Relaties

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Relaties. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

In dit implementatiemodel worden de verschillende inhoudelijke relaties opgelijst samen met hun eventuele eigenschappen. De relaties komen in de diagrammen voor als associaties en aggregaties.
Voorbeelden van dergelijke relaties zijn bv. voeding, sturing, bevestigd, ...

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Beheerd door | Bevestigd | Heeft verkeersteken | Heeft geometrie | Heeft verkeersbord concept | Hoort bij | Ligt op | Sluit aan op | Sturing | Type van |

Entiteiten

Beheerd door

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigd

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft verkeersteken

Beschrijving
Deze relatie koppelt een verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. een retroreflecterendverkeersbord.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft geometrie

Beschrijving
Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: niveau.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
niveau Integer 1 Geeft de ordening weer van de verschillende geometrische representaties voor een object. Het minimunniveau=0, hogere waarden duiden op een gedetailleerdere geometrische representatie. Negatieve waarden duiden op afgeleide geometrie.

Heeft verkeersbord concept

Beschrijving
De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbord concept.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sturing

Beschrijving
Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Type van

Beschrijving
Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/relaties/ontwerpdocument/v26/context/relaties.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/relaties/ontwerpdocument/v26/context/relaties-SHACL.ttl