Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Vegetatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de vegetatie (hoofdstuk 11 van het Standaardbestek 250).
Dit omvat thema's zoals:
 • bomen
 • bermen
 • begroeiing
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, drassigheid, heeft obstakels, lengte, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Terreindeel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak dwars op de as van de (water)weg.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand van het begroeide oppervlak evenwijdig met de as van de (water)weg.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de meest voorkomende soorten binnen het begroeid oppervlak weergegeven.
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, ... dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

beheer boomvorm

Beschrijving
Het beheerobject voor de solitaire boom.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer boomvorm 1..* Behandelingswijzen van bomen. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grond rond de boom.

Beheer exoten

Beschrijving
Het beheerobject voor de exoten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, bijzondere afvoer vereist, heeft deponie, nazorg jaarfrequentie, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer exoten 1 Behandelingswijzen van exoten. Link
bijzondere afvoer vereist Boolean 1 Aanduiding of voor de verwijderde exoten een niet-reguliere afvoer is voorzien.
heeft deponie Boolean 1 Aanduiding of de Japanse duizendknoop terplaatse kan worden gedeponeerd in een gecontamineerde zone.
nazorg jaarfrequentie Nazorg jaarfrequentie 1 Aantal keer dat de behandelde zone jaarlijks dient te worden gecontroleerd. Link
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen exoten.

Beheer grazige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de grazige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, Lengte, maaien, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer grazige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de grazige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
Lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de te behandelen grazige vegetatie.
maaien Maaien 1 Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen grazige vegetatie.

Beheer houtige vegetatie

Beschrijving
Het beheerobject voor de houtige vegetatie.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer houtige vegetatie 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de houtige vegetatie. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.

Beheer sierbeplanting

Beschrijving
Het beheerobject voor de sierbeplanting.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheeroptie, heeft beheerplan, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beheeroptie Beheer sierbeplanting 1..* Aanduiding van welk beheer wordt toegepast op de sierbeplanting. Link
heeft beheerplan Boolean 1 Aanduiding of er een beheerplan bestaat.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter van de te behandelen sierbeplanting.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk glanshavergrasland

Beschrijving
G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk grasland - fase4

Beschrijving
G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Bloemrijk struisgrasgrasland

Beschrijving
G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Beschrijving
G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei of vormsnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, eindbeeld, geschatte klasse plantjaar, groeifase, heeft beheer, heeft boomrooster, heeft luchtleiding, is verplant, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg aanleg boomvorm 1 De manier van aanplanten van individuele bomen.
boomspiegel Boomspiegel 1..* Het stuk grond rondom de stam van een boom. Dit is in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in meter.
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
eindbeeld Eindbeeld opgaande boom 1 Het nagestreefde beeld van de volgroeide boom of struik op deze specifieke standplaats. Link
geschatte klasse plantjaar Klasse plantjaar 1 Dit attribuut geeft een interval weer van 20 jaar waarin de boom geplant werd. Link
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Link
heeft beheer beheer boomvorm De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom.
is verplant Boolean 1 Aanduiding of de opgaande boom al dan niet van locatie veranderd is na een eerste aanplant binnen het openbaar domein.
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter.
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Tot aan de hoogte van de gewenste takvrije stamlengte wordt de boom zodanig gesnoeid dat er één doorgaande stam is.
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters.
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meter, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.

Braam

Beschrijving
S4 - braam spp (inclusief framboos).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brandnetelruigte

Beschrijving
R3 - dominante bedekking van grote brandnetel.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Brem en gaspeldoornstruweel

Beschrijving
S2 - brem, gaspeldoorn.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dominant grasland - fase2

Beschrijving
G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort:gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Doornstruweel

Beschrijving
Een plank of paneel om een grond- en/of waterkerende constructie, verticaal in de grond, te maken.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Duingrasland

Beschrijving
G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwerghavergrasland

Beschrijving
G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Beschrijving
S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes,stekelbrem, kruipbrem.
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Exoten

Beschrijving
Exoten, in deze context, zijn planten die zich hebben gevestigd in België terwijl ze oorspronkelijk niet in België voorkwamen. Ze verdringen bovendien inheemse soorten uit hun normale groeiplaats.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.1.0
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gras kruidenmix grasland - fase3

Beschrijving
G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Grasland

Beschrijving
Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer, natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft beheer Beheer grazige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Grasmat

Beschrijving
Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft beheer Beheer grazige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.

Grassenmix grasland - fase1

Beschrijving
G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0 + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkelemonospecifieke haarden).
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grazige vegetatie

Beschrijving
Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, heeft bolgewassen, is overgroeien rand verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg Grazige vegetatie aanleg 1 De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie. Link
heeft bolgewassen Boolean 1 Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.
is overgroeien rand verharding Boolean 1 Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Grindgazon

Beschrijving
Gazontype specifiek op een gestabiliseerde ondergrond. Het is een substraat ontwikkeld om voertuigen sporadisch toe te laten op gazons zonder dat er spoorvorming optreedt.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is tweelaags.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is tweelaags Boolean 1 Geeft aan of het grindgazon tweelaags of éénlaags is.

Haag

Beschrijving
Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heeft beheer

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heestermassief

Beschrijving
Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn tot 1 meter hoogte. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Heischraal grasland

Beschrijving
G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtige vegetatie

Beschrijving
Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, heeft beheer, hoogte, is vrij uitgroeiend, knipoppervlak.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg Houtige aanleg 1..* De manier van aanplanten van de houtige vegetatie.
heeft beheer Beheer houtige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top of bovenste snoeivlak van de houtige vegetatie.
is vrij uitgroeiend Boolean 1 Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.
knipoppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.

Iepenstruweel

Beschrijving
H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Invasieve exoten

Beschrijving
Invasieve exoten zijn planten die door menselijk handelen buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied ('exoot') gebracht zijn en die in staat zijn zich op een natuurlijke wijze, al dan niet massaal, te verspreiden en hierbij schade (biodiversiteit, economisch, volksgezondheid) kunnen aanrichten ('invasief').
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft beheer Beheer exoten De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.

Kalkgrasland

Beschrijving
G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.
Subklasse van
Soortenrijk schraal grasland - fase5
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kalkrijk kamgrasland

Beschrijving
G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Klimvorm

Beschrijving
Plant met buigzame stengels die zich aan muren,bomen,enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begroeid oppervlak, heeft beheer scheren, Heeft bevestigingsconstructie, is grondgebonden, is zelfhechtend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
begroeid oppervlak Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 Verticale oppervlakte dat begroeid is in vierkante meter.
heeft beheer scheren Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet geschoren wordt.
Heeft bevestigingsconstructie Boolean 1 Aanduiding of de klimvorm een bevestigingsconstructie heeft om aan bv een geluidswerende constructie vastgemaakt te worden.
is grondgebonden Boolean 1 Duidt aan of de klimvorm al dan niet in volle grond staat.
is zelfhechtend Boolean 1 Geeft aan of de klimplant (zoals klimop of wingerd) rechtstreeks op de muur kan groeien zonder nood aan een draagstructuur.

Loofhout

Beschrijving
H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Muurvegetatie

Beschrijving
Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Naaldhout

Beschrijving
H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natte ruigte

Beschrijving
Een natte ruigte is een vegetatie op natte standplaatsen die ontstaat na het wegvallen van beheer (maaien of begrazen) en dat gepaard gaat met de vestiging en/of uitbreiding van forse plantensoorten (zogenaamde ruigtekruiden). Deze ruigtekruiden zijn gekenmerkt door hun overblijvende natuur, hun snelle groei en de productie van aanzienlijke hoeveelheden strooisel, waardoor ze andere, vooral kleinere soorten, verdringen en de vestiging van andere soorten verhinderen.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Onderwatervegetatie

Beschrijving
Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Opgaande boom

Beschrijving
Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei of vormsnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.
Gebruik
Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, boomspiegel, boomverankeringszone, doorwortelbaar volume, eindbeeld, geschatte klasse plantjaar, groeifase, heeft boomrooster, heeft luchtleiding, is verplant, kroon diameter, takvrije stamlengte, totale boombeschermingszone, vrije doorrijhoogte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg aanleg boomvorm 1 De manier van aanplanten van individuele bomen. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
boomspiegel Boomspiegel 1 Het stuk grond rondom de stam van een boom. Dit is in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
boomverankeringszone Kwantitatieve waarde in meter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte waarbinnen de wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van de boom uitgedrukt in meter. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
doorwortelbaar volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
eindbeeld Eindbeeld opgaande boom 1 Het nagestreefde beeld van de volgroeide boom of struik op deze specifieke standplaats. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
geschatte klasse plantjaar Klasse plantjaar 1 Dit attribuut geeft een interval weer van 20 jaar waarin de boom geplant werd. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
groeifase Groeifasen 1 Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0 Link
heeft boomrooster Boolean 1 Duidt aan of een horizontale structuur aanwezig is die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
heeft luchtleiding Boolean 1 Bepaling of een bovengrondse nutsleiding aanwezig is die in conflict kan komen met de boom. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
is verplant Boolean 1 Aanduiding of de opgaande boom al dan niet van locatie veranderd is na een eerste aanplant binnen het openbaar domein. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
kroon diameter Kwantitatieve waarde in meter 1 Diameter van de kroonprojectie in meter. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
takvrije stamlengte Kwantitatieve waarde in meter 1 Tot aan de hoogte van de gewenste takvrije stamlengte wordt de boom zodanig gesnoeid dat er één doorgaande stam is. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
totale boombeschermingszone Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De straal van de cirkelvormige ruimte rond de boom waar maatregelen genomen worden om de boom te beschermen tijdens projecten of manifestaties uitgedrukt in centimeters. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0
vrije doorrijhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 Vrij te houden hoogte in meter, voor het doorrijden van verkeer toe te laten. Klasse uit gebruik sinds versie 2.0.0

Opgaande houtige vegetatie

Beschrijving
Een houtkant of een bos.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: groeiplaatsverbetering, huidig natuurbeeld, natuurstreefbeeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
groeiplaatsverbetering Groeiplaatsverbetering 1..* De techniek waarmee de groeiplaats wordt verbeterd met als doel de levensverwachting en de conditie van de vegetatie te verbeteren. Link
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link
type Type houtige vegetatie 1 Het type van de opgaande houtige vegetatie. Link

Plantbakvorm

Beschrijving
Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is bereikbaar, is verplaatsbaar, oppervlakte, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is bereikbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
is verplaatsbaar Boolean 1 Duidt aan of de plantbakvorm al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De afmetingen van de plantbak in vierkante meter.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 De inhoud of grootte van de plantbakvorm in de ruimte in kubieke meter.

Raaigrasweide grasland - fase0

Beschrijving
G0 - Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + vogelmuur, straatgras.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Riet

Beschrijving
R5 riet en soorten uit R3.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Ruigte

Beschrijving
Terrein of zoomvegetatie gedomineerd door ruigtekruiden of riet,die niet jaarlijks gemaaid wordt.
Subklasse van
Grazige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft beheer, natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft beheer Beheer grazige vegetatie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Sierbeplanting

Beschrijving
Planten die geen blijvende houtige stengel vormen. Eenjarige,tweejarige of vaste planten,die in de winter tot de grond toe afsterven.
Subklasse van
Begroeid voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanleg, heeft beheer, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanleg Sierbeplanting aanleg 1 De manier van aanplanten van de sierbeplanting.
heeft beheer Beheer sierbeplanting De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.
type Sierbeplanting type 1..* Type van sierbeplanting. Link

Solitaire heester

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden heester. Heesters zijn houtachtige planten die in of dicht bij de grond vertakken. Anders dan een boom vormen ze in het algemeen geen duidelijke stam, maar komen de meeste soorten met een aantal takken uit de grond, die dan ook grondtakken genoemd worden. Voorwaarde is wel dat de plant in zijn eventuele stam en takken houtweefsel vormt, hoewel dat niet tot in het hart hoeft te zijn.
Subklasse van
Vegetatie element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Soortenrijk schraal grasland - fase5

Beschrijving
G5 - Een fijn, soortenrijk mozaïek van geel-, grijs- en blauwgroene laagblijvende schijngrassen (zeggen en russen) en kruiden.
Subklasse van
Grasland
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Stroomdalgrasland

Beschrijving
G4b - cipreswolfsmelk, geoorde zuring, gestreepte klaver, grote tijm, handjesgras, harige ratelaar, hemelsleutel, kaal breukkruid, kleine pimpernel, kleine ratelaar, knikkende distel, knolbeemdgras, kruisdistel, kweekdravik, moeslook, ronde ooievaarsbek, rozetkruidkers, rozetsteenkers, sikkelklaver, slangenlook, smalle raai, tripmadam, veldsalie, viltganzerik, voorjaarszegge, wit en zacht vetkruid, zachte haver, zeepkruid.
Subklasse van
Bloemrijk grasland - fase4
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Struweel

Beschrijving
Een struweel is een met struiken begroeide oppervlakte dat minimaal 5 m breed is, minimaal 1 m hoog, maar meestal 2 tot 5 m hoog is. Een struweel is meestal meersoortig en vaak aan de rand van een bos terug te vinden.
Subklasse van
Houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld, natuurstreefbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link
natuurstreefbeeld Natuurstreefbeeld 1 Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden. Link

Terreindeel

Beschrijving
Abstracte voor het gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, lengte, niveau, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Begroeid voorkomen Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige lengte wordt de gemiddelde lengte opgenomen.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte in vierkante meter.

Uitheems loofhout

Beschrijving
H4 - Jonge aanplant met dominantie van allerlei loofhout op niet-bosbodems, incl. exoten (Robinia, populier, vederesdoorn, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers) eventueel met bijmenging van struweelsoorten (S3 tot S5).
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie element

Beschrijving
Abstracte om alle gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de solitaire plant in de ruimte onder 1 noemer te plaatsen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, hoort bij, niveau, soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoogte Vegetatieelement hoogte 1 De hoogteklasse van het vegetatie-element. Link
hoort bij Wegberm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
niveau Decimaal getal 1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
soortnaam Vegetatie soortnaam 1 Met deze eigenschap worden de Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam en de soortcode van de plantensoort weergegeven.

Verruigd grasland

Beschrijving
R2 - grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, fluitenkruid, bramen, klit, jacobskruiskruid, ijle dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, haagwinde, zevenblad.
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: huidig natuurbeeld.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
huidig natuurbeeld Natuurstreefbeeld 1 Bepaling van het vegetatietype op basis van terreininventarisatie. Link

Verstoord grasland

Beschrijving
R1 - duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, fijnstraal spec., kleine brandnetel, boerenwormkruid, kamille spec., varkensgras, akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem spec., honingklaver spec., grote kaardebol, stinkende ballote, kompassla, zeepkruid, wilde reseda, ijle dravik, kleine ooievaarsbek, kruldistel, slangenkruid, klein hoefblad, akkerwinde, kweek, heermoes, grote klaproos, herderstasje, paarse dovenetel, perzikkruid, vogelmuur, akkerkool
Subklasse van
Ruigte
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vlierstruweel

Beschrijving
S5 - gewone vlier (dominant).
Subklasse van
Struweel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wegberm

Beschrijving
Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.
Subklasse van
AIM object, Terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm Wegberm BIO 1 De bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm. Link
type Wegberm type 1 Het type van wegberm. Link

Wilgenstruweel

Beschrijving
H1 - wilgensoorten, sporkehout, gewone vlier, braam spp., brede stekelvaren, grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid, pitrus.
Subklasse van
Opgaande houtige vegetatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

aanleg boomvorm

Beschrijving
Complex datatype om alle eigenschappen van de aanleg van een opgaande boom onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming vraatschade, boompaalconstructie, groeiplaatsverbetering, heeft boomplaat, heeft wortelgeleiding wortelwering, maaischade bescherming, plantmaat hoogte, plantmaat omtrek, verankering, verankeringstype, vorm aanlevering, vraatschade bescherming, wortel aanplant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
boompaalconstructie Aantal boompalen 1 Een constructie om de wortels van de aangeplante boom vast te zetten of te fixeren met oa. palen. Link
groeiplaatsverbetering Groeiplaatsverbetering 1 De techniek waarmee de groeiplaats wordt verbeterd met als doel de levensverwachting en de conditie van de vegetatie te verbeteren. Link
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft wortelgeleiding wortelwering Boolean 1 Aanduiding of de boom wortelwering heeft. Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen.
maaischade bescherming Bescherming maaischade 1 Bescherming van de stam tegen maaimachines. Link
plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte in meter gemeten van de stamvoet tot de top met een minimum en maximum waarde. Link
plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
verankering Boom verankering 1 Aanduiding of de boom onder- of bovengronds gefixeerd wordt. Link
verankeringstype Boom verankeringtype 1 Het materiaal van de fixering of verankering. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
vraatschade bescherming Materiaal bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Link
wortel aanplant Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Bescherming vraatschade

Beschrijving
Complex datatype voor bescherming van de stam tegen knaagdieren.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, tegen maaischade.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Materiaal bescherming vraatschade 1 De middelen als bescherming tegen vraatschade. Link
tegen maaischade Boolean 1 Aanduiding of er bescherming tegen maaischade aanwezig is.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Houtige aanleg

Beschrijving
Complex datatype dat de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bescherming vraatschade, heeft boomplaat, heeft haagsteun, heeft wortelgeleiding-wortelwering, maaischade bescherming, plantafstand, plantdichtheid, plantmaat hoogte, plantmaat omtrek, plantverband, vorm aanlevering, vraatschade bescherming, wortel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bescherming vraatschade Bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.0.0
heeft boomplaat Boolean 1 Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
heeft haagsteun Boolean 1 Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.
heeft wortelgeleiding-wortelwering Boolean 1 Wortelgeleiding en –wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen en leidingstelsels beschadigen. Het heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien.
maaischade bescherming Bescherming maaischade 1 Bescherming van de stam tegen maaimachines. Link
plantafstand Natuurlijk getal 1 Aantal planten per lopende meter.
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat hoogte Plantmaat houtige vegetatie 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantmaat omtrek Plantmaat omtrek 1 De stamomtrek in centimeter (gemeten op 1 m boven het maaiveld) met een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link
vorm aanlevering Vorm aanlevering houtige vegetatie 1 De wijze waarop het plantgoed wordt aangeleverd. Link
vraatschade bescherming Materiaal bescherming vraatschade 1 Bescherming van de stam tegen knaagdieren. Link
wortel Vegetatie wortel 1 De manier van levering en aanplanting van het wortelgestel van de boom of plant. Link

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Maaien

Beschrijving
Complex datatype voor de eigenschappen van maaien.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: frequentie, is gazonbeheer, is machinaal, is ruigtebeheer, is veiligheidsmaaien, klepelmaaier toegelaten, periode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
frequentie Maaifrequentie 1..* Het aantal keer dat er gemaaid wordt per jaar. Link
is gazonbeheer Boolean 1 Aanduiding of de grazige vegetatie meer dan 3x per jaar gemaaid wordt.
is machinaal Boolean 1 Aanduiding of het maaien machinaal of handmatig wordt uitgevoerd.
is ruigtebeheer Boolean 1 Aanduiding of de grazige vegetatie minder dan 1x per jaar gemaaid wordt.
is veiligheidsmaaien Boolean 1 Aanduiding of er een maaistrook aanwezig is voor het vrijwaren van de zichtbaarheid en voor het vrijhouden van de bebakening en signalisatie.
klepelmaaier toegelaten Boolean 1 Aanduiding of er gemaaid mag worden met een klepelmaaier.
periode Maaiperiode 1..* De maand waarin het maaien wordt uitgevoerd. Link

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Sierbeplanting aanleg

Beschrijving
Complex datatype voor dat de aanleg van sierbeplanting beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanplantingswijze, containermaat, plantdichtheid, plantmaat, plantverband.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aanplantingswijze aanplantingswijze sierbeplanting 1 Manier van aanplanten. Link
containermaat Sierbeplanting container 1 De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter. Link
plantdichtheid Natuurlijk getal 1 Aantal planten per vierkante meter.
plantmaat Sierbepl plantmaat 1 De hoogte van de plant in cm gemeten tussen een minimum en maximum waarde. Link
plantverband Vegetatie plantverband 1 De wijze waarop de planten zijn geschikt. Link

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam en code van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
code String 1 De unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De GBIF code is een unieke gestandaardiseerde code uitgegeven door het GBIF (the Global Biodiversity Information Facility - GBIF.org)
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers