SB250 Riolering

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Riolering. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de opbouw van rioleringen (hoofdstukken 7 en 9 van het SB250).
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de aansluitopening in millimeter.
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de aansluitopening in millimeter
peil KwantWrdInMeterTAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm KlRioleringVorm 1 De vorm van de aansluitopening

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, bevestigd, breedte, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actuele hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De actuele hoogte van de opening.
bevestigd Handwiel
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de afsluiter in millimeter
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de afsluiter in millimeter
materiaal KlTsklepAfsluiterMateriaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd.
peil KwantWrdInMeterTAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter
type KlAfsluiterType 1 Bepaalt het type van de afsluiter.

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlPutMateriaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd.

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Damwand

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afgesloten, bevestigd, bevestigd, breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, scharnierend, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afgesloten Boolean 1 Geeft aan of de afsluitinrichting kan worden afgesloten of niet.
bevestigd Kamer
bevestigd Schacht
breedte KwantWrdInCentimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse KlDekselKlasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen.
dekselvorm KlRioleringVorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel.
hoogte KwantWrdInCentimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
kader KlDekselKaderType 1 Bepaalt het type van het dekselkader.
materiaal KlDekselMateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd.
oppervlakte Decimal 1 De oppervlakte van de bovenbouw
regeling KlDekselRegeling 1 Bepaalt hoe de regeling van het deksel gebeurt.
scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling KlDekselVergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel.

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, , breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, bok opwaarts, man toegankelijk, opgevuld, technische fiche, vorm, , sluitAanOp, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts KwantWrdInMeterTAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
Waterloop relatie
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts KwantWrdInMeter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts KwantWrdInMeter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
helling KwantWrdInPromille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in ‰.
hoogte binnenzijde KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
bok opwaarts KwantWrdInMeterTAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabileerd/opgevuld is of niet.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vorm KlRioleringVorm 1 Bepaalt de vorm van de buis.
Put relatie
sluitAanOp Linkend element
lengte KwantWrdInMeter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.

Buisbekleding

Beschrijving
De bekleding of coating ter bescherming van de buis.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, tot, type, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1 De technische fiche van de buisbekleding.
tot KwantWrdInMeter 1 Het einde van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de buis.
type KlBuisbekledingType 1 Bepaalt het type van de buisbekleding.
van KwantWrdInMeter 1 Het begin van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de leiding.

Damwand

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bevestigd, waterdicht.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Bouwput
bevestigd Sleuf
waterdicht Boolean 1 Geeft aan of de damwand al dan niet waterdicht is.

Draineerbuis

Beschrijving
Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlDraineerbuisMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de draineerbuis.

Duikschot

Beschrijving
Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Overstort
technische fiche DtcAWVDocument 1 De technische fiche van het duikschot.

Gecombineerde put

Beschrijving
Alle putrelaties
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Handwiel

Beschrijving
Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Afsluiter

Huisaansluitput

Beschrijving
Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitingsfiche, hap-aard, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aansluitingsfiche DtcAWVDocument 1 De aansluitingsfiche van de huisaansluitput.
hap-aard KlHuisaansluitputAard 1 Bepaalt de aard van de huisaansluitput.
materiaal KlHuisaansluitputMateriaal 1 Bepaalt het materiaal waaruit de huisaansluitput is vervaardigd.

Infiltratievoorziening

Beschrijving
Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inspectieput

Beschrijving
Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren, reinigen of onderhouden.
Subklasse van
Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlPutType 1 Het type van de put zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het standaardbestek 250.

Kamer

Beschrijving
Een kamer is een aanééngesloten ondergrondse constructie waarbinnen vrije stroming van water over de bodem mogelijk is. Een constructie of inspectieput kan één of meerdere kamers hebben.
Subklasse van
Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bevestigd, breedte, diepte, hoogte, materiaal, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Bovenbouw
bevestigd Schacht
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de putkamer in millimeter
diepte KwantWrdInMeter 1 De diepte van de putkamer in meter
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de putkamer in millimeter
materiaal KlPutMateriaal 1 Het materiaal waaruit de kamer opgebouwd is
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de kamer. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
vorm KlRioleringVorm 1 De vorm van de kamer.

Kopmuur

Beschrijving
Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Riooltoegang
materiaal KlKopmuurMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de kopmuur.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, , , sluitAanOp, .
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van een linkend element.
Waterloop relatie
Put relatie
sluitAanOp Linkend element
Buis

Mantelbuis

Beschrijving
Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlRioleringsbuisMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de mantelbuis.

Muurdoorgangsstuk

Beschrijving
Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluitAanOp, sluitAanOp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluitAanOp Pomp
sluitAanOp Persleiding

Overstort

Beschrijving
Een overstort is een drempel tussen 2 kamers waar water vanaf een bepaald peil van de ene naar de andere kamer kan stromen. Tussen 2 kamers kunnen 1 of meerdere overstorten voorkomen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bevestigd, breedte, materiaal drempel, peil, vrije hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Duikschot
bevestigd Overstortrand
breedte KwantWrdInMillimeter 1 Drempellengte of breedte van de overstort. Deze wordt gemeten aan de kortste zijde van de drempel.
materiaal drempel KlOverstortMateriaalDrempel 1 Het gebruikte materiaal voor het vervaardigen van de overstort (drempel)
peil KwantWrdInMeterTAW 1 Drempelpeil van de overstort. Uitgedrukt in meter-TAW gemeten in het midden van de drempel.
vrije hoogte KwantWrdInMeter 1 De vrije hoogte tussen de overstortdrempel en het plafond van de constructie ter hoogte van de drempel. Voor drempels in leidingen worden de vrije hoogte voor de databank genomen tussen de drempel en de binnenbovenkant buis. Indier er geen sprake is van een vrije hoogte (vb drempels in grachten) wordt dit niet ingevuld.

Overstortrand

Beschrijving
Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, hoogte, materiaal, technische fiche, variabel deel type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Overstort
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de overstortrand in millimeter.
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de overstortrand in millimeter.
materiaal KlOverstortrandMateriaal 1 Het materiaal waaruit de overstortrand vervaardigd is.
technische fiche DtcAWVDocument 1 De technische fiche van de de overstortrand.
variabel deel type KlVariabelDeelType 1 Bepaalt het type van het variabel deel van de overstortrand.
wanddikte KwantWrdInMillimeter 1 De wanddikte van de overstortrand in millimeter.

Persleiding

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van water onder druk.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, .
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlPersleidingMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de persleiding.
Muurdoorgangsstuk

Piezometrische buis

Beschrijving
Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diepte KwantWrdInMeter 1 De diepte van de piezometrische buis in meter.

Pomp

Beschrijving
Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluitAanOp, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluitAanOp Muurdoorgangsstuk
soort KlPompSoort 1 Bepaalt de aard van de pomp volgens haar werkingsprincipe.

Put

Beschrijving
Abstracte bedoeld om de verschillende soort putten onder te brengen en gemeenschappelijke eigenschappen over te dragen. De relaties worden overgedragen via de abstracte PutRelaties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, diepte, maaiveldpeil, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres DtcAdres 1 Dichtsbijgelegen adres voor de put, het adres bestaat enkel uit de straatnaam indien het dichtstbijzijnde adres > 100m verwijderd is.
diepte KwantWrdInMeter 1 De totale diepte van de put in meter.
maaiveldpeil KwantWrdInMeterTAW 1 De hoogte van het grondoppervlak in meter-TAW in het midden van het deksel van de put.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de put

Put relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: , sluitAanOp, sluitAanOp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Waterloop relatie
sluitAanOp Linkend element
sluitAanOp Buis

Putbekleding

Beschrijving
De soort afwerkingslaag waarmee een put bekleed is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plaats, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plaats KlBekledingPlaats 1 De plaats van de bekleding van de put.
type KlPutbekledingType 1 Bepaalt het type van de putbekleding.

Reservoir

Beschrijving
Een reservoir is een complexe kamer welke verschillende niveaus en gekoppelde oppervlaktes kan vertonen.
Subklasse van
Kamer
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rioleringsbuis

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor gravitaire afvoer van water.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
functie KlRioleringsbuisFunctie 1 Bepaalt de functie van de rioleringsbuis.
materiaal KlRioleringsbuisMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de rioleringsbuis.

Riooltoegang

Beschrijving
Het uiteinde van een rioolbuis.
Subklasse van
Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, type riooltoegang.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Kopmuur
type riooltoegang KlUitlaatType 1 Bepaalt het type van een riooltoegang.

Schacht

Beschrijving
Gedeelte van de put tussen regeling en de kamer.
Subklasse van
Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bevestigd, breedte, diepte, hoogte, ladder, materiaal, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Bovenbouw
bevestigd Kamer
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de schacht in millimeter
diepte KwantWrdInMeter 1 De diepte van de schacht in meter.
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de schacht in millimeter
ladder Boolean 1 Bepaling of er al dan niet een ladder aanwezig is in de schacht
materiaal KlPutMateriaal 1 Het materiaal waaruit de schacht opgebouwd is
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de schacht Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
vorm KlRioleringVorm 1 Vorm van het schachtgedeelte van de kamer

Sleuf

Beschrijving
Lijnvormige verdieping van de natuurlijke ondergrond, nodig voor het leggen van leidingen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, diepte, uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Damwand
diepte KwantWrdInCentimeter 1 De diepte van de sleuf in centimeter.
uitvoering KlSleufUitvoering 1 Bepaalt de wijze van de uitvoering van de sleuf.

Straatkolk

Beschrijving
De hemelwaterinlaatconstructie, meestal geplaatst in de straatgoot of watergreppel, waarlangs het hemelwater van de verhardingen wordt afgevoerd.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rooster, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rooster KlPutRooster 1 Bepaalt het gebruikte type van rooster.
type KlStraatkolkType 1 Het type van de straatkolk.

Terugslagklep

Beschrijving
Een terugslagklep is een klep die dient om het (riool)water in 1 richting door te laten.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte opening, diameter, hoogte opening, materiaal, peil, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte opening KwantWrdInMillimeter 1 Breedte van de opening die door de terugslagklep wordt afgesloten in millimeter
diameter KwantWrdInMillimeter 1 De diameter van de terugslagklep in millimeter.
hoogte opening KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de opening die door de terugslagklep wordt afgesloten in millimeter.
materiaal KlTsklepAfsluiterMateriaal 1 Het materiaal waaruit de terugslagklep is vervaardigd.
peil KwantWrdInMeterTAW 1 Niveau van de doorlaatopening van de terugslagklep uitgedrukt in meter-TAW
type KlTerugslagklepType 1 Bepaalt het type van terugslagklep.
vorm KlRioleringVorm 1 De vorm van de terugslagklep.

Wand

Beschrijving
Een verticaal constructiedeel, vrijstaand of omsluitend die een afscheiding vormt, bv. tussen 2 ruimtes.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluitAanOp, sluitAanOp, sluitAanOp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
sluitAanOp Linkend element
sluitAanOp Buis
sluitAanOp Put relatie

Wervel

Beschrijving
Een wervel is een debietsbeperkend element dat zich tussen 2 kamers of tussen een kamer en een leiding bevindt.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: peil.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
peil KwantWrdInMeterTAW 1 Dit is het niveau in meter-TAW van de inlaat van het wervelventiel.

Datatypes

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/riolering/ontwerpdocument/v26/context/riolering.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/riolering/ontwerpdocument/v26/context/riolering-SHACL.ttl