SB250 Vegetatie

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Vegetatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de vegetatie (hoofdstuk 11 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • bomen
 • bermen
 • begroeiing
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Aanleg boomvorm | Afscherming | Andere ecologische maatregel | Begroeid voorkomen | Beheer grazige vegetatie | Beheer houtige vegetatie | Beheer sierbeplanting | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boombrug | Boomvorm | Boomvormbeheer | Braam | Brandnetelruigte | Brem en gaspeldoornstruweel | Constructie element | Dominant grasland - fase2 | Doornstruweel | Draagconstructie | Duingrasland | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Eco poort | Ecoduct | Ecoduiker | Ecokoker | Ecologische maatregel relatie | Ecoraster | Ecotunnel | Ecovallei | Gekandelaarde boom | Geleiding | Geleidingswand | Geschoren boom | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Gronddam | Haag | Heestermassief | Heischraal grasland | Houtige vegetatie | Iepenstruweel | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Klimvorm | Knotboom | Laag | Ledbord toegang | Leiboom | Lijndetectie | Loofhout | Muurvegetatie | Naaldhout | Natte ruigte | Onderwatervegetatie | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Plantbakvorm | Proef boomtoestand | Raaigrasweide grasland - fase0 | Riet | Rioleringsbuis | Ruigte | Seinbrug | Sierbeplanting | Solitaire heester | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Stobbenwal | Stroomdalgrasland | Struweel | Terreindeel | Terugkeer | Uitheems loofhout | Veerooster | Vegetatie element | Verruigd grasland | Verstoord grasland | Vlakdetectie | Vleermuisvriendelijke verlichting | Vlierstruweel | Waterloop relatie | Wegberm | Wildreflector | Wildwaarschuwingsdetectie | Wildwaarschuwingssluis | Wildwaarschuwingssysteem | Wilgenstruweel |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Boomtoestand | Houtige aanleg | Sierbeplanting aanleg | Vegetatie soortnaam |

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Aanleg boomvorm

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de aanleg van een boomvorm onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomplaat, gietrandtype, plantmaat, verankering, verankeringstype, wortel aanplant, wortelgeleiding wortelwering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
gietrandtype KlBoomGietrandtype 1 Het type omwalling rond de stamvoet van een boom.
plantmaat KlBoomPlantmaat 1 De maat van de boom in cm gemeten op 1 m boven het maaiveld tussen een minimum en maximum waarde.
verankering KlBoomVerankering 1 Duidt de manier van verankering van de boom bij aanplant aan.
verankeringstype KlBoomVerankeringtype 1 Duidt het type van verankering van de boom aan.
wortel aanplant KlVegetatieWortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant.
wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.

Afscherming

Beschrijving
Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die er voor zorgen ervoor dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlEcoAfschermingtype 1 Het type van afscherming.

Andere ecologische maatregel

Beschrijving
Abstracte voor ecologische maatregelen anders dan ecoduct, ecotunnels, ecovallei, ecokoker en ecoduiker.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, drassigheid, exoten, lengte, ligtOp, obstakels, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Terreindeel
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid KlVegetatieDrassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.
exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
ligtOp Laag
obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1 De naam van de plantensoort .
taludwaarde KlTaludWaarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie KlGrazigeVegetatieBeheer 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie.
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie KlHoutigeBeheer 1..Q Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie.
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie KlSierbeplBeheer 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting.
beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Boombrug

Beschrijving
Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, hoogte, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Seinbrug
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van de boombrug in meter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van de boombrug in meter.
type KlEcoBoombrugType 1 Het type van boombrug.

Boomvorm

Beschrijving
Abstracte die een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen onder 1 noemer te plaatsen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.
Subklasse van
Aanleg boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomrooster, boomspiegel, boomtoestand, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, groeifase, kroon diameter, luchtleiding, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
boomspiegel KlBoomBoomspiegel 1 Het stuk grond rondom de stam van een boom, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom.
boomtoestand Boomtoestand 1 Een beschreven toestand van de boom.
boomverankeringszone KwantWrdInMeter 1 De straal van de circkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in centimeter.
doorwortelbaar volume KwantWrdInKubiekeMeter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
groeifase KlBoomGroeifase 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom.
kroon diameter KwantWrdInMeter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
takvrije stamlengte KwantWrdInMeter 1 De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
totale boombeschermingszone KwantWrdInCentimeter 1 De straal van de circkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte KwantWrdInMeter 1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Boomvormbeheer

Beschrijving
Abstracte als beheerobject van de boomvorm.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begieting, onderzoek tomograaf, onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begieting Boolean 1 Aanduiding of begieting van de boom nodig is en gebeurt.
onderzoek tomograaf Boolean 1 Aanduiding of onderzoek is gedaan met een tomograaf.
onderzoek trekproef Boolean 1 Aanduiding of onderzoek gedaan is met de trekproef.

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, bevestigd, ligtOp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Constructie element
bevestigd Constructie element
ligtOp Constructie element

Dominant grasland - fase2

Beschrijving
G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Doornstruweel

Beschrijving
S3 - meidoorn spp, sleedoorn en rozen.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Duingrasland

Beschrijving
G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Dwerghavergrasland

Beschrijving
G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5, Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Beschrijving
S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, kruipbrem
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eco poort

Beschrijving
Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, poort type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Ecoraster
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van de poort in meter.
poort type KlEcoPoorttype 1 Bepaling van het type van poort.

Ecoduct

Beschrijving
Ecoducten of natuurbruggen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlEcoEcoductType 1 Het type van ecoduct, zoals bv ecoveloduct, bermbrug,…

Ecoduiker

Beschrijving
Buis- of tunnelvormige doorgang voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type looprichel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type looprichel KlEcoLooprichelType 1 Type van looprichel in de ecoduiker.

Ecokoker

Beschrijving
Een kleine ecotunnel of ecokoker is een doorgang voor dieren onder een weg of spoorweg.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlEcoEcokokerType 1 Het type van ecokoker, zoals bv amfibieënkoker,…

Ecologische maatregel relatie

Beschrijving
Abstracte om de relaties van de verschillende soorten ecologische maatregelen te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ecoraster

Beschrijving
Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct, ecotunel,…) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: amfibiescherm, bevestigd, bevestigd, hoogte, lengte, paal materiaal, prikkeldraad, spandraden, type mazen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
amfibiescherm Boolean 1 Een boolean om aan te duiden of het ecoraster is voorzien van een amfibiegeleiding.
bevestigd Terugkeer
bevestigd Eco poort
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van de paal in meter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte in meter.
paal materiaal KlEcoPaalmateriaal 1 Het materiaal van de paal in het ecoraster.
prikkeldraad Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van prikkeldraad.
spandraden Boolean 1 Aanduiding of het ecoraster is voorzien van spandraden.
type mazen KlRasterMazen 1 Het type van de mazen in het ecoraster te bepalen.

Ecotunnel

Beschrijving
Een (grote) ecotunnel is een tunnel onder een grote weg, waarlangs dieren veilig de overkant kunnen bereiken.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ecovallei

Beschrijving
Een vallei onder de verkeersbrug waar het landschap gewoon onderdoor loopt en minimaal wordt verstoord.
Subklasse van
Ecologische maatregel relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gekandelaarde boom

Beschrijving
Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken periodiek op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geleiding

Beschrijving
Abstracte voor de geleidingsobjecten bij ecologische maatregelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geleidingswand

Beschrijving
Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers,ecoduikers,...
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte KwantWrdInMillimeter 1 De hoogte van de geleidingswand in millimeter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van de geleidingswand in millimeter.
materiaal KlGeleidingMateriaal 1 Het materiaal van de geleiding.

Geschoren boom

Beschrijving
Bomen waarvan de kruinen in een min of meer strakke vorm zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gras kruidenmix grasland - fase3

Beschrijving
G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Grasland

Beschrijving
Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld KlNSB 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Grasmat

Beschrijving
Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bolgewassen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bolgewassen Boolean 1 Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.

Grassenmix grasland - fase1

Beschrijving
G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0, maar + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkele monospecifieke haarden)
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grazige vegetatie

Beschrijving
Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, overgroeien rand verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg KlGrazigeVegetatieAanleg 1 De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie.
overgroeien rand verharding Boolean 1 Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Gronddam

Beschrijving
Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: basisbreedte, gronddichtheid, helling achterzijde, helling voorzijde, hoogte, hoort bij, kruinbreedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
basisbreedte KwantWrdInMeter 1 De basis breedte van de gronddam in meter.
gronddichtheid Decimal 1 De gronddichtheid van de gronddam.
helling achterzijde KlHelling 1 De hellingsgraad van de gronddam in kwarten.
helling voorzijde KlHelling 1 De helling van de gronddam in kwarten.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van de gronddam in meter.
hoort bij Ecoduct
kruinbreedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Haag

Beschrijving
Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heestermassief

Beschrijving
Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heischraal grasland

Beschrijving
G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Houtige vegetatie

Beschrijving
Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, hoogte, knipoppervlak, vrij uitgroeiend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Houtige aanleg 1 De manier van aanleg van de houtige vegetatie.
hoogte KwantWrdInMeter 1 De hoogte van de begroeiing in meter.
knipoppervlak KwantWrdInVierkanteMeter 1 De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.
vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.

Iepenstruweel

Beschrijving
H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Kalkgrasland

Beschrijving
G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Kalkrijk kamgrasland

Beschrijving
G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Klimvorm

Beschrijving
Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begroeid oppervlak, beheer scheren, grondgebonden, zelfhechtend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begroeid oppervlak KwantWrdInVierkanteMeter 1 Oppervlakte dat begroeid is in vierkante meter.
beheer scheren Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet geschoren wordt.
grondgebonden Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet in volle grond staat.
zelfhechtend Boolean 1 Geeft aan of de zelfhechtende klimplant (zoals klimop of wingerd) al dan niet rechtstreeks op de muur groeit zonder nood aan een draagstructuur..

Knotboom

Beschrijving
Snoeivorm waarbij periodiek alle takken afgezaagd worden tot op een verdikte knot bovenaan de stam.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligtOp, ligtOp, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligtOp Laag
ligtOp Constructie element
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Ledbord toegang

Beschrijving
Abstracte als toegang tot de verschillende ledborden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstelhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
opstelhoogte KwantWrdInMeter 1 De opstelhoogte van het ledbord vanaf het maaiveld.

Leiboom

Beschrijving
Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken gedwongen worden in één (verticaal) vlak te groeien door geleiding. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijndetectie

Beschrijving
De lijndetectie stuurt een systeem in werking als een infraroodstraal wordt onderbroken.
Subklasse van
Wildwaarschuwingsdetectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Loofhout

Beschrijving
H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Muurvegetatie

Beschrijving
Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Naaldhout

Beschrijving
H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Natte ruigte

Beschrijving
R4 - moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgenroosje, kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld helmkruid.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Onderwatervegetatie

Beschrijving
Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opgaande boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vrij uitgroeiend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet beperkingen ondervindt en zich zodus vrij tot in de eindfase kan ontwikkelen.

Opgaande houtige vegetatie

Beschrijving
Een houtkant of een bos.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld KlNSB 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.
type KlHoutigeType 1 Het type van de opgaande houtige vegetatie.

Plantbakvorm

Beschrijving
Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bereikbaar, oppervlakte, verplaatsbaar, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bereikbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De afmetingen in vierkante meter.
verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
volume KwantWrdInKubiekeMeter 1 De inhoud of grootte van de plantbakvorm in de ruimte in kubieke meter.

Proef boomtoestand

Beschrijving
Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nader onderzoek tomograaf, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nader onderzoek tomograaf DtcAWVDocument 1..* Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
verder onderzoek trekproef DtcAWVDocument 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Raaigrasweide grasland - fase0

Beschrijving
G0 - Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + vogelmuur, straatgras
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Riet

Beschrijving
R5 - riet en soorten uit R3.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Rioleringsbuis

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor gravitaire afvoer van water.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
functie KlRioleringsbuisFunctie 1 Bepaalt de functie van de rioleringsbuis.
materiaal KlRioleringsbuisMateriaal 1 Bepaalt het materiaal van de rioleringsbuis.

Ruigte

Beschrijving
Terrein of zoomvegetatie gedomineerd door ruigtekruiden of riet, die niet jaarlijks gemaaid wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld KlNSB 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Seinbrug

Beschrijving
Metalen constructie bestaande uit 2 of meer verticale steunen met voetplaat en uit een enkele of een dubbel uitgevoerde horizontale dwarsverbinding, allen kokervormig met rechthoekige doorsnede. Ook wel portiek of portaal genoemd
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal ladders, aantal steunen, afmeting ondergrondse fundering, berekeningsnota, betonkwaliteit, bevestigd, controlemeting e b s, fundering afgedekt met bitumen, hoogte verticale steun, looproosters, overspanning, rijrichting, technische fiche, type, verankering, vrije hoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal ladders Decimal 1 Het aantal ladders waarmee de seinbrug toegankelijk is.
aantal steunen Decimal 1 Het aantal steunen waarmee de seinbrug gedragen wordt.
afmeting ondergrondse fundering DtcAfmetingBxlxh 1 Afmetingen van het gedeelte van de funderingen van de verticale steunen dat zich onder het maaiveld bevindt (B x L x H)
berekeningsnota DtcAWVDocument 1 Een bijlage met daarin de berekeningsnota voor de seinbrug
betonkwaliteit KlSeinbrugFunderingBetonkwaliteit 1 Betonkwaliteit van de funderingen van de verticale steunen
bevestigd Boombrug
controlemeting e b s DtcAWVDocument 1 Een bijlage waarin het verslag staat van de controlemeting uitgevoerd door EBS
fundering afgedekt met bitumen Boolean 1 Is de fundering afgedekt met bitumen?
hoogte verticale steun KwantWrdInMeter 1 Verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de bovenkant van het hoogste constructiedeel van de seinbrug
looproosters Boolean 1 Geeft aan of de seinbrug is uitgerust met looproosters
overspanning KwantWrdInMeter 1 De afstand tussen de 2 steunpunten van de seinbrug
rijrichting KlSeinbrugRijrichting 1 Geeft aan of de seinbrug 1 of beide rijrichtingen overspant
technische fiche DtcAWVDocument 1 Een bijlage waarin de detailtekeningen zich bevinden van de seinbrug
type KlSeinbrugType 1 Type seinbrug
verankering KlSeinbrugTypeVerankering 1 Type van verankering van de verticale steunen
vrije hoogte KwantWrdInMeter 1 De verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel van de seinbrug

Sierbeplanting

Beschrijving
Planten die geen blijvende houtige stengel vormen. Eenjarige, tweejarige of vaste planten, die in de winter tot de grond toe afsterven.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Sierbeplanting aanleg 1 De manier van aanleg van de sierbeplanting.
type KlSierbeplantingType 1 Type van sierbeplanting.

Solitaire heester

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden heester.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Soortenrijk schraal grasland - fase5

Beschrijving
G5 - Een fijn, soortenrijk mozaïek van geel-, grijs- en blauwgroene laagblijvende schijngrassen (zeggen en russen) en kruiden.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stobbenwal

Beschrijving
Wortelkluiten of ander houtmateriaal (zoals stamhout) om beschutting en geleiding van kleinere siersoorten zoals muizen, egels.
Subklasse van
Geleiding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stroomdalgrasland

Beschrijving
G4b - cipreswolfsmelk, geoorde zuring, gestreepte klaver, grote tijm, handjesgras, harige ratelaar, hemelsleutel, kaal breukkruid, kleine pimpernel, kleine ratelaar, knikkende distel, knolbeemdgras, kruisdistel, kweekdravik, moeslook, ronde ooievaarsbek, rozetkruidkers, rozetsteenkers, sikkelklaver, slangenlook, smalle raai, tripmadam, veldsalie, viltganzerik, voorjaarszegge, wit en zacht vetkruid, zachte haver, zeepkruid.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Struweel

Beschrijving
Een struweel is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog die vaak aan de rand van bos terug te vinden is.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld KlNSB 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Terreindeel

Beschrijving
Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, breedte, lengte, niveau, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Begroeid voorkomen
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.
niveau Decimal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte in vierkante meter

Terugkeer

Beschrijving
Een mogelijkheid om dieren die toch aan de wegkant verzeild zijn geraakt terug naar de veilige kant te laten begeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestigd, type uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestigd Ecoraster
type uitvoering KlEcoOverstaptype 1 Het type van terugkeer.

Uitheems loofhout

Beschrijving
H4 - Jonge aanplant met dominantie van allerlei loofhout op niet-bosbodems, incl. exoten (Robinia, populier, vederesdoorn, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,…), ev. met bijmenging van struweelsoorten (S3 tot S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Veerooster

Beschrijving
Een veerooster is een infrastructurele voorziening die is aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat vee een gebied binnenkomt of verlaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van het veerooster in meter.
hoort bij Ecoraster

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte KlVegetatieelementHoogte 1 De hoogte van het vegetatie-element in meter.
niveau Decimal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam Vegetatie soortnaam 1 De naam van de plantensoort.

Verruigd grasland

Beschrijving
R2 - grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, fluitenkruid, bramen, klit, jacobskruiskruid, ijle dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, haagwinde, zevenblad
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Verstoord grasland

Beschrijving
R1 - duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, fijnstraal spec., kleine brandnetel, boerenwormkruid, kamille spec., varkensgras, akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem spec., honingklaver spec., grote kaardebol, stinkende ballote, kompassla, zeepkruid, wilde reseda, ijle dravik, kleine ooievaarsbek, kruldistel, slangenkruid, klein hoefblad, akkerwinde, kweek, heermoes, grote klaproos, herderstasje, paarse dovenetel, perzikkruid, vogelmuur, akkerkool
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vlakdetectie

Beschrijving
De vlakdetectie screent op een ruimere zone passerende dieren via sensoren.
Subklasse van
Wildwaarschuwingsdetectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Beschrijving
Verlichting op gemengde natuurbruggen of -tunnels aangepast zodat deze vleermuisvriendelijk gemaakt worden.
Subklasse van
Andere ecologische maatregel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type aanpassing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type aanpassing KlVleermuisAanpassing 1 Het type van vleermuisaanpassing, zoals kleur, lichtsterkte,...

Vlierstruweel

Beschrijving
S5 - gewone vlier (dominant).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Subklasse van
Terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm KlWegbermBIO 1 De bijzonder ingericht onderdeel van de wegbermen.
type KlWegbermType 1 Type van wegberm.

Wildreflector

Beschrijving
Een wildreflector is een reflecterend afschrikkingssysteem voor groot en klein wild nabij een weg.
Subklasse van
Andere ecologische maatregel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drager.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drager KlWildreflectorDrager 1 De drager waar de wildreflector is aan bevestigd.

Wildwaarschuwingsdetectie

Beschrijving
Abstracte voor het wildwaarschuwingsdetectie systeem.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte KwantWrdInMeter 1..2 De hoogte van de detectie apparaten in het wildwaarschuwingssysteem.
hoort bij Wildwaarschuwingssluis

Wildwaarschuwingssluis

Beschrijving
Een onderbreking in het ecoraster waar een wildwaarschuwingssysteem is geïnstalleerd zodoende de voertuigen te waarschuwen voor overstekende dieren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte vand de sluis (als opening) tussen de geleiding of ecoraster in meter.

Wildwaarschuwingssysteem

Beschrijving
Wildwaarschuwingssysteem (wilddetectiesystemen) registreren de beweging van dieren in de omgeving van de weg. Vervolgens kan het chauffeurs waarschuwen dat er zich dieren op de weg bevinden, zodat ze op tijd hun snelheid kunnen aanpassen.
Subklasse van
Andere ecologische maatregel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wilgenstruweel

Beschrijving
H1 - wilgensoorten, sporkehout, gewone vlier, braam spp., brede stekelvaren, grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid, pitrus
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld KlNSB 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Datatypes

Boomtoestand

Beschrijving
De toestand als complex datatype van een boom.
Subklasse van
Proef boomtoestand
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviesmaatregel boomgebrek, adviesmaatregel groeiplaats, basiswaarde, conditiebeoordeling, conditiewaarde, conflicten, gebreken, meerwaarde, onderhoudstoestand, plantwijzewaarde, soortwaarde, stamomtrek, standplaatswaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviesmaatregel boomgebrek DtcAWVDocument 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om het boomgebrek aan te pakken. Bestanden van het type xlsx of pdf.
adviesmaatregel groeiplaats DtcAWVDocument 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om de groeiplaats te verbeteren. Bestanden van het type xlsx of pdf.
basiswaarde KwantWrdInEuro 1 Wordt berekend met de formule B = Opp × E waarbij de oppervlakte(Opp) de stamdoorsnede is, uitgedrukt in cm² en E de eenheidsprijs, uitgedrukt in EUR/cm².
conditiebeoordeling KlBoomConditiebeoordeling 1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout.
conditiewaarde KlBoomConditiewaarde 1 Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom.
conflicten KlBoomConflicten 1 Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden.
gebreken KlBoomGebreken 1..* Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden.
meerwaarde KlBoomtoestandMeerwaardefactor 1 Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde .
onderhoudstoestand KlBoomOnderhoudstoestand 1 De snoeitoestand.
plantwijzewaarde KlBoomPlantwijzewaarde 1 Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt.
soortwaarde Decimal 1 Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.
stamomtrek KwantWrdInCentimeter 1 Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
standplaatswaarde KlBoomStandplaatswaarde 1 De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom.

Houtige aanleg

Beschrijving
De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming wildvraat, boomplaat, haagsteun, plantafstand, plantdichtheid, plantmaat, plantverband, wortel, wortelgeleiding-wortelwering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bescherming wildvraat Boolean 1 Geeft aan of er al dan niet bescherming tegen wildvraat is rond de stam van de plant.
boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
haagsteun Boolean 1 Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.
plantafstand NonNegativeInteger 1 Aantal planten per lopende meter.
plantdichtheid NonNegativeInteger 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat KlHoutigePlantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde.
plantverband KlVegetatiePlantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt.
wortel KlVegetatieWortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant.
wortelgeleiding-wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.

Sierbeplanting aanleg

Beschrijving
De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van sierbeplanting beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: containermaat, plantdichtheid, plantmaat, plantverband.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
containermaat KlSierbeplContainer 1 De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter.
plantdichtheid NonNegativeInteger 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat KlSierbeplPlantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde.
plantverband KlVegetatiePlantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/vegetatie/ontwerpdocument/v26/context/vegetatie.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/vegetatie/ontwerpdocument/v26/context/vegetatie-SHACL.ttl