Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Riolering. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de opbouw van rioleringen (hoofdstukken 7 en 9 van het Standaardbestek 250).
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Aansluitmof

Beschrijving
Aansluitingsstuk tussen 2 buizen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van het boorgat gebruikt door de aansluitmof in millimeter.
materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal van de aansluitmof. Link

Aansluitopening

Beschrijving
Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, peil, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de aansluitopening in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de aansluitopening in millimeter.
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de aansluitopening. Link

Afsluiter

Beschrijving
Een afsluiter dient om rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actuele hoogte, bevestiging, breedte, hoogte, materiaal, peil, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
actuele hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het vloeipeil van de opening en de laagste positie van de schuif.
bevestiging Handwiel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de afsluiter in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het hoogste en laagste punt van de afsluiter met uitzondering van de spindel in millimeter.
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter.
type Afsluiter type 1 Bepaalt het type van de afsluiter. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Blinde put

Beschrijving
Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.
Subklasse van
AIM object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd. Link

Bouwput

Beschrijving
De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij, putdiepte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Put relatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Krings Berliner Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Damwand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
putdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte tussen het maaiveld en onderkant bouwput in meter.
type Bouwput type. 1 Het type van bouwput. Link

Bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, is afgesloten, is scharnierend, Is waterdicht vergrendeld, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
is afgesloten Boolean 1 Bepaling of de afsluitinrichting vergrendeld is of niet. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
is scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
Is waterdicht vergrendeld Boolean 1 Geeft aan of de bovenbouw al dan niet waterdicht vergrendeld is zodat het water zich niet boven de bovenbouw kan begeven. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het zichtbare deel van de bovenbouw in vierkante meter. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
regeling Dekselregeling 1 De wijze hoe de regeling van het deksel is uitgevoerd. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, breedte binnenzijde, breedte buitenzijde, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, hoort bij, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, omhult, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, technische fiche, toestand buis, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Buisbekleding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0
breedte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
breedte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buitenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
is opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
omhult Buis Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
sluit aan op Put relatie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Taludgoot Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Buis Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
toestand buis Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Buisbekleding

Beschrijving
De bekleding of coating ter bescherming van de buis.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, Laagdikte, Lengte, plaats, technische fiche, tot, uitvoeringswijze, van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Buis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Laagdikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de bekledingslaag in millimeter.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de buisbekleding in lopende meter.
plaats Bekleding plaats 1 De kant waar de bekleding van de buis zich bevindt. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de buisbekleding.
tot Kwantitatieve waarde in meter 1 Het einde van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de buis.
uitvoeringswijze uitvoeringswijze buisbekleding 1 Materiaal en manier van aanbrengen van de buisbekleding. Link
van Kwantitatieve waarde in meter 1 Het begin van de buisbekleding in meter ten opzichte van de beginput van de leiding.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Container buis

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van eigenschappen en relaties van buisvormige container elementen. Dit zijn buizen die kabels of andere leidingen kunnen bevatten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, omhult.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur String 1..* De kleur van de coating.
omhult Container buis Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt. Relatie uit gebruik sinds versie 2.3.0

Damwand

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, Damwand materiaal, is waterdicht, oppervlakte, profiellengte, totale lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bouwput Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Damwand materiaal Damwand materiaal 1 Het materiaal waaruit de damwand bestaat. Link
is waterdicht Boolean 1 Geeft aan of de damwand al dan niet waterdicht is.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van de damwandconstructie in vierkante meter.
profiellengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van één damwandprofiel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de damwandconstructie in lopende meter.

Draineerbuis

Beschrijving
Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond,met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft drainbrug, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft drainbrug Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet een profiel onderaan de draineerbuis aanwezig is om zettingen te vermijden.
materiaal Draineerbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de draineerbuis. Link

Duikschot

Beschrijving
Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Overstort Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het duikschot.

Gecombineerde put

Beschrijving
Alle putrelaties.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Handwiel

Beschrijving
Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Afsluiter Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Huisaansluitput

Beschrijving
Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitingsfiche, heeft stankafsluiter, is infiltrerend, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitingsfiche Bestandsbijlage 1 De aansluitingsfiche van de huisaansluitput.
heeft stankafsluiter Boolean 1 Aanduiding of een huisaansluitput een stankafsluiter heeft of niet.
is infiltrerend Boolean 1 Wanneer de wanden van het putje poreus zijn (en het putje dus infiltrerend is), kan een deel van het water het water dat in het putje komt rechtstreeks in de grond infiltreren.
materiaal Huisaansluitput materiaal 1 Bepaalt het materiaal waaruit de huisaansluitput is vervaardigd. Link

Hulpstuk

Beschrijving
Stukken die zorgen voor verbindingen tussen rechte buizen om bv. van richting te veranderen, te verlengen, te verlopen van diameter, meerdere buizen op mekaar aan te sluiten,...
Subklasse van
Omhullende inrichting, Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: inwendige diameter, materiaal, type, uitwendige diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
inwendige diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de binnenzijde van het hulpstuk in millimeter.
materiaal Aansluitstuk materiaal 1 Het materiaal waaruit het hulpstuk vervaardigd is. Link
type Hulpstuk type 1 Het type van het hulpstuk. Link
uitwendige diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de buitenzijde van het hulpstuk in millimeter.

Infiltratievoorziening

Beschrijving
Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inspectieput riolering

Beschrijving
Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren, reinigen of onderhouden.
Subklasse van
AIM object, Put
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoekverdraaiing, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoekverdraaiing Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 Verschil in richting tussen inkomende en uitgaande rioolbuis.
type Put type 1 Het type van de put zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het standaardbestek 250. Link

Is inspectie van

Beschrijving
De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kamer

Beschrijving
Een kamer is een aanééngesloten ondergrondse constructie waarbinnen vrije stroming van water over de bodem mogelijk is. Een constructie of inspectieput kan één of meerdere kamers hebben.
Subklasse van
Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, diepte, hoogte, hoort bij, hoort bij, klasse, materiaal, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Put bovenbouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Schacht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de putkamer in millimeter.
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de putkamer in meter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de putkamer in millimeter.
hoort bij Blinde put De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Inspectieput riolering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
klasse Kamer klasse 1 De stabiliteitsklasse van de kamer. Link
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de kamer opgebouwd is. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de kamer. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
vorm Riolering vorm 1 De vorm van de kamer. Link

Kopmuur

Beschrijving
Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Riooltoegang Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
materiaal Kopmuur materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de kopmuur. Link

Krings Berliner

Beschrijving
Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschoeiingslengte, bevestiging, bevestiging, buisdiepte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beschoeiingslengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de beschoeiing langs de sleuf in lopende meter.
bevestiging Bouwput Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
buisdiepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de buis.
type Type beschoeiing 1 Het type beschoeiing. Link

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Sleuf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bouwput Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
sluit aan op Taludgoot Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Put relatie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Buis Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van een linkend element.

Mantelbuis

Beschrijving
Een ondergrondse buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.
Subklasse van
Container buis, Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Rioleringsbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de mantelbuis. Link

Muurdoorgangsstuk

Beschrijving
Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Persleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Pomp Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Omhullende inrichting

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van de relaties voor onderdelen die kabels kunnen omhullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Omhult

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overstort

Beschrijving
Een overstort is een drempel tussen twee kamers waar water vanaf een bepaald peil van de ene naar de andere kamer kan stromen. Tussen twee kamers kunnen een of meerdere overstorten voorkomen.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, materiaal drempel, peil, vrije hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Overstortrand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Duikschot Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Drempellengte of breedte van de overstort. Deze wordt gemeten aan de kortste zijde van de drempel.
materiaal drempel Overstort materiaal drempel 1 Het gebruikte materiaal voor het vervaardigen van de overstort (drempel). Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Drempelpeil van de overstort. Uitgedrukt in meter-TAW gemeten in het midden van de drempel.
vrije hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De vrije hoogte tussen de overstortdrempel en het plafond van de constructie ter hoogte van de drempel. Voor drempels in leidingen worden de vrije hoogte voor de databank genomen tussen de drempel en de binnenbovenkant buis. Indien er geen sprake is van een vrije hoogte (vb drempels in grachten) wordt dit niet ingevuld.

Overstortrand

Beschrijving
Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, hoogte, materiaal, technische fiche, variabel deel type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Overstort Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de uiterste zijden van de overstortrand in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen de vaste drempel en het hoogste punt van de overstortrand in millimeter.
materiaal Overstortrand materiaal 1 Het materiaal waaruit de overstortrand vervaardigd is. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de de overstortrand.
variabel deel type Variabel deel type 1 Bepaalt het type van het variabel deel van de overstortrand. Link
wanddikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De wanddikte van de overstortrand in millimeter.

Persleiding

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van een vloeistof of gas onder druk.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, SDR klasse, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Persleiding materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de persleiding. Link
SDR klasse SDR klasse 1 De verhouding tussen de wanddikte en de diameter van de persleiding. Link
sluit aan op Muurdoorgangsstuk Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Piezometrische buis

Beschrijving
Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diepte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte vanaf maaiveld tot de onderkant van de piezometrische buis in meter.

Pomp

Beschrijving
Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: binnendiameter, buitendiameter, maximaal debiet, merk, met softstarter, met temperatuur sensor, met vocht sensor, modelnaam, sluit aan op, soort, vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
binnendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Afmeting van de binnenkant van de opening waardoor het opgepompte water loopt.
buitendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Afmeting van de buitenkant van de opening waarlangs het opgepomte water loopt in functie van een aansluiting van een afvoer.
maximaal debiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het debiet dat de pomp kan verplaatsen wanneer ze op volle capaciteit werkt volgens de specificaties van de fabrikant.
merk Typepomp merk 1 De naam van het merk volgens de fabrikant. Link
met softstarter Boolean 1 Geeft aan of het toestel voorzien is van een eigen softstarter.
met temperatuur sensor Boolean 1 Geeft aan of het toestel uitgerust is met een temperatuur sensor in functie van de bewaking van de correcte werking.
met vocht sensor Boolean 1 Geeft aan of het toestel uitgerust is met een vocht sensor in functie van de bewaking van de correcte werking.
modelnaam Typepomp modelnaam 1 Naam van het model van het toestel volgens de fabrikant. Link
sluit aan op Muurdoorgangsstuk Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
soort Pomp soort 1 Bepaalt de aard van de pomp volgens haar werkingsprincipe. Link
vermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Elektrisch vermogen van het toestels volgens de specificaties van de fabrikant.

Proef gemeten dikte

Beschrijving
De effectieve dikte van de laag.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gemeten dikte, is inspectie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gemeten dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemeten dikte van de laag in centimeter.
is inspectie van Putbekleding De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Put

Beschrijving
Abstracte bedoeld om de verschillende soort putten onder te brengen en gemeenschappelijke eigenschappen over te dragen. De relaties worden overgedragen via de abstracte PutRelaties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, diepte, maaiveldpeil, technische fiche, toestand put.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Dichtstbijgelegen adres voor de put, het adres bestaat enkel uit de straatnaam indien het dichtstbijzijnde adres > 100m verwijderd is.
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 Het verschil tussen het maaiveldpeil en het laagste punt van de binnenkant van de put in meter.
maaiveldpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het grondoppervlak in meter-TAW in het midden van het deksel van de put.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de put.
toestand put Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de (verbindings-)put.

Put bovenbouw

Beschrijving
Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, dekselklasse, dekselvorm, hoogte, hoort bij, is afgesloten, is scharnierend, Is waterdicht vergrendeld, kader, materiaal, oppervlakte, regeling, technische fiche, vergrendeling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kamer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Schacht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.
dekselklasse Dekselklasse 1 Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen. Link
dekselvorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van het deksel. Link
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.
hoort bij Inspectieput riolering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is afgesloten Boolean 1 Bepaling of de afsluitinrichting vergrendeld is of niet.
is scharnierend Boolean 1 Het deksel is al of niet bevestigd met een scharnier.
Is waterdicht vergrendeld Boolean 1 Geeft aan of de bovenbouw al dan niet waterdicht vergrendeld is zodat het water zich niet boven de bovenbouw kan begeven.
kader Dekselkader type 1 Bepaalt het type van het dekselkader. Link
materiaal Dekselmateriaal 1 Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het zichtbare deel van de bovenbouw in vierkante meter.
regeling Dekselregeling 1 De wijze hoe de regeling van het deksel is uitgevoerd. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de bovenbouw. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vergrendeling Dekselvergrendeling 1 Bepaalt het type sleutel voor het ontgrendelen van het deksel. Link

Put relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, hoort bij, hoort bij, sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bouwput Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Putbekleding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Gecombineerde put De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
sluit aan op Buis Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Putbekleding

Beschrijving
De soort afwerkingslaag waarmee een put bekleed is.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, laagdikte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Put relatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
laagdikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de bekledingslaag in millimeter.
type Putbekleding type 1 Bepaalt het type van de putbekleding. Link

Reservoir

Beschrijving
Een reservoir is een complexe kamer die verschillende niveaus en gekoppelde oppervlaktes kan hebben.
Subklasse van
Kamer
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rioleringsbuis

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor gravitaire afvoer van water.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Aantal afgedichte aansluitingen, functie, materiaal, sterktereeks.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
Aantal afgedichte aansluitingen Geheel getal 1 De afgedichte verlaten aansluitingsopeningen van straatkolken en/of huisaansluitingen in de rioleringsbuis.
functie Rioleringsbuis functie 1 Bepaalt de functie van de rioleringsbuis. Link
materiaal Rioleringsbuis materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de rioleringsbuis. Link
sterktereeks Sterktereeks 1 De stabiliteitsklasse van de buis. Link

Rioleringsstelsel

Beschrijving
De groepering van de objecten die behoren tot de riolering.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rioleringsstelsel, systeemtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
rioleringsstelsel Riolering stelsel 1 Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
systeemtype Riolering stelsel 1 Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt. Link

Riooltoegang

Beschrijving
Het uiteinde van een rioolbuis.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, type riooltoegang.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kopmuur Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type riooltoegang Uitlaat type 1 Bepaalt het type van een riooltoegang. Link

Schacht

Beschrijving
Gedeelte van de put tussen regeling en de kamer.
Subklasse van
Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, diepte, heeft ladder, hoogte, hoort bij, materiaal, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Put bovenbouw Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kamer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de schacht in millimeter.
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte vanaf het maaiveld tot onderkant van de afdekplaat in meter.
heeft ladder Boolean 1 Bepaling of er al dan niet een ladder aanwezig is in de schacht.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de schacht in millimeter.
hoort bij Inspectieput riolering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
materiaal Put materiaal 1 Het materiaal waaruit de schacht opgebouwd is. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de schacht. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
vorm Riolering vorm 1 Vorm van het schachtgedeelte van de kamer. Link

Sleuf

Beschrijving
Lijnvormige verdieping van de natuurlijke ondergrond, nodig voor het leggen van leidingen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, breedte, diepte, hoort bij, lengte, uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Krings Berliner Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Damwand Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Buis Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de sleuf in meter volgens figuur 7-1-1 van Standaardbestek 250.
diepte Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de sleuf tussen toekomstig maaiveld en de binnenonderkant van de buis in meter.
hoort bij Rioleringsstelsel De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de sleuf in lopende meter.
uitvoering Sleuf uitvoering 1 Bepaalt de wijze van de uitvoering van de sleuf. Link

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Straatkolk

Beschrijving
De hemelwaterinlaatconstructie,meestal geplaatst in de straatgoot of watergreppel,waarlangs het hemelwater van de verhardingen wordt afgevoerd.
Subklasse van
Put, Put relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bak afmetingen, baktype, heeft afdekplaat reukafsluiter, is infiltrerend, rooster, rooster indeling, rooster openingswijze, type, type uitlaat .
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bak afmetingen Afmeting bxlxh in millimeter 1 De afmetingen van de bak van de straatkolk in mm.
baktype Straatkolk bak type 1 Het type van bak van de straatkolk. Link
heeft afdekplaat reukafsluiter Boolean 1 Dit attribuut geeft aan of de straatkolk een afdekplaat als reukafsluiter heeft.
is infiltrerend Boolean 1 Wanneer de wanden van de straatkolk poreus zijn (en de straatkolk dus infiltrerend is), kan een deel van het water het water dat in de straatkolk komt rechtstreeks in de grond infiltreren.
rooster Putrooster 1 Bepaalt het gebruikte type van rooster. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0 Link
rooster indeling Rooster indeling 1 Dit attribuut geeft aan hoe het rooster ingedeeld is: met zijdelingse opvang of dat er sprake is van een 1-delig of 2-delig rooster. Link
rooster openingswijze Rooster openingswijze 1 Dit attribuut geeft de manier aan hoe het rooster geopend kan worden. Link
type Straatkolk type 1 Het type van de straatkolk. Link
type uitlaat straatkolk type uitlaat 1 Het type van uitlaat van de straatkolk. Link

Taludgoot

Beschrijving
Goot die in het talud loodrecht op de kruinlijn is aangebracht. De functie hiervan is onder meer opvang en afvoer hemelwater.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sluit aan op, sluit aan op, totale lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sluit aan op Buis Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Linkend element Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
totale lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geprefabriceerde betonelementen in lopende meter vanaf het beginstuk (niet inbegrepen) tot aan het eindstuk (niet inbegrepen).
type Taludgoot type 1 Het type van geprefabriceerd betonelement. Link

Terugslagklep

Beschrijving
Een terugslagklep is een klep die dient om water, vloeistof, granulaat, poeder of gas in één richting door te laten. Meestal duwt het medium de klep bij het heenstromen open en sluit een veer of de zwaartekracht de klep.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte opening, diameter, hoogte opening, materiaal, peil, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte opening Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Breedte van de opening die door de terugslagklep wordt afgesloten in millimeter.
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de terugslagklep in millimeter.
hoogte opening Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de opening die door de terugslagklep wordt afgesloten in millimeter.
materiaal Terugslagklep afsluiter materiaal 1 Het materiaal waaruit de terugslagklep is vervaardigd. Link
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Niveau van de doorlaatopening van de terugslagklep uitgedrukt in meter-TAW.
type Terugslagklep type 1 Bepaalt het type van terugslagklep. Link
vorm Vorm terugslagklep 1 De vorm van de terugslagklep. Link

Wervel

Beschrijving
Een wervel is een debietsbeperkend element dat zich tussen 2 kamers of tussen een kamer en een leiding bevindt.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: peil.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
peil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Dit is het niveau in meter-TAW van de inlaat van het wervelventiel.

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in promille

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in promille uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in promille. "‰"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in watt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in watt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt. "W"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers