Dit document beschrijft een implementatiemodel, in dit geval Zoutbijlaadplaats. Een implementatiemodel is een toepassing van vocabularia voor een concreet doel. Het beschrijft in alle detail (zoals kardinaliteiten, codelijsten, datatypes, ...) de gewenste datastructuur.

Samenvatting

Dit is een implementatiemodel op bestaande vocabularia voor zoutbijlaadplaatsen:

In dit implementatiemodel zijn alle onderdelen en installaties opgenomen die toelaten om gegevens over de componenten van een zoutbijlaadplaats vast te leggen. Het implementatiemodel legt ook vast welke codelijsten moeten worden gebruikt. De keuzeopties in deze lijsten worden evenwel buiten de OTL beheerd.

Status van dit document

Dit implementatiemodel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Feedback, een vraag of een melding van een probleem op deze specificatie kan gegeven worden via ons contactformulier.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een implementatiemodel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit implementatiemodel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit implementatiemodel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit implementatiemodel.

Overzicht

Entiteiten

Afsluiting

Beschrijving
Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, hoogte, hoort bij, materiaal, merk, modelnaam, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter van de afsluiting.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
materiaal Afsluiting materiaal 1 Het materiaal waaruit de afsluiting vervaardigd is. Link
merk Afsluiting merk 1 Het merk van de afsluiting. Link
modelnaam Afsluiting modelnaam 1 De modelnaam van de afsluiting. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de afsluiting.
type Afsluiting type 1 Het type van afsluiting. Link

AIM databank status

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat aangeeft of de asset zichtbaar is in de databank of (zacht) verwijderd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is actief.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
is actief Boolean 1 Geeft aan of het object actief kan gebruikt worden of (zacht) verwijderd is uit het asset beheer systeem.

AIM naam object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor elk OTL object dat benoemd wordt met een mensleesbare identificator.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
naam String 1 De mensleesbare naam van een asset zoals dit bv. ook terug te vinden is op een etiket op het object zelf. De assetbeheerder kent deze naam toe of geeft de opdracht om deze toe te kennen. Indien een object een algemeen gangbare naam heeft zoals bv. bij een waterloop dan wordt deze gebruikt.

AIM object

Beschrijving
Abstracte als de basisklasse voor alle uniek geïdentificeerde OTL objecten met de basiseigenschappen die elk OTL object minstens heeft.
Subklasse van
AIM Toestand, AIM databank status
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: asset-id, bestekpostnummer, datum oprichting object, notitie, standaardbestekpostnummer, theoretische levensduur, type URI.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
asset-id Identificator 1 Unieke identificatie van de asset zoals toegekend door de assetbeheerder of n.a.v. eerste aanlevering door de leverancier.
bestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het specifieke bestek waar het object mee verband houdt.
datum oprichting object Datum 1 De datum waarop het object op het terrein is beginnen bestaan, bv. de datum van aanleg.
notitie String 1 Extra notitie voor het object.
standaardbestekpostnummer String 1..* Een verwijzing naar een postnummer uit het standaardbestek waar het object mee verband houdt. De notatie van het postnummer moet overeenkomen met de notatie die gebruikt is in de catalogi van standaardbestekken, bijvoorbeeld postnummer 0701.20404G.
theoretische levensduur Kwantitatieve waarde in maand 1 De levensduur in aantal maanden die theoretisch mag verwacht worden voor een object.
type URI URI 1 De URI van het object volgens https://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .

AIM Toestand

Beschrijving
Voegt een attribuut toe aan de subklasse dat de huidige stand in de levenscyclus van het object aangeeft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: toestand.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
toestand AIM toestand 1 Geeft de actuele stand in de levenscyclus van het object. Link

Badgelezer

Beschrijving
Een inrichting voor automatische authenticatie op basis van een badge.
Subklasse van
AIM naam object, Firmware object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitingskabel, aantal draden, bevestiging, bevestiging, configuratiebestand, encryptie type, heeft codeklavier, heeft extra vandalismebescherming, heeft QR codelezer, hoort bij, is buiten, merk, modelnaam, protocol, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitingskabel Aansluitingskabel 1 Geeft aan of er een kabel / welk type kabel er gebruikt wordt om communicatie van en naar dit element mogelijk te maken. Link
aantal draden Natuurlijk getal 1 Het aantal aders die door de kabel lopen.
bevestiging Zuil toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
configuratiebestand Bestandsbijlage 1 Bestand dat de configuratie gegevens van de badgelezer bijhoudt.
encryptie type Encryptie type 1 De type encryptie die de veiligheid van het dataverkeer tussen de badge en de badgelezer verzekert. Link
heeft codeklavier Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer een geïntegreerd codeklavier heeft.
heeft extra vandalismebescherming Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer voorzien is van additionele vandalismebescherming.
heeft QR codelezer Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer een inrichting heeft om QR codes te lezen die integraal deel uitmaakt van de badgelzer zelf.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
is buiten Boolean 1 Geeft aan of de badgelezer zich binnen of buiten bevindt.
merk Merknamen badgelezers 1 Het merk van de badgelezer. Link
modelnaam Modelnamen badgelezers 1 De modelnaam van de badgelezer. Link
protocol Badgelezer protocollen 1 Het protocol gebruikt door de badgelezer om gegevens mee te sturen en ontvangen. Link
sturing Toegangscontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een badgelezer.

Behuizing

Beschrijving
Abstracte voor alle types van behuizing voor het beschermen van technieken.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, bevestiging, bevestiging, bevestiging (source), bevestiging (target), hoort bij, risicoanalyse, tabel uitwendige invloeden.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Adres (aanduiding van de locatie) van de behuizing. Indien deze geen adres heeft, wordt net zoals door Fluvius voor cabines, het adres van een nabijgelegen straat genomen.
bevestiging Badgelezer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (source) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging (target) Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
risicoanalyse Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de risicoanalyse voor werken in en rond een behuizing. De risicoanalyse heeft in eerste instantie betrekking op werken in en rond een behuizing met elektrische installaties. Voor behuizingen met installaties van de distributienetbeheerder wordt de risicoanalyse bestemd voor die beheerder, bewaard in het gelijknamig attribuut van het onderdeel van die beheerder, bv. EnergiemeterDNB.
tabel uitwendige invloeden Bestandsbijlage 1 Een bestandsbijlage met de ingevulde en actuele tabel uitwendige invloeden zoals vereist door het AREI voor bepaalde elektrische installaties. De tabel is in eerste instantie enkel vereist voor behuizingen die elektrische installaties bevatten die onder het AREI vallen.

Bevestiging

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestiging geluidswerende constructie

Beschrijving
Abstracte om de bevestigingsrelatie naar de profielen en schermelementen van geluidswerende constructies te faciliteren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bevestigingsbeugel

Beschrijving
Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak.
Subklasse van
AIM naam object, Bevestiging geluidswerende constructie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: berekeningsnota, bevestiging, bevestiging, bevestiging, constructie en montageplan, heeft veiligheidsstrip, is verzegeld, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
berekeningsnota Bestandsbijlage 1..* Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type xlsx of pdf.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luidspreker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
constructie en montageplan Bestandsbijlage 1..* Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel. Bestanden van het type dwg of pdf.
heeft veiligheidsstrip Boolean 1 Metalen strip in de beugel, die verhinderd dat het bevestigd onderdeel naar beneden zou komen (bijvoorbeeld bij brand).
is verzegeld Boolean 1 Geeft aan of de bevestigingsbeugel verzegeld is tegen het ongemerkt losmaken ervan.
type Bevestigingsbeugel type 1 Het type van de bevestigingsbeugel. Link

Buis

Beschrijving
Abstracte om de gemeenschappelijke eigenschappen en relaties van de verschillende soorten buizen onder één noemer te houden.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bok afwaarts, bok opwaarts, breedte, breedte binnenzijde, breedte buitenzijde, diepte afwaarts, diepte opwaarts, helling, hoogte binnenzijde, hoogte buitenzijde, is man toegankelijk, is opgevuld, lengte, technische fiche, toestand buis, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bok afwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de afwaartse kant van de buis.
bok opwaarts Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Peil in meter-TAW van de vloei aan de opwaartse kant van de buis.
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buis in millimeter. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0
breedte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
breedte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte van de buitenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
diepte afwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 Diepte van de vloei aan de afwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
diepte opwaarts Kwantitatieve waarde in meter 1 De diepte van de vloei aan de opwaartse kant van de buis t.o.v. de bovenkant van het deksel.
helling Kwantitatieve waarde in promille 1 De helling van de buis in de lengterichting, uitgedrukt in promille.
hoogte binnenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de binnenzijde van de buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de binnendiameter.
hoogte buitenzijde Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte van de buitenzijde van een buis in millimeter. Bij cirkelvormige buizen is dit de buitendiameter.
is man toegankelijk Boolean 1 Bepaalt of de buis toegankelijk is voor een persoon.
is opgevuld Boolean 1 Geeft aan of de buis gestabiliseerd/opgevuld is of niet.
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De totale lengte in meter van de buis tussen opwaartse en afwaartse put.
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van de buis. Bestanden van het type xlsx of pdf.
toestand buis Tekstblok 1 Opmerkingen van de toestand en staat van de buis.
vorm Riolering vorm 1 Bepaalt de vorm van de buis. Link

Camera

Beschrijving
Een CCTV-camera, closed-circuit television camera, kortweg camera, produceert beelden of opnames voor bewaking van een regio vanop afstand. Het is een element dat beelden neemt van een locatie en deze doorgeeft naar verschillende partijen om zo de werkelijke situatie te kunnen inschatten vanop afstand. Deze camera kan van het analoge type zijn of digitaal.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beeldverwerkingsinstelling, bevestiging, bevestiging, configuratie bestand AID, DNS naam, heeft AID, heeft spitsstrook, hoort bij, ip adres, is PTZ, merk, modelnaam, opstelhoogte, service prioriteit, spectrum, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beeldverwerkingsinstelling Camera beeldverwerkingsinstellingen 1..* Geeft aan welke types beeldverwerking die camera zelf uitvoert dus zonder gebruik te maken van een externe verwerkingseenheid. Wanneer de camera de beeldverwerking niet zelf doet maar enkel beelden verstuurt voor verwerking in een externe eenheid, moet die externe eenheid als aparte asset aangemaakt worden indien het specifieke type bestaat in de OTL of moet een instantie van Software gebruikt worden wanneer geen specifieke externe verwerkingseenheid voorzien is. Dit attribuut kan dus enkel gebruikt worden indien de camera of een verwerkingseenheid van de camera zelf de analyse doet en die analyse doorstuurt naar een asset die met de analyse werkt en niet met de beelden.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
configuratie bestand AID Bestandsbijlage 1 Het bestand met de configuratie van de AID component die deel is van de camera. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.3.0
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft AID Boolean 1 Een AID-camera is een CCTV-camera met geintegreerde AID-module. Deze camera genereert naast een camerabeeld ook metadata ivm wat zich afspeelt op het beeld. Een voorbeeld hiervan is gestopte voertuigen. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.3.0
heeft spitsstrook Boolean 1 Locatie-eigenschap van een camera. Dit attribuut geeft aan of de camera ingezet wordt om een spitsstrook te schouwen. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.3.0
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
ip adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de camera.
is PTZ Boolean 1 Een PTZ-camera is een CCTV-camera met bijhorend de mogelijkheid om te pannen, tilten en zoomen. Dit vanop afstand met behulp van een verstelbare lens en een motor die in twee assen draaibeweging toelaat.
merk Camera merk 1 Het merk van de camera. Link
modelnaam Camera modelnaam 1 De modelnaam van de camera. Link
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in meter 1 De hoogte waarop de camera bevestigd is, gemeten ten opzichte van het maaiveld waarin de draagconstructie voor de camera verankerd is. De plaats waar de draagconstructie in de grond bevestigd is, bepaalt van waar gemeten wordt voor het bepalen van de opstelhoogte. Wanneer een camera die een brugdek overziet, bevestigd is aan een paal die naast de brug staat, wordt de hoogte gemeten vanaf de basis van de paal en niet vanaf het brugdek.
service prioriteit Serviceprioriteit 1 Het prioriteitsniveau dat aangeeft hoe dringend iets moet onderhouden/gerepareerd worden. Link
spectrum Spectrum 1 De golflengte van de invallende straling. Link
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van dit element met opsplitsing tussen CCTV, AID en PTZ-camera's. Bestanden van het type pdf.

Capacitieve niveaumeting

Beschrijving
Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv. het waterniveau in een vloeistoftank of lekwaterput van een kelder). Een capacitieve sensor meet de aan- of afwezigheid van een materiaal of vloeistof. Het meest gebruikte type is de driepunts elektrode, hierbij krijgt elke elektrode een eigen grenswaarde, uit de combinatie van de gegeven die de verschillende elektroden oplevert kan het niveau bepaald worden. Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.
Subklasse van
Niveaumeting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Capacitieve niveaumeting merk 1 Het merk van de capacitieve niveaumeting. Link
modelnaam Capacitieve niveaumeting modelnaam 1 De modelnaam van de capacitieve niveaumeting. Link

Contactpunt

Beschrijving
Techniek voor het meten van een aan- of afwezigheid van contact tussen de onderdelen waaraan deze bevestigd is.
Subklasse van
AIM object, Serienummerobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, is buiten, is opbouw, is wisselcontact, merk, modelnaam, sturing, type contactpunt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Toegangselement Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Afsluiting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is buiten Boolean 1 Geeft aan of het contactpunt zich binnen of buiten bevindt.
is opbouw Boolean 1 Geeft aan of het contactpunt door middel van opbouw gerealiseerd is.
is wisselcontact Boolean 1 Geeft aan of het contactpunt een wisselcontact is. Bij een wisselcontact kan men zelf instellen het contact 'normaal open' of 'normaal toe' is bij een stroompanne.
merk Merknamen contactpunten 1 Het merk van het contactpunt. Link
modelnaam Modelnamen contactpunten 1 De modelnaam van het contactpunt. Link
sturing Toegangscontroller Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type contactpunt Contactpunt type 1 Typering van de gebruikte techniek op basis waarvan de aan- of afwezigheid van een contact vastgesteld wordt. Link

Controller

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types van controllers.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: batchnummer, DNS-naam, firmwareversie, IP-adres, serienummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
batchnummer String 1 Nummer van de productiebatch van de leverancier.
DNS-naam String 1 DNS-naam van de controller.
firmwareversie String 1 Firmwareversie van de controller.
IP-adres IPv4-adres 1 IP-adres van de controller.
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

Display

Beschrijving
Een display is een elektrisch apparaat, ingebed in een techniek, waarop informatie visueel afgebeeld wordt. en dat kan gebruikt voor sturing van die techniek.
Gebruik
Daar waar een monitor algemeen ingezet kan worden, is een display ontworpen voor gebruik bij een specifieke techniek. Een display kan signalen verwerken volgens een eigen logica en verschilt daarin van Controlepaneel.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, is touchscreen, merk, modelnaam, sturing, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is touchscreen Boolean 1 Geeft aan of de display een touchscreen is of niet.
merk Display merk 1 Het merk van de display. Link
modelnaam Display modelnaam 1 De modelnaam van de display. Link
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
type Display type 1 Geeft aan op welk type technologie de display gebaseerd is. Link

DNB

Beschrijving
Een abstracte die de gegevens van de distributienetbeheerder bevat die bij een aansluiting horen.
Subklasse van
Voedingspunt
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitvermogen, adres volgens DNB, datum energieleveringscontract, datum oprichting, datum start energielevering, ean nummer, energieleverancier, netbeheerder, referentie distributienetbeheerder, risico analyse.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitvermogen Kwantitatieve waarde in kilovoltampère 1 Vermogen van de aansluiting.
adres volgens DNB Adres 1 Het adres van de aansluiting volgens de distributienetbeheerder.
datum energieleveringscontract Datum 1 De datum waarop het energieleveringscontract afgesloten is.
datum oprichting Datum 1 Datum waarop de DNB het voedingsbord koppelt met het net.
datum start energielevering Datum 1 De datum waarop de energielevering effectief aanvangt. Dit gebeurt zodra zowel de aansluiting op het DNB-net als het energieleveringscontract in orde zijn.
ean nummer String 1 Uniek identificatienummer van de elektrische aansluiting, bestaande uit 18 cijfers.
energieleverancier Rechtspersoon 1 Leverancier van de energie.
netbeheerder Rechtspersoon 1 Lokale instantie die instaat voor het beheer van het elektriciteitsnet.
referentie distributienetbeheerder String 1 De wijze waarop, de referentie waarmee de aansluiting gekend is bij de distributienetbeheerder.
risico analyse Bestandsbijlage 1 Document met de risicoanalyse.

DNB laagspanning

Beschrijving
Aansluiting op het laagspanningsnet van de distributienetbeheerder.
Subklasse van
DNB
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoort bij.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Draagconstructie

Beschrijving
Abstracte voor alle draagconstructies.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Luidspreker Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Camera Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Elektisch componentennummer object

Beschrijving
Abstracte voor Objecttypes waarvoor het componentnummer op het lokale elektrische schema moet bijgehouden worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: componentnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
componentnummer String 1 Het componentnummer van het elektrische toestel, zoals weergegeven op het schema van het lokale laagspanningsbord. Wordt ook wel onderdeelcode (ODC) genoemd.

Elektromotor

Beschrijving
Een machine die elektrische energie omzet in mechanische energie.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: arbeidsfactor, asdiameter, ashoogte, beschermingsgraad, bevestiging, bouwvorm, gebruik, heeft geforceerde koeling, merk, modelnaam, nominaal toerental, nominaal vermogen, nominale spanning, nominale stroom, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
arbeidsfactor Decimaal getal 1 De arbeidsfactor of cosinus phi is de verhouding van het effectief elektrisch vermogen en het schijnbaar vermogen. Om het elektrisch net minimaal te belasten moet deze waarde zo dicht mogelijk bij 1 liggen.
asdiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De diameter van de uitgaande as van de elektromotor.
ashoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De afstand tussen het rustvlak van de voeten van de elektromotor en het midden van de uitgaande as.
beschermingsgraad Elektromotor beschermingsgraad 1 De beschermingsgraad geeft aan in welke mate elektrische apparatuur tegen indringing van vreemde objecten en water bestand is. Dit gebeurt met de code IP, gevolgd door twee cijfers. Link
bevestiging silo Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bouwvorm Elektromotor bouwvorm 1 De bouwvorm, uitgedrukt als een IM-code, zegt iets over de wijze waarop de elektromotor gemonteerd is. Link
gebruik Elektromotor rol 1 Geeft aan hoe de elektromotor gebruikt wordt in het systeem waar hij deel van uitmaakt. Link
heeft geforceerde koeling Boolean 1 Geeft aan of de elektromotor voorzien is van geforceerde koeling.
merk Elektromotor merk 1 Het merk van de elektromotor. Link
modelnaam Elektromotor modelnaam 1 De modelnaam volgens de fabrikant van de elektromotor. Link
nominaal toerental Kwantitatieve waarde in Rotaties per Minuut 1 Het nominale toerental van de elektromotor.
nominaal vermogen Kwantitatieve waarde in kilowatt 1 Het nominale vermogen van de elektromotor.
nominale spanning Nominale spanning 1 De nominale spanning van de elektromotor. Link
nominale stroom Kwantitatieve waarde in ampère 1 De nominale stroom van de elektromotor.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een elektromotor.

Firmware object

Beschrijving
Abstracte voor de firmware van het object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: firmwareversie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
firmwareversie String 1 Versie van de firmware.

Hoort bij

Beschrijving
De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hydrostatische niveaumeting

Beschrijving
Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv. het waterniveau in een vloeistoftank of lekwaterput van een kelder). De sensor meet de hydrostatische druk (gewicht) van een vloeistof en bepaalt met deze gegevens het niveau van de vloeistof. Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.
Subklasse van
Niveaumeting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Hydrostatische niveaumeting merk 1 Het merk van de hydrostatische niveaumeting. Link
modelnaam Hydrostatische niveaumeting modelnaam 1 De modelnaam van de hydrostatische niveaumeting. Link

Intercom toestel

Beschrijving
Het toestel dat deel uitmaakt van een intercomsysteem en audio- en/of videocommunicatie tussen twee personen mogelijk maakt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, DNS naam, heeft camera, heeft video, IP-adres, is inbouw, merk, modelnaam, oproepnummer, sturing, technische fiche, transporttype, uitvoering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Zuil toegangscontrole Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
heeft camera Boolean 1 Geeft aan of het toestel voorzien is van een camera om naast audio ook video ter verzenden naar een ander toestel in het netwerk.
heeft video Boolean 1 Geeft aan of communicatie tussen personen al dan niet via video kan verlopen.
IP-adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van het intercomtoestel.
is inbouw Boolean 1 Geeft aan of het intercomtoestel een inbouw- of opbouwtoestel is.
merk Intercomtoestel merk 1 Het merk van het intercomtoestel. Link
modelnaam intercomtoestel modelnamen 1 De modelnaam van het intercomtoestel. Link
oproepnummer String 1 Het nummer dat een gebruiker in een verzendend toestel ingeeft om een verbinding te maken met dit, het ontvangend, toestel.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van het intercomtoestel.
transporttype Audio transport type 1 Geeft het type van (video- en) audiotransport aan van het intercomtoestel binnen het intercomsysteem. Link
uitvoering Intercom uitvoering 1 Geeft aan welke functie het toestel vervultin het intercomnetwerk. Link

Kast

Beschrijving
Abstracte voor allerlei types kasten.
Subklasse van
Behuizing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afmeting, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, heeft verlichting, indelingsplan, kastmateriaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
afmeting Afmeting bxlxh in millimeter 1 Buitenafmeting van de kast als maximale breedte, lengte en hoogte in millimeter.
bevestiging Noodstopknop Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging silo Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging tank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Display Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft verlichting Boolean 1 Geeft aan of er verlichting aanwezig is binnen de kast.
indelingsplan Bestandsbijlage 1 Schematisch overzicht van de indeling van de kast volgens de aanwezige technieken in vooraanzicht.
kastmateriaal Materiaal soorten 1 Materiaal waaruit de kast is opgebouwd. Link

Laag

Beschrijving
Abstracte voor de gemeenschappelijke eigenschappen van de onderliggende verhardings- en funderings-onderdelen.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoort bij, laagrol, lengte, oppervlakte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) breedte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale breedte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
laagrol Laag rol 1 De functie die de laag vervult in de verticale opbouw. Link
lengte Kwantitatieve waarde in meter 1 De (gemiddelde) lengte van een laag in meter. Dit kan ook de nominale lengte zijn afhankelijk van de laag en situatie.
oppervlakte Kwantitatieve waarde in vierkante meter 1 De oppervlakte van een laag in vierkante meter.

Laagspanningsbord

Beschrijving
Verzameling van alle elektrische componenten nodig voor de voeding en sturing van applicaties die erop aangesloten zijn. Omvat onder andere automaten,klemmenblokken,...
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, elektrisch schema, vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Veilgheidsrelais Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Stroomkring Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
elektrisch schema Bestandsbijlage 1 Het elektrisch aansluitschema van het laagspanningsbord. Bestanden van het type pdf,dwg of dxf.
vermogen Kwantitatieve waarde in ampère 1 Het vermogen van het laagspanningsbord.

Ligt op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft een richting en gaat van het bovenste naar het onderste onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Linkend element

Beschrijving
Abstracte bedoeld om alle eigenschappen en relaties van linkende elementen te groeperen. Linkende elementen zijn objecten die aansluiten op een buis.
Subklasse van
AIM object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
technische fiche Bestandsbijlage 1..* De technische fiche van een linkend element.

Lockerkast

Beschrijving
Een lockerkast is een geheel dat onderverdeeld is in een aantal kleinere en smallere opslagruimtes, bedoeld voor het opslaan van persoonlijke goederen of bezittingen. De lockers kunnen vaak afzonderlijk geopend en afgesloten worden.
Subklasse van
Kast
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal lockers, bevestiging, merk, modelnaam, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal lockers Natuurlijk getal 1 Het aantal individuele lockers aanwezig in de lockerkast.
bevestiging Lockermanagementmodule Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Lockerkast merk 1 Het merk van de lockerkast. Link
modelnaam Lockerkast modelnaam 1 De modelnaam van de lockerkast. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de lockerkast.

Lockermanagementmodule

Beschrijving
Inrichting voor het beheer van lockerkasten.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal lockers, bevestiging, merk, modelnaam, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aantal lockers Natuurlijk getal 1 Het aantal lockers dat door deze module wordt beheerd.
bevestiging Lockerkast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Lockermanagementmodule merk 1 Het merk van de lockermanagementmodule. Link
modelnaam Lockermanagamentmodule modelnaam 1 De modelnaam van de lockermanagementmodule. Link
sturing Netwerkpoort Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Luidspreker

Beschrijving
Een luidspreker is een apparaat waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, hoort bij, merk, modelnaam, technische fiche, transport type, vormgeving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Draagconstructie Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Bevestigingsbeugel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
merk Luidspreker merk 1 Het merk van de luidspreker. Link
modelnaam Luidspreker modelnaam 1 De modelnaam van de luidspreker. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de luidspreker.
transport type Audio transport type 1 Geeft aan op welke manier het audiosignaal wordt getransporteerd door het toestel. Link
vormgeving Luidspreker vormgeving 1 Soort luidsprekers volgens zijn vormfactor. Link

Netwerkpoort

Beschrijving
De ingang van het toestel samen met component die erop zit,bv. SFP of XFP.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving fabrikant, code, config, golflengte, merk, model, NNI LAN-capaciteit, serienummer, sturing, technologie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
beschrijving fabrikant String 1 Bijkomende specificaties over het apparaat of onderdeel type van de fabrikant.
code String 1 Bestelcode van dit toestel of onderdeel bij de fabrikant.
config Netwerkpoort configuratie 1 Soort verbinding aangeboden aan de klant. Link
golflengte Netwerkpoort golflengte 1 De golflengte waarop deze poort communiceert. Link
merk Netwerkelement merk 1 Merk waarmee de fabrikant de netwerkpoort identificeert. Link
model Netwerkpoort type 1 Geeft het soort netwerk interface weer. Link
NNI LAN-capaciteit Geheel getal 1 Bandbreedte via deze poort, uitgedrukt in Mb/s, enkel van toepassing indien NNI poort.
serienummer String 1 Unieke identificatiecode van het toestel, toegekend door de fabrikant.
sturing Lockermanagementmodule Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technologie Netwerk technologie 1 Intern gebruikt netwerk protocol. Link

Niveaumeting

Beschrijving
Abstracte om alle methodes van niveau- of peilmeting te groeperen.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, meetbereik, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging silo Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging tank Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
meetbereik Kwantitatieve waarde in meter TAW 1 Het meetbereik van de niveaumeting, uitgedrukt in meter TAW.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Noodstopknop

Beschrijving
Een knop waarmee de werking van een machine of installatie koste wat het koste onmiddellijk stilgelegd wordt. Ook noodstopschakelaar genoemd.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, Noodstop uitvoering, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Noodstopknop merk 1 Het merk van de noodstopknop. Link
modelnaam Noodstopknop modelnaam 1 De modelnaam van de noodstopknop. Link
Noodstop uitvoering Noodstopknop uitvoering 1 Type volgens het werkingsprincipe van de knop of schakelaar. Link
sturing Veilgheidsrelais Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Omhult

Beschrijving
Deze relatie geeft aan dat het ene onderdeel het andere omhult. Dit vereist geen gesloten omhulling: de omhulling kan een open zijde hebben of bestaan uit open ruimtes. Deze relatie heeft een richting en gaat van het omhullende onderdeel naar het onderdeel dat omhuld wordt.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Omvormer

Beschrijving
Een object, bijna altijd geplaatst in paar geplaatst, omvorming en "de"-omvorming, dat een signaal binnenneemt en terug uitstuurt maar dan op een andere manier. Er zijn een hele reeks manieren. - Omvorming waar er gewijzigd wordt van type kabel om dezelfde boodschap over te versturen, bv. omvorming van UTP naar Coax. - Omvorming van codering bv. analoog naar digitaal en in omgekeerde richting digitaal naar analoog (omvorming van codering analoog-digitaal verschilt van een encoder omdat een encoder een eindproduct aflevert; in dit geval is de omvorming ter ondersteuning het transport en zal er altijd een omvorming zijn terug naar analoog) - Omvorming die de gegevens opnieuw versterkt zodat ze over een langere afstand kunnen getransporteerd worden. Deze variant heeft niet noodzakelijk een tweede omvormer om terug te gaan naar het origineel.
Subklasse van
AIM naam object, Radioheruitzend module
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, DNS naam, ip adres, merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, sturing, technische fiche, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging silo Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
DNS naam String 1 De DNSNaam (ook "volledige domein naam" genoemd ) is een unieke naam binnen het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem waarmee computers, webservers, diensten en toepassing op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd. Deze bevat zowel de hostname en de top level domein naam bv. 120c8-ar1.belfa.be.
ip adres IPv4-adres 1 Het IP-adres van de omvormer.
merk Omvormer merk 1 Het merk van de omvormer. Link
modelnaam Omvormer modelnaam 1 De modelnaam van de omvormer. Link
sturing Camera Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Weegcel Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Intercom toestel Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van de omvormer. Bestanden van het type pdf.
type Omvormer type 1 De soort omvorming die gebeurt er in de omvormer. Link

Persleiding

Beschrijving
Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van een vloeistof of gas onder druk.
Subklasse van
Buis
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal, SDR klasse, sluit aan op, sluit aan op, sluit aan op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
materiaal Persleiding materiaal 1 Bepaalt het materiaal van de persleiding. Link
SDR klasse SDR klasse 1 De verhouding tussen de wanddikte en de diameter van de persleiding. Link
sluit aan op silo Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op Stuurklep Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sluit aan op tank Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

PLC

Beschrijving
Een verwerkingseenheid die volgens een vaste cyclus op basis van informatie van zijn ingangen, zijn uitgangen aanstuurt op basis van zijn programma. Omwille van zijn vormfactor kan de eenheid gebruikt worden in een vijandige omgeving.
Subklasse van
Controller
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, sturing, technischeFiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk PLC merk 1 Het merk van de PLC. Link
modelnaam PLC model 1 De modelnaam van de PLC. Link
sturing Stuurklep Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Elektromotor Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Veilgheidsrelais Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Display Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Niveaumeting Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technischeFiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de PLC.

Pomp

Beschrijving
Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.
Subklasse van
Linkend element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: binnendiameter, buitendiameter, maximaal debiet, merk, met softstarter, met temperatuur sensor, met vocht sensor, modelnaam, soort, vermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
binnendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Afmeting van de binnenkant van de opening waardoor het opgepompte water loopt.
buitendiameter Kwantitatieve waarde in millimeter 1 Afmeting van de buitenkant van de opening waarlangs het opgepomte water loopt in functie van een aansluiting van een afvoer.
maximaal debiet Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het debiet dat de pomp kan verplaatsen wanneer ze op volle capaciteit werkt volgens de specificaties van de fabrikant.
merk Typepomp merk 1 De naam van het merk volgens de fabrikant. Link
met softstarter Boolean 1 Geeft aan of het toestel voorzien is van een eigen softstarter.
met temperatuur sensor Boolean 1 Geeft aan of het toestel uitgerust is met een temperatuur sensor in functie van de bewaking van de correcte werking.
met vocht sensor Boolean 1 Geeft aan of het toestel uitgerust is met een vocht sensor in functie van de bewaking van de correcte werking.
modelnaam Typepomp modelnaam 1 Naam van het model van het toestel volgens de fabrikant. Link
soort Pomp soort 1 Bepaalt de aard van de pomp volgens haar werkingsprincipe. Link
vermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Elektrisch vermogen van het toestels volgens de specificaties van de fabrikant.

Radarniveaumeting

Beschrijving
Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv het peil van een waterloop, uitgedrukt in meter TAW). De radar meet het tijdsinterval tussen het uitzenden en ontvangen van radiogolven en bepaald hiermee de afstand (hoogte) tot een object (water). Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.
Subklasse van
Niveaumeting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Radarniveaumeting merk 1 Het merk van de radar niveaumeting. Link
modelnaam Radarniveaumeting modelnaam 1 De modelnaam van de rader niveaumeting. Link

Radioheruitzend module

Beschrijving
Abstracte, die alle relaties van de afzonderlijke modules uit een radioheruitzendinstallatie groepeert.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Serienummerobject

Beschrijving
Abstracte klasse voor een serienummer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: serienummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
serienummer String 1 Het unieke nummer waarmee het toestel door de fabrikant geïdentificeerd is.

silo

Beschrijving
Meestal een metalen reservoir voor eerder vaste vulmiddelen, zoals korrels, kristallen: zout, zand, enz…, waarbij op een gecontroleerde manier middelen kunnen afgenomen of bijgevuld worden.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, bevestiging, diameter, hoogte, hoort bij, materiaal, merk, modelnaam, onderdoorrijhoogte, sluit aan op, technische fiche, volume.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Niveaumeting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Weegcel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Elektromotor Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Omvormer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diamater in centimeter van de silo.
hoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter tussen het grondoppervlak en de bovenkant van de silo.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
materiaal Silo materiaal 1 Het materiaal waaruit de silo vervaardigd is. Link
merk Silo merk 1 Het merk van de silo. Link
modelnaam Silo modelnaam 1 De modelnaam van de silo. Link
onderdoorrijhoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De maximale doorrijhoogte voor een voertuig in centimeter beschikbaar tussen het grondoppervlak en de onderkant van de silo.
sluit aan op Persleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de silo.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume in kubieke meter van de silo.

Sluit aan op

Beschrijving
Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stroomkring

Beschrijving
Ook wel vertrek of vertrekkende kabel genoemd. Afgezekerde elektrische geleiders waarmee de applicaties voorzien worden van de nodige voeding.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, stroomkringnummer, voedt, voedt, voedt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
stroomkringnummer String 1 De identificatie van de stroomkring.
voedt Stroomkring Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Lockermanagementmodule Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
voedt Elektromotor Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.

Sturing

Beschrijving
Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
Subklasse van
Niet-directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stuurklep

Beschrijving
Een afsluiter die vanop afstand bediend wordt om te bepalen of er al of niet vloeistof of gas door de leiding stroomt.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sluit aan op, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Stuurklep merk 1 De merknaam van de stuurklep. Link
modelnaam Stuurklep modelnaam 1 De modelnaam van de stuurklep. Link
sluit aan op Persleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 Technische fiche van de stuurklep.

tank

Beschrijving
Een constructie voor het opslaan van goederen, typisch in vloeibare of gasvormige toestand, zoals water, brandstof, aardgas, lucht, etc.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, diameter, heeft trapconstructie, hoort bij, kleur, lengte, materiaal, merk, modelnaam, opstelhoogte, oriëntatie, sluit aan op, technische fiche, volume, vorm.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Niveaumeting Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Kast Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
diameter Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De diameter in centimeter van de tank.
heeft trapconstructie Boolean 1 Geeft aan of het object al dan niet een trapconstructie bevat.
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
kleur Tank kleur 1 De kleur van een tank. Link
lengte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 Lengte in centimeter van de tank.
materiaal Tank materiaal 1 Het materiaal waaruit de tank vervaardigd is. Link
merk Tank merk 1 Het merk van de tank. Link
modelnaam tank modelnaam 1 De modelnaam van de tank. Link
opstelhoogte Kwantitatieve waarde in centimeter 1 De hoogte in centimeter beschikbaar tussen het grondoppervlak en de tank.
oriëntatie Tank opstelling 1 De oriëntatie van de opstelling van de tank. Link
sluit aan op Persleiding Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologisch netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de tank.
volume Kwantitatieve waarde in kubieke meter 1 Het volume in kubieke meter van de tank.
vorm Tank vorm 1 De vorm van de tank. Link

Toegangscontrole

Beschrijving
Component voor controle van de toegang tot een ruimte of behuizing.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, heeft badgelezer, heeft slot met afstandsbediening, type sleutel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Behuizing Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
heeft badgelezer Boolean 1 Geeft aan of de toegangscontrole uitgerust is met een badgelezer.
heeft slot met afstandsbediening Boolean 1 Geeft aan of het objecttype waaraan de toegangscontrole bevestigd is, kan geopend worden via een slot met afstandsbediening.
type sleutel Toegangscontrole sleuteltype 1 De soort sleutel die wordt gebruikt om de toegang te regelen. Link

Toegangscontroller

Beschrijving
Toestel dat een aantal vaste deurmodules voor een toegangscontrolepunt verbindt met een centrale server. Het kan uitgebreid worden met bijkomende deurmodules.
Gebruik
Gebruik de aparte assettypes IPModuleTGC, DeurmoduleTGC en IOModule voor complexere, volledige modulaire systemem waarvan de modules apart beheerd kunnen worden.
Subklasse van
Controller
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam, sturing, sturing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Toegangscontroller merk 1 Merknaam van de toegangscontroller volgens de fabrikant. Link
modelnaam Toegangscontroller modelnaam 1 Modelnaam van de toegangscontroller volgens de fabrikant. Link
sturing Badgelezer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing Contactpunt Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Toegangselement

Beschrijving
Abstracte voor het groeperen van de relaties voor elementen die toegang verschaffen tot een behuizing of locatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Contactpunt Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Trekdraad encoder niveaumeting

Beschrijving
Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv het peil van een waterloop, uitgedrukt in meter TAW). Deze inrichting maakt gebruik van een combinatie van vlotter-kabel-encoder. Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.
Gebruik
Het betreft de hele inrichting, dus zowel de trekdraad encoder als de vlotter.
Subklasse van
Niveaumeting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Trekdraad encoder niveaumeting merk 1 De merknaam van de trekdraad encoder niveaumeting. Link
modelnaam Trekdraad encoder niveaumeting modelnaam 1 De modelnaam van de trekdraad encoder niveaumeting. Link

Ultrasoon niveaumeting

Beschrijving
Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv. het peil van een waterloop, uitgedrukt in meter TAW). De sensor meet het tijdsinterval tussen het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven en bepaald hiermee de afstand (hoogte) tot een object (water). Het resultaat wordt omgezet in een uitleesbaar signaal.
Subklasse van
Niveaumeting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Ultrasoon niveaumeting merk 1 De merknaam van de ultrasoon niveaumeting. Link
modelnaam Ultrasoon niveaumeting modelnaam 1 De modelnaam van de ultrasoon niveaumeting. Link

Veilgheidsrelais

Beschrijving
Relais voor de bewaking van de noodstop binnen het noodstopcircuit. Voldoet omwille aan specifieke vereisten om te vermijden dat een storing tot een verlies van de veiligheidsfunctie kan leiden.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject, Elektisch componentennummer object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, sturing, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Laagspanningsbord Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Veiligheidsrelais merk 1 Het merk van het veiligheidsrelais. Link
modelnaam Veiligheidsrelais modelnaam 1 De modelnaam van het veiligheidsrelais volgens de fabrikant. Link
sturing Noodstopknop Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
sturing PLC Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van een veiligheidsrelais.

Verlichtingstoestel

Beschrijving
Abstracte voor het geheel van de lichtbron en de behuizing die werden samengesteld met als doel: * de lichtstroom van de lichtbronnen hoofdzakelijk op het te verlichten oppervlak (doorlopende wegsectie, conflictgebied,...) te richten, teneinde de zichtbaarheid te verhogen; * de lichtstroom te beheersen zodat de weggebruikers niet verblind worden en de lichthinder beperkt wordt; * het optisch systeem, de lichtbronnen en de hulpapparatuur tegen uitwendige invloeden te beschermen
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft aansluitkast geïntegreerd, hoort bij, merk, modelnaam, stroomkringnummer, systeemvermogen, verlicht gebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
heeft aansluitkast geïntegreerd Boolean 1 Is de aansluitkast geïntegreerd?
hoort bij Zoutbijlaadplaats De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.
merk Verlichtingstoestel merk 1 Het merk van het verlichtingstoestel. Link
modelnaam Verlichtingstoestel modelnaam 1 De modelnaam van het verlichtingstoestel. Link
stroomkringnummer String 1 Nummer van de stroomkring waarop het verlichtingstoestel is aangesloten.
systeemvermogen Kwantitatieve waarde in watt 1 Systeemvermogen (Watt) van het verlichtingstoestel.
verlicht gebied Verlichtingstoestel verlicht gebied. 1 Het gebied op de wegbaan of het object dat verlicht wordt door het verlichtingstoestel. Link

Vlotterschakelaar

Beschrijving
Een inrichting voor het bepalen van het peil van een vloeistof (bv. het waterniveau in een lekwaterput van een kelder of het waterniveau van een waterloop). Een vlotterschakelaar (peilpeer) genereert een stuursignaal door op- en neer te bewegen en contact te maken met discrete contactpunten. De combinatie van verschillende peilperen levert een niveaumeting op.
Subklasse van
Niveaumeting
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: merk, modelnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
merk Vlotterschakelaar merk 1 Het merk van de vlotterschakeling. Link
modelnaam Vlotterschakelaar modelnaam 1 De modelnaam van de vlotterschakeling. Link

Voedingspunt

Beschrijving
Abstracte voor het aansluitpunt van de voeding.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voedt

Beschrijving
Deze relatie wordt enkel gelegd naar onderdelen die permanent onder spanning staan in normaal bedrijf. Aan deze relatie wordt steeds een richting toegekend van de voedinggever naar de ontvanger.
Subklasse van
Directionele relatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aansluitspanning, aansluitvermogen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
aansluitspanning Kwantitatieve waarde in volt 1 Spanning van de aansluiting, dit wordt enkel ingevuld op voedingsrelaties voorbij de hoofdschakelaar.
aansluitvermogen Kwantitatieve waarde in volt 1 Vermogen van de aansluiting, dit wordt enkel ingevuld op voedingsrelaties voorbij de hoofdschakelaar. Attribuut uit gebruik sinds versie 2.1.0

Weegcel

Beschrijving
Een toestel dat op basis druk het gewicht meet van een object dat er rechtstreeks of via een tussenliggende plaat,bovenop geplaatst wordt
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, merk, modelnaam, serienummer, sturing, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging silo Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
merk Weegcel merk 1 Merknaam van het toestel volgens de fabrikant. Link
modelnaam Weegcel modelnaam 1 Modelnaam van het toestel volgens de fabrikant. Link
serienummer String 1 De unieke identificatie van de fabrikant voor een concreet toestel.
sturing Omvormer Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.
technische fiche Bestandsbijlage 1 De technische fiche van de weegcel.

Zoutbijlaadplaats

Beschrijving
Site in het beheer van een district, waar strooiwagens zout of pekel kunnen bijladen, wanneer ze tijdens de winterdienst hun strooiroute afleggen. De leverancier kan toegang krijgen (batch of codeklavier) om de tanks of de silo’s terug te vullen.
Subklasse van
AIM naam object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: opstellingsplan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
opstellingsplan Bestandsbijlage 1 Een plan dat de opstelling van alle infrastructuurelementen op de site aangeeft.

Zuil toegangscontrole

Beschrijving
Een zuil om badgelezers en videofoonposten op te plaatsen. Deze bevinden zich typisch aan slagbomen of automatische poorten.
Subklasse van
AIM naam object, Serienummerobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevestiging, bevestiging, is geschikt voor personenvoertuigen, is geschikt voor vrachtwagens, materiaal, merk, modelnaam, technische fiche.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bevestiging Badgelezer Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
bevestiging Intercom toestel Deze relatie geeft aan dat twee onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.
is geschikt voor personenvoertuigen Boolean 1 Geeft aan of de zuil een hoogte heeft die het geschikt maakt om te worden benut door chauffeurs van personenvoertuigen. Doorgaans is de zuil dan ook geschikt voor voetgangers.
is geschikt voor vrachtwagens Boolean 1 Geeft aan of de zuil een hoogte heeft die het geschikt maakt om te worden benut door chauffeurs van vrachtwagens.
materiaal Materiaal soorten 1 Het materiaal waaruit de toegangscontrolezuil (voornamelijk) gemaakt is. Link
merk Merknamen zuilen toegangscontrole 1 Het merk van de zuil. Link
modelnaam Modelnamen zuilen toegangscontrole 1 De modelnaam van de zuil. Link
technische fiche Bestandsbijlage 1 Documentatie met bijkomende (technische) details van de toegangscontrolezuil.

Datatypes

Adres

Beschrijving
Complex datatype voor de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit, op de aarde.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bus, gemeente, huisnummer, postcode, provincie, straatnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bus String 1 Een nummer dat de postbus aanduidt.
gemeente Gemeente 1 De bestuurlijke eenheid waarin het adres gelegen is. Link
huisnummer String 1 Een nummer dat door de gemeente aan bv. een huis wordt toegekend.
postcode String 1 Een korte reeks tekens die in het postadres wordt opgenomen.
provincie Provincie 1 Het deelgebied waarin het adres gelegen is. Link
straatnaam String 1 De naam van de straat.

Afmeting bxlxh in millimeter

Beschrijving
Complex datatype voor de afmeting van de breedte,de lengte en hoogte in millimeter.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, hoogte, lengte.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
breedte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De breedte in millimeter.
hoogte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De hoogte in millimeter.
lengte Kwantitatieve waarde in millimeter 1 De lengte in millimeter.

Bestandsbijlage

Beschrijving
Complex datatype voor alle bestandsbijlages.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestandsnaam, mime-type, omschrijving, uri.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
bestandsnaam String 1 De naam van het Document inclusief de bestandsextensie, van de naam gescheiden door een punt.
mime-type Mimetype 1 Het MIME type van het document. Link
omschrijving Tekstblok 1 Een korte toelichting over waar het document juist voor dient.
uri URI 1 De verwijzing naar de bestandslocatie via een link. Bij lokale bestanden kan dit eventueel ook een pad zijn.

Boolean

Beschrijving
Beschrijft een boolean volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Camera beeldverwerkingsinstellingen

Beschrijving
Complex datatype waarmee een type beeldverwerking van een camera en het relevant configuratiebestand, bijgehouden worden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: configuratiebestand beeldverwerking, type beeldverwerking.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
configuratiebestand beeldverwerking Bestandsbijlage 1 Een bestand met de details van de configuratie voor het type beeldverwerking dat gekozen is in het type-attribuut van de instantie.
type beeldverwerking Camera beeldverwerkingstypes 1 Geeft aan welk type beeldverwerking als onlosmakelijk deel van de camera geconfigureerd is. Wanneer de camera de beeldverwerking niet zelf doet maar enkel beelden verstuurt voor verwerking in een externe eenheid, moet die externe eenheid als aparte asset aangemaakt worden indien het specifieke type bestaat in de OTL of moet een instantie van Software gebruikt worden wanneer geen specifieke externe verwerkingseenheid voorzien is. Link

Datum

Beschrijving
Beschrijft een datum volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Decimaal getal

Beschrijving
Beschrijft een decimaal getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geheel getal

Beschrijving
Beschrijft een geheel getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Complex datatype voor de identificator van een AIM object volgens de bron van de identificator.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
identificator String 1 Een groep van tekens om een AIM object te identificeren of te benoemen.
toegekend door String 1 Gegevens van de organisatie die de toekenning deed.

IPv4-adres

Beschrijving
Beschrijft een ip-adres volgens de ipv4 specificatie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string die het IPv4 adres representeert. Het formaat is een decimale notatie bv. 91.198.174.232

Kwantitatieve waarde in ampère

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in ampère uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in ampere. "A"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in centimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in centimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in centimeter. "cm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilovoltampère

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilovoltampère uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kiloVoltAmpere. "kVA*"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kilowatt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kilowatt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kilowatt. "kW"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in kubieke meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in kubieke meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in kubieke meter. "m3"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in maand

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in aantal maanden uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in maand. "mo"^^cdt:ucumunit
waarde Natuurlijk getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in meter TAW

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die de hoogte weergeeft in meter van een locatie tov het TAW-referentiepeil.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in meter. "m"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in millimeter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in millimeter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in millimeter. "mm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in promille

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in promille uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in promille. "‰"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in Rotaties per Minuut

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in rotaties per minuut uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in rotaties per minuut. "rpm"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in vierkante meter

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in vierkante meter uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in vierkante meter. "m2"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in volt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in volt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Volt. "V"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Kwantitatieve waarde in watt

Beschrijving
Een kwantitatieve waarde die een getal in watt uitdrukt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
standaard eenheid Literal 1 De standaard eenheid bij dit datatype is uitgedrukt in Watt. "W"^^cdt:ucumunit
waarde Decimaal getal 1 Bevat een getal die bij het datatype hoort.

Literal

Beschrijving
Beschrijft een constante.
Gebruik
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Natuurlijk getal

Beschrijving
Beschrijft een natuurlijk getal volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#nonNegativeInteger
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rechtspersoon

Beschrijving
Complex datatype voor een rechtspersoon.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, afdeling, organisatie, telefoonnnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
adres Adres 1 Het adres.
afdeling String 1 De afdeling waartoe een rechtspersoon behoort.
organisatie String 1 De naam van de organisatie of rechtspersoon.
telefoonnnummer String 1 Het telefoonnummer.

String

Beschrijving
Beschrijft een tekstregel volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string.
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tekstblok

Beschrijving
Een tekst welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Keuzelijst
waarde String 1 De string welke uit meerdere zinnen bestaat, en ook regeleindes kan bevatten. Een tekstblok bevat maximaal 65.000 karakters.

URI

Beschrijving
Een tekstwaarde die een verwijzing naar meer informatie van het element bevat volgens http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI .
Gebruik
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

SQLite download

Een herbruikbare SQLite database van alle implementatiemodellen is terug te vinden op: SQLite download

Auteurs en medewerkers