Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Installatie. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het installatie vocabularium focust op de beschrijving van installaties of groeperingen die voorkomen bij (weg)infrastructuur. Een installatie is een samenvoeging of groepering van een een aantal fysieke onderdelen en/of andere installaties. Deze groepering kan gebeuren op basis van een gemeenschappelijk thema of functie en creëert een overzicht op de grote hoeveelheid onderdelen die op bij een (weg)infrastructuur horen.

Voorbeelden van een installatie zijn:

  • Technische installaties waarbij alle onderdelen die er deel van uitmaken gegroepeerd worden zoals bv. een camerainstallatie of een verkeersregelinstallatie
  • Logische groeperingen vanuit een bepaalde invalshoek zoals bv. de logische objectenboom voor tunnels.
  • Thematische groeperingen zoals bv. een groep van alle overlangse wegmarkeringen.
  • Groepering van bouwkundige onderdelen tot grotere constructieblokken zoals bv. een tunnelelement.
  • ...

Dit vocabularium wordt verder uitgebreid met termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

  • Aanvullende termen worden gedefinieerd in het vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van dit vocabularium. De combinatie van deze beide vocabularia beschrijft de volledige catalogus van installaties. De samenhang kan gevonden worden door de specialisaties te volgen tussen beide vocabularia.
  • De basiscomponenten/onderdelen waaruit de (weg)infrastructuur is opgebouwd worden beschreven in het vocabularium onderdeel.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Baanlichaam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Specialisatie van
Definitie De lagen tussen het baanbed en het baanoppervlak.

Klasse Berm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Berm
Specialisatie van
Definitie Meestal horizontaal vlak van een oever, begrensd door een waterloop, een dijk of een ander element.

Klasse Betuining

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Betuining
Specialisatie van
Definitie Een lijnvormig element dat de stabiliteit van de teen van het onderwatertalud verzekert.

Klasse Blinde put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BlindePut
Specialisatie van
Definitie Een put waar de riolering op aangesloten is maar die niet meer zichtbaar is.

Klasse Bovenrand onderwatertalud

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BovenrandOnderwatertalud
Specialisatie van
Definitie Het peil van de waterloop bij gemiddelde hoogwaterstand.

Klasse Dijk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk
Specialisatie van
Definitie Ophoging langs een waterloop, die boven het maaiveld uitsteekt.

Klasse Dijkkern

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijkkern
Specialisatie van
Definitie Een lijnvormig element binnenin de dijk bestaande uit bv. beton, plastic, bentonietklei,... om de waterdichtheid te garanderen.

Klasse Dijktalud

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijktalud
Specialisatie van
Definitie De schuine zijvlakken van het dijklichaam.

Klasse Dijkteen

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijkteen
Specialisatie van
Definitie Snijlijn van een taludvlak met het maaiveld.

Klasse Drasberm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Drasberm
Specialisatie van
Definitie Een drasberm is een onderdeel van de bedding van een waterloop waarvan het bodempeil min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn ligt.

Klasse Ecoduct

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduct
Specialisatie van
Definitie Ecoducten of natuurbruggen zorgen ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken.

Klasse Ecoduiker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduiker
Specialisatie van
Definitie Buis- of tunnelvormige doorgang voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken.

Klasse Ecokoker

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecokoker
Specialisatie van
Definitie Een kleine ecotunnel of ecokoker is een doorgang voor dieren onder een weg of spoorweg.

Klasse Ecotunnel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecotunnel
Specialisatie van
Definitie Een (grote) ecotunnel is een tunnel onder een grote weg, waarlangs dieren veilig de overkant kunnen bereiken.

Klasse Ecovallei

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecovallei
Specialisatie van
Definitie Een vallei onder de verkeersbrug waar het landschap gewoon onderdoor loopt en minimaal wordt verstoord.

Klasse Gecombineerde put

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GecombineerdePut
Specialisatie van
Definitie Alle putrelaties

Klasse Gerelateerd verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#GerelateerdVerkeersteken
Specialisatie van
Definitie Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord die bij een bepaalde wegmarkering hoort.

Klasse Gronddam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Specialisatie van
Definitie Gronddammen zijn trapeziumvormige constructies bestaande uit zand, grond of steenachtige materialen. De onderkant van de gronddam wordt direct op het bestaand maaiveld aangebracht of op een vooraf aangebrachte grondverbetering.

Klasse Inspectieput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Inspectieput
Specialisatie van
Definitie Dient om de aanwezige riolering te kunnen inspecteren, reinigen of onderhouden.

Klasse Oever

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oever
Specialisatie van
Definitie Terrein aan elke zijde van een waterloop.

Klasse Oeverzone

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oeverzone
Specialisatie van
Definitie Strook land vanaf de insteek van de waterloop die een functie vervult.

Klasse Onderbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Onderbord
Specialisatie van
Definitie Een bord met een verkeersteken dat als toevoeging onder een verkeersbord is gehangen.

Klasse Plasberm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Plasberm
Specialisatie van
Definitie Een plasberm is een onderdeel van de bedding van de waterloop waarvan het bodempeil onder de waterlijn ligt.

Klasse Riolering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering
Specialisatie van
Definitie De groepering van de objecten die behoren tot de riolering.

Klasse Teenonderwatertalud

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#TeenOnderwatertalud
Specialisatie van
Definitie Snijlijn van een taludvlak met het bodemvlak.

Klasse Verkeersbordconcept

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Specialisatie van
Definitie Inhoudelijke definitie van de betekenis van een verkeersbord zoals opgenomen in de wegcode.

Klasse Verkeersbordopstelling

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Specialisatie van
Definitie Het geheel van verticale verkeersborden op éénzelfde geolocatie.

Klasse Vleermuisvriendelijke verlichting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VleermuisvriendelijkeVerlichting
Specialisatie van
Definitie Verlichting op gemengde natuurbruggen of -tunnels aangepast zodat deze vleermuisvriendelijk gemaakt worden.

Klasse Vooroever

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Vooroever
Specialisatie van
Definitie Vooroever is een lijnvormig element geplaatst voor de oever om bv. erosie van de oever te voorkomen, als voorbezinking na een overstort of als paaiplaats.

Klasse Waterloop talud

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Waterlooptalud
Specialisatie van
Definitie De zijkanten van de waterloop.

Klasse Waterloopbodem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Waterloopbodem
Specialisatie van
Definitie Het (theoretisch) horizontale vlak van de bedding.

Klasse Wegberm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm
Specialisatie van
Definitie Gedeelte van het wegplatform dat buiten de rijbanen ligt. Een wegberm kan sloten en bijzonder ingerichte onderdelen bevatten.

Klasse Wildwaarschuwingssysteem

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wildwaarschuwingssysteem
Specialisatie van
Definitie Wildwaarschuwingssysteem (wilddetectiesystemen) registreren de beweging van dieren in de omgeving van de weg. Vervolgens kan het chauffeurs waarschuwen dat er zich dieren op de weg bevinden, zodat ze op tijd hun snelheid kunnen aanpassen.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Grafische weergave van de opstelling geplaatst op het openbaar domein.
Gebruik Een bestand dat een afbeelding weergeeft.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De afbeelding van het verkeersbordconcept.

Eigenschap basisbreedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.basisbreedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van de basis van de gronddam in meter.

Eigenschap betekenis

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.betekenis
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Betekenis die gegeven wordt aan dit soort verkeersbord volgens de wegcode.

Eigenschap bijzonder ingerichte onderdelen van de wegberm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm.bijzonderIngerichteOnderdelen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De bijzonder ingericht onderdeel van de wegbermen.

Eigenschap dijkkant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk.dijkKant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kant van de dijk.

Eigenschap dwarsprofiel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam.dwarsprofiel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Een dwarsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht loodrecht op de as ervan.
Gebruik Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Eigenschap gronddichtheid

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.gronddichtheid
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De gronddichtheid van de gronddam.

Eigenschap helling achterzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.hellingAchterzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hellingsgraad van de gronddam in kwarten.

Eigenschap helling voorzijde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.hellingVoorzijde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De helling van de gronddam in kwarten.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de gronddam in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie De hoogte van de dijk in meter TAW.

Eigenschap horizontale ligging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam.horizontaleLigging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De horizontale ligging van het baanlichaam als document bijlage.
Gebruik Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Eigenschap kruinbreedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam.kruinbreedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Gronddam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van de kruin van de gronddam in meter.

Eigenschap kruinbreedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk.kruinBreedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De kruinbreedte is de afstand tussen de dijkinsteken in meter.

Eigenschap langsprofiel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam.langsprofiel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Baanlichaam
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Een langsprofiel is een doorsnijding van een terrein of constructie met een verticaal vlak, aangebracht in de lengterichting van de as ervan.
Gebruik Bestanden van het type xlsx, dwg of pdf.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijkkern.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijkkern
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebruikte dijkkern materiaal.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BlindePut.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#BlindePut
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de blinde put is vervaardigd.

Eigenschap noodoverlaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk.noodoverlaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of er al dan niet een noodoverlaat aanwezig is in de dijk. Een noodoverlaat is een lokale verlaging in de dijk om water gecontroleerd te laten overstorten bij overvulling van het wachtbekken.

Eigenschap oeverkant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oever.oeverkant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Oever
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kant van de oever.

Eigenschap peil noodoverlaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk.noodoverlaatPeil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijk
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Het peil van de noodoverlaat in meter TAW.

Eigenschap positie ten opzichte van de rijweg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling.positieTovRijweg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Verkeersbordopstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Manier waarop de opstelling zich verhoudt tot de rijbaan.

Eigenschap rioleringsbeheerder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering.rioleringsbeheerder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De beheerder van de rioleringsinfrastructuur.

Eigenschap rioleringseigenaar

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering.rioleringseigenaar
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De eigenaar van de rioleringsinfrastructuur zoals deze gekend is binnen AWIS 2.0.

Eigenschap rioleringsstelsel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering.rioleringsstelsel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Riolering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan wat voor afvoerwater er door de riolering afgevoerd wordt.

Eigenschap taludhelling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijktalud.helling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Dijktalud
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De hellingsgraad van de dijktalud in kwarten.

Eigenschap technische fiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Betuining.technischeFiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Betuining
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De technische fiche van de betuining.

Eigenschap teenpaalfrequentie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Betuining.teenpaalfrequentie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Betuining
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De tussenafstand van de palen in meter.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Inspectieput.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Inspectieput
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de put zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het standaardbestek 250.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecokoker.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecokoker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van ecokoker, zoals bv amfibieënkoker,…

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduct.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduct
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van ecoduct, zoals bv ecoveloduct, bermbrug,…

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm.type
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Wegberm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van wegberm.

Eigenschap type aanpassing

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VleermuisvriendelijkeVerlichting.typeAanpassing
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VleermuisvriendelijkeVerlichting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van vleermuisaanpassing, zoals kleur, lichtsterkte,...

Eigenschap type looprichel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduiker.typeLooprichel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#Ecoduiker
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van looprichel in de ecoduiker.

Eigenschap verkeersbordcode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept.verkeersbordCode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/installatie#VerkeersbordConcept
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Code die aan dit soort bord gegeven wordt binnen de wegcode.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Wegberm type

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Wegberm BIO

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept