Waterlopen

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Waterlopen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de waterlopen (hoofdstuk 13 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • opbouw van een waterloop
 • dijk
 • talud
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

AWV naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een AWVObject zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. AWV kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AWV object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse (super class) voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum oprichting object, id, notitie, uri type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum oprichting object Datum 1 Datum van de oprichting van het object
id AWV-identificator 1..* De identificator van het object. Zodra een object bestaat binnen de omgeving van AWV moet de id gebruikt worden zoals die daar gekend is. Bij aanlevering van nieuwe objecten wordt een lokale-id (zoals gekend bij de aannemer) ingevuld.
notitie String 1 Extra notitie voor het AWV object.
uri type URI 1 De URI van het AWV Object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, drassigheid, heeft exoten, heeft obstakels, lengte, ligt op, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid Vegetatie drassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
heeft exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
heeft obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort Vegetatie soortnaam 1..* De naam van de plantensoort .
taludwaarde Talud waarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Link

Berm

Beschrijving
Meestal horizontaal vlak van een oever, begrensd door een waterloop, een dijk of een ander element.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Betuining

Beschrijving
Een lijnvormig element dat de stabiliteit van de teen van het onderwatertalud verzekert.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, technische fiche, teenpaalfrequentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de betuining.
teenpaalfrequentie Kwantitatieve waarde in meter 1 De tussenafstand van de palen in meter.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bovenrand onderwatertalud

Beschrijving
Het peil van de waterloop bij gemiddelde hoogwaterstand.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Dijk

Beschrijving
Ophoging langs een waterloop, die boven het maaiveld uitsteekt.
Subklasse van
Proef sondering, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dijkkant, heeft noodoverlaat, hoogte, hoort bij, kruinbreedte, peil noodoverlaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dijkkant Dijkkant 1 De kant van de dijk. Link
heeft noodoverlaat Boolean 1 Bepaling of er al dan niet een noodoverlaat aanwezig is in de dijk. Een noodoverlaat is een lokale verlaging in de dijk om water gecontroleerd te laten overstorten bij overvulling van het wachtbekken.
hoogte Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 De hoogte van de dijk in meter TAW.
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
kruinbreedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De kruinbreedte is de afstand tussen de dijkinsteken in meter.
peil noodoverlaat Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Het peil van de noodoverlaat in meter TAW.

Dijkkern

Beschrijving
Een lijnvormig element binnenin de dijk bestaande uit bv. beton, plastic, bentonietklei,... om de waterdichtheid te garanderen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
materiaal Dijkkern materiaal 1 Het gebruikte dijkkern materiaal. Link

Dijktalud

Beschrijving
De schuine zijvlakken van het dijklichaam.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, taludhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
taludhelling Helling 1 De hellingsgraad van de dijktalud in kwarten. Link

Dijkteen

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het maaiveld.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Drasberm

Beschrijving
Een drasberm is een onderdeel van de bedding van een waterloop waarvan het bodempeil min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn ligt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Geprefabriceerd betonelement

Beschrijving
Teenbetuining van geprefabriceerde betonelementen.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gracht

Beschrijving
Een kunstmatige aangelegde waterloop.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, hoort bij, is machinaalBereikbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
functie Gracht functie 1 De functiebepaling van de gracht, als vesting, polder,... Link
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is machinaalBereikbaar Boolean 1 Bepaling of de gracht al dan niet machinaal bereikbaar is.

Hardhouten mat

Beschrijving
Teenbetuining van hardhouten matten.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kanaal

Beschrijving
Een kanaal is een door de mens gegraven waterweg.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kruininsteek

Beschrijving
De snijlijn van de dijkkruin met het dijktalud.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, breedte, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, hoort bij, laagrol, lengte, ligt op, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Oeverrol Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
hoort bij Vooroever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Dijktalud De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Waterloopbodem De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Dijk De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Drasberm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Berm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Dijkteen De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Betuining De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Plasberm De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
hoort bij Waterloop talud De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Oever

Beschrijving
Terrein aan elke zijde van een waterloop.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oeverkant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oeverkant Oeverkant 1 De kant van de oever. Link

Oeverrol

Beschrijving
Een oeverrol is een samenvoeging van vezelstoffen tot een cilindrische structuur en wordt ter hoogte van de gemiddeld hoogwaterstand geplaatst, tegen de erodering van oevers van wind en water.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoort bij, is biodegradeerbaar, materiaal, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevestiging Laag Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Bovenrand onderwatertalud De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is biodegradeerbaar Boolean 1 Bepaling of de oeverrol al dan niet biologisch degradeerbaar is.
materiaal Oeverrol materiaal 1 Het materiaal van de oeverrol. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de oeverrol.

Oeverzone

Beschrijving
Strook land vanaf de insteek van de waterloop die een functie vervult.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Oever De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Palenrij

Beschrijving
Een rij aaneengesloten palen als bescherming van de teen van het onderwatertalud.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter van de paal in centimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De lengte van de paal in meter.
materiaal Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal 1 Het materiaal van de paal.

Plankenbetuining

Beschrijving
Teenbetuining van planken.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De dikte van de plankenbetuining in centimeter.
materiaal Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal 1 Het materiaal van de plankenbetuining.

Plasberm

Beschrijving
Een plasberm is een onderdeel van de bedding van de waterloop waarvan het bodempeil onder de waterlijn ligt.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Proef bathymetrie

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de proef Bathymetrie.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het rapport van de bathymetrie als bijlage.

Proef sondering

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de sonderingsproef.
Subklasse van
Proeven
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bijlage.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bijlage Bestandsbijlage 1 Het resultaat van de sonderingsproef als bijlage.

Proeven

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties alle proeven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Profielelement

Beschrijving
Geprefabriceerd element dat besstaat uit al dan niet gewapende betonelementen die, samengevoegd, een doorlopend open kanaal vormen.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, ligt op, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloopbodem De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ligt op Laag Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
type Profielelement type 1 Het type van profielelement. Link

Taludinsteek

Beschrijving
Snijlijn van het maaiveld met een waterlooptalud.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Teenonderwatertalud

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het bodemvlak.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Vooroever

Beschrijving
Vooroever is een lijnvormig element geplaatst voor de oever om bv. erosie van de oever te voorkomen, als voorbezinking na een overstort of als paaiplaats.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Waterloop

Beschrijving
Oorspronklijk natuurlijke watergeul in het landschap waarin water stroomt.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vhag code.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vhag code Waterloop vhag code 1 Identificatiecode voor een VHA-waterloop binnen het Vlaams Gewest waartoe het segment behoort. Een VHA-waterloop is een reële waterloop van bron (punt-van-oorsprong) tot monding (voor zover binnen Vlaanderen gelegen). Link

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Subklasse van
Proef bathymetrie, AWV naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop talud

Beschrijving
De zijkanten van de waterloop.
Subklasse van
AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Waterloopbodem

Beschrijving
Het (theoretisch) horizontale vlak van de bedding.
Subklasse van
Proef sondering, AWV object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Waterloop relatie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Wiepen en takkenbos

Beschrijving
Teenbetuining van wiepen- en takkenbos..
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

AWV-identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identifictor van het AWV-object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AWV object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.
toegekend op Datumtijd 1 De datum wanneer de toekenning werd uitgevoerd.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Betuining van beton

Beschrijving
Complex datatype voor een betonnen plankenbetuining of damwandbetuing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst Paal-betuining materiaal 1 Het materiaal voor de betonnen paal of plankenbetuining. Link

Betuining van gerecycleerd materiaal

Beschrijving
Complex datatype voor een gerecycleerde plankenbetuining of damwandbetuining.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst Paal-betuining materiaal 1 Het materiaal voor de gerecycleerde paal of plankenbetuining. Link

Betuining van hout

Beschrijving
Complex datatype voor een houten plankenbetuining of damwandbetuining.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: duurzaamheidsklasse, tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
duurzaamheidsklasse Paal duurzaamheidsklasse 1 De aanduiding dat de duurzaamheid weergeeft van een houten plankenbetuining. Link
tekst Paal-betuining materiaal 1 Het materiaal voor de houten paal of plankenbetuining. Link

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datumtijd

Beschrijving
Beschrijft een datumtijd volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Geeft de hoogte weer van een locatie in meter tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal

Beschrijving
Union datatype voor het materiaal van een paal, kantplank, damplank of damwand.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beton, gerecycleerd materiaal, hout.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beton Betuining van beton 0..1 Betonnen damwand. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
gerecycleerd materiaal Betuining van gerecycleerd materiaal 0..1 Damwand uit gerecycleerd materiaal. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.
hout Betuining van hout 0..1 Houten damwand. Gebruik enkel 1 attribuut van dit Union datatype.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vegetatie soortnaam

Beschrijving
Complex datatype voor de soortnaam van een begroeiing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: code, soortnaam nederlands, soortnaam wetenschappelijk.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
code String 1 De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.
soortnaam nederlands String 1 De Nederlandse soortnaam van de beplanting.
soortnaam wetenschappelijk String 1 De wetenschappelijke soortnaam van de beplanting.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/waterlopen/ontwerpdocument/v28/context/waterlopen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/waterlopen/ontwerpdocument/v28/context/waterlopen-SHACL.ttl