SB250 Signalisatie

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Signalisatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de niet elektro-mechanische signalisatie (hoofdstuk 10 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • wegmarkeringen
 • verkeersborden
 • bebakening
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plaatsingswijze KlPlaatsingswijze 1 De plaatsingswijze van de anti-parkeerpaal (wegneembaar of vast).
type DtuAntiparkeerpaal 1 Het type van de anti-parkeerpaal.

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, goedgekeurd, lengte, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van de markering in meter.
goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van de markering in meter.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dwarsprofiel DtcAWVDocument 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging DtcAWVDocument 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel DtcAWVDocument 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur aflopend KlKleurReflector 1 De kleur van de bebakening in aflopende richting.
kleur oplopend KlKleurReflector 1 De kleur van de bebakening in oplopende richting.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestigd, bevestigd, constructie en montageplan, type, verzegeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
berekeningsnota DtcAWVDocument 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestigd Retroreflecterend verkeersbord
bevestigd Pictogram
constructie en montageplan DtcAWVDocument 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel Bestanden van het type dwg of pdf.
type KlBevestigingsbeugelType 1 Type bevestigingsbeugel
verzegeld Boolean 1 Aanwezigheid van een verzegeling op de bevestigingsbeugel tegen het ongemerkt losmaken ervan

Calamiteitsbord

Beschrijving
De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: calamiteitsbord type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
calamiteitsbord type KlCalamiteitsbordType 1 Het type van calamiteitsbord (bv. draaiend of dragend).
vorm KlCalamiteitsbordVorm 1 De vorm van het calamiteitsbord.

Copro markering template

Beschrijving
Type object als template voor de COPRO codes voor wegmarkeringen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: markeringsoort, markeringsysteem COPRO.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
markeringsoort KlMarkeringSoort 1 De soort van markering (verf, thermopast,...)
markeringsysteem COPRO DtcProductidentificatiecode 1 De product informatie van de markering via COPRO codes.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwarse markering

Beschrijving
Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van de dwarse markering.
type van Dwarse markering type template

Dwarse markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de dwarse markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code KlDwarseMarkeringCode 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering.
soort omschrijving KlDwarseMarkeringType 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering.

Figuratie type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de figuratie markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code KlFiguratieCode 1 De code van de figuratie markering.
soort omschrijving KlFiguratieSoort 1 De soort en tevens de omschrijving van de figuratie markering.
type KlFiguratieType 1 Het type van figuratie markering.

Figuratiemarkering

Beschrijving
Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanmeetpunt, oppervlakte, type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanmeetpunt Decimal 1 Het aanmeetpunt van de figuratiemarkering.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van de figuratie markering.
type van Figuratie type template

Gekleurd wegvlak markering

Beschrijving
Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van het gekleurd wegdeel.
type van Gekleurd wegvlak type template

Gekleurd wegvlak type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de gekleurd wegvlak.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code KlGekleurdWVCode 1 De (COPRO/BENOR) code van de gekleurde wegvlak markering.
soort omschrijving KlGekleurdWVType 1 De soort en tevens omschrijving van de figuratie markering.

Gerelateerd verkeersteken

Beschrijving
Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord die bij een bepaalde wegmarkering hoort.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Groep dwarse- en figuratiemarkering

Beschrijving
Groepering van de dwarse- en figuratiemarkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale oppervlakte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering
totale oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van de groep dwarse en/of figuratie markering.
tussenruimte KwantWrdInMeter 1 De lengte van de tussenruimte in meter tussen de dwarse en/of figuratie markering.

Groepering alle soorten markering

Beschrijving
Groepering om alle soorten markeringen te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale oppervlakte groepering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering
totale oppervlakte groepering KwantWrdInVierkanteMeter 1 De totale oppervlake van de totale markering groepering.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, laagrol, lengte, ligtOp, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Markering
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligtOp Laag
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Lijnvormig element markering

Beschrijving
Een markering van een lijnvormig element om de zichtbaarheid te verhogen om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van de markering op het lijnvormig element in vierkante meter.
type van Lijnvormig element markering type template

Lijnvormig element markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de lijnvormige elementen markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code KlLEMarkeringCode 1 De (COPRO/BENOR) code van de lijnvormig element markering.
soort omschrijving KlLEMarkeringSoort 1 De soort en tevens de omschrijving van de lijnvormige elementen markering.

Markering

Beschrijving
Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, handwerk, kleur, opvatting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Laag
handwerk Boolean 1 Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht .
kleur DteKleurRAL 1 De kleur van de gebruikte markering.
opvatting KlSignalisatieMarkeringOpvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis.

Omega element

Beschrijving
Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal KlOmegaElementMateriaal 1 Het materiaal van het omega-element.
plaatsingswijze KlPlaatsingswijze 1 De plaatsingswijze het omega-element (wegneembaar of vast).

Onderbord

Beschrijving
Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overlangse markering

Beschrijving
Een markering overlangs op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: positie, type van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
positie KlPositieSoort 1 Bepaling van het wegdeel van de overlangse markering.
type van Overlangse markering type template

Overlangse markering type template

Beschrijving
Type object als template voor eigenschappen van de overlangse markering.
Subklasse van
AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code KlOverlangseMarkeringCode 1 De (COPRO/BENOR) code van de overlangse markering.
type DtuOverlangsemarkering 1 Het type van overlangse markering.

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Bevestigingsbeugel
nalichtingstijd KwantWrdInMinuut 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool KlPictogramSymbool 1 Het symbool op het pictogram.

Plooibaken

Beschrijving
Een zacht kunststoffen paal met verschillende diameter en 3 reflecterende banden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
kleur KlKleurPlooibaken 1 Bepaling van de kleur van het plooibaken.
type KlPlooibakenType 1 Het type van plooibaken te bepalen.

Referentiepunt

Beschrijving
Een kilometer- of hectometerpaal.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opschrift, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opschrift DteTekstblok 1 Het opschrift van het referentiepunt.
type KlSignalisatieReferentiepuntType 1 Het type van referentiepunt.

Reflector in lijnvormig element

Beschrijving
Een reflector dat deel uitmaakt van een constructie met als doel de zichtbaarheid van deze constructie te verhogen.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Reflectorpaal

Beschrijving
Een kunstoffen paal met reflector met als doel langsgeleiding van de weggebruiker langs de weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Fysieke drager van het verkeersteken waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzicht, afbeelding, afmeting, bevestigd, fabricagevoorschrift, folietype, kleur achterkant, opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanzicht KwantWrdInDecimaleGraden 1 De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as.
afbeelding DtcAWVDocument 1..* De afbeelding van het retroreflecterend verkeersbord.
afmeting DtuAfmetingVerkeersbord 1 De afmeting van het retroreflecterend verkeersbord.
bevestigd Bevestigingsbeugel
fabricagevoorschrift String 1 Het fabricagevoorschrift op het retroreflecterend verkeersbord.
folietype KlFolieType 1 Het type folie dat bevestigd is aan het retroreflecterend verkeersbord.
kleur achterkant DteKleurRAL 1 De kleur van de achterkant van het retroreflecterend verkeersbord.
opstelhoogte KwantWrdInMeter 1 Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Signalisatie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Straatmeubilair

Beschrijving
Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verankering

Beschrijving
Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de steun stabiel rechtop zetten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, diameter, diepte, hoogte, is permanent, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Verkeersbordpaal
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van de verankering.
diameter KwantWrdInMillimeter 1 De diameter van de verankering.
diepte KwantWrdInMillimeter 1 De diepte van de verankering.
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de verankering.
is permanent Boolean 1 Bepaling of de verankering van blijvende duur is.
type KlAlgMateriaal 1 Soort verankering.

Verkeersbord - verkeersteken

Beschrijving
De voorstelling van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.
Subklasse van
Verkeersteken
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft verkeersbord concept, hoort bij, is begin van een zone, is einde van een zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft verkeersbord concept Verkeersbordconcept
hoort bij Onderbord
is begin van een zone Boolean 1 Duidt aan of het verkeersteken het begin van een zone aanduidt.
is einde van een zone Boolean 1 Duidt aan of het verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Verkeersbordcategorie

Beschrijving
Categorie van een verkeersbord, sommige verkeersborden geven een verbod weer, andere een verplichting,...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkeursnaam KlCategorie 1 Het voorkeursnaam van voorkeursnaam (bv. draaiend of dragend).

Verkeersbordconcept

Beschrijving
Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, betekenis, verkeersbordcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding DtcAWVDocument 1..* De afbeelding van het verkeersbordconcept.
betekenis String 1 Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode.
verkeersbordcode KlVerkeersbordCode 1 Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode.

Verkeersbordopstelling

Beschrijving
Het geheel van verticale verkeersborden op éénzelfde geolocatie.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, positie ten opzichte van de rijweg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afbeelding DtcAWVDocument 1..* Grafische weergave van de opstelling geplaatst op het openbaar domein. Een bestand dat een afbeelding weergeeft.
positie ten opzichte van de rijweg KlPositieSoort 1 Manier waarop de opstelling zich verhoudt tot de rijbaan.

Verkeersbordpaal

Beschrijving
Een paal ter bevestiging van een verkeersbord.
Subklasse van
Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, diameter, fabricagevoorschrift, lengte, lengte bovengronds, lengte ondergronds, type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Verankering
breedte KwantWrdInMillimeter 1 De breedte van een verkeersbordpaal in millimeter.
diameter KwantWrdInMillimeter 1 De diameter van de verkeersbordpaal in millimeter.
fabricagevoorschrift String 1 Genormaliseerde referentie waaraan het infrastructuur element aan voldoet.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte bovengronds KwantWrdInMeter 1 De bovengrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte ondergronds KwantWrdInMeter 1 De ondergrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
type KlVerkeersbordpaalType 1 Het type verkeersbordpaal.
wanddikte KwantWrdInMillimeter 1 De dikte van de wand in millimeter.

Verkeersspiegel

Beschrijving
Een verkeersspiegel is een spiegel die de zichtbaarheid verbetert van het aankomende verkeer.
Subklasse van
Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage document, goedgekeurd, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage document DtcAWVDocument 1..* Een document met dossiernummer waardoor men kan terugkoppelen naar de vergunning
goedgekeurd Boolean 1 boolean voor de goedkeuring van de verkeersspiegel
vorm KlVerkeersspiegelVorm 1 Bepaling van de vorm van de gebruikte verkeersspiegel.

Verkeersteken

Beschrijving
Abstracte voor de verkeersteken eigenschappen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afbeelding, plaatsbeschrijving, variabel opschrift.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres DtcAdres 1 Adres van het verkeersteken.
afbeelding DtcAWVDocument 1..* Foto van het verkeersteken.
plaatsbeschrijving String 1 Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.
variabel opschrift String 1 Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.

Wegbebakening afschermende constructie

Beschrijving
Een houder met reflector op een constructie met als doel het verkeer te geleiden en het verloop van de weg te zien.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlWegbebakeningType 1 Type van wegbebakening voor afschermende constructies.

Wegreflector

Beschrijving
Een wegreflector heeft als doel de zichtbaarheid van verkeerseilanden te verhogen en geleiding van de weggebruiker langs de weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlWegreflectorType 1 Het type van wegreflector.

Wildreflector

Beschrijving
Een wildreflector is een reflecterend afschrikkingssysteem voor groot en klein wild nabij een weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drager.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drager KlWildreflectorDrager 1 De drager waar de wildreflector is aan bevestigd.

Datatypes

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/signalisatie/ontwerpdocument/v26/context/signalisatie.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/signalisatie/ontwerpdocument/v26/context/signalisatie-SHACL.ttl