SB250 Waterlopen

Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval SB250 Waterlopen. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastruktuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia m.b.t. (weg)aanhorigheden waaronder:

Dit implementatiemodel maakt deel uit van de volledige set aan implementatiemodellen die horen bij het standaardbestek 250. In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die horen bij de waterlopen (hoofdstuk 13 van het SB250).
Dit omvat thema's zoals:
 • opbouw van een waterloop
 • dijk
 • talud
 • ...
Het profiel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

 • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
 • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

 • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
 • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
 • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
 • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
 • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Entiteiten

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Begroeid voorkomen

Beschrijving
Abstracte die alle gemeenschappelijke eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, drassigheid, exoten, lengte, ligtOp, obstakels, oppervlakte, soort, taludwaarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De breedte van het begroeide oppervlak.
drassigheid KlVegetatieDrassigheid 1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.
exoten Boolean 1 Aanduiding of er al dan niet exoten aanwezig zijn.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van het begroeide oppervlak.
ligtOp Laag
obstakels Boolean 1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen.
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van het begroeide oppervlak in vierkante meter.
soort DtcVegetatieSoortnaam 1 De naam van de plantensoort .
taludwaarde KlTaludWaarde 1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,? dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil.

Berm

Beschrijving
Meestal horizontaal vlak van een oever, begrensd door een waterloop, een dijk of een ander element.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Oever

Betuining

Beschrijving
Een lijnvormig element dat de stabiliteit van de teen van het onderwatertalud verzekert.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche, teenpaalfrequentie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de betuining.
teenpaalfrequentie KwantWrdInMeter 1 De tussenafstand van de palen in meter.

Bovenrand onderwatertalud

Beschrijving
Het peil van de waterloop bij gemiddelde hoogwaterstand.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dijk

Beschrijving
Ophoging langs een waterloop, die boven het maaiveld uitsteekt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dijkkant, hoogte, hoort bij, kruinbreedte, noodoverlaat, peil noodoverlaat.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dijkkant KlDijkkant 1 De kant van de dijk.
hoogte KwantWrdInMeterTAW 1 De hoogte van de dijk in meter TAW.
hoort bij Oever
kruinbreedte KwantWrdInMeter 1 De kruinbreedte is de afstand tussen de dijkinsteken in meter.
noodoverlaat Boolean 1 Bepaling of er al dan niet een noodoverlaat aanwezig is in de dijk. Een noodoverlaat is een lokale verlaging in de dijk om water gecontroleerd te laten overstorten bij overvulling van het wachtbekken.
peil noodoverlaat KwantWrdInMeterTAW 1 Het peil van de noodoverlaat in meter TAW.

Dijkkern

Beschrijving
Een lijnvormig element binnenin de dijk bestaande uit bv. beton, plastic, bentonietklei,... om de waterdichtheid te garanderen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk
materiaal KlDijkkernMateriaal 1 Het gebruikte dijkkern materiaal.

Dijktalud

Beschrijving
De schuine zijvlakken van het dijklichaam.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij, taludhelling.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk
taludhelling KlHelling 1 De hellingsgraad van de dijktalud in kwarten.

Dijkteen

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het maaiveld.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Dijk

Drasberm

Beschrijving
Een drasberm is een onderdeel van de bedding van een waterloop waarvan het bodempeil min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn ligt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geprefabriceerd betonelement

Beschrijving
Teenbetuining van geprefabriceerde betonelementen.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gracht

Beschrijving
Een kunstmatige aangelegde waterloop.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: functie, machinaalBereikbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
functie KlGrachtFunctie 1 De functiebepaling van de gracht, als vesting, polder,...
machinaalBereikbaar Boolean 1 Bepaling of de gracht al dan niet machinaal bereikbaar is.

Hardhouten mat

Beschrijving
Teenbetuining van hardhouten matten.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kanaal

Beschrijving
Een kanaal is een door de mens gegraven waterweg.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kruininsteek

Beschrijving
De snijlijn van de dijkkruin met het dijktalud.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, laagrol, lengte, ligtOp, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde breedte van een laag in meter.
laagrol KlLaagRol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw.
lengte KwantWrdInMeter 1 De gemiddelde lengte van een laag in meter.
ligtOp Laag
oppervlakte KwantWrdInVierkanteMeter 1 De oppervlakte van een laag in m².

Oever

Beschrijving
Terrein aan elke zijde van een waterloop.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oeverkant.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oeverkant KlOeverKant 1 De kant van de oever.

Oeverrol

Beschrijving
Een oeverrol is een samenvoeging van vezelstoffen tot een cilindrische structuur en wordt ter hoogte van de gemiddeld hoogwaterstand geplaatst, tegen de erodering van oevers van wind en water.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: biodegradeerbaar, materiaal, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
biodegradeerbaar Boolean 1 Bepaling of de oeverrol al dan niet biologisch degradeerbaar is.
materiaal KlOeverrolMateriaal 1 Het materiaal van de oeverrol.
technische fiche DtcAWVDocument 1..* De technische fiche van de oeverrol.

Oeverzone

Beschrijving
Strook land vanaf de insteek van de waterloop die een functie vervult.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoort bij Oever

Palenrij

Beschrijving
Een rij aaneengesloten palen als bescherming van de teen van het onderwatertalud.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: diameter, lengte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
diameter KwantWrdInCentimeter 1 De diameter van de paal in centimeter.
lengte KwantWrdInMeter 1 De lengte van de paal in meter.
materiaal DtuPaalPlankDamwandMateriaal 1 Het materiaal van de paal.

Plankenbetuining

Beschrijving
Teenbetuining van planken.
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dikte, materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dikte KwantWrdInCentimeter 1 De dikte van de plankenbetuining in centimeter.
materiaal DtuPaalPlankDamwandMateriaal 1 Het materiaal van de plankenbetuining.

Plasberm

Beschrijving
Een plasberm is een onderdeel van de bedding van de waterloop waarvan het bodempeil onder de waterlijn ligt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Profielelement

Beschrijving
Geprefabriceerd element dat besstaat uit al dan niet gewapende betonelementen die, samengevoegd, een doorlopend open kanaal vormen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type KlProfielelementType 1 Het type van profielelement.

Taludinsteek

Beschrijving
Snijlijn van het maaiveld met een waterlooptalud.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Teenonderwatertalud

Beschrijving
Snijlijn van een taludvlak met het bodemvlak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vooroever

Beschrijving
Vooroever is een lijnvormig element geplaatst voor de oever om bv. erosie van de oever te voorkomen, als voorbezinking na een overstort of als paaiplaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop

Beschrijving
Oorspronklijk natuurlijke watergeul in het landschap waarin water stroomt.
Subklasse van
Waterloop relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: vhag code.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
vhag code KlWaterloopVhagCode 1 Identificatiecode voor een VHA-waterloop binnen het Vlaams Gewest waartoe het segment behoort. Een VHA-waterloop is een reële waterloop van bron (punt-van-oorsprong) tot monding (voor zover binnen Vlaanderen gelegen).

Waterloop relatie

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke relaties van de verschillende soorten waterlopen onder 1 noemer te houden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloop talud

Beschrijving
De zijkanten van de waterloop.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterloopbodem

Beschrijving
Het (theoretisch) horizontale vlak van de bedding.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wiepen en takkenbos

Beschrijving
Teenbetuining van wiepen- en takkenbos..
Subklasse van
Betuining
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Betuining van beton

Beschrijving
Complex datatype voor een betonnen plankenbetuining of damwandbetuing.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst KlPaalOfbetuiningMateriaal 1 Het materiaal voor de betonnen paal of plankenbetuining.

Betuining van gerecycleerd materiaal

Beschrijving
Complex datatype voor een gerecycleerde plankenbetuining of damwandbetuining.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst KlPaalOfbetuiningMateriaal 1 Het materiaal voor de gerecycleerde paal of plankenbetuining.

Betuining van hout

Beschrijving
Complex datatype voor een houten plankenbetuining of damwandbetuining.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: duurzaamheidsklasse, tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
duurzaamheidsklasse KlPaalDuurzaamheidsklasse 1 De aanduiding dat de duurzaamheid weergeeft van een houten plankenbetuining.
tekst KlPaalOfbetuiningMateriaal 1 Het materiaal voor de houten paal of plankenbetuining.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/waterlopen/ontwerpdocument/v26/context/waterlopen.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit implementatiemodel is terug te vinden op: /doc/implementatiemodel/waterlopen/ontwerpdocument/v26/context/waterlopen-SHACL.ttl