Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Signalisatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de niet elektro-mechanische signalisatie (hoofdstuk 10 van het Standaardbestek 250).
Dit omvat thema's zoals:
 • wegmarkeringen
 • verkeersborden
 • bebakening
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Afschermende constructie | AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Antiparkeerpaal | AOWS type | Artificiële laag | Baanlichaam | Bebakening | Bevestiging | Bevestiging geluidswerende constructie | Bevestigingsbeugel | Bijlage voertuigkering | Bitumineuze laag | Calamiteitsbord | Cementbetonverharding | Constructie element | Divergentiepuntbebakeningselement | Draagconstructie | Dwarse markering | dwarse markering toegang | Dwarse markering verschuind | Figuratie markering verschuind | Figuratiemarkering | Figuratiemarkering toegang | Fundering | Funderingsmassief | Gekleurd wegvlak markering | Groep dwarse- en figuratiemarkering | Groepering alle soorten markering | Hoort bij | Kantopsluiting | Laag | Laag bouwklasse | Laag productidentificatiecode | Laagdikte | LED-bord | Letter-cijfer markering | Ligt op | Lijnvormig element | Lijnvormig element markering | Markering | Omega element | Onderbord | Overlangse markering | Pictogram | Plooibaken | Referentiepunt | Reflector in lijnvormig element | Reflectorpaal | Retroreflecterend verkeersbord | Retroreflecterende folie | Retroreflecterende koker | Signalisatie | Sluit aan op | Straatmeubilair | Verkeersbord | Verkeersbord - verkeersteken | Verkeersbordconcept | Verkeersbordopstelling | Verkeersbordsteun | Verkeersspiegel | Verkeersteken | Verschaalde letter markering | Wegbebakening afschermende constructie | Wegreflector | Wildreflector |

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Afschermende constructie

Beschrijving
Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie,geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig,samenvat.
Subklasse van
Bijlage voertuigkering, Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, certificaathouder, is permanent, materiaal, met tand-groef, productidentificatiecode, productnaam, testrapport, uitvoeringscertificatie, video.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Referentiepunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegbebakening afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
certificaathouder String 1 De houder van het uitvoeringscertificaat.
is permanent Boolean 1 Vermelding of de afschermende constructie al dan niet van permanente aard is.
materiaal Materiaal afschermende constructie 1 Het gebruikte materiaal voor de afschermende constructie. Link
met tand-groef Boolean 1 Geeft aan of de afschermende constructie bevestigd is aan de onderliggende laag door middel van een tand-groef aansluiting.
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode voor het bepalen van de code van het gebruikte product (bv. COPRO/BENOR).
productnaam String 1 Dit is de commerciële naam van de afschermende constructie.
testrapport Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van een afschermende constructie. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
uitvoeringscertificatie Bestandsbijlage 1 Documentatie van het certificaat. Bestanden van het type xlsx of pdf.
video Bestandsbijlage 1..* Video van de testen op afschermende constructies. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Antiparkeerpaal

Beschrijving
Een paal met als doel het parkeren te verhinderen.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, plaatsingswijze, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Antiparkeerpaal materiaal 1 Het materiaal van de Amsterdammer. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 Aanduiding of de anti-parkeerpaal eenvoudig wegneembaar is. Link
type Anti-parkeerpaal type 1 Vorm van de anti-parkeerpaal. Link

AOWS type

Beschrijving
Abstracte om alle eigenschappen en relaties van AOWS type onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is goedgekeurd, versie goedgekeurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is goedgekeurd Boolean 1 Bepaling van de goedkeuring van AOWS.
versie goedgekeurd String 1 De versie van het standaardbestek 250 waar de goedkeuring is bepaald.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Signalisatie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bebakening

Beschrijving
Abstracte voor de bebakeningen.
Subklasse van
Signalisatie, AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur aflopend, kleur oplopend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur aflopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomafwaarts. Link
kleur oplopend Kleur reflector 1 De kleur van de reflector stroomopwaarts. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.
Subklasse van
AIM naam object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie en montageplan, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Omega element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Pictogram Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Bijlage voertuigkering

Beschrijving
Abstracte om bestanden te bundelen omtrent voertuigkering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: testrapport voertuigkering, video voertuigkering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
testrapport voertuigkering Bestandsbijlage 1..* De testresultaten van de crashtesten die op de voertuigkerende constructie uitgevoerd zijn.
video voertuigkering Bestandsbijlage 1..* Video-opname van de crashtesten op de voertuigkerende constructie.

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd. .
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Divergentiepuntbebakeningselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegreflector Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag. Link
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bitumineuze laag. Link
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het type van het (giet)asfaltmengsel. Link

Calamiteitsbord

Beschrijving
De aanwijzingsborden ter plaatse van een startpunt, een aantakpunt, een wissel- of koppelpunt van een omleggingsroute bij calamiteiten zijn geïntegreerd in een één-bordsysteem met een scharnierende plaat.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: calamiteitsbord type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
calamiteitsbord type Calamiteitsbord type 1 Het type van calamiteitsbord (bv. draaiend of dragend). Link
vorm Calamiteitsbord vorm 1 De vorm van het calamiteitsbord. Link

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal ankerstaven, aard verharding, bevestiging, bevestiging, krimpvoeg frequentie, laagtype, oppervlakbehandeling, supplementen van de verharding, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal ankerstaven Geheel getal 1 Aantal ankerstaven waarmee de voegen verankerd zijn.
aard verharding CBV aard verharding 1 De uitvoeringswijze van de cementbetonverharding. Link
bevestiging Divergentiepuntbebakeningselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegreflector Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag. Link
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van cementbetonverharding in kubieke meter.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Divergentiepuntbebakeningselement

Beschrijving
Een constructie met als doel de zichtbaarheid van het divergentiepunt te vergroten.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, folietype, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bitumineuze laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Retroreflecterende folie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
folietype Folie type 1 Het type folie dat bevestigd is aan het Divergentiepuntbebakeningselement. Link
type Divergentiepuntbebakeningselementtype 1 De vormen van het divergentiepuntbebakeningselement. Link

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verkeersspiegel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Verkeersbordopstelling De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Dwarse markering

Beschrijving
Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
dwarse markering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code Dwarse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de dwarse markering in vierkante meter.
soort omschrijving Dwarse markering soort 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering. Link

dwarse markering toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende soorten dwarse markeringen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Groep dwarse- en figuratiemarkering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Dwarse markering verschuind

Beschrijving
Een schuine markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
dwarse markering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, hoek, oppervlakte, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code Dwarse markering code verschuind 1 De (COPRO/BENOR) code van dwarse markering. Link
hoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek van de verschuinde dwarsmarkering in decimale graden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De basisoppervlakte van de dwarse markering in vierkante meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een dwarsmarkering na verschuining.
soort omschrijving Dwarse markering soort verschuind 1 De soort en tevens de omschrijving van dwarse markering. Link

Figuratie markering verschuind

Beschrijving
Een schuine markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Figuratiemarkering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisoppervlakte, code, hoek, oppervlakte, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
basisoppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De (basis) oppervlakte van de markering zoals beschreven in de algemene omzendbrief.
code Figuratie code verschuind 1 De code van de verschuinde figuratie markering. Link
hoek Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek van de verschuinde figuratiemarkering in decimale graden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de figuratie markering na verschuining.
soort omschrijving Figuratie soort verschuind 1 De soort en tevens de omschrijving van de verschuinde figuratie markering. Link
type Figuratie type verschuind 1 Het type van de verschuinde figuratie markering. Link

Figuratiemarkering

Beschrijving
Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Figuratiemarkering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, oppervlakte, soort omschrijving, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code Figuratie code 1 De code van de figuratie markering. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de markering zoals beschreven in de algemene omzendbrief.
soort omschrijving Figuratie soort 1 De soort en tevens de omschrijving van de figuratie markering. Link
type Figuratie type 1 Het type van figuratie markering. Link

Figuratiemarkering toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende soorten figuratiemarkeringen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Groep dwarse- en figuratiemarkering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Fundering

Beschrijving
Abstracte voor verschillende manieren om er voor te zorgen dat het eigen gewicht van het object dat de fundering krijgt en de krachten uitgeoefend op dat object, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. Een fundering zit hoofdzakelijk onder het maaiveld en heeft tot doel het stabiliseren van een ander object.
Subklasse van
Constructie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzetpeil, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanzetpeil Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van het laagste punt van de onderkant van een element, ten opzichte van gemiddeld laagwaterpeil te Oostende (TAWpeil).
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0

Funderingsmassief

Beschrijving
Een fundering waarop een klein(er) object geplaatst wordt of er (in principe) onlosmakelijk in vastgezet wordt (vb.: een paal/een steun, een kleine sokkel,...) Als het grotere constructie-elementen betreft (vb.: een pijler, een gebouw,...), moeten andere onderdelen van fundering gebruikt worden.
Subklasse van
Fundering
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting grondvlak, bevestiging, bevestiging, funderingshoogte, is permanent, is prefab, materiaal, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting grondvlak afmeting grondvlak 1 De afmetingen van het grondvlak van de fundering volgens zijn vorm.
bevestiging Verkeersbordsteun Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Omega element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
funderingshoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De afstand tussen het laagste punt van de onderkant en hoogste punt van de bovenkant van de fundering.
is permanent Boolean 1 Bepaalt of de fundering (en het gefundeerd object) blijvend is.
is prefab Boolean 1 Bepaalt of de fundering ter plaatse gestort is of als geprefabriceerd element aangevoerd.
materiaal Materiaal soorten 1 De grondstof waaruit het funderingsmassief gemaakt is. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume in kubieke meter van het funderingsmassief.

Gekleurd wegvlak markering

Beschrijving
Een markering van een wegdeel aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, code, hoort bij, lengte, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van de markering in meter.
code Gekleurd WV code 1 De (COPRO/BENOR) code van de gekleurde wegvlak markering. Link
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het gekleurd wegdeel in vierkante meter.
soort omschrijving Gekleurd WV type 1 De soort en tevens omschrijving van de figuratie markering. Link

Groep dwarse- en figuratiemarkering

Beschrijving
Groepering van de dwarse- en figuratiemarkering.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale oppervlakte, tussenruimte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
totale oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de groep dwarse en/of figuratie markering.
tussenruimte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de tussenruimte in meter tussen de dwarse en/of figuratie markering.

Groepering alle soorten markering

Beschrijving
Groepering om alle soorten markeringen te groeperen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, totale oppervlakte groepering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
totale oppervlakte groepering Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De totale oppervlakte van de totale markering groepering.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kantopsluiting

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties voor de kantopsluiting.
Subklasse van
Lijnvormig element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is geprefabriceerd, kleur, lengte, sluit aan op, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Reflector in lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is geprefabriceerd Boolean 1 Aanduiding of de kantopsluiting al dan niet is geprefabriceerd.
kleur Kantopsluiting kleur 1 De kleur van kantopsluiting. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte van de geplaatste constructie van kantopsluitingen in meter.
sluit aan op Kantopsluiting Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
soort Kantopsluiting soort 1 De soort van kantopsluiting. Link

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Straatmeubilair Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Markering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Laag bouwklasse

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut bouwklasse wordt toegekend.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bouwklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bouwklasse Alg bouwklassegroep 1 Een maat voor de verkeersbelasting over de volledige levensduur van de laag. De laag is ontworpen volgens de aangeduide bouwklasse. Link

Laag productidentificatiecode

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

LED-bord

Beschrijving
Abstracte klasse die de gemeenschappelijke eigenschappen van verschillende types dynamische verkeersborden groepeert.
Subklasse van
AIM naam object, Verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal lichtsensoren, DNS naam, heeft deurcontact, ip adres, logische groep verkeerscentrum, protocol, technische fiche, versie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal lichtsensoren Geheel getal 1 Het aantal lichtsensoren waar het bord over beschikt die continu de intensiteit van het invallend licht meten.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft deurcontact Boolean 1 Het LEDBord is beveiligd met een deurcontact dat waarschuwt voor ongeoorloofd openen van het bord door middel van een software-matig alarm.
ip adres IPv4-adres 1 Het IP netwerkadres van het LEDBord.
logische groep verkeerscentrum String 1 Identificator van de logische groep toegekend door het Verkeerscentrum.
protocol String 1 Communicatieprotocol waarmee het LEDBord wordt aangestuurd.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Document met technische informatie over het LEDBord.
versie String 1 Versie van het LEDBord.

Letter-cijfer markering

Beschrijving
Een markering bestaande uit individuele letters en/of cijfers.
Subklasse van
Figuratiemarkering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisoppervlakte, letter-cijfer, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
basisoppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de individuele letter- of cijfermarkering zoals beschreven in de algemene omzendbrief.
letter-cijfer Letter-cijfer 1 De individuele letter of cijfer gebruikt bij de wegmarkering. Link
type Type van de letter of het cijfer 1 Het type van de individuele letter- of cijfermarkering. Link

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnvormig element

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van lijnvormige elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Lijnvormig element markering Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het lijnvormig element.

Lijnvormig element markering

Beschrijving
Een markering van een lijnvormig element om de zichtbaarheid te verhogen om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, code, hoort bij, lengte, oppervlakte, soort omschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Lijnvormig element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
code Markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van de lijnvormig element markering. Link
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de markering op het lijnvormig element in vierkante meter.
soort omschrijving Soort markering van lijnvormig element 1 De soort en tevens de omschrijving van de lijnvormige elementen markering. Link

Markering

Beschrijving
Abstracte als noemer voor de verschillende types van markeringen.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is handwerk, is tijdelijk, kleur, markeringsoort, markeringsysteem COPRO, opvatting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is handwerk Boolean 1 Boolean om te bepalen of de markering machinaal of handmatig is aangebracht.
is tijdelijk Boolean 1 Aanduiding of de wegmarkering al dan niet tot de werfsignalisatie behoort.
kleur Kleur markering 1 De kleur van de gebruikte markering. Link
markeringsoort Soort markeringsproduct 1 De soort van markering (verf, thermopast,...). Link
markeringsysteem COPRO Productidentificatiecode 1 De product informatie van de markering via COPRO codes.
opvatting Markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis met een minimale levensduur.

Omega element

Beschrijving
Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, materiaal, plaatsingswijze.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Funderingsmassief Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
materiaal Omega element materiaal 1 De materie waaruit het omega-element bestaat. Link
plaatsingswijze Plaatsingswijze 1 Aanduiding of het omega-element eenvoudig wegneembaar is. Link

Onderbord

Beschrijving
Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.
Subklasse van
Retroreflecterend verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overlangse markering

Beschrijving
Een markering overlangs op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen.
Subklasse van
Markering, AOWS type
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, hoort bij, lengte, oppervlakte, positie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code Overlangse markering code 1 De (COPRO/BENOR) code van de overlangse markering. Link
hoort bij Groepering alle soorten markering De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de markering in meter.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van de overlangse markering in vierkante meter.
positie Positie soort 1 Bepaling van het wegdeel van de overlangse markering. Link
type Overlangse markering type 1 Het type van overlangse markering. Link

Pictogram

Beschrijving
Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.
Subklasse van
AIM object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, nalichtingstijd, opschrift, symbool.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Verkeersbordopstelling De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
nalichtingstijd Kwantitatieve waarde in minuten 1 De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. fosforen) in een andere lichtfrequentie (met minder energie) weer wordt uitgezonden.
opschrift String 1 Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.
symbool Pictogram symbool 1 Het symbool op het pictogram. Link

Plooibaken

Beschrijving
Een zacht kunststoffen paal met verschillende diameter en reflecterende banden.
Subklasse van
Straatmeubilair
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur Kleur plooibaken 1 Bepaling van de kleur van het plooibaken. Link
type Plooibaken type 1 De diameter en vorm van het plooibaken. Link

Referentiepunt

Beschrijving
Een kilometer- of hectometerpaal.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, opschrift, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegbebakening afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
opschrift Tekstblok 1 De notatie van het referentiepunt.
type Signalisatie referentiepunt type 1 Het type van referentiepunt. Link

Reflector in lijnvormig element

Beschrijving
Een reflector dat deel uitmaakt van een constructie met als doel de zichtbaarheid van deze constructie te verhogen.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kantopsluiting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Reflectorpaal

Beschrijving
Een kunststoffen paal met reflector om het verkeer te geleiden.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Wildreflector Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Retroreflecterend verkeersbord

Beschrijving
Verkeersbord met op het beeldvlak een tekening en/of tekst die worden weergegeven met een geëigend bekledingsmateriaal.
Subklasse van
AIM object, Verkeersbord
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afwerkingsgraad, bevestiging, grootteorde, kleur achterkant, merk, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afwerkingsgraad Keuzelijst afwerkingsgraad retroreflecterend verkeersbord 1 De afwerkingsgraad van het retroreflecterend verkeersbord, volgens een keuzelijst op basis van SB250. Link
bevestiging Retroreflecterende folie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
grootteorde Retroreflecterend verkeersbord grootteorde 0..1 De classificatie naar grootteorde van het verkeersbord, zoals gedefinieerd in SB250 hoofdstuk 10. Link
kleur achterkant RAL-kleur 1 De kleur van de achterkant van het retroreflecterend verkeersbord.
merk Retroreflecterend Verkeersbord Merk 1 De merknaam van het verkeersbord; duidt op de leverancier of producent van het verkeersbord. Te selecteren uit een keuzelijst. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 0..1 De oppervlakte van het beeldvlak van een verkeersbord.

Retroreflecterende folie

Beschrijving
Retroreflecterend bekledingsmateriaal, bijvoorbeeld van een divergentiepuntbebakeningselement, retroreflecterende koker, of het beeldvlak van een retroreflecterend verkeersbord.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, folietype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Retroreflecterende koker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Retroreflecterend verkeersbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Divergentiepuntbebakeningselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
folietype Folie type 1 Het type folie dat bevestigd is aan het retroreflecterend verkeersbord. Link

Retroreflecterende koker

Beschrijving
Een kunststoffen koker bevestigd rond een steun om de zichtbaarheid van verkeerseilanden te verhogen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, folie type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Retroreflecterende folie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersbordsteun Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
folie type Retroreflecterende koker folie type 1 Een keuzelijst het folietype van reflecterende koker te bepalen. Link

Signalisatie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van signalisatie-elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Baanlichaam Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Straatmeubilair

Beschrijving
Abstracte bedoeld om het straatmeubilair onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Signalisatie, AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Verkeersbord

Beschrijving
Abstracte klasse voor borden die een fysieke drager van verkeerstekens kunnen zijn waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanzicht, afbeelding, afmeting, bevestiging, fabricagevoorschrift, hoort bij, hoort bij, operationele status, opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanzicht Kwantitatieve waarde in decimale graden 1 De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as (het ware noorden). De hoek wordt gemeten in radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin. In radialen of graden ten opzichte van het noorden in wijzerzin.
afbeelding Bestandsbijlage 1..* De afbeelding van het verkeersbord.
afmeting Afmeting verkeersbord 1 De afmeting(en) van het verkeersbord.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
fabricagevoorschrift String 1 Het fabricagevoorschrift op het verkeersbord.
hoort bij Verkeersbordopstelling De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Verkeersbord - verkeersteken De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
operationele status Keuzelijst operationele status 1 De operationele status van het verkeersbord. Enkel te gebruiken wanneer een object 'in gebruik' is. Zie ook attribuut toestand overgeërfd van AIMToestand om de asset levenscyclus aan te duiden. Link
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Verkeersbord - verkeersteken

Beschrijving
De voorstelling door middel van een verkeersbord van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.
Subklasse van
Verkeersteken
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, is begin van een zone, is einde van een zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Verkeersbordconcept De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is begin van een zone Boolean 1 Duidt aan of het verkeersteken het begin van een zone aanduidt.
is einde van een zone Boolean 1 Duidt aan of het verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Verkeersbordconcept

Beschrijving
Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, betekenis, rechtsgrondonderdeel, status, verkeersbord categorie, verkeersbordcode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afbeelding Bestandsbijlage 1..* De afbeelding van het verkeersbordconcept.
betekenis String 1 Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode.
rechtsgrondonderdeel Externe referentie 1 Verwijst naar een rechtsgrondonderdeel over dit verkeersbordconcept. Verwijst meestal naar een artikel in de wegcode die informatie over dit verkeersbordconcept bevat. Bijvoorbeeld: artikel 68.3 voor verbodsborden.
status VerkeersbordconceptStatus 1 Duidt of het verkeersbordconcept nog gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: stabiel, onstabiel, afgeschaft. Een bord met snelheidslimiet van 60 km/u is bijvoorbeeld afgeschaft. Link
verkeersbord categorie Verkeersbord categorie 1 Categorie van het verkeersbordconcept. . Link
verkeersbordcode Verkeersbordcode 1 Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode. Link

Verkeersbordopstelling

Beschrijving
Het geheel van verticale verkeerssignalisatie die bevestigd is aan één of meerdere draagconstructies op éénzelfde geolocatie.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afbeelding, is botsvriendelijk, operationele status, positie ten opzichte van de rijweg, wegsegment.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afbeelding Bestandsbijlage 1..* Grafische weergave van de opstelling geplaatst op het openbaar domein. Een bestand dat een afbeelding weergeeft.
is botsvriendelijk Boolean 1 Een botsvriendelijk obstakel is een voorwerp dat bij aanrijding door een voertuig de letselernst voor de inzittenden reduceert.
operationele status Keuzelijst operationele status 1 Operationele status van de Verkeersbordopstelling volgens keuzelijst. Enkel te gebruiken wanneer een object 'in gebruik' is. Zie ook attribuut toestand overgeërfd van AIMToestand om de asset levenscyclus aan te duiden. Link
positie ten opzichte van de rijweg Positie soort 1 De plaatsing van de opstelling ten aanzien van de rijbaan. Bijvoorbeeld: boven, rechts, links Link
wegsegment Externe referentie 0..* Wegsegment waarbij de verkeersbordopstelling geplaatst is. Dit is niet noodzakelijk het wegsegment waarop het verkeersbord van toepassing is.

Verkeersbordsteun

Beschrijving
Een draagconstructie voor verkeersborden. Dit kan een ronde paal of een vakwerksteun zijn.
Subklasse van
AIM naam object, Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, breedte, diameter, fabricagevoorschrift, lengte, lengte bovengronds, lengte ondergronds, operationele status, type, wanddikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Retroreflecterende koker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Funderingsmassief Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van een verkeersbordsteun in millimeter. De breedte van een verkeersbordsteun wordt vooral gebruikt wanneer de verkeersbordsteun van het type vakwerksteun is.
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de verkeersbordpaal in millimeter.
fabricagevoorschrift String 1 Genormaliseerde referentie waaraan het infrastructuur element aan voldoet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte bovengronds Kwantitatieve waarde in meter 1 De bovengrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
lengte ondergronds Kwantitatieve waarde in meter 1 De ondergrondse lengte van de verkeersbordpaal in meter.
operationele status Keuzelijst operationele status 1 De operationele status van de verkeersbordsteun. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
type Verkeersbordsteuntype 1 Het type verkeersbordpaal. Link
wanddikte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De dikte van de wand in millimeter.

Verkeersspiegel

Beschrijving
Een verkeersspiegel is een spiegel die de zichtbaarheid verbetert van het aankomende verkeer.
Subklasse van
AIM object, Signalisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bijlage document, is goedgekeurd, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bijlage document Bestandsbijlage 1..* Een document met dossiernummer waardoor men kan terugkoppelen naar de vergunning.
is goedgekeurd Boolean 1 Geeft of de verkeersspiegel al dan niet goedgekeurd is.
vorm Verkeersspiegel vorm 1 Bepaling van de vorm van de gebruikte verkeersspiegel. Link

Verkeersteken

Beschrijving
Abstracte klasse voor aanwijzingen ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afbeelding, hoort bij, mobiliteitsmaatregel, plaatsbeschrijving, signalisatievergunning, variabel opschrift, wettelijke status.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Adres van het verkeersteken.
afbeelding Bestandsbijlage 0..* Foto van het verkeersteken.
hoort bij Verkeersteken De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
mobiliteitsmaatregel Externe referentie 0..* Externe referentie naar een maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.
plaatsbeschrijving String 1 Tekstuele beschrijving waar het verkeersteken zal komen.
signalisatievergunning Externe referentie 0..* Externe referentie naar een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen of wijzigen van signalisatie op het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter.
variabel opschrift String 1 Variabele tekst die op het verkeersbordconcept komt te staan.
wettelijke status VerkeerstekenWettelijkeStatus 1 Duidt de wettelijke status aan van het verkeersteken. Bijvoorbeeld: vergund, niet-vergund, in ontwerp Link

Verschaalde letter markering

Beschrijving
Een markering bestaande uit letters die een verschaling ondergaat zoals een vergroting en/of een verkleining.
Subklasse van
Figuratiemarkering toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisoppervlakte, letter, oppervlakte, type, vergrotingsfactor, verlengingsfactor.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
basisoppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De basisoppervlakte van de individuele lettermarkering voor verschaling zoals beschreven in de algemene omzendbrief.
letter Letter verschaald 1 De individuele letter gebruikt bij de verschaalde wegmarkering. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een figuratiemarkering na de verschaling.
type Type van de verschaalde letter 1 Het type van de individuele verschaalde lettermarkering. Link
vergrotingsfactor Decimaal getal 1 Een decimaal getal dat weergeeft in welke mate de figuratiemarkering vergroot of verkleind wordt.
verlengingsfactor Decimaal getal 1 Een decimaal getal dat de verlenging van een figuratiemarkering weergeeft.

Wegbebakening afschermende constructie

Beschrijving
Een houder met reflector op een constructie met als doel het verkeer te geleiden.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Referentiepunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Afschermende constructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Wegbebakening type 1 De vorm van wegbebakening voor afschermende constructies. Link

Wegreflector

Beschrijving
Heeft als doel de zichtbaarheid van verkeerseilanden te verhogen en geleiding van de weggebruiker langs de weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bitumineuze laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
type Wegreflector type 1 De vorm van wegreflector. Link

Wildreflector

Beschrijving
Een wildreflector is een reflecterend afschrikkingssysteem voor groot en klein wild nabij een weg.
Subklasse van
Bebakening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, drager.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Reflectorpaal Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
drager Wildreflector drager 1 De constructie waar de wildreflector is aan bevestigd. Link

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.

Afmeting bxl in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Afmeting diameter in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter in centimeter.

Afmeting diameter in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een diameter in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
diameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter in millimeter.

afmeting grondvlak

Beschrijving
Datatype voor de afmeting van een (grond)vlak volgens zijn vorm.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechthoekig, rond.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
rechthoekig Afmeting bxl in centimeter 0..1 Afmetingen voor breedte en lengte of diepte. De breedte meet van links naar rechts in vooraanzicht, de lengte van voor naar achter.
rond Afmeting diameter in centimeter 0..1 Afmeting van de diameter in centimeter van een rond (grond)vlak.

Afmeting verkeersbord

Beschrijving
Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achthoekig, driehoekig, rond, vierhoekig, zeshoekig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
achthoekig Afmeting zijde in millimeter 0..1 De afmeting voor een achthoekig verkeersbord (zijde in millimeter).
driehoekig Afmeting zijde in millimeter 0..1 De afmeting van een driehoekig verkeersbord (zijde in millimeter).
rond Afmeting diameter in millimeter 0..1 De afmeting voor een rond verkeersbord (diameter in millimeter).
vierhoekig Afmeting bxh in millimeter 0..1 De afmeting voor een vierhoekig verkeersbord (breedte en hoogte in millimeter).
zeshoekig Afmeting zijde in millimeter 0..1 De afmeting voor een zeshoekig verkeersbord (zijde in millimeter).

Afmeting zijde in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van een zijde in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: zijde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
zijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afmeting van een zijde in millimeter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Externe referentie

Beschrijving
Complex datatype waarmee een referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ... kan toegevoegd worden aan object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: extern referentienummer, externe partij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
extern referentienummer String 1 Referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ...
externe partij String 1 De naam van de externe partij waarvoor de referentie geldt. Dit kan een organisatie zijn maar ook een softwaretoepassing zoals bv. ABBA of VLCC.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

IPv4-adres

Beschrijving
Beschrijft een ip-adres volgens de ipv4 specificatie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string die het IPv4 adres representeert. Het formaat is een decimale notatie bv. 91.198.174.232

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in decimale graden

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in decimale graden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in decimale graden. "deg"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten. "min"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Laagtype van de bitumineuze verharding

Beschrijving
Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: laagtype, profileerlaag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
laagtype BV laagtype 0..1 Het type van de bitumineuze verharding. Link
profileerlaag Profileerlaag 0..1 De laag die het profiel verbetert van de verharding.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Markering opvatting

Beschrijving
Complex datatype voor de opvatting van een markering.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opvatting, waarborgperiode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
opvatting Signalisatie markering opvatting 1 De opvatting van de markering, zijnde middelenverbintenis of resultaatsverbintenis. Link
waarborgperiode markeringswaarborgperiode 1 De periode waarin de markering moet voldoen aan de resultaatseisen. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype BV laagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding. Link

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link
type Type supplementen CBV 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers