Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Relaties. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

In dit implementatiemodel worden de verschillende inhoudelijke relaties opgelijst samen met hun eventuele eigenschappen. De relaties komen in de diagrammen voor als associaties.
Voorbeelden van dergelijke relaties zijn bv. voedt, sturing, bevestiging, ...

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Directionele relatie

Beschrijving
Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch gedefinieerd is.
Subklasse van
Relatieobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft aanvullende geometrie

Beschrijving
Deze relatie legt een link tussen een object/onderdeel/installatie en een (bestands)bijlage waar een geometrie aan toegekend is. De richting loopt vanuit het fysiek object naar de bijlage met geometrie.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft beheer

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

heeft betrokkene

Beschrijving
Koppelt een natuurlijk persoon,rechtspersoon of een hoedanigheid (een functie eerder dan de persoon die de functie uitoefent) aan een object in een bepaalde rol.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum aanvang, datum einde, rol, specifieke contactinfo.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
datum aanvang Datum 1 De datum waarop de betrokkenheid effectief geworden is of zal worden.
datum einde Datum 1 De datum waarop de betrokkenheid beëindigd is of moet beëindigd worden.
rol Betrokkenheid rol 1 Type voor de manier waarop een agent betrokken is bij een object. Link
specifieke contactinfo Contactinfo 0..* Specifieke contactgegevens van de betrokken agent met betrekking tot het gekoppelde object.

Heeft netwerk protectie

Beschrijving
Deze relatie geeft aan wat de redundante paden/linken zijn van elkaar, dit is enkel in gebruik binnen het netwerk domein. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft netwerktoegang

Beschrijving
Koppelt de toegang zoals gekend in Kabelnet aan het fysiek object dat daarbij hoort.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is administratief onderdeel van

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat een onderdeel louter met een administratieve functie toebehoort aan de collectie.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is inspectie van

Beschrijving
De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is netwerk ECC

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe afgeschermde netwerkelementen bereikt kunnen worden vanuit het gewone netwerk. De relatie vertrekt steeds in het controlerende netwerkelement.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is software gehost op

Beschrijving
Deze relatie legt de link tussen een software en hardware onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Is software onderdeel van

Beschrijving
Deze relatie geeft de link aan tussen een software onderdeel en een ander software onderdeel waarbij de eerste bv. een service is van een grotere software.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Niet-directionele relatie

Beschrijving
Een abstracte die relaties groepeert waarbij de richting semantisch niet gedefinieerd is.
Subklasse van
Relatieobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Omhult

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Relatieobject

Beschrijving
Abstracte die de relaties voorziet van gemeenschappelijk eigenschappen.
Subklasse van
AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, asset-id bron-asset, asset-id doel-asset, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
asset-id bron-asset Identificator 1 De identificator van het object waaruit de relatie vertrekt.
asset-id doel-asset Identificator 1 De identificator van het object waarin de relatie toekomt.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sturing

Beschrijving
Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voedt

Beschrijving
Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitspanning, aansluitvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitspanning Kwantitatieve waarde in volt 1 Spanning van de aansluiting, dit wordt enkel ingevuld op voedingsrelaties voorbij de hoofdschakelaar.
aansluitvermogen Kwantitatieve waarde in volt 1 Vermogen van de aansluiting, dit wordt enkel ingevuld op voedingsrelaties voorbij de hoofdschakelaar. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0

Voedt aangestuurd

Beschrijving
Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contactinfo

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, opmerkingen, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid Openingsurenspecificatie 0..* Periode waarin contact kan worden opgenomen.
contactnaam String 0..1 Naam van bv. de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
opmerkingen String 0..1 Bijkomende informatie met betrekking tot het gebruik van de contactgegevens.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website String 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in volt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in volt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt. "V"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Openingsurenspecificatie

Beschrijving
Complex datatype dat de openingsuren volgens https://schema.org/OpeningHoursSpecification specifieert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: openingstijd, sluitingstijd, weekdag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
openingstijd Tijd 1 Het tijdsstip waarop de opening plaatsvindt.
sluitingstijd Tijd 1 Het tijdsstip waarop de sluiting plaatsvindt.
weekdag Weekdagen 1 Een dag uit de week incl. weekenddagen. Link

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tijd

Beschrijving
Beschrijft een tijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#time
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers