Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Verkeersregelinstallatie. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij de elektromechanische installaties. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen opgenomen die horen bij een verkeersregelinstallatie zoals beschreven in het Standaardbestek 270.
Dit omvat thema's zoals:
 • Alle soorten detecties
 • Seinlantaars
 • Verkeersregelaar
 • PT-regelaar
 • ...
Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| AIM databank status | AIM naam object | AIM object | AIM Toestand | Antenne | Behuizing | Bekleding component | Bevestiging | Bevestiging geluidswerende constructie | Bevestigingsbeugel | Buitenkast | Combilantaarn | Communicatieapparatuur | Constructie element | Contactor | Controller | Detectie | Detectie camera | Detectielussen | Draagconstructie | Drukknop | EM-draagconstructie | Externe detectie | Fietslantaarn | Firmware object | IO-Kaart | Is software onderdeel van | ITSapp | IVRI component | Kast | Knipperlantaarn | Laag | Lichtsensor | Ligt op | Netstabilisator | Niet weggebonden detectie | Niet-selectieve detectielus | Ontvanger | Openbaar vervoerslantaarn | PLC | PT-demodulatoren | PT-KAR-modem | PT-modem | PT-module met firmware | PT-module z firmware | PT-radio | PT-regelaar | PT-regelaar module | PT-SC-kaart | PT-uitgangskaart | PT-verwerkingseenheid | PT-voedingsmodule | Radar | Repeater | RIS | Seinbord | Seinlantaarn | Sel niet sel lussen | Selectieve detectielus | Sensor | Sensoropstelling | Software | Software toegang | Steun standaard | Stroomkring | StroomMeetmodule | Sturing | TLC-FI poort | Type weggebruiker | UPS | Verkeerslicht | Verkeerslicht groen | Verkeerslicht oranjegeel | Verkeerslicht rood | Verkeerslicht wit | Verkeersregelaar | Verkeersregelaar modules | Verkeersregelinstallatie draagconstructie | Virtuele detectiezone | Voeding derden laagspanning | Voedingspunt | Voedt | Voedt aangestuurd | Voertuiglantaarn | Voetgangerslantaarn | Vooraankondiging | VR-batterij ICU | VR-BAZ | VR-beveiligingskaart | VR-communicatiekaart | VR-handbediening | VR-ingangscontacten | VR-kortsluitbeveiliging | VR-luskaart | VR-module met firmware | VR-module z firmware | VR-stuurkaart | VR-uitgangscontacten | Waarschuwingslantaarn | Weggebonden detector | Wegkantkast | Zender | Zender en Ontvanger toegang tot relaties |

Extra figuren met gerichte selectie uit bovenstaande figuur:

Entiteiten

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Antenne

Beschrijving
Toestel verbonden met een zender of ontvanger ten behoeve van het opvangen of verspreiden van signalen.
Subklasse van
Communicatieapparatuur
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, frequentierange, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
frequentierange Antenne frequentierange 1 Geeft de frequentierange aan waarbinnen de antenne gebruikt kan worden. Link
merk Antenne merk 1 Het merk van de antenne. Link
modelnaam Antenne modelnaam 1 De modelnaam/product range van een antenne. Link
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing PT-regelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, risicoanalyse, tabel uitwendige invloeden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.
risicoanalyse Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de risicoanalyse voor werken in en rond een behuizing. De risicoanalyse heeft in eerste instantie betrekking op werken in en rond een behuizing met elektrische installaties. Voor behuizingen met installaties van de distributienetbeheerder wordt de risicoanalyse bestemd voor die beheerder, bewaard in het gelijknamig attribuut van het onderdeel van die beheerder, bv. EnergiemeterDNB.
tabel uitwendige invloeden Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de ingevulde en actuele tabel uitwendige invloeden zoals vereist door het AREI voor bepaalde elektrische installaties. De tabel is in eerste instantie enkel vereist voor behuizingen die elektrische installaties bevatten die onder het AREI vallen.

Bekleding component

Beschrijving
Abstracte voor componenten die als bekleding worden bevestigd op andere elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.
Subklasse van
AIM naam object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie en montageplan, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Constructie element Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Zender en Ontvanger toegang tot relaties Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Seinlantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Niet weggebonden detectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Waarschuwingslantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Buitenkast

Beschrijving
Abstracte voor kasten die typisch buiten staan en daarom bestand moeten zijn tegen de elementen en verfraaiing kunnen krijgen.
Subklasse van
Kast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: ingress protection klasse, keuringsfrequentie, verfraaid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
ingress protection klasse Ingress Protection Codering 1 De IP-codering als een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker volgens IEC 60529. Link
keuringsfrequentie Kwantitatieve waarde in aantal jaar 1 Frequentie (in jaar) waarmee de kast moet onderworpen worden aan een periodieke keuring door een externe dienst voor technische controle.
verfraaid Verfraaiing buitenkast 1 Geeft aan of de wegkantkast voorzien van verfraaiing en of die al dan niet vergund is. Link

Combilantaarn

Beschrijving
Geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven of naast elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt, te verhinderen of toe te laten door het gebruik van aangepaste lenzen
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Communicatieapparatuur

Beschrijving
Abstracte voor alle benodigde apparatuur voor het ontvangen en verzenden van signalen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Constructie element

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende constructie elementen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bekleding component Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Contactor

Beschrijving
Toestel dat ter plaatse of op afstand aangestuurd wordt om (grote) vermogensstromen af te schakelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sturing, type contactor, voedt aangestuurd.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type contactor contactor type 1 Geeft aan of het een K of Q contactor betreft. Link
voedt aangestuurd Seinlantaarn Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.

Controller

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types van controllers.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: batchnummer, DNS-naam, firmwareversie, IP-adres, serienummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
batchnummer String 1 Nummer van de batch.
DNS-naam String 1 DNS-naam van de controller.
firmwareversie String 1 Firmwareversie van de controller.
IP-adres IPv4-adres 1 IP-adres van de controller.
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Detectie

Beschrijving
Abstracte voor de overige detecties, zijnde die die niet onder de groepen "niet weggebonden detecties", " weggebonden detecties" of "detectielussen" vallen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: soort bewaking, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
soort bewaking VRI bewaking 1 Type bewaking van de detectie. Link
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Detectie camera

Beschrijving
Deze camera's worden onder andere opgesteld op kruispunten om de aanwezigheid van voertuigen te detecteren. De detectie kan optisch en/of thermografisch gebeuren.
Subklasse van
Niet weggebonden detectie, Type weggebruiker
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, detectieprincipe, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Virtuele detectiezone Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
detectieprincipe Detectiecamera detectieprincipe 1..* Geeft aan of de camera optisch en/of thermografisch werkt. Link
merk Detectiecamera merk 1 Merknaam van de detectiecamera. Link
modelnaam Detectiecamera modelnaam 1 De modelnaam van de detectiecamera. Link

Detectielussen

Beschrijving
Abstracte voor een detectielus. Een detectielus is een kabel onder het wegdek die in staat is om voertuigen te detecteren teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Selectieve lussen zijn in staat om gecodeerde informatie door te geven van prioritaire voertuigen, niet-selectieve lussen geven informatie door van alle voertuigen die het detectie gebied passeren.
Subklasse van
Detectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmetingen b l, bewakingstijd, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmetingen b l Afmeting bxl in meter 1 Afmetingen breedte x lengte van de lus.
bewakingstijd Tijdsduur 1 Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Waarschuwingslantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Drukknop

Beschrijving
Drukknoppen zijn de toestellen die opgesteld zijn op kruispunten om de aanwezigheid te melden van voetgangers of fietsers die de rijweg wensen over te steken of voor het aanmelden van openbaar vervoer. De toestellen sturen een geheugenelement (module voor de sturing en visualisatie) in de verkeersregelaar aan, zodanig dat een kortstondig indrukken van de drukknop of kortstondig aanraken van de sensor volstaat opdat de aanvraag tot doorgang blijft gelden tot de doorgang verleend wordt
Subklasse van
Niet weggebonden detectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bewakingstijd, merk, modelnaam, soort drukknop.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bewakingstijd Tijdsduur 1 Wachttijd (in uren) waarna een alarm pas mag optreden.
merk Drukknop merk 1 De naam van het merk van de drukknop. Link
modelnaam Drukknop modelnaam 1 De modelnaam van de drukknop. Link
soort drukknop Drukknop soort 1 Doelgroep van de drukknop (voetganger, fietser, ruiter,...). Link

EM-draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een elektromechanisch (EM) dragend element (bv. paal, kolom, seinbrug, galgpaal, mast) waaraan EM-toestellen bevestigd kunnen worden.
Subklasse van
Draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: elektrische beveiliging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
elektrische beveiliging EM-draagconstructie elektrische beveiliging 1 Type elektrische beveiliging aanwezig in de draagconstructie. Link

Externe detectie

Beschrijving
Inputsignalen bv. van een brug of een overweg, die door een externe partij doorgegeven worden teneinde de verkeersregelaar aan te sturen. Dit object wordt niet gebruikt voor eigen lussen van een ander kruispunt.
Subklasse van
Detectie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangesloten toestel, communicatiewijze, contactpersoon, eigenaar, heeft handshaking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aangesloten toestel Externedetectie aangeslotentoestel 1 Type aangesloten toestel (trein, brug, FCD). Link
communicatiewijze Externedetectie communicatiewijze 1 De manier waarop de externe detectie communiceert met de verkeersregelaar. Link
contactpersoon Natuurlijk persoon 1 Naam, voornaam en telefoonnummer van de contactpersoon.
eigenaar Rechtspersoon 1 Eigenaar van het aangesloten toestel/systeem.
heeft handshaking Boolean 1 Bij handshaking wordt gebruikt gemaakt van 2 contacten (maak / verbreek) om zeker te zijn dat het een valide signaal betreft (en geen kabelbreuk of gelijkwaardig).

Fietslantaarn

Beschrijving
Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van fietsers te verhinderen of toe te laten.
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Firmware object

Beschrijving
Abstracte voor de firmware van het object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: firmwareversie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
firmwareversie String 1 Versie van de firmware.

IO-Kaart

Beschrijving
Een kaart of module die gebruikt wordt voor de ingang of uitgang van een verwerkingseenheid (bv. een PLC). Op de IO-kaart worden perifere toestellen en sensoren aangesloten.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bitsnelheid, firmwareversie, merk, modelnaam, poortadres, richting, signaalType, sturing, sturing, sturing, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging PLC Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bitsnelheid IO bit snelheid 1 De snelheid (hoeveel bits per seconde) waarmee data doorgestuurd kan worden. Link
firmwareversie String 1 Versie van de firmware.
merk IO-kaart merken 1 Het merk van de IO-kaart. Link
modelnaam IO-kaart modelnaam 1 De modelnaam van de IO-kaart. Link
poortadres String 1 Het IO-kaart poortadres wordt gebruikt om data uit te wisselen met een perifere component. Elke component krijgt een uniek poortadres toegekend, dit adres is een hexadecimaal getal.
richting IO richting 1 Geeft aan of de IO-kaart dient voor input of output. Link
signaalType IO-kaart signaaltype 1 Geeft aan of de IO-kaart werkt met een digitaal of met een analoog signaal. Link
sturing Lichtsensor Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting. Relatie uit gebruik sinds versie 2.5.0
sturing Contactor Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing StroomMeetmodule Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Is software onderdeel van

Beschrijving
Deze relatie geeft de link aan tussen een software onderdeel en een ander software onderdeel waarbij de eerste bv. een service is van een grotere software.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

ITSapp

Beschrijving
Functionele software component die de intelligente regel applicaties aanbiedt aan de intelligente verkeersregelaars.
Subklasse van
IVRI component
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk iVRIMerkITSapp 1 De merknaam van de ITSapp; duidt op de leverancier of producent van de iVRI component. Link
modelnaam iVRIModelITSapp 1 De modelnaam/product range van de ITSapp. Link

IVRI component

Beschrijving
Abstracte die eigenschappen van de iVRI (intelligente verkeersregelaar) component bundelt.
Subklasse van
Software
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: baseline, certificaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
baseline iVRIBaseline 1 Specificatieversie van het protocol waarop de iVRI component werkt. Link
certificaat Bestandsbijlage 1 Certificaat van de keuringsinstantie dat wordt uitgereikt aan een iVRI (intelligente verkeersregelaar) component.

Kast

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types kasten.
Subklasse van
Behuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting, heeft verlichting, indelingsplan, kastmateriaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting Afmeting bxlxh in millimeter 1 Buitenafmeting van de kast als maximale breedte, lengte en hoogte in millimeter.
heeft verlichting Boolean 1 Geeft aan of er verlichting aanwezig is binnen de kast.
indelingsplan Bestandsbijlage 1 Schematisch overzicht van de indeling van de kast volgens de aanwezige technieken in vooraanzicht.
kastmateriaal Materiaal soorten 1 Materiaal waaruit de kast is opgebouwd. Link

Knipperlantaarn

Beschrijving
Een lantaarn bestaande uit één of meerdere knipperende oranje-geel verkeerslichten bevestigd op een steun, teneinde de weggebruiker te waarschuwen.
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Sel niet sel lussen Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Lichtsensor

Beschrijving
Een meettoestel dat wordt gebruikt om de lichtsterkte of illuminantie,voortgebracht door een lichtbron,te meten.
Subklasse van
AIM naam object, Sensoropstelling
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Lichtsensor merk 1 Het merk van de lichtsensor. Link
modelnaam Lichtsensor modelnaam 1 De modelnaam van de lichtsensor. Link
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting. Relatie uit gebruik sinds versie 2.5.0
sturing Seinlantaarn Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Netstabilisator

Beschrijving
Toestel dat het inkomende voedingsnet m.b.v. filters e.d. zodanig bewerkt dat er een stabiele output uitkomt die gebruikt kan worden voor de voeding van gevoelige apparatuur.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
voedt Verkeersregelaar Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt UPS Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Niet weggebonden detectie

Beschrijving
Abstracte voor niet weggebonden detectoren. Deze bevinden zich niet in het wegoppervlak en worden aangewend voor volgende doeleinden: *nabij de stoplijnen van kruispunten als kruispuntdetectoren waardoor de verkeersafhankelijke werking van de verkeersregelaar mogelijk wordt (zogenaamde microregeling); *op willekeurige plaatsen in het verkeersnet, als selectieve detectoren voor het registreren van een aanvraag voor prioritaire doorgang vanwege het openbaar vervoer (bussen of tramrijtuigen) teneinde de afloop van de cyclus op de kruispunten te beïnvloeden
Subklasse van
Detectie, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, voedingsspanning.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersregelinstallatie draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
voedingsspanning Kwantitatieve waarde in volt 1 Spanning waarmee de detectoren gevoed worden.

Niet-selectieve detectielus

Beschrijving
Een niet-selectieve detectielus werkt onder invloed van een wijziging in de zelfinductie van een lus in het wegdek wanneer het metaal van een voertuig binnen het gevoeligheidsgebied van de lus komt.
Subklasse van
Sel niet sel lussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, is motorgevoelig, is richtingsgevoelig, soort voertuig.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
functie VRI-lus functie 1 Type niet-selectieve detectielus bv. file, afstand, hiaat,... Link
is motorgevoelig Boolean 1 Geeft aan of de lus motorgevoelig is of niet.
is richtingsgevoelig Boolean 1 Is de detectielus gevoelig voor de richting waarin het voertuig het gevoeligheidsgebied van de lus binnenkomt?
soort voertuig VRI-lus soort voertuig 1..* Type voertuig dat de detectielus volgens zijn instellingen kan detecteren. Link

Ontvanger

Beschrijving
Toestel voor het opvangen van signalen.
Subklasse van
Zender en Ontvanger toegang tot relaties
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, toepassing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk ontvanger merk 1 Het merk van een ontvanger. Link
modelnaam ontvanger modelnaam 1 De modelnaam/product range van een ontvanger. Link
sturing Repeater Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Zender Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
toepassing Ontvanger toepassing 1 De techniek of standaard waarmee signalen over het netwerk verstuurd worden. Link

Openbaar vervoerslantaarn

Beschrijving
Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van het openbaar vervoer te verhinderen of toe te laten. Deze lantaarns worden enkel gebruikt op de plaatsen waar het openbaar vervoer in een eigen bedding of bijzondere overrijdbare bedding rijdt. Het openbaar vervoer en het toegelaten verkeer op de bijzondere overrijdbare bedding moeten deze verkeerslichten volgen
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PLC

Beschrijving
Een verwerkingseenheid die volgens een vaste cyclus op basis van informatie van zijn ingangen, zijn uitgangen aanstuurt op basis van zijn programma. Omwille van zijn vormfactor kan de eenheid gebruikt worden in een vijandige omgeving.
Subklasse van
Controller
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, technischeFiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging IO-Kaart Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk PLC merk 1 Het merk van de PLC. Link
modelnaam PLC model 1 De modelnaam van de PLC. Link
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Software Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Stroomkring Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technischeFiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de PLC.

PT-demodulatoren

Beschrijving
De functie van de demodulator bestaat erin de data, ontvangen door de lus, te decoderen en in het juiste formaat door te sturen naar de centrale verwerkingseenheid, de PT-verwerkingseenheid.
Subklasse van
PT-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-KAR-modem

Beschrijving
Modem die KAR signalen, korte afstands radiosignalen, kan ontvangen van de KAR-module die geïnstalleerd is op het openbaar vervoer voertuig. Het voertuig meldt zich zo via virtuele lussen, gedefinieerd op basis van GPS- positie, aan bij de PT regelaar.
Subklasse van
PT-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, protocol OV-voertuig, protocol regelaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Virtuele detectiezone Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
protocol OV-voertuig PT-KAR-modem protocol 1 Beschrijft het protocol dat gebruikt wordt om te communiceren met een OV-voertuig. Link
protocol regelaar PT-KAR-modem protocol 1 Beschrijft het protocol dat gebruikt wordt om te communiceren met een regelaar. Link

PT-modem

Beschrijving
Communicatiemodem van het personentransportbeïnvloedingssysteem die via het netwerk (3G-4G) communiceert.
Subklasse van
PT-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-module met firmware

Beschrijving
Abstracte voor de modules met firmware van het personentransportbeïnvloedingssysteem van een verkeersregelaar.
Subklasse van
PT-regelaar module, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-module z firmware

Beschrijving
Abstracte voor de modules zonder firmware van het personentransportbeïnvloedingssysteem van een verkeersregelaar.
Subklasse van
PT-regelaar module
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-radio

Beschrijving
Module voor het verzenden en ontvangen van berichten komende van een radio uit een andere verkeersregelaar of een kast op afstand.
Subklasse van
PT-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-regelaar

Beschrijving
Deze PT-module staat in voor het ontvangen en bewerken van telegrammen van voertuigen van het openbaar vervoer (bussen, trams).
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, communicatiewijze, lijnnummers, merk, modelnaam, protocol, sturing, sturing, sturing, voertuignummers.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging PT-regelaar module Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
communicatiewijze Ptregelaar communicatiewijze 1 De manier waarop de PT-regelaar communiceert met de verkeersregelaar. Link
lijnnummers Bestandsbijlage 1..* Nummers van de PT lijnen die connecteren met de PT regelaar.
merk PT regelaar merk 1 Het merk van een PT regelaar. Link
modelnaam PT regelaar modelnaam 1 De modelnaam/product range van een PT regelaar. Link
protocol PT-regelaar protocol 1 Naam van het protocol waarmee gecommuniceerd wordt tussen PT-regelaar en verkeersregelaar. Link
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Selectieve detectielus Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voertuignummers String 1..* Nummers van de voertuigen die connecteren met de PT regelaar.

PT-regelaar module

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende modules waaruit het personentransportbeïnvloedingssysteem van de verkeersregelaar opgebouwd is. Hierdoor zal het personentransport een snellere doorstroming aan een verkeerslichtengeregeld kruispunt genieten.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging PT-regelaar Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk PT regelaarmodule merk 1 Het merk van de PT regelaar module. Link
modelnaam PT regelaarmodule modelnaam 1 De modelnaam/product range van de PT regelaar module. Link

PT-SC-kaart

Beschrijving
Seriële controle uitbreidingskaart (optioneel): 4 lussen per kaart, max. 2 bijkomende uitbreidingskaarten per luscontactinterface.
Subklasse van
PT-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-uitgangskaart

Beschrijving
Relaiskaart met 12 spanningsvrije contacten per kaart, max. 2 bijkomende kaarten per luscontactinterface.
Subklasse van
PT-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-verwerkingseenheid

Beschrijving
Ook LS-kaart of Local Stationkaart genoemd, de centrale verwerkingseenheid die in verbinding staat met één of meerdere demodulatoren.
Subklasse van
PT-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

PT-voedingsmodule

Beschrijving
Voedingsmodule van de PT regelaar 230VAC/ 24 VDC - 5A.
Subklasse van
PT-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Radar

Beschrijving
Een detector die werkt volgens het Doppler-effect. De detectie gebeurt met behulp van een microgolfbundel die in de richting van het wegdek wordt uitgezonden. Gebruikt voor het detecteren van voertuigen, voetgangers en fietsers.
Subklasse van
Niet weggebonden detectie, Type weggebruiker
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Virtuele detectiezone Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Radar merk 1 Merknaam van de radar. Link
modelnaam Radar modelnaam 1 De modelnaam van de radar. Link

Repeater

Beschrijving
Apparatuur die het ontvangen signaal versterkt doorgeeft.
Subklasse van
Zender en Ontvanger toegang tot relaties
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target), toepassing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk repeater merk 1 Het merk van de repeater. Link
modelnaam repeater modelnaam 1 De modelnaam/product range van een repeater. Link
sturing Ontvanger Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Zender Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Repeater Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Repeater Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
toepassing Tekstblok 1 De techniek of standaard waarmee signalen over het netwerk verstuurd worden. Mogelijke waarden zijn onder andere: KAR, wifi, GPRS of GSM..

RIS

Beschrijving
Afkorting van Roadside ITS Station. Functionele software component die een RIS aanbiedt voor de werking van intelligente verkeersregelaars.
Subklasse van
IVRI component
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk iVRIMerkRIS 1 De merknaam van de RIS; duidt op de leverancier of producent van de iVRI component. Link
modelnaam iVRIModelRIS 1 De modelnaam/product range van de RIS. Link

Seinbord

Beschrijving
Paneel met waarschuwingstekst in oplichtende letters in de nabijheid van het kruispunt om weggebruikers te wijzen op een gesloten overweg, openstaande brug, voorbijrijdende tram,...
Subklasse van
Waarschuwingslantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Seinlantaarn

Beschrijving
Abstracte voor het geheel van één of meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun,teneinde de beweging van een weggebruiker die een bepaald traject volgt,te verhinderen of toe te laten.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, diameter, heeft contrastscherm aanwezig, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, vormgeving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersregelinstallatie draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeerslicht Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
diameter Seinlantaarn diameter 1 Diameter (in mm) van de lens van de verkeerslichten waaruit de lantaarn is samengesteld. Link
heeft contrastscherm aanwezig Boolean 1 Aanduiding of er een contrastscherm aanwezig is op de lantaarn.
merk seinlantaarn merk 1 Het merk van een de seinlantaarn. Link
modelnaam seinlantaarn modelnaam 1 De modelnaam/product range van de seinlantaarn. Link
sturing StroomMeetmodule Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Lichtsensor Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
vormgeving Lantaarn vormgeving 1 Type vormgeving van de seinlantaarn. Link

Sel niet sel lussen

Beschrijving
Abstracte klasse die de eigenschappen van selectieve en niet-selectieve lussen combineert.
Subklasse van
Detectielussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, heeft mof in trekput, is prioritair.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft mof in trekput Boolean 1 Aanduiding of de mof bereikbaar is via een trekput.
is prioritair Boolean 1 Geeft aan of de lus prioritair hersteld moet worden bij defect.

Selectieve detectielus

Beschrijving
De selectieve detectielussen moeten bepaalde voertuigen toelaten het kruispunt prioritair te dwarsen. Daarvoor zijn die prioritaire voertuigen uitgerust met een zendtoestel dat gecodeerd informatie doorstuurt naar een datalus in het wegdek. Deze lus is verbonden met een demodulator die de informatie decodeert en doorstuurt naar de verkeersregelaar van het te dwarsen kruispunt
Subklasse van
Sel niet sel lussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft meerdere kruisingen, soort lus, sturing, verbinding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft meerdere kruisingen Boolean 1 Aanduiding of de lus voor meerdere kruispunten wordt gebruikt.
soort lus Selectieve lus soort 1..* Type detectielus vb bus, tram,... Link
sturing PT-regelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
verbinding Selectieve lus verbinding 1 Soort verbinding (serieel of contact). Link

Sensor

Beschrijving
Abstracte om de eigenschappen en relaties van alle sensoren te groeperen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: kalibratiecertificaat, serienummer, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
kalibratiecertificaat Bestandsbijlage 1 Een kwaliteitsdocument dat aangeeft of de testresultaten van de sensor al dan niet binnen de vereiste bedrijfsspecificaties vallen.
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technsiche fiche als bijlage van de sensor.

Sensoropstelling

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de sensoren op een draagconstructie.
Subklasse van
Sensor
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstelhoogte, opstelwijze.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte van de bevestiging van de sensor aan de draaconstructie.
opstelwijze Sensor opstelwijze 1 De manier waarop de meteosensor is opgesteld, bv. via dwarsligger,... Link

Software

Beschrijving
Geheel van computerprogramma's met bijbehorende data.
Subklasse van
Software toegang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangeboden services, buildnummer, dependencies, documentatie, is software onderdeel van, licentie, online documentatie, poortenconfiguratie, sturing, versie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aangeboden services Bestandsbijlage 1 De endpoints van diensten.
buildnummer String 1 De software build.
dependencies Bestandsbijlage 1 Afhankelijkheden met andere diensten.
documentatie String 1 Link naar documentatie over de software. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0
is software onderdeel van Software Deze relatie geeft de link aan tussen een software onderdeel en een ander software onderdeel waarbij de eerste bv. een service is van een grotere software.
licentie Software licentie 1 De licentievorm van de software (bv. commercieel, shareware, freeware, open source [BSD, Apache, GPL],...). Link
online documentatie URI 1 De url waarop documentatie over de software te vinden is.
poortenconfiguratie Software poortconfiguratie 1..* Beschrijft welke poort voor welke service gebruikt wordt.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
versie String 1 Het versienummer van de software.

Software toegang

Beschrijving
Een abstracte waarmee een object kan connecteren naar software, al dan niet door gebruik te maken van de logische poort.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sturing, sturing, sturing, sturing, sturing (source), sturing (target).
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sturing Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Detectielussen Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Knipperlantaarn Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing UPS Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (source) Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing (target) Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Steun standaard

Beschrijving
Abstracte voor de standaard steunen.
Subklasse van
AIM naam object, EM-draagconstructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschermlaag, bijzonder transport, fabrikant, hoogte bovenkant, kleur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beschermlaag Draagconstructie beschermlaag 1 Type bescherming van de steun, bv. geschilderd of gegalvaniseerd. Link
bijzonder transport Draagconstructie bijzonder transport 1 Wijze waarop het object eventueel geschikt is om bijzonder transport mogelijk te maken. Link
fabrikant String 1 De fabrikant van de steun.
hoogte bovenkant Kwantitatieve waarde in meter 1 Hoogte (in meter) van de bovenkant van de steun.
kleur RAL-kleur 1 De RAL kleur van het uitwendig zichtbare gedeelte.

Stroomkring

Beschrijving
Ook wel vertrek of vertrekkende kabel genoemd. Afgezekerde elektrische geleiders waarmee de applicaties voorzien worden van de nodige voeding.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: stroomkringnummer, sturing, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
stroomkringnummer String 1 De identificatie van de stroomkring.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Vooraankondiging Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt UPS Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Contactor Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Antenne Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Verkeersregelaar Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt PLC Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt PT-regelaar Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Netstabilisator Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

StroomMeetmodule

Beschrijving
Differentieel dat de spanning op de leidingen detecteert en fouten doorgeeft naar de PLC.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: sturing, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
sturing IO-Kaart Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Seinlantaarn Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Sturing

Beschrijving
Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

TLC-FI poort

Beschrijving
Functionele software component die een TLC-FI interface aanbiedt waardoor data kan uitgewisseld worden voor intelligente verkeersregelaars.
Subklasse van
IVRI component
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk iVRIMerkTLCfi 1 De merknaam van de TLC-fi poort; duidt op de leverancier of producent van de iVRI component. Link
modelnaam iVRIModelTLCfi 1 De modelnaam/product range van de TLC-fi poort. Link

Type weggebruiker

Beschrijving
Abstracte klasse die het type weggebruiker met een attribuut (volgens keuzelijst) aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type weggebruiker.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type weggebruiker VRI detector typeweggebruiker 1 het type weggebruiker. Link

UPS

Beschrijving
Toestel (Uninterruptible Power Supply = niet onderbreekbare voeding) voor het leveren van elektrische energie van een vastgelegde kwaliteit, onafhankelijk van de beschikbaarheid van een betrouwbare netspanning. Indien het openbare net niet langer bruikbaar is om als energiebron te fungeren, wordt de energievoorziening overgenomen door de accubatterij. Deze zal gedurende een bepaalde tijd, afhankelijk van de capaciteit, de stroomvoorziening verzorgen. De UPS dient om de (minimale) voeding ononderbroken te verzekeren
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: autonomie, max piekvermogen, maximaal continu vermogen, merk, modelnaam, serienummer, sturing, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
autonomie Kwantitatieve waarde in kWh 1 De tijd die de UPS een installatie van voeding kan voorzien.
max piekvermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Het maximale piekvermogen van de UPS.
maximaal continu vermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Maximale continu vermogen van de UPS.
merk UPS merk 1 Merk waarmee de fabrikant de UPS identificeert. Link
modelnaam UPS modelnaam 1 Modelnaam van de UPS volgens de fabrikant. Link
serienummer String 1 Unieke identificatiecode van het toestel, toegekend door de fabrikant.
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Verkeersregelaar Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Verkeerslicht

Beschrijving
Abstracte voor verkeerslichten. Dit zijn apparaten, opgesteld naast of boven de weg, om weggebruikers visueel te geleiden over een kruispunt door het gebruik van rode, oranje-gele en groene lichten. De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing, meer bepaald titel III, hoofdstuk I, artikelen 61 t.e.m. 64.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, masker, merk, modelnaam, vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Seinlantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
masker Verkeerslicht masker 1 Type masker dat is aangebracht op het verkeerslicht. Link
merk verkeerslicht merk 1 Het merk van het verkeerslicht. Link
modelnaam verkeerslicht modelnaam 1 De modelnaam/product range van het verkeerslicht. Link
vermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Vermogen (Watt) van het verkeerslicht.

Verkeerslicht groen

Beschrijving
Een lichtbron met groene kleur om de weggebruikers aan te geven dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden.
Subklasse van
Verkeerslicht
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeerslicht oranjegeel

Beschrijving
Een lichtbron met oranje-gele kleur om de weggebruikers aan te geven dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen. Als dit licht bij een kruispunt geplaatst is, mag de bestuurder, die de stopstreep of het licht in dergelijke omstandigheden voorbijgereden is, het kruispunt evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen
Subklasse van
Verkeerslicht
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeerslicht rood

Beschrijving
Een lichtbron met rode kleur om de weggebruikers aan te geven dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden.
Subklasse van
Verkeerslicht
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type bewaking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
type bewaking VRI bewaking 1 Type bewaking van het rode verkeerslicht. Link

Verkeerslicht wit

Beschrijving
Een witte lichtbron om het verkeer te regelen van voertuigen van personentransport.
Subklasse van
Verkeerslicht
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersregelaar

Beschrijving
Een verkeersregelaar is een programmeerbaar toestel dat de verkeerslichten op kruispunten kan regelen overeenkomstig een goedgekeurd verkeersplan. Een verkeersregelaar is bedoeld om het verkeer verkeersafhankelijk te sturen overeenkomstig het gedetecteerde verkeer. Verkeersregelaars kunnen op zichzelf werken of in groep ingeschakeld worden, zodoende op een gecoördineerde wijze de verkeersstromen te verwerken. Eveneens detecteert een verkeersregelaar defecte onderdelen, van zichzelf of van aangesloten installaties. Afhankelijk van het soort defect stuurt een verkeersregelaar een code uit opdat het euvel hersteld kan worden. Bij welbepaalde defecten worden verkeerslichten uitgeschakeld of op knipperstand gezet. Volgende documenten zijn specifiek van toepassing voor verkeersregelaars: *Koninklijk Besluit van 01.12.1975 (wegcode), aangevuld met alle officiële documenten hierover gepubliceerd; *NBN EN 12675:2000 (Verkeersregelapparaten - Functionele veiligheidseisen); *NBN EN 50556:2011 (Signalisatie voor wegverkeer; *NBN EN 12368:2006 (Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaars); *NBN EN 50293:2012 (Verkeersregelinstallaties - Elektromagnetische compatibiliteit)
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, coördinatiewijze, externe referentie, kabelaansluitschema, merk, modelnaam, programmeertool, regelaartype, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, technische documentatie, voltage lampen, vplan datum, vplan nummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Wegkantkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Verkeersregelaar modules Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
coördinatiewijze Verkeersregelaar coordinatiewijze 1..* Wijze waarop de coördinatie is opgezet en de eventuele rol die de verkeersregelaar hierin speelt. Link
externe referentie Externe referentie 1..* Referentie zoals gekend bij een externe partij bv. aannemer, VLCC, ...
kabelaansluitschema Bestandsbijlage 1 Document met het kabelaansluitschema.
merk verkeersregelaar merk 1 Het merk van een verkeersregelaar. Link
modelnaam verkeersregelaar modelnaam 1 De modelnaam/product range van een verkeersregelaar. Link
programmeertool String 1 Software waarmee de verkeersregelaar geprogrammeerd kan worden.
regelaartype Regelaar regelaartype 1 Onderverdeling in type regelaar volgens het maximale aantal aan te sluiten seingroepen en kruispuntdetectoren. Link
sturing Software toegang Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Detectie Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing PT-regelaar Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Seinbord Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Seinlantaarn Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Ontvanger Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Antenne Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische documentatie Bestandsbijlage 1 Document met technische informatie.
voltage lampen Verkeersregelaar voltage 1 Voltage van de verkeerslichten. Link
vplan datum Datum 1 Datum van het V-plan.
vplan nummer String 1 Nummer van het V-plan.

Verkeersregelaar modules

Beschrijving
Abstracte voor de verschillende modules waaruit een verkeersregelaar opgebouwd is.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Verkeersregelinstallatie draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor een dragend element (bv. paal, kolom ) waaraan lantaarns met verkeerslichten bevestigd kunnen worden bij de verkeersregelinstallatie.
Subklasse van
Steun standaard
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Niet weggebonden detectie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Seinlantaarn Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Virtuele detectiezone

Beschrijving
Een virtuele detectiezone is een draadloos alternatief voor een traditionele lus. Op basis van GPS gegevens wordt een zone of traject vastgelegd waarbinnen er (al dan niet selectieve) input dient geleverd te worden aan de verkeersregelaar. De virtuele detectiezone kan ook gebruikt worden om de detectiezones van detectiecamera's en radars te inventariseren.
Subklasse van
Detectielussen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, functie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Detectie camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging PT-KAR-modem Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Radar Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
functie VRI-lus functie 1 Functie van de VRI detectiezone. Link

Voeding derden laagspanning

Beschrijving
Aansluiting op het laagspanningsnet van een andere partij, niet rechtstreeks bij de distributienetbeheerder en niet afgetakt van de asset beheerder.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitvermogen, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitvermogen Elektrisch aansluitvermogen 1 Vermogen van de aansluiting. Link
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Voedingspunt

Beschrijving
Abstracte voor het aansluitpunt van de voeding.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voedt

Beschrijving
Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitspanning, aansluitvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitspanning Kwantitatieve waarde in volt 1 Spanning van de aansluiting, dit wordt enkel ingevuld op voedingsrelaties voorbij de hoofdschakelaar.
aansluitvermogen Kwantitatieve waarde in volt 1 Vermogen van de aansluiting, dit wordt enkel ingevuld op voedingsrelaties voorbij de hoofdschakelaar. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0

Voedt aangestuurd

Beschrijving
Deze relatie wordt enkel gelegd naar objecttypes die typisch een groot vermogen vereisen en onder spanning komen nadat het voedend element aangestuurd is om die spanning door te sturen.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voertuiglantaarn

Beschrijving
Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van voertuigen te verhinderen of toe te laten.
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voetgangerslantaarn

Beschrijving
Geheel van meerdere verkeerslichten die boven elkaar worden opgesteld en worden bevestigd op een steun, teneinde de beweging van voetgangers te verhinderen of toe te laten.
Subklasse van
Seinlantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vooraankondiging

Beschrijving
Geheel van één of meerdere knipperlantaarns, inclusief knipperdoos, bevestigd op een draagconstructie ter waarschuwing (ter benadering) van een verkeerslichtengeregeld kruispunt.
Subklasse van
Waarschuwingslantaarn
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-batterij ICU

Beschrijving
Batterij die zorgt dat de primaire melding "spanning afwezig", in het geval van een spanningsuitval, nog kan doorgestuurd worden naar het afstandsbewakingssysteem.
Subklasse van
VR-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Batterij CU merk 1 De merknaam van de VR-batterij ICU. Link
modelnaam Batterij CU modelnaam 1 De modelnaam van de VR-batterij ICU. Link

VR-BAZ

Beschrijving
Het bedien- en aanzichttoestel, ook wel bedienings- en diagnosepaneel, is ingebouwd achter een politiedeur. Het bevat een display en bedieningstoetsen om de verkeersregelaar te bedienen. De display van de BAZ geeft de actuele werktoestand aan, inclusief eventuele toestandswisselingen. De actieve defecten zijn onmiddellijk, zonder enige manipulatie, zichtbaar op de display. Met de bedieningsknoppen moet het werkingsregime (online, offline, handbediening, oranjegeel knipperlicht, integraal rood of volledig gedoofd) gekozen kunnen worden. Tevens moet het regime "handbediening" bediend kunnen worden met de bedieningsknoppen. Met een knop wordt er overgeschakeld naar de volgende fase. Een getuigen-LED geeft aan wanneer de overgangsfase is afgerond en er kan overgegaan worden naar de volgende fase
Subklasse van
VR-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk VR-BAZ merk 1 De merknaam van de VR-BAZ. Link
modelnaam VR-BAZ modelnaam 1 De modelnaam van de VR-BAZ. Link

VR-beveiligingskaart

Beschrijving
Processorkaart die de beveiligings- en bewakingsfunctie op zich neemt. Indien bij controle van de signalen een gevaarlijke status vastgesteld wordt, zorgt deze voor een omschakeling van het signaalsysteem naar een veilige status, nl. gecontroleerde uitschakeling
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-communicatiekaart

Beschrijving
Modem die alle toestandswijzigingen van de stuurkaart doorgeeft aan het afstandsbewakingssysteem. De module maakt continue een backup van alle log en data gegevens en slaat deze op op de aanwezige SD kaart. Tevens wordt de module ook gebruikt om vanop afstand te kunnen communiceren met de regelaar
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: DNS naam, heeft smartguard, ipv4 adres, telefoonnummer, type geheugen, uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft smartguard Boolean 1 Smartguard aanwezig?
ipv4 adres IPv4-adres 1 IP-adres.
telefoonnummer String 1 Telefoonnummer.
type geheugen VR-communicatiekaart type opslaggeheugen 1 Type opslaggeheugen op de aanwezige SD-kaart. Link
uitvoering String 1 Type van communicatiekaart.

VR-handbediening

Beschrijving
Module voor het met de hand bedienen van de verkeersregelaar (bv. in stappen doorlopen van het V-plan, alles op rood zetten, alles op knipper zetten,...), dit kan enkel ingeschakeld worden door een sleutel aanwezig in het sleutelcontact.
Subklasse van
VR-module z firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-ingangscontacten

Beschrijving
Visualisatie van inkomende contacten.
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-kortsluitbeveiliging

Beschrijving
Een elektronische kortsluitbeveiliging ingebouwd in de vermogen-/lampenschakelaars. Tevens zijn alle uitgangen voorzien van een zekering.
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-luskaart

Beschrijving
Kaart die instaat voor het verwerken van de informatie uit de lussen en voor het doorgeven van die informatie naar de besturingskaart.
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-module met firmware

Beschrijving
Abstracte voor modules met firmware van een verkeersregelaar.
Subklasse van
Verkeersregelaar modules, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk VR-module met firmware merk 1 Het merk van de VR module met Firmware. Link
modelnaam VR-module met firmware modelnaam 1 De modelnaam/product range van de VR module met Firmware. Link

VR-module z firmware

Beschrijving
Abstracte voor modules zonder firmware van een verkeersregelaar.
Subklasse van
Verkeersregelaar modules
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

VR-stuurkaart

Beschrijving
Ook wel basissturing genoemd. Dit is de hoofdprocessorkaart van de VRI. Hier wordt het instructieprogramma en het kruispuntprogramma ingeladen.
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: communicatieprotocol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
communicatieprotocol VRI-communicatieprotocol 1 Gebruikte communicatieprotocol voor de stuurkaart. Link

VR-uitgangscontacten

Beschrijving
Visualisatie en uitsturing van contacten.
Subklasse van
VR-module met firmware
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waarschuwingslantaarn

Beschrijving
Abstracte voor waarschuwingsinrichtingen in de buurt van een verkeerslichtengeregeld kruispunt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, lamptype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
lamptype Lantaarn lamptype 1 Type lamp in de lantaarn. Link

Weggebonden detector

Beschrijving
Weggebonden detectoren zijn draadloze in het wegdek geïntegreerde radars of magnetische inductiesensoren. Ze zitten ingebed in een cilinder, die geplaatst wordt in het wegdek en die draadloos communiceert met een access point die met de verkeersregelaar verbonden is
Subklasse van
Detectie, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: detectieprincipe, merk, modelnaam, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
detectieprincipe Weggebondendetector detectieprincipe 1 Het detectieprincipe geeft aan hoe de weggebonden detector voertuigen detecteert, bv. door gebruik te maken van inductie of doppler. Link
merk Weggebondendetector merk 1 Merknaam van een weggebonden detector. Link
modelnaam Weggebondendetector modelnaam 1 De modelnaam van een weggebonden detector. Link
sturing Zender en Ontvanger toegang tot relaties Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Wegkantkast

Beschrijving
Behuizing in de vorm van een kast typisch gebruikt buiten, langs de kant van de weg.
Subklasse van
Buitenkast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, elektrisch schema, heeft maaibescherming, m-plan, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Verkeersregelaar Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging PT-regelaar Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Antenne Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
elektrisch schema Bestandsbijlage 1 Elektrisch aansluitschema van de kast.
heeft maaibescherming Boolean 1 Geeft aan of de kast voorzien is van bescherming tegen schade bij het maaien van de omgeving rond de kast.
m-plan Bestandsbijlage 1..* Mechanisch plan van de volledige installatie. Er wordt één plan toegevoegd per installatie/techniek die op de kast is aangesloten. Bestanden van het type dwg of pdf.
type Wegkantkast type 1 Type van de wegkantkast volgens de gangbare types. Link

Zender

Beschrijving
Een apparaat dat signalen uitzendt.
Subklasse van
Zender en Ontvanger toegang tot relaties
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing, toepassing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk zender merk 1 Het merk van een zender. Link
modelnaam zender modelnaam 1 De modelnaam/product range van een zender. Link
sturing Repeater Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Ontvanger Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
toepassing Tekstblok 1 De techniek of standaard waarmee signalen over het netwerk verstuurd worden. Mogelijke waarden zijn onder andere: KAR, wifi, GPRS of GSM..

Zender en Ontvanger toegang tot relaties

Beschrijving
Abstracte voor relaties van Zender,Ontvanger en Repeater met andere apparatuur.
Subklasse van
Communicatieapparatuur, Firmware object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Weggebonden detector Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxl in meter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte en de lengte in meter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte in meter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte in meter.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Externe referentie

Beschrijving
Complex datatype waarmee een referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ... kan toegevoegd worden aan object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: extern referentienummer, externe partij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
extern referentienummer String 1 Referentienummer zoals gekend bij de externe partij bv. aannemer, VLCC, ...
externe partij String 1 De naam van de externe partij waarvoor de referentie geldt. Dit kan een organisatie zijn maar ook een softwaretoepassing zoals bv. ABBA of VLCC.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

IPv4-adres

Beschrijving
Beschrijft een ip-adres volgens de ipv4 specificatie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string die het IPv4 adres representeert. Het formaat is een decimale notatie bv. 91.198.174.232

Kwantitatieve waarde in aantal jaar

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal jaar uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in jaar. "a"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kWh

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kiloWattUur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloWattUur. "kWh"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in minuten

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in minuten uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in minuten. "min"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in seconde

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in seconde uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in seconde. "s"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in uur

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in uur uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in uur. "h"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in volt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in volt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt. "V"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in watt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in watt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt. "W"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk persoon

Beschrijving
Complex datatype dat een natuurlijk persoon beschrijft.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, adres, emailadres, fax, heeft email voorkeur, heeft fax voorkeur, telefoonnnummer, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
achternaam String 1 De achternaam.
adres Adres 1..* Het adres.
emailadres String 1..* Het emailadres.
fax String 1..* De faxnummer.
heeft email voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon de voorkeur heeft om via email gecontacteerd te worden.
heeft fax voorkeur Boolean 1 Aanduiding of een persoon een voorkeur heeft om via fax gegevens te ontvangen.
telefoonnnummer String 1..* Het telefoonnummer.
voornaam String 1 De voornaam.

RAL-kleur

Beschrijving
Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde is een natuurlijk getal tussen 1000 en 9999.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 Beschrijft een kleur volgens het RAL classificatiesysteem. De waarde moet voldoen aan volgende regex: [1-9]\d{3}

Rechtspersoon

Beschrijving
Complex datatype voor een rechtspersoon.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afdeling, organisatie, telefoonnnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Het adres.
afdeling String 1 De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.
organisatie String 1 De naam van de organisatie of rechtspersoon.
telefoonnnummer String 1 Het telefoonnummer.

Software poortconfiguratie

Beschrijving
Complex datatype dat beschrijft welke poort voor welke service gebruikt wordt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: poortnummer, richting, service.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
poortnummer Geheel getal 1 Het nummer dat werd toegekend aan de (netwerk)poort.
richting Poortconfiguratie richting 1 De richting waarin de poort openstaat. Link
service String 1 De service die op een bepaalde poort is aangesloten.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

Tijdsduur

Beschrijving
Complex datatype voor de instelling van een tijdsbepaling.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: minuten, seconden, uren.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
minuten Kwantitatieve waarde in minuten 1 Het aantal minuten.
seconden Kwantitatieve waarde in seconde 1 Het aantal seconden.
uren Kwantitatieve waarde in uur 1 Het aantal uren.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers