Rioleringsgroepering

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Rioleringsgroepering. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel wordt de groepring getoond van de onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de opbouw van rioleringen (hoofdstukken 7 en 9 van het SB250).
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Buis | Linkend element | Put relatie | Riolering | Waterloop relatie |

Entiteiten

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, lengte, man toegankelijk, opgevuld, technische fiche, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bok afwaarts KwantWrdInMeterTAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts KwantWrdInMeterTAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de buis in millimeter.
diepte afwaarts KwantWrdInMeter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts KwantWrdInMeter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis tov de bovenkant van het deksel.
helling KwantWrdInPromille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in ‰.
hoogte binnenzijde KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabileerd/opgevuld is of niet.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
vorm KlRioleringVorm 1 Bepaalt de vorm van de buis.

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van een linkend element.

Put relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten putten te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Riolering

Beschrijving
De groepering van de objecten die behoren tot de riolering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rioleringsbeheerder, rioleringseigenaar, rioleringsstelsel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rioleringsbeheerder KlRioleringBeheerder 1 De beheerder van de rioleringsinfrastructuur.
rioleringseigenaar KlRioleringEigenaar 1 De eigenaar van de rioleringsinfrastructuur zoals deze gekend is binnen AWIS 2.0.
rioleringsstelsel KlRioleringStelsel 1 Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt.

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/rioleringsgroepering/ontwerpdocument/v26/context/rioleringsgroepering.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/rioleringsgroepering/ontwerpdocument/v26/context/rioleringsgroepering-SHACL.ttl