proef langsvlakheid | Proef markering | Proef op buis | Proef pct holleruimte | Proef put | Proef schokindex | Proef sleuf | Proef sondering | Proef stroefheid | Proef tijdens andere laag | Proef tijdens andere verharding | Proef tijdens andere verharding walsbeton | Proef tijdens bestrating | Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging | Proef tijdens bitumineuze verharding | Proef tijdens cementbetonverharding | Proef tijdens kantopsluiting | Proef tijdens markering | Proef tijdens verkeersbord | Proef vlakheid | Proeven | Profielelement | Put | Put relatie | Putbekleding | Raaigrasweide grasland - fase0 | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Reservoir | Retroreflecterend verkeersbord | Riet | Riolering | Rioleringsbuis | Riooltoegang | Ruigte | Schacht | Schanskorf | Scheurremmende laag | Seinbrug | Sierbeplanting | Signalisatie | Slemlaag | Sleuf | Sluit aan op | Solitaire heester | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Steenslagverharding | Steun standaard | Stobbenwal | Stortsteen | Straatkolk | Straatmeubilair | Stroomdalgrasland | Struweel | Sturing | Taludinsteek | Teenonderwatertalud | Ternairmengselverharding | Terreindeel | Terugkeer | Terugslagklep | Type van | Uitheems loofhout | Veerooster | Vegetatie element | Verankering | Verankeringslandhoofd | Verharding gras-kunststofplaat | Verkeersbord - verkeersteken | Verkeersbordcategorie | Verkeersbordconcept | Verkeersbordopstelling | Verkeersbordpaal | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Verkeersspiegel | Verkeersteken | Verruigd grasland | Verstoord grasland | Vistrap | Vlakdetectie | Vleermuisvriendelijke verlichting | Vlierstruweel | Voeg | Vooroever | Walsbetonverharding | Wand | Waterdoorlatende bestrating | Waterloop | Waterloop relatie | Waterloop talud | Waterloopbodem | Wegbebakening afschermende constructie | Wegberm | Wegreflector | Wervel | Wiepen en takkenbos | Wildreflector | Wildwaarschuwingsdetectie | Wildwaarschuwingssluis | Wildwaarschuwingssysteem | Wilgenstruweel |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Adres | Afmeting bxh | Afmeting bxl | Afmeting bxlxh | Afmeting diameter | Afmeting verkeersbord | Afmeting zijde | Amsterdammer | Antiparkeerpaal type | AWV-identificator | Bestandsbijlage | Betuining van beton | Betuining van gerecycleerd materiaal | Betuining van hout | Boolean | Boomtoestand | Coördinaat Lambert72 | Datum | Datumtijd | Decimaal getal | Diamantkoppaal | Geheel getal | Geluidstest rapport | Getal | Grondafdekking | Grondafgraving en gronduitgraving | Grondbijmenging | Grondophoging | Grondsoort | Houtige aanleg | Kwantitatieve waarde in aantal jaar | Kwantitatieve waarde in Ampere | Kwantitatieve waarde in bar | Kwantitatieve waarde in Celsius | Kwantitatieve waarde in centimeter | Kwantitatieve waarde in decimale graden | Kwantitatieve waarde in euro | Kwantitatieve waarde in gigabyte | Kwantitatieve waarde in inch | Kwantitatieve waarde in Kelvin | Kwantitatieve waarde in kilovolt | Kwantitatieve waarde in kiloVoltAmpere | Kwantitatieve waarde in kilowatt | Kwantitatieve waarde in kubieke meter | Kwantitatieve waarde in kVARh | Kwantitatieve waarde in kWh | Kwantitatieve waarde in meter | Kwantitatieve waarde in meter TAW | Kwantitatieve waarde in milliAmpere | Kwantitatieve waarde in millimeter | Kwantitatieve waarde in minuten | Kwantitatieve waarde in procent | Kwantitatieve waarde in promille | Kwantitatieve waarde in seconde | Kwantitatieve waarde in ton | Kwantitatieve waarde in uur | Kwantitatieve waarde in vierkante meter | Kwantitatieve waarde in Volt | Kwantitatieve waarde in VoltAmpere | Kwantitatieve waarde in Watt | Laagtype van de bitumineuze verharding | Literal | Materiaal karakteristiek | Natuurlijk getal | Norm van het lijnvormig element | Overlangse markering datatype | Overlangsemarkering doorlopend | Overlangsemarkering onderbroken | Overzicht schermhoogte | Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal | Productidentificatiecode | Profileerlaag | RAL-kleur | Sierbeplanting aanleg | Soort grondwerk | String | Supplementen CBV | Tekstblok | Tijd | Tijdsduur | Trottoirband vorm | URI | Vegetatie soortnaam |

Entiteiten

Aanleg boomvorm

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de aanleg van een boomvorm onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomplaat, gietrandtype, plantmaat, verankering, verankeringstype, wortel aanplant, wortelgeleiding wortelwering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
gietrandtype Boom gietrandtype 1 Het type omwalling rond de stamvoet van een boom. Link
plantmaat Boom plantmaat 1 De maat van de boom in cm gemeten op 1 m boven het maaiveld tussen een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Duidt de manier van verankering van de boom bij aanplant aan. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Duidt het type van verankering van de boom aan. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link
wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies samenbundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de aansluitopening in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de aansluitopening in millimeter
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de aansluitopening Link

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaathouder, funderingswijze, materiaal, permanent, productidentificatiecode, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
funderingswijze Funderingswijze 1 De manier waarop de afschermende constructie gemonteerd wordt. Link
materiaal Materiaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Enkel videobestanden zijn toegelaten.

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die er voor zorgen ervoor dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Afschermingtype 1 Het type van afscherming. Link

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, breedte, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actuele hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De actuele hoogte van de opening.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de afsluiter in millimeter
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de afsluiter in millimeter
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter
type Afsluiter type 1 Bepaalt het type van de afsluiter. Link

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een lijnvormig element dat niet voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, geprefabriceerd, kleur, lengte, oppervlaktebehandeling, soort, technische fiche afwijking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van de afwijkende kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van de afwijkende kantopsluiting in centimeter .
oppervlaktebehandeling Boolean 1 Aanduiding of er een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd op de afwijkende kantopsluiting .
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van de afwijkende kantopsluiting. Link
technische fiche afwijking Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de afwijkende kantopsluiting Bestanden van het type xlsx of pdf.

Afwijkende kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.

Afwijkende schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Afwijkende watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Afwijkende kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal rijen betonstraatsteen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijen betonstraatsteen Geheel getal 1 Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

Andere ecologische maatregel

Beschrijving
Abstracte voor ecologische maatregelen anders dan ecoduct, ecotunnels, ecovallei, ecokoker en ecoduiker.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 De plaatsingswijze van de anti-parkeerpaal (wegneembaar of vast). Link
type Antiparkeerpaal type 1 Het type van de anti-parkeerpaal.

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, goedgekeurd, lengte, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de markering in meter.
goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

AWV naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: awv id, datum oprichting object, lokale identificator, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
awv id AWV-identificator 1 Unieke ID van het object
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object
lokale identificator AWV-identificator 1 Een id voor lokaal,intern gebruik.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type URI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de bebakening in aflopende richting. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de bebakening in oplopende richting. Link

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie, met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, drassigheid, exoten, lengte, obstakels, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1 De naam van de plantensoort .
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..Q Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheerd door

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Berm

Beschrijving
Meestal horizontaal vlak van een oever, begrensd door een waterloop, een dijk of een ander element.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering of van de fundering.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de bestrating.
steenverband Bestrating steenverband 1 Het gebruikte steenverband van de bestrating. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van betonstraatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen.. Link
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van betontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Bestrating van gebakken straatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement Afmeting gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort Bestrating opvulsoort 1 De soort van opvulling in de vrije openingen van de grasbetontegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van mozaïekkeien.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 Het formaat van mozaiekkei Link
herbruik Boolean 1 Bepaling van de breedte + hoogte van het bestratingselement.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Bestrating van natuursteentegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxh, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement bxh Bestratingselement afmetingbX h 1 Bepaling van de breedte en hoogte van het bestratingselement. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van gebruiksklasse van de natuursteentegels. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Bestrijking type 1 Het type bestrijkingen Link

Bestrijking slemafdichting

Beschrijving
Een bestrijking met slemafdichting is een oppervlakbehandeling waarbij een licht open éénlaagse bestrijking met enkelvoudige begrinding 4/6,3 of 6,3/10 volgens 5.1 met een slemlaag 0/6,3 volgens 6.1 gestabiliseerd wordt. De bestrijking en de slemlaag behoren tot dezelfde productfamilie.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Slemafdichting type 1 Het type van Bestrijking_slemafdichting Link

Betuining

Beschrijving
Een lijnvormig element dat de stabiliteit van de teen van het onderwatertalud verzekert.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, teenpaalfrequentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de betuining.
teenpaalfrequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De tussenafstand van de palen in meter.

Bevestigd

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, constructie en montageplan, type, verzegeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type xlsx of pdf.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type dwg of pdf.
type Bevestigingsbeugel type 1 Type bevestigingsbeugel Link
verzegeld Boolean 1 Aanwezigheid van een verzegeling op de bevestigingsbeugel tegen het ongemerkt losmaken ervan

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag Link
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de bitumineuze laag.
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het mengseltype van de bitumineuze laag. Link

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AWV object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd. Link

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type Boombrug type 1 Het type van boombrug. Link

Boomvorm

Beschrijving
Abstracte die een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen onder 1 noemer te plaatsen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.
Subklasse van
Aanleg boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomrooster, boomspiegel, boomtoestand, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, groeifase, kroon diameter, luchtleiding, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
boomspiegel Boomspiegel 1 Het stuk grond rondom de stam van een boom, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomtoestand Boomtoestand 1 Een beschreven toestand van de boom.
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de circkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in centimeter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de circkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Boomvormbeheer

Beschrijving
Abstracte als beheerobject van de boomvorm.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begieting, onderzoek tomograaf, onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begieting Boolean 1 Aanduiding of begieting van de boom nodig is en gebeurt.
onderzoek tomograaf Boolean 1 Aanduiding of onderzoek is gedaan met een tomograaf.
onderzoek trekproef Boolean 1 Aanduiding of onderzoek gedaan is met de trekproef.

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afgesloten, breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, scharnierend, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afgesloten Boolean 1 Geeft aan of de afsluitinrichting kan worden afgesloten of niet.
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Link
oppervlakte Decimaal getal 1 De oppervlakte van de bovenbouw
regeling Dekselregeling 1 Bepaalt hoe de regeling van het deksel gebeurt. Link
scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Link

Bovenrand onderwatertalud

Beschrijving
Het peil van de waterloop bij gemiddelde hoogwaterstand.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, lengte, man toegankelijk, opgevuld, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in ‰.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabileerd/opgevuld is of niet.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Buisbekleding

Beschrijving
De bekleding of coating ter bescherming van de buis.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, tot, type, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de buisbekleding.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Het einde van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de buis.
type Buisbekleding type 1 Bepaalt het type van de buisbekleding. Link
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Het begin van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de leiding.

Calamiteitsbord

Beschrijving
De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: calamiteitsbord type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
calamiteitsbord type Calamiteitsbord type 1 Het type van calamiteitsbord (bv. draaiend of dragend). Link
vorm Calamiteitsbord vorm 1 De vorm van het calamiteitsbord. Link

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aard verharding, ankerstaven, deuvels, kleur, krimpvoeg frequentie, laagtype, langse buigingsvoeg, langse werkvoeg, oppervlakbehandeling, Supplementen van de verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aard verharding CBV aard verharding 1 De aard van de betonverharding. Link
ankerstaven Boolean 1 Aanduiding of de voegen al dan niet verankerd zijn.
deuvels Boolean 1 Aanduiding of de voegen al dan niet verdeuveld zijn.
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de cementbetonverharding
krimpvoeg frequentie Geheel getal 1 De afstand tussen de krimpvoegen.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag Link
langse buigingsvoeg Boolean 1 Aanduiding of in de cementbetonplaat een buigingsvoeg aangebracht is.
langse werkvoeg Boolean 1 Aanduiding of in de cementbetonplaat een werkvoeg aangebracht is.
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
Supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.

Colloidaal beton

Beschrijving
Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Copro markering template

Beschrijving
Type object als template voor de COPRO codes voor wegmarkeringen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: markeringsoort, markeringsysteem COPRO.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
markeringsoort Soort markeringsproduct 1 De soort van markering (verf, thermopast,...) Link
markeringsysteem COPRO Productidentificatiecode 1 De product informatie van de markering via COPRO codes.

Damwand

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waterdicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waterdicht Boolean 1 Geeft aan of de damwand al dan niet waterdicht is.

Dijk

Beschrijving
Ophoging langs een waterloop, die boven het maaiveld uitsteekt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dijkkant, hoogte, kruinbreedte, noodoverlaat, peil noodoverlaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dijkkant Dijkkant 1 De kant van de dijk. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van de dijk in meter TAW.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De kruinbreedte is de afstand tussen de dijkinsteken in meter.
noodoverlaat Boolean 1 Bepaling of er al dan niet een noodoverlaat aanwezig is in de dijk. Een noodoverlaat is een lokale verlaging in de dijk om water gecontroleerd te laten overstorten bij overvulling van het wachtbekken.
peil noodoverlaat Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Het peil van de noodoverlaat in meter TAW.

Dijkkern

Beschrijving
Een lijnvormig element binnenin de dijk bestaande uit bv. beton, plastic, bentonietklei,... om de waterdichtheid te garanderen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Dijkkern materiaal 1 Het gebruikte dijkkern materiaal. Link

Dijktalud

Beschrijving
De schuine zijvlakken van het dijklichaam.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: taludhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
taludhelling Helling 1 De hellingsgraad van de dijktalud in kwarten. Link

Dijkteen

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het maaiveld.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dolomiet type 1 Het type dolomiet. Link

Dominant grasland - fase2

Beschrijving
G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Doornstruweel

Beschrijving
S3 - meidoorn spp, sleedoorn en rozen.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Draineerbuis

Beschrijving
Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Draineerbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de draineerbuis. Link

Drasberm

Beschrijving
Een drasberm is een onderdeel van de bedding van een waterloop waarvan het bodempeil min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn ligt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Duikschot

Beschrijving
Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het duikschot.

Duingrasland

Beschrijving
G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Dunne overlaging

Beschrijving
Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME_overlaging of een Antisliplaag.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dunne overlaging type 1 Het type SME_overlaging of antisliplaag Link

Dwarse markering

Beschrijving
Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de dwarse markering.

Dwarse markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de dwarse markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Dwarse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering. Link
soort omschrijving Dwarse markering type 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering. Link

Dwerghavergrasland

Beschrijving
G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5, Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Beschrijving
S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, kruipbrem
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Eco poort

Beschrijving
Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, poort type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de poort in meter.
poort type Poorttype 1 Bepaling van het type van poort. Link

Ecoduct

Beschrijving
Ecoducten of natuurbruggen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Ecoduct type 1 Het type van ecoduct, zoals bv ecoveloduct, bermbrug,… Link

Ecoduiker

Beschrijving
Buis- of tunnelvormige doorgang voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type looprichel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type looprichel Looprichel type 1 Type van looprichel in de ecoduiker. Link

Ecokoker

Beschrijving
Een kleine ecotunnel of ecokoker is een doorgang voor dieren onder een weg of spoorweg.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Ecokoker type 1 Het type van ecokoker, zoals bv amfibieënkoker,… Link

Ecologische maatregel relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten ecologische maatregelen te groeperen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ecoraster

Beschrijving
Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct, ecotunel,…) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: amfibiescherm, hoogte, lengte, paal materiaal, prikkeldraad, spandraden, type mazen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
amfibiescherm Boolean 1 Een boolean om aan te duiden of het ecoraster is voorzien van een amfibiegeleiding.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de paal in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.
paal materiaal Paalmateriaal 1 Het materiaal van de paal in het ecoraster. Link
prikkeldraad Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van prikkeldraad.
spandraden Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van spandraden.
type mazen Rastermazen 1 Het type van de mazen in het ecoraster te bepalen. Link

Ecotunnel

Beschrijving
Een (grote) ecotunnel is een tunnel onder een grote weg, waarlangs dieren veilig de overkant kunnen bereiken.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ecovallei

Beschrijving
Een vallei onder de verkeersbrug waar het landschap gewoon onderdoor loopt en minimaal wordt verstoord.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Eindstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Type eindstuk 1 De vorm van het eindstuk. Link

Figuratie type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de figuratie markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Figuratie code 1 De code van de figuratie markering. Link
soort omschrijving Figuratie soort 1 De soort en tevens de omschrijving van de figuratie markering. Link
type Figuratie type 1 Het type van figuratie markering. Link

Figuratiemarkering

Beschrijving
Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanmeetpunt, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanmeetpunt Decimaal getal 1 Het aanmeetpunt van de figuratiemarkering.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de figuratie markering.

Gecombineerde put

Beschrijving
Alle putrelaties
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geexpandeerd polystyreen

Beschrijving
Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gekandelaarde boom

Beschrijving
Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken periodiek op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gekleurd wegvlak markering

Beschrijving
Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het gekleurd wegdeel.

Gekleurd wegvlak type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gekleurd wegvlak.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Gekleurd WV code 1 De (COPRO/BENOR) code van de gekleurde wegvlak markering. Link
soort omschrijving Gekleurd WV type 1 De soort en tevens omschrijving van de figuratie markering. Link

Geleideconstructie

Beschrijving
Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
werkingsbreedte Werkingsbreedte 1 Op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg gemeten afstand tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding. Link

Geleiding

Beschrijving
Abstracte voor de geleidingsobjecten bij ecologische maatregelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geleidingswand

Beschrijving
Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers,ecoduikers,...
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de geleidingswand in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de geleidingswand in millimeter.
materiaal Geleiding materiaal 1 Het materiaal van de geleiding. Link

Geluidswerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afdeklatten, detailplan (3D - As-built), fundering, horizontaal ruimte beslag, individuele lengte schermelement, kleur, materiaal karakteristiek, minimale dikte schermelement, opstelling, overzicht schermhoogte, schermelement, schermtype, statische belasting, totale lengte, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afdeklatten Boolean 1 Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel.
detailplan (3D - As-built) Bestandsbijlage 1 Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand) Bestanden van het type dwg of pdf.
fundering Fundering 1 De fundering op staal of palen. Link
horizontaal ruimte beslag Kwantitatieve waarde in meter 1 De horizontale ruimte in meter die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie.
individuele lengte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van de geluidswerende constructie.
materiaal karakteristiek Materiaal karakteristiek 1..* Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakterisitiek van het materiaal.
minimale dikte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De minimale dikte van het schermelement in centimeter.
opstelling Opstelling 1 De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg. Link
overzicht schermhoogte Overzicht schermhoogte 1 De meest voorkomende schermhoogte volgens bestek.
schermelement Schermelement type 1..* Het type van schermelement. Link
schermtype Schermtype 1..* Bepaling van een vlak of niet-vlak scherm. Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. De niet-vlakke schermen zijn de schermen die niet kunnen getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. Link
statische belasting Geheel getal 1 Geheel getal voor de aanduiding van de belasting zonder dynamisch effect, bv. eigengewicht.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geluidswerende constructie in meter.
windbelasting Geheel getal 1 Geheel getal voor de aanduiding van de belasting door de wind volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Geotextiel

Beschrijving
Geotextiel om grondoppervlakken, taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind, golfslag en/of stroming van water, afkomstig hetzij van afstromende neerslag, hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: biodegradeerbaar, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
biodegradeerbaar Boolean 1 Aanduiding of het geotextiel al dan niet biologisch degradeerbaar is
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het geotextiel.
type Geotextiel type 1 Het type geotextiel. Link

Geplastificieerd staaldraad

Beschrijving
Staaldraad omwikkeld met een laag plastic ter bescherming tegen vocht. Oa. gebruikt als stut voor stortsteen.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geprefabriceerd betonelement

Beschrijving
Teenbetuining van geprefabriceerde betonelementen.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gerelateerd verkeersteken

Beschrijving
Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord die bij een bepaalde wegmarkering hoort.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geschoren boom

Beschrijving
Bomen waarvan de kruinen in een min of meer strakke vorm zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor een kantopsluiting die voldoet aan een bepaalde standaard.
Subklasse van
Kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde kantopsluiting type

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor de gestandaardiseerde kantopsluiting types.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijkomende parameter, geprefabriceerd, kleur, lengte, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijkomende parameter Kantopsluiting bijkomende parameter 1 Detail typering van de kantopsluiting Link
geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van de kantopsluiting in centimeter
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van kantopsluiting. Link

Gestandaardiseerde Kantstrook

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde kantstrook type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde kantstrook.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandardiseerd kantstrook volgens aangeduide norm.
type Kantstrook type 1 Het type van gestandaardiseerde kantstrook. Link

Gestandaardiseerde schampkant

Beschrijving
Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde schampkant type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde schampkant.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dikte, norm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandardiseerde schampkant volgens aangeduide norm.
type Schampkant type 1 Het type van gestandaardiseerde schampkant. Link

Gestandaardiseerde trottoirband

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde trottoirband type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband volgens aangeduide norm.
type Trottoirband type 1 Bepaling van het type van trottoirband Link
vorm Trottoirband vorm 1 Bepaling van de vorm van de trottoirband

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel volgens aangeduide norm.
type Trottoirband watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Gestandaardiseerde watergreppel

Beschrijving
Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gestandaardiseerde watergreppel type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde watergreppel.
Subklasse van
Gestandaardiseerde kantopsluiting type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: norm, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
norm Norm van het lijnvormig element 1 De gestandaardiseerde watergreppel volgens aangeduide norm.
type Watergreppel type 1 Het type van gestandaardiseerde watergreppel. Link
vorm Trottoirband vorm 1 De vorm van de watergreppel.

Geteste beginconstructie

Beschrijving
Een gecertficeerd begin aan een geleideconstructie, met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gracht

Beschrijving
Een kunstmatige aangelegde waterloop.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, machinaalBereikbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
functie Gracht functie 1 De functiebepaling van de gracht, als vesting, polder,... Link
machinaalBereikbaar Boolean 1 Bepaling of de gracht al dan niet machinaal bereikbaar is.

Gras kruidenmix grasland - fase3

Beschrijving
G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Grasland

Beschrijving
Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Grasmat

Beschrijving
Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bolgewassen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bolgewassen Boolean 1 Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.

Grassenmix grasland - fase1

Beschrijving
G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0, maar + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkele monospecifieke haarden)
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grazige vegetatie

Beschrijving
Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, overgroeien rand verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Grazige vegetatie aanleg 1 De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie. Link
overgroeien rand verharding Boolean 1 Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Groep dwarse- en figuratiemarkering

Beschrijving
Groepering van de dwarse- en figuratiemarkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: totale oppervlakte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de groep dwarse en/of figuratie markering.
tussenruimte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de tussenruimte in meter tussen de dwarse en/of figuratie markering.

Groepering alle soorten markering

Beschrijving
Groepering om alle soorten markeringen te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: totale oppervlakte groepering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
totale oppervlakte groepering Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlake van de totale markering groepering.

Grond

Beschrijving
Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: milieuhygiënische code, soort grond, soort grondwerk, technisch verslag bodemonderzoek, tot, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
milieuhygiënische code Geheel getal 1 Het 3-delig nummer dat gehanteerd wordt door de vzw grondbank om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem of grond aan te geven.
soort grond Grondsoort 1 Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij databank ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
soort grondwerk Soort grondwerk 1 De soort van uitgevoerde grondwerken die op het pakket grond zijn uitgevoerd.
technisch verslag bodemonderzoek Bestandsbijlage 1..* Het technisch verslag van een bodemonderzoek.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de onderkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de bovenkant van de laag in meter. https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/generiek/GeneriekeDataTypes.xsd (DiepteType)

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimaal getal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde Helling 1 De hellingsgraad van de gronddam in kwarten. Link
helling voorzijde Helling 1 De helling van de gronddam in kwarten. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Haag

Beschrijving
Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Handwiel

Beschrijving
Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hardhouten mat

Beschrijving
Teenbetuining van hardhouten matten.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft verkeersteken

Beschrijving
Deze relatie koppelt een verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. een retroreflecterendverkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft geometrie

Beschrijving
Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: niveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
niveau Geheel getal 1 Geeft de ordening weer van de verschillende geometrische representaties voor een object. Het minimunniveau=0, hogere waarden duiden op een gedetailleerdere geometrische representatie. Negatieve waarden duiden op afgeleide geometrie.

Heeft verkeersbord concept

Beschrijving
De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbord concept.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heestermassief

Beschrijving
Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heischraal grasland

Beschrijving
G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtige vegetatie

Beschrijving
Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, hoogte, knipoppervlak, vrij uitgroeiend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Houtige aanleg 1 De manier van aanleg van de houtige vegetatie.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de begroeiing in meter.
knipoppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.
vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.

Huisaansluitput

Beschrijving
Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitingsfiche, hap-aard, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aansluitingsfiche Bestandsbijlage 1 De aansluitingsfiche van de huisaansluitput.
hap-aard Huisaansluitput type 1 Bepaalt de aard van de huisaansluitput. Link
materiaal Huisaansluitput materiaal 1 Bepaalt het materiaal waaruit de huisaansluitput is vervaardigd. Link

Iepenstruweel

Beschrijving
H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Infiltratievoorziening

Beschrijving
Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inspectieput

Beschrijving
Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren, reinigen of onderhouden.
Subklasse van
AWV object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Put type 1 Het type van de put zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het standaardbestek 250. Link

Kalkgrasland

Beschrijving
G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Kalkrijk kamgrasland

Beschrijving
G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Kamer

Beschrijving
Een kamer is een aanééngesloten ondergrondse constructie waarbinnen vrije stroming van water over de bodem mogelijk is. Een constructie of inspectieput kan één of meerdere kamers hebben.
Subklasse van
Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, diepte, hoogte, materiaal, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de putkamer in millimeter
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de putkamer in meter
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de putkamer in millimeter
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de kamer opgebouwd is Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de kamer. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de kamer. Link

Kanaal

Beschrijving
Een kanaal is een door de mens gegraven waterweg.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke de eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Klimvorm

Beschrijving
Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begroeid oppervlak, beheer scheren, grondgebonden, zelfhechtend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begroeid oppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 Oppervlakte dat begroeid is in vierkante meter.
beheer scheren Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet geschoren wordt.
grondgebonden Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet in volle grond staat.
zelfhechtend Boolean 1 Geeft aan of de zelfhechtende klimplant (zoals klimop of wingerd) al dan niet rechtstreeks op de muur groeit zonder nood aan een draagstructuur..

Knotboom

Beschrijving
Snoeivorm waarbij periodiek alle takken afgezaagd worden tot op een verdikte knot bovenaan de stam.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kopmuur

Beschrijving
Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Kopmuur materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de kopmuur. Link

Kruininsteek

Beschrijving
De snijlijn van de dijkkruin met het dijktalud.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Laag bouwklasse

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut bouwklasse wordt toegekend.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bouwklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bouwklasse Alg bouwklassegroep 1 De bepaling van de bouwklassegroep van de laag. Link

Laag productidentificatiecode

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het atribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Ledbord toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende ledborden.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De opstelhoogte van het ledbord vanaf het maaiveld.

Leiboom

Beschrijving
Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken gedwongen worden in één (verticaal) vlak te groeien door geleiding. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijndetectie

Beschrijving
De lijndetectie stuurt een systeem in werking als een infraroodstraal wordt onderbroken.
Subklasse van
Wildwaarschuwingsdetectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Lijnvormig element markering

Beschrijving
Een markering van een lijnvormig element om de zichtbaarheid te verhogen om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de markering op het lijnvormig element in vierkante meter.

Lijnvormig element markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de lijnvormige elementen markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van de lijnvormig element markering. Link
soort omschrijving Soort markering van lijnvormig element soort 1 De soort en tevens de omschrijving van de lijnvormige elementen markering. Link

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van een linkend element.

Loofhout

Beschrijving
H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Mantelbuis

Beschrijving
Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Rioleringsbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de mantelbuis. Link

Markering

Beschrijving
Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.
Subklasse van
AWV object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: handwerk, kleur, opvatting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
handwerk Boolean 1 Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .
kleur RAL-kleur 1 De kleur van de gebruikte markering.
opvatting Signalisatie markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis. Link

Motorvangplank

Beschrijving
Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan, met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: snelheidsklasse, werkingsbreedte mvpwd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
snelheidsklasse Snelheidsklasse 1 De snelheid waarmee de testen uitgevoerd worden en of deze plaatsvinden op een continu of discontinu (niet in gebruik bij AWV) systeem Link
werkingsbreedte mvpwd Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem.

Muurdoorgangsstuk

Beschrijving
Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Muurvegetatie

Beschrijving
Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Naaldhout

Beschrijving
H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Natte ruigte

Beschrijving
R4 - moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgenroosje, kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld helmkruid.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Niet getest beginstuk

Beschrijving
Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: uitbuigingstype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
uitbuigingstype Uitbuigingstype 1 Niet getest beginstuk dat uitbuigt weg van de weg in grondplan. Link

Noppendrainage

Beschrijving
Een noppendrainveld zorgt voor een verticale afwatering van het overtollige water.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Obstakelbeveiliger

Beschrijving
Een energie-absorberende constructie voor voertuigen, geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels, met als doel de ernst van een botsing te reduceren.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Obstakelbeveiliger type 1 De functie die de obstakelbeveiliger vervult. Link

Oever

Beschrijving
Terrein aan elke zijde van een waterloop.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oeverkant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oeverkant Oeverkant 1 De kant van de oever. Link

Oeverrol

Beschrijving
Een oeverrol is een samenvoeging van vezelstoffen tot een cilindrische structuur en wordt ter hoogte van de gemiddeld hoogwaterstand geplaatst, tegen de erodering van oevers van wind en water.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: biodegradeerbaar, materiaal, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
biodegradeerbaar Boolean 1 Bepaling of de oeverrol al dan niet biologisch degradeerbaar is.
materiaal Oeverrol materiaal 1 Het materiaal van de oeverrol. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de oeverrol.

Oeverzone

Beschrijving
Strook land vanaf de insteek van de waterloop die een functie vervult.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Omega element

Beschrijving
Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Omega element materiaal 1 Het materiaal van het omega-element. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 De plaatsingswijze het omega-element (wegneembaar of vast). Link

Onbegroeid voorkomen

Beschrijving
Een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Onbegroeid voorkomen type 1 Type van onbegroeid voorkomen. Link

Onderbord

Beschrijving
Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onderbouw

Beschrijving
Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering, fundering en de straatlaag.
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: herstel, type, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
herstel Boolean 1 Aanduiding of de onderbouw laag is of wordt hersteld.
type Onderbouw type 1 Het type van onderbouw. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van onderbouw in kubieke meter.

Onderwatervegetatie

Beschrijving
Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opening

Beschrijving
Doorgangen voorzien als vluchtmogelijkheid met dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen bezitten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Opening type 1 Bepaling van het type van doorgang (sas, nooddeur) (voorlopig opgenomen in figuur 8-4-1) Link

Opgaande boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vrij uitgroeiend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet beperkingen ondervindt en zich zodus vrij tot in de eindfase kan ontwikkelen.

Opgaande houtige vegetatie

Beschrijving
Een houtkant of een bos.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link
type Type houtige vegetatie 1 Het type van de opgaande houtige vegetatie. Link

Overgangsconstructie

Beschrijving
Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overlangse markering

Beschrijving
Een markering overlangs op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: positie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
positie Positie soort 1 Bepaling van het wegdeel van de overlangse markering. Link

Overlangse markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de overlangse markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code Overlangse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van de overlangse markering. Link
type Overlangse markering datatype 1 Het type van overlangse markering.

Overstort

Beschrijving
Een overstort is een drempel tussen 2 kamers waar water vanaf een bepaald peil van de ene naar de andere kamer kan stromen. Tussen 2 kamers kunnen 1 of meerdere overstorten voorkomen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, materiaal drempel, peil, vrije hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Drempellengte of breedte van de overstort. Deze wordt gemeten aan de kortste zijde van de drempel.
materiaal drempel Overstort materiaal drempel 1 Het gebruikte materiaal voor het vervaardigen van de overstort (drempel) Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Drempelpeil van de overstort. Uitgedrukt in meter-TAW gemeten in het midden van de drempel.
vrije hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De vrije hoogte tussen de overstortdrempel en het plafond van de constructie ter hoogte van de drempel. Voor drempels in leidingen worden de vrije hoogte voor de databank genomen tussen de drempel en de binnenbovenkant buis. Indier er geen sprake is van een vrije hoogte (vb drempels in grachten) wordt dit niet ingevuld.

Overstortrand

Beschrijving
Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, materiaal, technische fiche, variabel deel type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de overstortrand in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de overstortrand in millimeter.
materiaal Overstortrand materiaal 1 Het materiaal waaruit de overstortrand vervaardigd is. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de de overstortrand.
variabel deel type Variabel deel type 1 Bepaalt het type van het variabel deel van de overstortrand. Link
wanddikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De wanddikte van de overstortrand in millimeter.

Palenrij

Beschrijving
Een rij aaneengesloten palen als bescherming van de teen van het onderwatertalud.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter van de paal in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de paal in meter.
materiaal Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal 1 Het materiaal van de paal.

Persleiding

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van water onder druk.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Persleiding materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de persleiding. Link

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nalichtingstijd Kwantitatieve waarde in minuten 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool Pictogram symbool 1 Het symbool op het pictogram. Link

Piezometrische buis

Beschrijving
Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de piezometrische buis in meter.

Plankenbetuining

Beschrijving
Teenbetuining van planken.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de plankenbetuining in centimeter.
materiaal Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal 1 Het materiaal van de plankenbetuining.

Plantbakvorm

Beschrijving
Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bereikbaar, oppervlakte, verplaatsbaar, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bereikbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmetingen in vierkante meter.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 De inhoud of grootte van de plantbakvorm in de ruimte in kubieke meter.

Plasberm

Beschrijving
Een plasberm is een onderdeel van de bedding van de waterloop waarvan het bodempeil onder de waterlijn ligt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Plooibaken

Beschrijving
Een zacht kunststoffen paal met verschillende diameter en 3 reflecterende banden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur plooibaken 1 Bepaling van de kleur van het plooibaken. Link
type Plooibaken type 1 Het type van plooibaken te bepalen. Link

Pomp

Beschrijving
Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
soort Pomp soort 1 Bepaalt de aard van de pomp volgens haar werkingsprincipe. Link

Proef a posteriori andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere laag na de werken.
Subklasse van
Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: visuele beoordeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
visuele beoordeling Bestandsbijlage 1 Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Proef a posteriori andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een andere verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proef vlakheid, Proef draagvermogen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een walsbeton verharding na de werken.
Subklasse van
Proef gemeten dikte, Proef vlakheid, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bestrating na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlatendheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlatendheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.

Proef a posteriori bestrating betonstraatsteen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonstraatsteen na de werken.
Subklasse van
Proef langsvlakheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze en een cementbeton verhardingen na de werken.
Subklasse van
Proef langsvlakheid, Proef vlakheid, Proef stroefheid
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rolgeluid, textuurdiepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rolgeluid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.
textuurdiepte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Proef a posteriori bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een bitumineuze verharding na de werken.
Subklasse van
Proef pct holleruimte, Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draineervermogen, dwarsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draineervermogen Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het drainvermogen.
dwarsvlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de dwarsvlakheid.

Proef a posteriori cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een betonverharding na de werken.
Subklasse van
Proef a posteriori bitumineuze cementbeton laag, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte, hechtsterkte, wateropslorping, weerstand afschilfering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte Bestandsbijlage 1 Proef om de dikte van de laag te bepalen.
hechtsterkte Bestandsbijlage 1 Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.
weerstand afschilfering Bestandsbijlage 1 Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Proef a posteriori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie na de werken..
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef voor de kantopsluiting na de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte, gaafheid, vlakheid, wateropslorping.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.
gaafheid Bestandsbijlage 1 Proef om de gaafheid van de laag te bepalen.
vlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de vlakheid van de laag.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Proef a posteriori markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een markering na de werken.
Subklasse van
Proef markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a posteriori onderbouw

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de onderbouw na de werken.
Subklasse van
Proef vlakheid, Proef gemeten dikte, Proef pct holleruimte, Proef draagvermogen, Proef druksterkte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: mortelkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
mortelkwaliteit Bestandsbijlage 1 Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Proef a posteriori verkeersbord

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een verkeersbord na de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: retroreflectie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
retroreflectie Bestandsbijlage 1 Proef vor de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Proef a priori afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een afschermende constructie vóór de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bepaling grondkarakteristieken, testrapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bepaling grondkarakteristieken Bestandsbijlage 1 Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.
testrapport Bestandsbijlage 1..* Proef met de proef/test resultaten van een afschermende constructie.

Proef a priori geleide constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geleide constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kerend vermogen, voertuig overhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kerend vermogen Kerend vermogen 1 Het kerend vermogen geeft het vermogen van een voertuigkering aan om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen. Link
voertuig overhelling Voertuig overhelling 1 Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald. Link

Proef a priori geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef a priori geteste beginconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geteste beginconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieklasse Performantieklasse 1 De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest. Link

Proef a priori motorvangplank

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een motorvangplank vóór de werken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex mvp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex mvp Schokindex MVP 1 head injury criterium (HIC) van een motorvangplank. Link

Proef a priori obstakelbeveiliger

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een obstakelbeveiliger vóór de werken..
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: performantieniveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
performantieniveau Performantieniveau 1 Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest. Link

Proef a priori overgangsconstructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen voor proef op een overgangsconstructie vóór de werken.
Subklasse van
Proef schokindex
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef bathymetrie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef Bathymetrie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het rapport van de bathymetrie als bijlage.

Proef boomtoestand

Beschrijving
Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nader onderzoek tomograaf, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nader onderzoek tomograaf Bestandsbijlage 1..* Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
verder onderzoek trekproef Bestandsbijlage 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Proef draagvermogen

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef die het draagvermogen van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draagvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draagvermogen Bestandsbijlage 1 Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.

Proef druksterkte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op de laag die de drukstrerkte van de laag bepaalt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de drukstrerkte van de laag.

Proef geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidstest rapport.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidstest rapport Geluidstest rapport 1 Het resultaat van de geluidstest.

Proef gemeten dikte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef gemeten dikte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gemeten dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Proef langsvlakheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de langsvlakheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: langsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
langsvlakheid Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de langsvlakheid meting.

Proef markering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de markeringsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: luminatiefactor, stroefheid, zichtbaarheid dag of wegverlichting, zichtbaarheid nacht, zichtbaarheid nacht nat wegdek, zichtbaarheid nacht regenweer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
luminatiefactor Bestandsbijlage 1 Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.
zichtbaarheid dag of wegverlichting Decimaal getal 1 zichtbaarheid_dag_of_wegverlichting
zichtbaarheid nacht Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht
zichtbaarheid nacht nat wegdek Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht_nat_wegdek
zichtbaarheid nacht regenweer Decimaal getal 1 zichtbaarheid_nacht_regenweer

Proef op buis

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een buis.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand, waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand String 1 Toestand van de buizen, toegangs- en verbindingsputten, enz.
waterdichtheid Bestandsbijlage 1 waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef pct holleruimte

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de pct_holleruimte proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: pct holleruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
pct holleruimte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Proef put

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proeven op een put.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waterdichtheid Bestandsbijlage 1 waterdichtheid of luchtdichtheid van een leidingsvak gebeurt door de bepaling van het waterverlies of de drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef schokindex

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de schokindexproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: schokindex.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
schokindex Schokindex 1 De schokindex is een parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding. Link

Proef sleuf

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef op een sleuf.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef sondering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de sonderingsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de sonderingsproef als bijlage.

Proef stroefheid

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de stroefheidsproef.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: stroefheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.

Proef tijdens andere laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken voor de andere lagen.
Subklasse van
Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de andere verharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens andere verharding walsbeton

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de walsbeton verharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bestrating

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef tijdens de werken van de bestrating.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de dunne overlaging.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: effectief bindmiddelgehalte, korrelverdeling, temperatuur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
effectief bindmiddelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.
korrelverdeling Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.
temperatuur Kwantitatieve waarde in Celsius 1 De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Proef tijdens bitumineuze verharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen voor proef tijdens de werken voor de bitumineuze verharding.
Subklasse van
Proef tijdens bitumineuze dunne overlaging
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef tijdens cementbetonverharding

Beschrijving
Abstracte voor de eigenschappen van de proef tijdens de werken van de cementbetonverharding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, luchtgehalte, staalvezelgehalte, verankeringskracht, watergehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de consistentie
luchtgehalte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het luchtgehalte
staalvezelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.
verankeringskracht Bestandsbijlage