Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Verharding en Wegfundering. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het Standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de verhardingen en wegfunderingen (hoofdstukken 5, 6 en 12 van het Standaardbestek 250).
Dit omvat thema's zoals:
 • verhardingen
 • bestratingen
 • onderbouw
 • grond
 • folies
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Entiteiten

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Andere laag

Beschrijving
Abstracte als tussenlaag voor de andere laag-objecten.
Subklasse van
Laag, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Andere verharding

Beschrijving
Abstracte voor de andere verhardingen, met een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Artificiële laag

Beschrijving
Abstracte als noemer om de abstracten Laag, LaagProductidentificatiecode en LaagDikte te groeperen.
Subklasse van
Laag, Laagdikte, Laag productidentificatiecode
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Baanlichaam

Beschrijving
De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dwarsprofiel, horizontale ligging, langsprofiel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dwarsprofiel Bestandsbijlage 1 Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
horizontale ligging Bestandsbijlage 1 De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.
langsprofiel Bestandsbijlage 1 Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan. Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Bescherming wapening

Beschrijving
De bescherming of de wapening van de onderfundering, fundering of grondmassief.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Bescherming wapening type 1 Het type bescherming of wapening. Link

Bestrating

Beschrijving
Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten van beperkte afmetingen) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, kleur, steenverband, voegvulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bestrating. Link
steenverband Bestrating steenverband 1 Het patroon waarin de bestrating gelegd werd. Link
voegvulling Bestrating voegvulling 1 De gebruikte voegvulling van de bestrating. Link

Bestrating van betonstraatsteen

Beschrijving
Bestrating van geprefabriceerde stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1338 en NBN B21-311.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, randafwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betonstraatstenen. Link
randafwerking Betonstraatsteenafwerking 1 De wijze waarop de rand van de betonstraatsteenverharding is afgewerkt.
type BSS type 1 Het type betonstraatsteen. Link

Bestrating van betontegel

Beschrijving
Bestrating van geprefabriceerde platte stenen in beton die (in de afgesproken mate) voldoen aan de vereisten van NBN EN 1339 en NBN B21-211.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van afwerking van de betontegels. Link
type BSS type 1 Het type betontegel. Link

Bestrating van gebakken straatsteen

Beschrijving
Gebakken straatstenen zijn straatstenen, in hoofdzaak vervaardigd uit klei al dan niet gemengd met leem, zand, brandstoffen of andere toeslagstoffen.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat van bestratingselement, standaardkwaliteitsklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
formaat van bestratingselement Formaat gebakken straatsteen 1 Bepaling van de afmeting van het bestratingselement. Link
standaardkwaliteitsklasse Standaardkwaliteitsklasse 1 De standaardkwaliteitsklasse volgens PTV 910. Link

Bestrating van grasbetontegel

Beschrijving
Bestrating van grasbetontegels.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
vulling Bestrating opvulsoort 1 Het gebruikte materiaal als toevoeging in de vrije openingen van de tegels. Link

Bestrating van kassei

Beschrijving
Bestrating van kasseien, in rij gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement bxl.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement bxl Afmeting bxl in centimeter 1 Afmeting van de breedte in cm (langste) en van de lengte in cm (kortste) van de kassei.

Bestrating van mozaiekkei

Beschrijving
Bestrating van kasseien, in mozaïekverband gelegd. Kasseien zijn bestratingselementen van porfier, kwartsiet, graniet, of van harde zandsteen die geen schilferige structuur heeft. Ze hebben een dicht aaneengesloten en homogene korrel, zonder steenkorst, kwade aders of kwakaders en vertonen geen diamantkop.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: formaat, is herbruik.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
formaat Mozaiekkei formaat 1 De grootte van mozaïekkei. Link
is herbruik Boolean 1 Bepaling of de mozaïekkeien gerecycleerd werden.

Bestrating van natuursteentegel

Beschrijving
Een buitentegel (of buitenplavei) is elk element van natuursteen gebruikt als bestratingsmateriaal, waarvan de breedte groter is dan 150 mm en doorgaans groter is dan twee maal de dikte volgens PTV841.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, gebruiksklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van het oppervlak van de natuursteentegels. Link
gebruiksklasse Natuursteentegel gebruiksklasse 1 Bepaling van het toegelaten verkeer en belasting op de bestrating van natuursteentegels. Link

Bestrijking

Beschrijving
Een bestrijking bestaat in het sproeien op een verharding of een fundering van één of twee eenvormige lagen bindmiddel met een geschikte viscositeit.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kaliber, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kaliber kalibers 1 De korrelmaat gebruikt bij de bestrijking. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de bestrijking behoort. Link
soort Bestrijkingsoort 1 De soort bestrijking. Link

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bitumineuze laag

Beschrijving
Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bindmiddel type, kleur, laagtype, mengseltype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bindmiddel type BV bindmiddel 1 Het bindmiddeltype van de bitumineuze laag. Link
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de bitumineuze laag. Link
laagtype Laagtype van de bitumineuze verharding 1 Het type van bitumineuze laag.
mengseltype BV mengseltype 1 Het type van het (giet)asfaltmengsel. Link

Cementbetonverharding

Beschrijving
Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
Subklasse van
Laag bouwklasse
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal ankerstaven, aard verharding, bevestiging, bevestiging, krimpvoeg frequentie, laagtype, oppervlakbehandeling, supplementen van de verharding, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal ankerstaven Geheel getal 1 Aantal ankerstaven waarmee de voegen verankerd zijn.
aard verharding CBV aard verharding 1 De uitvoeringswijze van de cementbetonverharding. Link
bevestiging Verankeringslandhoofd Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegdekvoeg Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
laagtype CBV laagtype 1 Het type van de cementbetonverhardingslaag. Link
oppervlakbehandeling CBV oppervlaktebehandeling 1 Behandeling die wordt toegepast op het oppervlak van een laag, met of zonder toevoeging van materialen, en bestemd is om de eigenschappen van de laag te verbeteren, hetzij bij de uitvoering, hetzij achteraf. Link
supplementen van de verharding Supplementen CBV 1 Additionele toevoegingen aan de verharding.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van cementbetonverharding in kubieke meter.

Colloidaal beton

Beschrijving
Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dolomietverharding

Beschrijving
Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Dolomiet type 1 Het type dolomiet. Link

Dunne overlaging

Beschrijving
Een dunne overlaging kan bestaan uit een SME overlaging of een antisliplaag.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de dunne overlaging in ton.
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de dunne overlaging. Link
type Dunne overlaging type 1 Het type SME overlaging of antisliplaag. Link

Geexpandeerd polystyreen

Beschrijving
Geëxpandeerd polystyreen of PS-hardschuim is een karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof, in de volksmond piepschuim genoemd.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geotextiel

Beschrijving
Geotextiel om grondoppervlakken, taluds en/of bodems te beschermen tegen erosie door wind, golfslag en/of stroming van water, afkomstig hetzij van afstromende neerslag, hetzij van afvloeiend oppervlaktewater.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft vulling, is biodegradeerbaar, is ingezaaid, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft vulling Boolean 1 Aanduiding of er vulling zoals bv. houtsnippers, grind,... in een omhulsel van geotextiel aanwezig is.
is biodegradeerbaar Boolean 1 Aanduiding of het geotextiel al dan niet biologisch degradeerbaar is.
is ingezaaid Boolean 1 Aanduiding of er in het geotextiel zaden aanwezig zijn.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van het geotextiel.
type Geotextiel type 1 Het type geotextiel. Link

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoort bij, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
hoort bij Baanlichaam De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Laag bouwklasse

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut bouwklasse wordt toegekend.
Subklasse van
Artificiële laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bouwklasse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bouwklasse Alg bouwklassegroep 1 Een maat voor de verkeersbelasting over de volledige levensduur van de laag. De laag is ontworpen volgens de aangeduide bouwklasse. Link

Laag productidentificatiecode

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag de eigenschap productidentificatiecode wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
productidentificatiecode Productidentificatiecode 1 De productidentificatiecode van het gebruikte product (bv. COPRO code of Benor code).

Laagdikte

Beschrijving
Abstracte waarmee aan een laag het attribuut dikte wordt toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De gemiddelde dikte van een laag in centimeter.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Noppendrainage

Beschrijving
Een noppendrainveld zorgt voor een verticale afwatering van het overtollige water.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Onbegroeid voorkomen

Beschrijving
Een ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Onbegroeid voorkomen type 1 Type van onbegroeid voorkomen. Link

Onderbouw

Beschrijving
Gedeelte van het baanlichaam dat tussen het baanbed en de verharding ligt. Deze omvat onderfundering,fundering en de straatlaag.
Subklasse van
Laagdikte, Laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is herstel, Krimpvoegen, type, volume, wrijvingshoek.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is herstel Boolean 1 Aanduiding of de onderbouw laag is of wordt hersteld.
Krimpvoegen Krimpvoeg 1 Een gedeeltelijke insnijding in een constructiedeel die uitzetting en krimp in de constructie toelaat.
type Onderbouw type 1 Het type van onderbouw. Link
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume van onderbouw in kubieke meter.
wrijvingshoek Gewaarborgde wrijvingshoek 1 De hoek van inwendige wrijving geeft een aanwijzing omtrent de afschuifkarakteristieken en wordt dan ook gebruikt bij berekening van afschuiving, gronddruk en draagvermogen van paalfunderingen. Link

Schanskorf

Beschrijving
Een schanskorf bestaat uit een metalen gaasnet dat wordt gevuld met steenachtige materialen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, heeft verankeringspalen, is gegalvaniseerd, is gelast, kaliber, materiaalvulling, technische fiche, type, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Stortsteen Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft verankeringspalen Boolean 1 Aanduiding of de palen de functie hebben om een schanskorf te verankeren.
is gegalvaniseerd Boolean 1 Aanduiding of de schanskorf gegalvaniseerd is.
is gelast Boolean 1 Aanduiding of de schanskorf gelast is.
kaliber Stortsteen kaliber 1 Het kaliber of gemiddelde diameter van de stenen in de schanskorf. Link
materiaalvulling Stortsteen type 1 Het soort stenen waaruit de opvulling van een schanskorf bestaat. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de schanskorven als bijlage.
type Type schanskorf 1 Duidt het type schanskorf aan. Link
vorm Schanskorf vorm 1 De gebruikte vorm van de schanskorf. Link

Scheurremmende laag

Beschrijving
Een scheurremmende laag is een laag onder andere bitumineuze lagen om reflectiescheurvorming tegen te gaan of een wegstructuur te versterken (asfaltwapening).
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Scheurremmende laag type 1 Het type scheurremmende laag. Link

Slemlaag

Beschrijving
Een slemlaag (slem) is een oppervlaktebehandeling die bestaat uit een mengsel dat ter plaatse bereid en verwerkt wordt.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, productfamilie, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de slemlaag. Link
productfamilie Productfamilies 1 Bepaling tot welke productfamilie de slemlaag behoort. Link
soort Slemlaagsoort 1 De soort slemlaag. Link

Steenslagverharding

Beschrijving
Een verharding van gebroken steen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type Steenslag type 1 Bepaling van het type steenslagverharding. Link

stortdraad

Beschrijving
Staaldraad omwikkeld met een laag plastic ter bescherming tegen vocht, vooral gebruikt als stut voor stortsteen.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stortsteen

Beschrijving
Natuursteen van onregelmatige vorm,meestal gebruikt voor verstevigings- en beschermingsdoeleinden.
Subklasse van
Andere laag
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestortingswijze, bevestiging, gewicht, hechtspecie, is verankerd, kaliber, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestortingswijze Plaatsingswijze 1 De manier waarop de stenen worden geplaatst. Link
bevestiging Schanskorf Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 De hoeveelheid stortsteen in ton.
hechtspecie Hecht specie 1..* Het gebruikte hechtingsmateriaal tussen gestapelde stenen. Link
is verankerd Boolean 1 Aanduiding of de gestapelde ruwe steen verankerd is.
kaliber Stortsteen kaliber 1 De gemiddelde diameter van de stortsteen. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van stortsteen als bijlage.
type Stortsteen type 1 Het type stortsteen. Link

Ternairmengselverharding

Beschrijving
Een verharding van gebonden mengsel van grof brekerzand van natuurlijke stenen, eventueel gemengd met brekerzand van hoogovenslakken en steenslag.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verankeringslandhoofd

Beschrijving
De verankeringsconstructie aan het einde van een cementbetonverharding.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, lengte, ribben.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het verankeringslandhoofd in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het verankeringslandhoofd in meter.
ribben Geheel getal 1 Het aantal ribben van het verankeringslandhoofd.

Verharding gras-kunststofplaat

Beschrijving
Gras/grind-kunststofplaten zijn kunststofplaten met raatvormige structuur die aangewend worden voor het wapenen van grasmatten. Ze voldoen aan de voorschriften van PTV 828.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vulling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
vulling Bestrating opvulsoort 1 Het gebruikte materiaal als toevoeging in de vrije openingen van de gras-kunststofplaten. Link

Walsbetonverharding

Beschrijving
Een verharding van aardvochtig beton met maximum korrelafmeting (40mm) en cementgehalte tussen 200-250 kg per kubieke meter om hogere druksterktes (minimum 20 Newton) te bekomen, wordt zowel toegepast voor wegverharding als in funderingen.
Subklasse van
Andere verharding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterdoorlatende bestrating

Beschrijving
Betonstraatstenen of betontegels die omwille van hun vormkenmerken (bv. drainageopeningen of verbrede voegen) of betonstructuur (poreus beton met een open korrelopbouw) water doorlaten zoals omschreven in PTV 122.
Subklasse van
Bestrating
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aard, afmeting van bestratingselement LxB, afwerking, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aard Aard van waterdoorlatende betonstraatsteen 1 Het kenmerk of de vorm van de waterdoorlatende betonstraatsteen waardoor infiltratie van hemelwater in de bodem mogelijk is. Link
afmeting van bestratingselement LxB Afmeting bestratingselement lengte x breedte 1 De lengte en breedte van het bestratingselement in millimeter. Link
afwerking Bestrating afwerking 1 Bepaling van de afwerking van de waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels. Link
type WBSS type 1 Het type van waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels. Link

Wegdekvoeg

Beschrijving
Dwarsvoegen en langsvoegen met uitzondering van de krimpvoegen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, heeft deuvels, lengte, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bitumineuze laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bestrating Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Cementbetonverharding Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft deuvels Boolean 1 Aanduiding of de voeg al dan niet verdeuveld is.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de wegdekvoeg.
type Voeg type 1 Het type van wegdekvoeg. Link

Datatypes

Afmeting bxl in centimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in centimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De breedte in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De lengte in centimeter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betonstraatsteenafwerking

Beschrijving
Complex datatype voor de afwerking van de rand van een betonstraatsteenverharding.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lengte randafwerking, randafwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
lengte randafwerking Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter van de randafwerking.
randafwerking randafwerking 1 De wijze waarop de rand van de bestrating is afgewerkt. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

Krimpvoeg

Beschrijving
Complex datatype voor de informatie van de krimpvoegen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: krimpvoeg frequentie, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
krimpvoeg frequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De afstand tussen de krimpvoegen in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in ton

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ton uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ton. "t"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Laagtype van de bitumineuze verharding

Beschrijving
Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: laagtype, profileerlaag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
laagtype BV laagtype 0..1 Het type van de bitumineuze verharding. Link
profileerlaag Profileerlaag 0..1 De laag die het profiel verbetert van de verharding.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Productidentificatiecode

Beschrijving
Complex datatype dat alle nodige informatie van het product capteert.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: keuringsverslag, link technische fiche, producent, productidentificatiecode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
keuringsverslag Bestandsbijlage 1 Een rapport met de resultaten van de keuring.
link technische fiche URI 1 De link naar de technische fiche van het gerelateerd product.
producent String 1 De gerelateerde fabrikant.
productidentificatiecode String 1 De code van het gebruikte product (COPRO/BENOR).

Profileerlaag

Beschrijving
Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gewicht, laagtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
gewicht Kwantitatieve waarde in ton 1 Het gewicht van de profileerlaag in ton.
laagtype BV laagtype 1 Het type van de bitumineuze verharding. Link

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Supplementen CBV

Beschrijving
Complex datatype voor de supplementen van de CBV.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kleur, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kleur Kleur supplementen 1 De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link
type Type supplementen CBV 1 Het type van de supplementen toegevoegd aan de verharding. Link

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers