Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Proeven en metingen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle proeven en metingen opgenomen die horen bij de verschillende onderdelen en installaties.
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aansluitende constructie | Afschermende constructie | AIM databank status | AIM object | AIM Toestand | Andere laag | Andere verharding | Artificiële laag | Beginstuk | Bestrating | Bestrating van betonstraatsteen | Bestrijking | Bevestiging | Bitumineuze laag | Boomtoestand | Buis | Cementbetonverharding | Dolomietverharding | Dunne overlaging | Geleideconstructie | Geluidswerende constructie | Geteste beginconstructie | Is inspectie van | Kantopsluiting | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | Ligt op | Lijnvormig element | Markering | Motorvangplank | Obstakelbeveiliger | Onderbouw | opgaande boom | Overgangsconstructie | Proef bindmiddeldosering | Proef consistentie | Proef doorlatendheid | Proef draagvermogen | Proef draineervermogen | Proef druksterkte | Proef dwarsvlakheid | Proef effectief bindmiddelgehalte | Proef gaafheid | Proef geluidstest | Proef gemeten dikte | Proef grondkarakteristieken | Proef hechtsterkte | Proef kerend vermogen | Proef korrelverdeling | Proef langsvlakheid | Proef luchtdichtheid | Proef luchtgehalte | Proef luminantie | Proef mortelkwaliteit | Proef nader onderzoek tomograaf | Proef perfomantieklasse | Proef performantieniveau | Proef procent holle ruimte | Proef retroreflectie | Proef rolgeluid | Proef schokindex | Proef schokindex motorvangplank | Proef staalvezelgehalte | Proef stroefheid | Proef temperatuur | Proef textuurdiepte | Proef verankeringskracht | Proef verder onderzoek trekproef | Proef visuele beoordeling | Proef vlakheid | Proef voertuig overhelling | Proef waterdichtheid | Proef watergehalte | Proef wateropslorping | Proef weerstand afschilfering | Proef zichtbaarheid bij dag of wegverlichting | Proef zichtbaarheid bij nacht | Proef zichtbaarheid bij nacht bij nat wegdek | Proef zichtbaarheid bij nacht en regenweer | Proeven | Put | Retroreflecterend verkeersbord | Signalisatie | Slemlaag | Sluit aan op | Steenslagverharding | Ternairmengselverharding | Vegetatie element | Verkeersbord | Walsbetonverharding |

Entiteiten

Aansluitende constructie

Beschrijving
Abstracte die alle aansluitende constructies bundelt.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de elementen van de aansluitende constructie.

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die,een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: certificaathouder, is permanent, materiaal, productidentificatiecode, testrapport, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een afschermende constructie.
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Enkel videobestanden zijn toegelaten.

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen,met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag,LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Beginstuk

Beschrijving
Abstracte voor een stuk aan het uiteinde van een geleideconstructie,met als doel een frontale botsing te reduceren gericht naar het naderende verkeer.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bestrating

Beschrijving
Abstracte voor verhardingen die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bestrating. Link
steenverband Bestrating steenverband 1 Het patroon waarin de bestrating gelegd werd. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van betonstraatstenen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, randafwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen. Link
randafwerking Betonstraatsteenafwerking 1 De wijze waarop de rand van de betonstraatsteenverharding is afgewerkt.
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kaliber kalibers 1 De korrelmaat gebruikt bij de bestrijking. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de bestrijking behoort. Link
soort Bestrijkingsoort 1 De soort bestrijking. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag Link
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bitumineuze laag. Link
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het type van het (giet)asfaltmengsel. Link

Boomtoestand

Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
conditiebeoordeling Boom conditiebeoordeling 1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Boom conditiewaarde 1 Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Link
conflicten Boom conflicten 1 Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden. Link
gebreken Boom gebreken 1..* Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden. Link
is inspectie van opgaande boom De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
krooninspectie Bestandsbijlage 1 Controle van gebrekssymptomen in de kroon.
meerwaarde Boomtoestand meerwaardefactor 1 Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde . Link
onderhoudstoestand Boom onderhoudstoestand 1 De toestand van een boom die de eventuele snoeiachterstand aangeeft Link
Onderzoek visuele boomcontrole Bestandsbijlage 1 Visueel bepalen van de veiligheid en conditie van een boom.
plantwijzewaarde Boom plantwijzewaarde 1 Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt. Link
rapportage onderzoek Kwantitatieve waarde in euro 1 Het schriftelijk verslag dat na onderzoek of visuele controle wordt opgemaakt.
rapportage onderzoek Bestandsbijlage 1 Het schriftelijk verslag dat na onderzoek of visuele controle wordt opgemaakt.
soortwaarde Decimaal getal 1 Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.
stamomtrek Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
standplaatswaarde Boom standplaatswaarde 1 De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom. Link
tijdstempel boomtoestand Datumtijd 1 Datum van laatste snoeibeurt.
uitgebreid plaatsonderzoek Bestandsbijlage 1 Grondige beoordeling van de textuur en structuur van de bodem, met als doel een voorstel tot conditieverbeterende maatregelen.
Wortelonderzoek Bestandsbijlage 1 Bepalen van de kwaliteit van de wortels (bv. aantasting door schimmels) of het bepalen van de reikwijdte van de wortels (bv. om een wortelbeschermingszone op te zetten in de buurt van werken van de bomen)

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, technische fiche, toestand buis, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
is man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
is opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
toestand buis Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aard verharding, heeft ankerstaven, krimpvoeg frequentie, laagtype, oppervlakbehandeling, Supplementen van de verharding, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aard verharding CBV aard verharding 1 De uitvoeringswijze van de cementbetonverharding. Link
heeft ankerstaven Geheel getal 1 Aantal ankerstaven waarmee de voegen verankerd zijn.
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag Link
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
Supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van cementbetonverharding in kubieke meter.

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur,gemiddelde korrelgrootte),onregelmatige vorm,onregelmatig verband.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Dolomiet type 1 Het type dolomiet. Link

Dunne overlaging

Beschrijving
Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME overlaging of een antisliplaag.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de dunne overlaging. Link
type Dunne overlaging type 1 Het type SME overlaging of antisliplaag. Link

Geleideconstructie

Beschrijving
Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Is verwijderbaar, werkingsbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Is verwijderbaar Boolean 1 Geleideconstructie kan met minimale moeite tijdelijk worden weggenomen en teruggeplaatst worden.
werkingsbreedte Werkingsbreedte 1 Op het voorvlak van een geleideconstructie en loodrecht op de as van de weg gemeten afstand tussen de voorkant van de geleideconstructie in normale positie en de plaats van het verst uitwijkend onderdeel aan de achterzijde van de geleideconstructie bij aanrijding. Link

Geluidswerende constructie

Beschrijving
Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detailplan (3D - As-built), heeft afdeklatten, horizontaal ruimte beslag, Individuele hoogte schermelement, individuele lengte schermelement, kleur, materiaal karakteristiek, minimale dikte schermelement, opstelling, overzicht schermhoogte, schermelement, schermtype, statische belasting, totale lengte, Totale oppervlakte, windbelasting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
detailplan (3D - As-built) Bestandsbijlage 1 Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand) Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft afdeklatten Boolean 1 Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel.
horizontaal ruimte beslag Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale dikte in dwarsdoorsnede die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie.
Individuele hoogte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter van het schermelement, verticaal gemeten.
individuele lengte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte van het schermelement in centimeter zonder inbegrip van de profielen, horizontaal gemeten.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van de geluidswerende constructie.
materiaal karakteristiek Materiaal karakteristiek 1..* Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakteristiek van het materiaal.
minimale dikte schermelement Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De maximale dikte van het schermelement in centimeter gemeten vanaf het verst uitstekende gedeelte aan de voorzijde tot het verst uitstekende gedeelte aan de achterzijde van het schermelement.
opstelling Opstelling 1 De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg. Link
overzicht schermhoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte gemeten van het maaiveld tot aan de top van de geluidswerende constructie zonder inbegrip van de begin- en eindconstructie.
schermelement Schermelement type 1..* Het type van schermelement. Link
schermtype Schermtype 1..* Bepaling van een vlak of niet-vlak scherm. Een vlak scherm zijn alle schermtypes die getest kunnen worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. De niet-vlakke schermen zijn de schermen die niet kunnen getest worden volgens de normen NBN EN 1793-1 NBN EN 1793-2. Link
statische belasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de belasting zonder dynamisch effect, bv. eigengewicht.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geluidswerende constructie in meter gemeten vanaf het beginpunt tot het eindpunt met inbegrip van de afbouwende schermen indien aanwezig.
Totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van alle geplaatste geluidswerende constructie elementen.
windbelasting Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter 1 Getal in kN/m2 voor de aanduiding van de maximale windbelasting volgens de norm NBN EN 1994-1-4.

Geteste beginconstructie

Beschrijving
Een gecertificeerd begin aan een geleideconstructie,met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.
Subklasse van
Beginstuk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is inspectie van

Beschrijving
De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is geprefabriceerd, kleur, lengte, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geplaatste constructie van kantopsluitingen in meter.
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van kantopsluiting. Link

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Laag bouwklasse

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut bouwklasse wordt toegekend.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bouwklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bouwklasse Alg bouwklassegroep 1 Een maat voor de verkeersbelasting over de volledige levensduur van de laag. Link

Laag productidentificatiecode

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Markering

Beschrijving
Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is handwerk, is tijdelijk, kleur, markeringsoort, markeringsysteem COPRO, opvatting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is handwerk Boolean 1 Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .
is tijdelijk Boolean 1 Aanduiding of de wegmarkering al dan niet tot de werfsignalisatie behoort.
kleur Kleur markering 1 De kleur van de gebruikte markering. Link
markeringsoort Soort markeringsproduct 1 De soort van markering (verf, thermopast,...) Link
markeringsysteem COPRO Productidentificatiecode 1 De product informatie van de markering via COPRO codes.
opvatting Markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis met een minimale levensduur.

Motorvangplank

Beschrijving
Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan,met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: snelheidsklasse, werkingsbreedte mvpwd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
snelheidsklasse Snelheidsklasse 1 De snelheid waarmee de testen uitgevoerd worden en of deze plaatsvinden op een continu of discontinu (niet in gebruik bij AWV) systeem Link
werkingsbreedte mvpwd Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de voorkant van het onvervormd systeem tot de maximale dynamische laterale positie van elk onderdeel van het systeem.

Obstakelbeveiliger

Beschrijving
Een energie-absorberende constructie voor voertuigen,geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels,met als doel de ernst van een botsing te reduceren.
Subklasse van
Afschermende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Obstakelbeveiliger type 1 De functie die de obstakelbeveiliger vervult. Link

Onderbouw

Beschrijving
Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering,fundering en de straatlaag.
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is herstel, Krimpvoegen, type, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is herstel Boolean 1 Aanduiding of de onderbouw laag is of wordt hersteld.
Krimpvoegen Krimpvoeg 1 Een gedeeltelijke insnijding in een constructiedeel die uitzetting en krimp in de constructie toelaat.
type Onderbouw type 1 Het type van onderbouw. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van onderbouw in kubieke meter.

opgaande boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, eindbeeld, groeifase, heeft boomrooster, heeft luchtleiding, is verplant, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg aanleg boomvorm 1 De manier van aanplanten van individuele bomen.
boomspiegel Boomspiegel 1 Het stuk grond rondom de stam van een boom. Dit is in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in meter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
eindbeeld Eindbeeld opgaande boom 1 Het nagestreefde beeld van de volgroeide boom of struik op deze specifieke standplaats. Link
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
is verplant Boolean 1 Aanduiding of de opgaande boom al dan niet van locatie veranderd is na een eerste aanplant binnen het openbaar domein.
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Tot aan de hoogte van de gewenste takvrije stamlengte wordt de boom zodanig gesnoeid dat er één doorgaande stam is.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meter, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Overgangsconstructie

Beschrijving
Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.
Subklasse van
Aansluitende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Proef bindmiddeldosering

Beschrijving
Proef om de hoeveelheid bindmiddel te bepalen die nodig is om de grond als funderingslaag te garanderen.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, technisch verslag bindmiddeldosering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
technisch verslag bindmiddeldosering Bestandsbijlage 1 Het technisch verslag van een aangewezen bindmiddeldosering.

Proef consistentie

Beschrijving
Zetmaat van betonspecie volgens NBN EN 12350-2 bij een cementbetonverharding of een lijnvormig element.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: consistentie, is inspectie van, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
consistentie Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de consistentie
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Kantopsluiting De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef doorlatendheid

Beschrijving
De controle van de doorlatendheid van het oppervlak met behulp van de dubbele ringmethode.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doorlatendheid, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doorlatendheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de waterdoorlatendheid.
is inspectie van Bestrating De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef draagvermogen

Beschrijving
Controle van de verdichting van de ondergrond of van een funderingslaag.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draagvermogen, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draagvermogen Bestandsbijlage 1 Proef die het draagvermogen van de laag bepaald.
is inspectie van Dolomietverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Steenslagverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Ternairmengselverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef draineervermogen

Beschrijving
Controle van de waterdoorlatendheid van een open verharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: draineervermogen, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
draineervermogen Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het drainvermogen.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef druksterkte

Beschrijving
De spanning waarbij het materiaal van de laag onder invloed van (druk)belasting bezwijkt.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: druksterkte, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
druksterkte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de druksterkte van de laag.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Walsbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Kantopsluiting De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef dwarsvlakheid

Beschrijving
Controle van de spoorvorming via de latmethode.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsvlakheid, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsvlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de dwarsvlakheid.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef effectief bindmiddelgehalte

Beschrijving
Bepaling van de hoeveelheid bitumen,uitgedrukt t.o.v. het totale mengsel.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: effectief bindmiddelgehalte, is inspectie van, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
effectief bindmiddelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten effectief bindmiddelgehalte in de BV laag.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Dunne overlaging De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef gaafheid

Beschrijving
Controle van het lijnvormig element op de ongeschondenheid,volledigheid en zuiverheid.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gaafheid, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gaafheid Bestandsbijlage 1 De resultaten van de controle.
is inspectie van Kantopsluiting De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef geluidstest

Beschrijving
Test van het geluidsscherm op oa. luchtgeluidsisolatie,geluidsabsorptie,e.d.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidstestrapport, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidstestrapport Geluidstest rapport 1 Het resultaat geluidstest.
is inspectie van Geluidswerende constructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef gemeten dikte

Beschrijving
De effectieve dikte van de laag.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, Proef gemeten dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Dolomietverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Walsbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Ternairmengselverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Steenslagverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
Proef gemeten dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemeten dikte van de laag in centimeter.

Proef grondkarakteristieken

Beschrijving
Bepaling van de grondeigenschappen.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bepaling grondkarakteristieken, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bepaling grondkarakteristieken Bestandsbijlage 1 Proef met de resultaten van de grondkarakteristieken.
is inspectie van Afschermende constructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef hechtsterkte

Beschrijving
Het resultaat van de trekproef waarbij een proefstuk wordt blootgesteld aan een stijgende spanning tot er een breuk optreedt.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hechtsterkte, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hechtsterkte Bestandsbijlage 1 Proef om de hechtsterkte van de laag te bepalen.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proef kerend vermogen

Beschrijving
Proef om het vermogen van een voertuigkering te bepalen om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, kerend vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Geleideconstructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
kerend vermogen Kerend vermogen 1 Het vermogen van een voertuigkering om een doorbraak bij een bepaald type crash te voorkomen. Link

Proef korrelverdeling

Beschrijving
Bepaling van de doorval door een reeks zeven van een granulaatmengsel volgens NBN EN 933-1.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, korrelverdeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Dunne overlaging De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
korrelverdeling Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van de gemeten korrelverdeling in de BV laag.

Proef langsvlakheid

Beschrijving
De controle van de langsvlakheid nieuwe verhardingen bij verschillende golflengten
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, langsvlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bestrating van betonstraatsteen De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
langsvlakheid Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de meting.

Proef luchtdichtheid

Beschrijving
Testen van de drukval van het beproefde leidingsvak.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, luchtdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Buis De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Put De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
luchtdichtheid Bestandsbijlage 1 Testresultaten van de opgemeten drukval van het beproefde leidingsvak.

Proef luchtgehalte

Beschrijving
Proef die de hoeveelheid lucht bepaalt in vers beton met de drukmethode volgens NBN EN 12350-7.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, luchtgehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Kantopsluiting De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
luchtgehalte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het luchtgehalte

Proef luminantie

Beschrijving
Bij gebrek aan Qd-meting kan de luminantiefactor ß van wegmarkeringen gebruikt worden om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, luminantiefactor.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Markering De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
luminantiefactor Decimaal getal 1 Waarde om het contrast met het wegdek en bijgevolg de dagzichtbaarheid te bepalen.

Proef mortelkwaliteit

Beschrijving
Controle van de sterkte van voegmortel.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, mortelkwaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
mortelkwaliteit Bestandsbijlage 1 Een rapport van de mortelkwaliteit van de onderbouw laag.

Proef nader onderzoek tomograaf

Beschrijving
Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: inclusief elektrisch, is inspectie van, nader onderzoek tomograaf.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
inclusief elektrisch Boolean 1 Aanduiding of naast een geluidsweerstandstomografie ook een elektrische weerstandstomografie gebeurd is.
is inspectie van opgaande boom De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
nader onderzoek tomograaf Bestandsbijlage 1..* Het resultaat van de tomograaf proef.

Proef perfomantieklasse

Beschrijving
Proef die de performantie (bij impact) bepaalt.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, performantieklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Geteste beginconstructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
performantieklasse Performantieklasse 1 De aanduiding hoe (performantie) de beginconstructie is getest. Link

Proef performantieniveau

Beschrijving
Bepaling van het performantieniveau.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, performantieniveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Obstakelbeveiliger De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
performantieniveau Performantieniveau 1 Het niveau waarop de obstakelbeveiliger is getest. Link

Proef procent holle ruimte

Beschrijving
Proef om het percentage holle ruimte in een bitumineuze laag te bepalen.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, pct holleruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
pct holleruimte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van het aantal percentage holleruimte meting aanwezig in de laag.

Proef retroreflectie

Beschrijving
Het bepalen van de retroreflectiecoëfficiënt via een manuele retroreflectometer of via labotesten.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, retroreflectie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Retroreflecterend verkeersbord De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
retroreflectie Bestandsbijlage 1 Proef om de retroreflectie van een verkeersbord te bepalen.

Proef rolgeluid

Beschrijving
Het rolgeluid wordt gemeten met de CPX-methode volgens ISO/CEN 11819-2.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, rolgeluid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
rolgeluid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van het rolgeluid van de toplaag.

Proef schokindex

Beschrijving
Proef voor de bepaling van de schokindex parameter.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, schokindex.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Overgangsconstructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Obstakelbeveiliger De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Geteste beginconstructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Geleideconstructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
schokindex Schokindex 1 De parameter die weergeeft hoe groot de kans op ernstige letsels is van de inzittenden bij een aanrijding. Link

Proef schokindex motorvangplank

Beschrijving
Proef voor de bepaling van de schokindex parameter van de motorvangplank.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, schokindex mvp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Motorvangplank De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
schokindex mvp Schokindex MVP 1 head injury criterium (HIC) van een motorvangplank. Link

Proef staalvezelgehalte

Beschrijving
Bepaling van de hoeveelheid staalvezels in de cementbetonverharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, staalvezelgehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
staalvezelgehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten staalvezelgehalte in de BV laag.

Proef stroefheid

Beschrijving
Het vermogen van een wegdek om door voertuigbanden tangentieel uitgeoefende krachten (bij het nemen van bochten,afremmen of optrekken) te compenseren door even grote wrijvingskrachten.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, stroefheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Markering De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Dunne overlaging De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Slemlaag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bestrijking De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
stroefheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de stroefheid.

Proef temperatuur

Beschrijving
Controle van de temperatuur van een asfaltmengsel.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, temperatuur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Dunne overlaging De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
temperatuur Kwantitatieve waarde in Celsius 1 De temperatuur van de BV laag in graden Celsius.

Proef textuurdiepte

Beschrijving
Bepaling van de uitwasdiepte van de verharding na een oppervlaktebehandeling volgens NBN EN ISO 13473-1.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, textuurdiepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
textuurdiepte Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de textuurdiepte van de toplaag.

Proef verankeringskracht

Beschrijving
Een trekproef in situ om de verankering van de ankerstaven in een betonverharding te testen.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, verankeringskracht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
verankeringskracht Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test om de verankeringskracht in de BV laag.

Proef verder onderzoek trekproef

Beschrijving
Een trekproef is een manier om nader te onderzoeken hoe het met de veiligheid van een (aangetaste of beschadigde) boom gesteld is. Door met een lier effectief aan een boom te trekken wordt de belasting bij storm in een model gegoten en getest.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van opgaande boom De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
verder onderzoek trekproef Bestandsbijlage 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Proef visuele beoordeling

Beschrijving
Opsporen van de gebreken bij de definitieve oplevering.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, visuele beoordeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Slemlaag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bestrijking De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Dunne overlaging De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
visuele beoordeling Bestandsbijlage 1 Een rapport van de visuele beoordeling van de laag.

Proef vlakheid

Beschrijving
Controle van de effenheid van het oppervlak met behulp van een 3 meter lange rei volgens NBN EN 13036-7.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, is inspectie van, vlakheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Bitumineuze laag De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Walsbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Bestrating De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Ternairmengselverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Onderbouw De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Dolomietverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Steenslagverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Kantopsluiting De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
vlakheid Bestandsbijlage 1 Proefresultaten van de vlakheid

Proef voertuig overhelling

Beschrijving
Proef om de overhelling over de bebakening van het voertuig te bepalen bij impact.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, voertuig overhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Geleideconstructie De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
voertuig overhelling Voertuig overhelling 1 Naast het horizontaal verplaatsen van de veiligheidsafbakening bij een impact, kan een voertuig bij impact ook over de afbakening hellen. De maximale overhelling wordt op basis van foto's en video-opnames van de test bepaald. Link

Proef waterdichtheid

Beschrijving
Testen van het waterverlies van het beproefde leidingsvak.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, waterdichtheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Put De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Buis De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
waterdichtheid Bestandsbijlage 1 Testresultaten van het opgemeten waterverlies van het beproefde leidingsvak.

Proef watergehalte

Beschrijving
Bepaling van de hoeveelheid water die opgenomen kan worden in een betonverharding.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, watergehalte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
watergehalte Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de test van het gemeten watergehalte in de BV laag.

Proef wateropslorping

Beschrijving
Proef waarbij de compactheid of poreusheid van het proefstuk door onderdompeling wordt bepaald.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, is inspectie van, wateropslorping.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
is inspectie van Kantopsluiting De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
wateropslorping Bestandsbijlage 1 Proef om de wateropslorping van de laag te bepalen.

Proef weerstand afschilfering

Beschrijving
Controle van de vorst-dooiweerstand volgens CEN/TS 12390-9.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, weerstand afschilfering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Cementbetonverharding De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
weerstand afschilfering Bestandsbijlage 1 Proef om de weerstand/afschilfering van de laag te bepalen.

Proef zichtbaarheid bij dag of wegverlichting

Beschrijving
Bepaling van de luminantiecoëfficiënt bij diffuse verlichting van een gemarkeerd oppervlak (Qd) bij daglicht of onder openbare verlichting.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, luminantiecoëfficient.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Markering De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
luminantiecoëfficient Decimaal getal 1 De verhouding van de luminantie van het oppervlak in een gegeven richting en de verlichtingssterkte op het oppervlak. uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Proef zichtbaarheid bij nacht

Beschrijving
Bepaling van het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, retrotreflectiecoëfficiënt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Markering De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
retrotreflectiecoëfficiënt Decimaal getal 1 De maat voor het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht. uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Proef zichtbaarheid bij nacht bij nat wegdek

Beschrijving
Bepaling van het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat wegdek.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, retrotreflectiecoëfficiënt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Markering De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
retrotreflectiecoëfficiënt Decimaal getal 1 De maat voor het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat wegdek uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Proef zichtbaarheid bij nacht en regenweer

Beschrijving
Bepaling van het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat weer (tijdens regenbui).
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is inspectie van, retrotreflectiecoëfficiënt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is inspectie van Markering De relatie geeft aan dat er een inspectie,proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie,het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
retrotreflectiecoëfficiënt Decimaal getal 1 De maat voor het retroreflecterend vermogen van een markering bij nacht bij nat weer (tijdens regenbui). uitgedrukt in mcd. m-2.lux-1

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Put

Beschrijving
Abstracte bedoeld om de verschillende soort putten onder te brengen en gemeenschappelijke eigenschappen over te dragen. De relaties worden overgedragen via de abstracte PutRelaties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, diepte, maaiveldpeil, technische fiche, toestand put.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adres 1 Dichtstbijgelegen adres voor de put, het adres bestaat enkel uit de straatnaam indien het dichtstbijzijnde adres > 100m verwijderd is.
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Het verschil tussen het maaiveldpeil en het laagste punt van de binnenkant van de put in meter.
maaiveldpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het grondoppervlak in meter-TAW in het midden van het deksel van de put.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de put
toestand put Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de (verbindings-)put.

Retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Verkeersbord met op het beeldvlak een tekening en/of tekst die worden weergegeven met een geëigend bekledingsmateriaal.
Subklasse van
AIM object, Verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afwerkingsgraad, grootteorde, kleur achterkant, Merk, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afwerkingsgraad Keuzelijst afwerkingsgraad retroreflecterend verkeersbord 1 De afwerkingsgraad van het retroreflecterend verkeersbord, volgens een keuzelijst op basis van SB250. Link
grootteorde Retroreflecterend verkeersbord grootteorde 0..1 De classificatie naar grootteorde van het verkeersbord, zoals gedefinieerd in SB250 hoofdstuk 10. Link
kleur achterkant RAL-kleur 1 De kleur van de achterkant van het retroreflecterend verkeersbord.
Merk Retroreflecterend Verkeersbord Merk 1 De merknaam van het verkeersbord; duidt op de leverancier of producent van het verkeersbord. Te selecteren uit een keuzelijst. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 0..1 De oppervlakte van het beeldvlak van een verkeersbord.

Signalisatie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van signalisatie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Slemlaag

Beschrijving
Een slemlaag (slem) is een oppervlaktebehandeling die bestaat uit een mengsel dat ter plaatse bereid en verwerkt wordt.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de slemlaag. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de slemlaag behoort. Link
soort Slemlaagsoort 1 De soort slemlaag. Link

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Steenslagverharding

Beschrijving
Een verharding van gebroken steen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Steenslag type 1 Bepaling van het type steenslagverharding. Link

Ternairmengselverharding

Beschrijving
Een verharding van gebonden mengsel van grof brekerzand van natuurlijke stenen,eventueel gemengd met brekerzand van hoogovenslakken en steenslag.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Vegetatieelement hoogte 1 De hoogte van het vegetatie-element in meter. Link
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam Vegetatie soortnaam 1 De naam van de plantensoort.

Verkeersbord

Beschrijving
Abstracte klasse voor borden die een fysieke drager van verkeerstekens kunnen zijn waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzicht, afbeelding, afmeting, fabricagevoorschrift, operationele status, opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanzicht Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as (het ware noorden). De hoek wordt gemeten in radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin. In radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin.
afbeelding Bestandsbijlage 0..* De afbeelding van het verkeersbord.
afmeting Afmeting verkeersbord 1 De afmeting(en) van het verkeersbord.
fabricagevoorschrift String 1 Het fabricagevoorschrift op het verkeersbord.
operationele status Keuzelijst operationele status 1 De operationele status van het verkeersbord. Enkel te gebruiken wanneer een object 'in gebruik' is. Zie ook attribuut toestand overgeërfd van AIMToestand om de asset levenscyclus aan te duiden. Link
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Walsbetonverharding

Beschrijving
Een verharding van aardvochtig beton met maximum korrelafmeting (40mm) en cementgehalte tussen 200-250 kg per kubieke meter om hogere druksterktes (minimum 20 Newton) te bekomen,wordt zowel toegepast voor wegverharding als in funderingen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

aanleg boomvorm

Beschrijving
Complex datatype om alle eigenschappen van de aanleg van een opgaande boom onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Bescherming vraatschade, Boompaalconstructie, Groeiplaatsverbetering, heeft boomplaat, heeft wortelgeleiding wortelwering, Plantmaat hoogte, Plantmaat omtrek, verankering, verankeringstype, vorm aanlevering, wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren.
Boompaalconstructie Aantal boompalen 1 Een constructie om de wortels van de aangeplante boom vast te zetten of te fixeren met oa. palen. Link
Groeiplaatsverbetering Groeiplaatsverbetering 1 De techniek waarmee de groeiplaats wordt verbeterd met als doel de levensverwachting en de conditie van de vegetatie te verbeteren. Link
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Aanduiding of de boom wortelwering heeft. Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen.
Plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top met een minimum en maximum waarde. Link
Plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Aanduiding of de boom onder- of bovengronds gefixeerd wordt. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Het materiaal van de fixering of verankering. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie,doorgaans van een huis,woning,gebouw of faciliteit,op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.

Afmeting diameter in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

Afmeting verkeersbord

Beschrijving
Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achthoekig, driehoekig, rond, vierhoekig, zeshoekig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achthoekig Afmeting zijde in millimeter 0..1 De afmeting van een zijde van een achthoek.
driehoekig Afmeting zijde in millimeter 0..1 De afmeting van een driehoekig verkeersbord (zijde in millimeter).
rond Afmeting diameter in millimeter 0..1 De diameter van een verkeersbord (in millimeter).
vierhoekig Afmeting bxh in millimeter 0..1 De afmeting voor een vierhoekig verkeersbord (breedte en hoogte in meter).
zeshoekig Afmeting zijde in millimeter 0..1 De afmeting van een zijde van een zeshoek.

Afmeting zijde in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een zijde in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
zijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Bescherming vraatschade

Beschrijving
Complex datatype voor bescherming van de stam tegen knaagdieren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, tegen maaischade.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Materiaal bescherming vraatschade 1 De middelen als bescherming tegen vraatschade. Link
tegen maaischade Boolean 1 Aanduiding of er bescherming tegen maaischade aanwezig is.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonstraatsteenafwerking

Beschrijving
Complex datatype voor de afwerking van de rand van een betonstraatsteenverharding.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lengte randafwerking, randafwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lengte randafwerking Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de randafwerking.
randafwerking randafwerking 1 De mogelijke wijzen van randafwerking van de verharding. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geluidstest rapport

Beschrijving
Complex datatype voor een verslag dat de resultaten van de geluidsmetingen weergeeft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidsabsorptie reflectie, gemeten waarde, locatie in situlabo, luchtgeluidsisolatie, norm, testrapport, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidsabsorptie reflectie Geheel getal 1 De absorptie- of reflectiewaarde van het geluidsscherm als geheel getal.
gemeten waarde Geheel getal 1 De sterkte van het geluid in dB.
locatie in situlabo Meet methode 1 Locatie waar de geluidstest is uitgevoerd (terrein of labo). Link
luchtgeluidsisolatie Geheel getal 1 De gemeten waarde van het luchtgeluidsisiolatie van het geluidsscherm.
norm Norm 1 De proef volgens de beschreven standaard. Link
testrapport Bestandsbijlage 1..* Documentbijlage met de resultaten van de test Bestanden van het type xlsx of pdf.
type Test type 1 Het type van de test. Link

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Krimpvoeg

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie van de krimpvoegen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: krimpvoeg frequentie, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter.

Kwantitatieve waarde in Celsius

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in graden celsius uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in celsius. "Cel"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in euro

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro. "{Euro}"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kN per vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in KiloNewton per vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in KiloNewton per vierkante meter. "kN/m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in promille

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in promille uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in promille. "‰"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Laagtype van de bitumineuze verharding

Beschrijving
Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: laagtype, profileerlaag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
laagtype BV laagtype 0..1 Het type van de bitumineuze verharding. Link
profileerlaag Profileerlaag 0..1 De laag die het profiel verbetert van de verharding.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Markering opvatting

Beschrijving
Complex datatype voor de opvatting van een markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opvatting, waarborgperiode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opvatting Signalisatie markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis. Link
waarborgperiode markeringswaarborgperiode 1 De periode waarin de markering moet voldoen aan de resultaatseisen. Link

Materiaal karakteristiek

Beschrijving
Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geluidskarakteristiek, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geluidskarakteristiek Geluidskarakteristiek 1 Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie. Link
materiaal Materiaal 1 Het materiaal van de geluidswerende constructie. Link

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype BV laagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding. Link

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link
type Type supplementen CBV 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat,en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam en code van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/proeven-metingen/ontwerpdocument/1.0.0/context/proeven-metingen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/proeven-metingen/ontwerpdocument/1.0.0/context/proeven-metingen-SHACL.ttl

Auteurs en medewerkers