Vegetatie

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Vegetatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de vegetatie (hoofdstuk 11 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • bomen
 • bermen
 • begroeiing
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

Aanleg boomvorm

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de aanleg van een boomvorm onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gietrandtype, heeft boomplaat, heeft wortelgeleiding wortelwering, plantmaat, verankering, verankeringstype, wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gietrandtype Boom gietrandtype 1 Het type omwalling rond de stamvoet van een boom. Link
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
plantmaat Boom plantmaat 1 De maat van de boom in cm gemeten op 1 m boven het maaiveld tussen een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Duidt de manier van verankering van de boom bij aanplant aan. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Duidt het type van verankering van de boom aan. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

AWV naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum oprichting object, id, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object
id AWV-identificator 1..* De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type URI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, drassigheid, heeft exoten, heeft obstakels, lengte, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Terreindeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* De naam van de plantensoort .
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..Q Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er aan beheerplan bestaat.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Boomtoestand

Beschrijving
De toestand als AWVObject met waarnemingen per inspectie van een boom.
Subklasse van
Proef boomtoestand, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviesmaatregel boomgebrek, adviesmaatregel groeiplaats, basiswaarde, conditiebeoordeling, conditiewaarde, conflicten, gebreken, is inspectie van, meerwaarde, onderhoudstoestand, plantwijzewaarde, soortwaarde, stamomtrek, standplaatswaarde, tijdstempel boomtoestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviesmaatregel boomgebrek Bestandsbijlage 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om het boomgebrek aan te pakken. Bestanden van het type xlsx of pdf.
adviesmaatregel groeiplaats Bestandsbijlage 1..* Adviesmaatregel die kan genomen worden om de groeiplaats te verbeteren. Bestanden van het type xlsx of pdf.
basiswaarde Kwantitatieve waarde in euro 1 Wordt berekend met de formule B = Opp × E waarbij de oppervlakte(Opp) de stamdoorsnede is, uitgedrukt in cm² en E de eenheidsprijs, uitgedrukt in EUR/cm².
conditiebeoordeling Boom conditiebeoordeling 1 De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. Link
conditiewaarde Boom conditiewaarde 1 Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom. Link
conflicten Boom conflicten 1 Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden. Link
gebreken Boom gebreken 1..* Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden. Link
is inspectie van Boomvorm De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
meerwaarde Boomtoestand meerwaardefactor 1 Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde . Link
onderhoudstoestand Boom onderhoudstoestand 1 De snoeitoestand. Link
plantwijzewaarde Boom plantwijzewaarde 1 Een factor die de ontwikkeling van het uiterlijk (de habitus) van een boom relateert met de manier waarop hij geplant wordt. Link
soortwaarde Decimaal getal 1 Geeft voor een bepaalde boomsoort of -variëteit de verhouding weer tussen de prijs per cm² van die soort en de eenheidsprijs.
stamomtrek Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
standplaatswaarde Boom standplaatswaarde 1 De waarde van de boom afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en de aanplantingsmogelijkheden rondom en voor de boom. Link
tijdstempel boomtoestand Datumtijd 1 TODO

Boomvorm

Beschrijving
Abstracte die een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen onder 1 noemer te plaatsen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.
Subklasse van
Aanleg boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, groeifase, heeft beheer, heeft boomrooster, heeft luchtleiding, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boomspiegel Boomspiegel 1 Het stuk grond rondom de stam van een boom, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de circkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in centimeter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
heeft beheer Boomvormbeheer De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de circkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Boomvormbeheer

Beschrijving
Abstracte als beheerobject van de boomvorm.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft begieting, heeft onderzoek tomograaf, heeft onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft begieting Boolean 1 Aanduiding of begieting van de boom nodig is en gebeurt.
heeft onderzoek tomograaf Boolean 1 Aanduiding of onderzoek is gedaan met een tomograaf.
heeft onderzoek trekproef Boolean 1 Aanduiding of onderzoek gedaan is met de trekproef.

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Dominant grasland - fase2

Beschrijving
G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Doornstruweel

Beschrijving
S3 - meidoorn spp, sleedoorn en rozen.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Duingrasland

Beschrijving
G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Dwerghavergrasland

Beschrijving
G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Beschrijving
S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, kruipbrem
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Gekandelaarde boom

Beschrijving
Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken periodiek op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geschoren boom

Beschrijving
Bomen waarvan de kruinen in een min of meer strakke vorm zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gras kruidenmix grasland - fase3

Beschrijving
G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Grasland

Beschrijving
Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer, natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft beheer Beheer grazige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Grasmat

Beschrijving
Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer, heeft bolgewassen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft beheer Beheer grazige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft bolgewassen Boolean 1 Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.

Grassenmix grasland - fase1

Beschrijving
G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0, maar + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkele monospecifieke haarden)
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grazige vegetatie

Beschrijving
Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, is overgroeien rand verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Grazige vegetatie aanleg 1 De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie. Link
is overgroeien rand verharding Boolean 1 Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Haag

Beschrijving
Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft beheer

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heestermassief

Beschrijving
Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn tot 1 meter hoogte. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heischraal grasland

Beschrijving
G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtige vegetatie

Beschrijving
Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, heeft beheer, hoogte, is vrij uitgroeiend, knipoppervlak.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Houtige aanleg 1 De manier van aanleg van de houtige vegetatie.
heeft beheer Beheer houtige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de begroeiing in meter.
is vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.
knipoppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.

Iepenstruweel

Beschrijving
H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Is inspectie van

Beschrijving
De relatie geeft aan dat er een inspectie, proef of meting gedaan kan worden op een onderdeel of installatie. De bron van de relatie is de inspectie, het doel het onderdeel of de installatie waarbij de inspectie hoort.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kalkgrasland

Beschrijving
G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Kalkrijk kamgrasland

Beschrijving
G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Klimvorm

Beschrijving
Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begroeid oppervlak, heeft beheer scheren, is grondgebonden, is zelfhechtend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begroeid oppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 Oppervlakte dat begroeid is in vierkante meter.
heeft beheer scheren Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet geschoren wordt.
is grondgebonden Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet in volle grond staat.
is zelfhechtend Boolean 1 Geeft aan of de zelfhechtende klimplant (zoals klimop of wingerd) al dan niet rechtstreeks op de muur groeit zonder nood aan een draagstructuur..

Knotboom

Beschrijving
Snoeivorm waarbij periodiek alle takken afgezaagd worden tot op een verdikte knot bovenaan de stam.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Leiboom

Beschrijving
Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken gedwongen worden in één (verticaal) vlak te groeien door geleiding. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Loofhout

Beschrijving
H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Muurvegetatie

Beschrijving
Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Naaldhout

Beschrijving
H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Natte ruigte

Beschrijving
R4 - moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgenroosje, kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld helmkruid.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Onderwatervegetatie

Beschrijving
Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opgaande boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Boomvorm
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is vrij uitgroeiend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet beperkingen ondervindt en zich zodus vrij tot in de eindfase kan ontwikkelen.

Opgaande houtige vegetatie

Beschrijving
Een houtkant of een bos.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link
type Type houtige vegetatie 1 Het type van de opgaande houtige vegetatie. Link

Plantbakvorm

Beschrijving
Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is bereikbaar, is verplaatsbaar, oppervlakte, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is bereikbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
is verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmetingen in vierkante meter.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 De inhoud of grootte van de plantbakvorm in de ruimte in kubieke meter.

Proef bathymetrie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef Bathymetrie.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het rapport van de bathymetrie als bijlage.

Proef boomtoestand

Beschrijving
Abstracte om de proeven die info geven over de toestand van de boom samen te vatten.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nader onderzoek tomograaf, verder onderzoek trekproef.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nader onderzoek tomograaf Bestandsbijlage 1..* Een geluids- en/of elektrische weerstandstomografie is een niet-destructieve methode om rot en holtes in bomen op te sporen door gebruik van geluidsgolven en/of elektrische stroom.
verder onderzoek trekproef Bestandsbijlage 1..* Een trekproef is een niet-destructieve methode om de stabiliteit (gevoeligheid voor windworp) van bomen te testen door een kunstmatige belasting op de stam te relateren met het kantelen van de stamvoet.

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Raaigrasweide grasland - fase0

Beschrijving
G0 - Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + vogelmuur, straatgras
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Riet

Beschrijving
R5 - riet en soorten uit R3.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Ruigte

Beschrijving
Terrein of zoomvegetatie gedomineerd door ruigtekruiden of riet, die niet jaarlijks gemaaid wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer, natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft beheer Beheer grazige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Sierbeplanting

Beschrijving
Planten die geen blijvende houtige stengel vormen. Eenjarige, tweejarige of vaste planten, die in de winter tot de grond toe afsterven.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, heeft beheer, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanleg Sierbeplanting aanleg 1 De manier van aanleg van de sierbeplanting.
heeft beheer Beheer sierbeplanting De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
type Sierbeplanting type 1 Type van sierbeplanting. Link

Solitaire heester

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden heester.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Soortenrijk schraal grasland - fase5

Beschrijving
G5 - Een fijn, soortenrijk mozaïek van geel-, grijs- en blauwgroene laagblijvende schijngrassen (zeggen en russen) en kruiden.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stroomdalgrasland

Beschrijving
G4b - cipreswolfsmelk, geoorde zuring, gestreepte klaver, grote tijm, handjesgras, harige ratelaar, hemelsleutel, kaal breukkruid, kleine pimpernel, kleine ratelaar, knikkende distel, knolbeemdgras, kruisdistel, kweekdravik, moeslook, ronde ooievaarsbek, rozetkruidkers, rozetsteenkers, sikkelklaver, slangenlook, smalle raai, tripmadam, veldsalie, viltganzerik, voorjaarszegge, wit en zacht vetkruid, zachte haver, zeepkruid.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Struweel

Beschrijving
Een struweel is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog die vaak aan de rand van bos terug te vinden is.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Terreindeel

Beschrijving
Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, lengte, niveau, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Begroeid voorkomen Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter

Uitheems loofhout

Beschrijving
H4 - Jonge aanplant met dominantie van allerlei loofhout op niet-bosbodems, incl. exoten (Robinia, populier, vederesdoorn, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,…), ev. met bijmenging van struweelsoorten (S3 tot S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, hoort bij, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Vegetatieelement hoogte 1 De hoogte van het vegetatie-element in meter. Link
hoort bij Wegberm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam Vegetatie soortnaam 1 De naam van de plantensoort.

Verruigd grasland

Beschrijving
R2 - grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, fluitenkruid, bramen, klit, jacobskruiskruid, ijle dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, haagwinde, zevenblad
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Verstoord grasland

Beschrijving
R1 - duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, fijnstraal spec., kleine brandnetel, boerenwormkruid, kamille spec., varkensgras, akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem spec., honingklaver spec., grote kaardebol, stinkende ballote, kompassla, zeepkruid, wilde reseda, ijle dravik, kleine ooievaarsbek, kruldistel, slangenkruid, klein hoefblad, akkerwinde, kweek, heermoes, grote klaproos, herderstasje, paarse dovenetel, perzikkruid, vogelmuur, akkerkool
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vlierstruweel

Beschrijving
S5 - gewone vlier (dominant).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Proef bathymetrie, AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Wegberm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Subklasse van
AWV object, Terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm Wegberm BIO 1 De bijzonder ingericht onderdeel van de wegbermen. Link
type Wegberm type 1 Type van wegberm. Link

Wilgenstruweel

Beschrijving
H1 - wilgensoorten, sporkehout, gewone vlier, braam spp., brede stekelvaren, grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid, pitrus
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het huidig natuurbeeld. Link

Datatypes

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op Datumtijd 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtige aanleg

Beschrijving
De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft bescherming wildvraat, heeft boomplaat, heeft haagsteun, heeft wortelgeleiding-wortelwering, plantafstand, plantdichtheid, plantmaat, plantverband, wortel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft bescherming wildvraat Boolean 1 Geeft aan of er al dan niet bescherming tegen wildvraat is rond de stam van de plant.
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft haagsteun Boolean 1 Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.
heeft wortelgeleiding-wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
plantafstand Natuurlijk getal 1 Aantal planten per lopende meter.
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link
wortel Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in euro

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in Euro uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Euro. "{Euro}"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sierbeplanting aanleg

Beschrijving
De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van sierbeplanting beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: containermaat, plantdichtheid, plantmaat, plantverband.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
containermaat Sierbeplanting container 1 De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter. Link
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat Sierbepl plantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/vegetatie/ontwerpdocument/v28/context/vegetatie.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/vegetatie/ontwerpdocument/v28/context/vegetatie-SHACL.ttl