Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Onderdeel. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het onderdeel vocabularium focust op de beschrijving van onderdelen die voorkomen bij (weg)infrastructuur. Een onderdeel is een fysiek object dat deel uitmaakt van de wegopbouw of wegaanhorigheden in brede zin. Een onderdeel is een uniek identificeerbare component of bouwsteen waaruit de weg(aanhorigheid) is opgebouwd.

De onderdelen zijn op te delen in 3 hoofdgroepen:

 • Standaardbestek 250
 • Standaardbestek 260
 • Standaardbestek 270

Standaardbestek 250
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die beschreven worden in de verschillende hoofdstukken van het standaardbestek 250.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:

 • De verticale wegopbouw
 • Grondwerken en bijhorende lagenstructuur
 • Lijnvormige elementen zoals bv. kantopsluiting en afschermende constructie
 • Signalisatie zoals bv. wegmarkeringen, verkeersborden
 • Riolering
 • Groenaanleg en beheer
 • Waterlopen en de oevers

Standaardbestek 260
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de bouwkundige structuur van kunstwerken zoals bruggen en tunnels.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:
 • Funderingen
 • Wanden
 • Platen
 • Metalen constructies
 • Dragers
 • Liggers
 • ...
In de eerste versie van het onderdeel vocabularium zijn deze onderdelen nog niet opgenomen, deze zullen in de komende maanden gradueel toegevoegd worden aan het vocabularium.

Standaardbestek 270
In deze groep worden de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de elektro-mechanische uitrusting van de weginfrastructuur.
Het gaat hierbij om fysieke objecten die o.a. gebruikt worden bij:
 • Tunneluitrusting
 • Wegverlichtingsinstallaties
 • Verkeersregelinstallaties
 • Verkeershandhavingssystemen zoals bv. camera's, dynamische borden, snelheidscamera's, ...
 • ...
In de eerste versie van het onderdeel vocabularium zijn deze onderdelen nog niet opgenomen, deze zullen in de komende maanden gradueel toegevoegd worden aan het vocabularium.

Dit vocabularium wordt verder uitgebreid met termen die gedefinieerd staan in de volgende verwante vocabularia:

 • Aanvullende termen worden gedefinieerd in het vocabularium abstracten dat een onlosmakelijk deel uitmaakt van dit vocabularium. De combinatie van deze beide vocabularia beschrijft de volledige catalogus van onderdelen. De samenhang kan gevonden worden door de specialisaties te volgen tussen beide vocabularia.
 • Installaties of thematische/functionele groeperingen van de onderdelen worden beschreven in het vocabularium installatie.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ en op https://data.vlaanderen.be/ns.

Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep OTL van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanuit het wegenenverkeer-vocabularium zal een OSLO standaard ontwikkeld worden die een maximaal hergebruik van gedefinieerde concepten zal toelaten.
De eventuele overeenkomst met de objectcatalogus OSLO-openbaar domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.


Verken het vocabularium

Klassen

| Aansluitopening | Afmeting verkeersbord | Afscherming | Afsluiter | Afsluiting | Afwijkende kantstrook | Afwijkende schampkant | Afwijkende trottoirband | Afwijkende trottoirband-watergreppel | Afwijkende watergreppel | Amsterdammer | Andere ecologische maatregel | Antiparkeerpaal type | Beheerd door | Betuining van beton | Betuining van gerecycleerd materiaal | Betuining van hout | Bevestigd | Bevestigingsbeugel | Bloemrijk glanshavergrasland | Bloemrijk grasland - fase4 | Bloemrijk struisgrasgrasland | Bloemrijk vochtig tot nat grasland | Boombrug | Boomtoestand | Bouwput | Bovenbouw | Braam | Brandnetelruigte | Brem en gaspeldoornstruweel | Buisbekleding | Damwand | Diamantkoppaal | Dominant grasland - fase2 | Doornstruweel | Draineerbuis | Duikschot | Duingrasland | Dwerghavergrasland | Dwergstruikvegetatie heidesoorten | Eco poort | Ecoraster | Eindstuk | Gekandelaarde boom | Geleideconstructie | Geleidingswand | Geluidswerende constructie | Geschoren boom | Gestandaardiseerde Kantstrook | Gestandaardiseerde kantstrook type template | Gestandaardiseerde schampkant | Gestandaardiseerde schampkant type template | Gestandaardiseerde trottoirband | Gestandaardiseerde trottoirband type template | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel | Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template | Gestandaardiseerde watergreppel | Gestandaardiseerde watergreppel type template | Geteste beginconstructie | Gras kruidenmix grasland - fase3 | Grasland | Grasmat | Grassenmix grasland - fase1 | Grazige vegetatie | Grond | Grondafdekking | Grondafgraving en gronduitgraving | Grondbijmenging | Grondophoging | Grondsoort | Haag | Handwiel | Heeft verkeersteken | Heeft geometrie | Heeft verkeersbord concept | Heestermassief | Heischraal grasland | Hoort bij | Houtige aanleg | Houtige vegetatie | Huisaansluitput | Iepenstruweel | Infiltratievoorziening | Kalkgrasland | Kalkrijk kamgrasland | Kamer | Klimvorm | Knotboom | Kopmuur | Kruininsteek | Laagtype van de bitumineuze verharding | Leiboom | Ligt op | Lijndetectie | Loofhout | Mantelbuis | Materiaal karakteristiek | Motorvangplank | Muurdoorgangsstuk | Muurvegetatie | Naaldhout | Natte ruigte | Niet getest beginstuk | Norm van het lijnvormig element | Obstakelbeveiliger | Oeverrol | Onderwatervegetatie | Opening | Opgaande boom | Opgaande houtige vegetatie | Overgangsconstructie | Overlangse markering datatype | Overlangsemarkering doorlopend | Overlangsemarkering onderbroken | Overstort | Overstortrand | Overzicht schermhoogte | Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal | Persleiding | Pictogram | Piezometrische buis | Plantbakvorm | Pomp | Profielelement | Profileerlaag | Putbekleding | Raaigrasweide grasland - fase0 | Referentiepunt | Reservoir | Retroreflecterend verkeersbord | Riet | Rioleringsbuis | Riooltoegang | Ruigte | Schacht | Seinbrug | Sierbeplanting | Sierbeplanting aanleg | Sleuf | Sluit aan op | Solitaire heester | Soort grondwerk | Soortenrijk schraal grasland - fase5 | Stobbenwal | Straatkolk | Stroomdalgrasland | Struweel | Sturing | Supplementen CBV | Taludinsteek | Terugkeer | Terugslagklep | Trottoirband vorm | Type van | Uitheems loofhout | Veerooster | Vegetatie soortnaam | Verankering | Verruigd grasland | Verstoord grasland | Vlakdetectie | Vlierstruweel | Wand | Wervel | Wildreflector | Wildwaarschuwingsdetectie | Wildwaarschuwingssluis | Wilgenstruweel |

Eigenschappen

| aanleg | aanleg | aanleg | aansluitingsfiche | aantal ladders | aantal lopende meter | aantal rijen betonstraatsteen | aantal rijen betonstraatsteen | aantal steunen | aanzicht | actuele hoogte | adviesmaatregel boomgebrek | adviesmaatregel groeiplaats | afbeelding | afdekking | afdeklatten | afgesloten | afgraving | afmeting | afmeting ondergrondse fundering | amfibiescherm | basiswaarde | begroeid oppervlak | beheer scheren | bereikbaar | berekeningsnota | berekeningsnota | bescherming wildvraat | beton | betonkwaliteit | bijkomende parameter | bijmenging | bijmengingshoofdnaamcode | biodegradeerbaar | bolgewassen | boomplaat | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte | breedte opening | code | conditiebeoordeling | conditiewaarde | conflicten | conische trottoirpaal amsterdam | constructie en montageplan | containermaat | controlemeting e b s | dekselklasse | dekselvorm | detailplan (3D - As-built) | diamantkoppaal | diameter | diameter | diepte | diepte | diepte | diepte | diepte | dikte | dikte | dikte | doorlopend | doorlopend | drager | driehoekig | duurzaamheidsklasse | fabricagevoorschrift | folietype | functie | fundering | fundering afgedekt met bitumen | gebreken | geluidskarakteristiek | gerecycleerd materiaal | gewicht | grondbestemming | grondgebonden | grondmenging plaatselijk | grondtoevoegsel | haagsteun | hap-aard | herkomst | herkomst | hoeveelheidscode | hoofdnaamcode | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte | hoogte opening | hoogte verticale steun | horizontaal ruimte beslag | hout | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | huidig natuurbeeld | individuele lengte schermelement | is permanent | kader | kleur | kleur | kleur achterkant | knipoppervlak | laagtype | laagtype | ladder | lengte | lengte | lengte | looproosters | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal | materiaal drempel | materiaal karakteristiek | meerwaarde | milieuhygiënische code | minimale dikte schermelement | nalichtingstijd | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | natuurstreefbeeld | niveau | norm | norm | norm | norm | norm | norm | onderbroken | onderbroken | onderhoudstoestand | ophoging | oppervlakte | oppervlakte | opschrift | opschrift | opstelhoogte | opstelling | overgroeien rand verharding | overspanning | overzicht schermhoogte | paal materiaal | peil | peil | peil | peil | peil | plaats | plantafstand | plantdichtheid | plantdichtheid | plantmaat | plantmaat | plantverband | plantverband | plantwijzewaarde | poort type | prikkeldraad | profileerlaag | regeling | rijrichting | rond | rooster | scharnierend | schermelement | schermtype | snelheidsklasse | soort | soort grond | soort grondwerk | soort grondwerk | soort grondwerk | soort grondwerk | soortnaam nederlands | soortnaam wetenschappelijk | soortwaarde | spandraden | stamomtrek | standplaatswaarde | statische belasting | streep lengte | symbool | technisch verslag bodemonderzoek | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | technische fiche | tekst | tekst | tekst | tot | tot | totale lengte | tussenruimte | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type | type mazen | type riooltoegang | type uitvoering | uitbuigingstype | uitgraving | uitvoering | van | van | variabel deel type | verankering | vergrendeling | verplaatsbaar | verzegeld | vierhoekig | volume | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vorm | vrij uitgroeiend | vrij uitgroeiend | vrije hoogte | vrije hoogte | wanddikte | waterdicht | werkingsbreedte | werkingsbreedte mvpwd | windbelasting | wortel | wortelgeleiding-wortelwering | zelfhechtend |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aansluitopening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening
Specialisatie van
Definitie Een kleine doorgang in de wand tussen twee kamers, of aan het begin van een leiding.

Klasse Afmeting verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord
Definitie Union datatype voor de afmeting van het verkeersbord.

Klasse Afscherming

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afscherming
Specialisatie van
Definitie Schermen of wallen op de rand van het ecoduct die er voor zorgen ervoor dat dieren op de brug niet afgeschrikt worden door de lichten van voorbijrijdende voertuigen.

Klasse Afsluiter

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Specialisatie van
Definitie Een afsluiter dient rioolstrengen af te sluiten bij bv. gebreken

Klasse Afsluiting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiting
Specialisatie van
Definitie Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding.

Klasse Afwijkende kantstrook

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.

Klasse Afwijkende schampkant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.

Klasse Afwijkende trottoirband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.

Klasse Afwijkende trottoirband-watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.

Klasse Afwijkende watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelAfw
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.

Klasse Amsterdammer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcAmsterdammer
Definitie Complex datatype voor antiparkeerpaal Amsterdammer.

Klasse Andere ecologische maatregel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#AndereEcologischeMaatregel
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor ecologische maatregelen anders dan ecoduct, ecotunnels, ecovallei, ecokoker en ecoduiker.

Klasse Antiparkeerpaal type

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAntiparkeerpaal
Definitie Union datatype voor de antiparkeerpaal.

Klasse Beheerd door

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BeheerdDoor
Definitie De relatie geeft aan dat een onderdeel wordt beheerd. Het beheer object bevat de nodige beheer eigenschappen.

Klasse Betuining van beton

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningBeton
Definitie Complex datatype voor een betonnen plankenbetuining of damwandbetuing.

Klasse Betuining van gerecycleerd materiaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningGerecycleerd
Definitie Complex datatype voor een gerecycleerde plankenbetuining of damwandbetuining.

Klasse Betuining van hout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningHout
Definitie Complex datatype voor een houten plankenbetuining of damwandbetuining.

Klasse Bevestigd

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigd
Definitie Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar bevestigd zijn. Dit kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn zoals bv. een camera aan een paal of een laagspanningsbord in een kast. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Bevestigingsbeugel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel
Specialisatie van
Definitie Verbindingsstuk waarmee een object kan vastgemaakt worden aan een steun of oppervlak

Klasse Bloemrijk glanshavergrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGlanshavergrasland
Specialisatie van
Definitie G4a - aardaker, beemdkroon, beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, grote pimpernel, gulden boterbloem, gulden sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, knolboterbloem, knolsteenbreek, knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid en zachte haver, grote ratelaar, vertakte leeuwentand, vierzadige wikke.

Klasse Bloemrijk grasland - fase4

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGraslandGraslandfase4
Specialisatie van
Definitie G4 - Fijn mozaïek van grassen, kruiden, russen en zeggen.

Klasse Bloemrijk struisgrasgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkStruisgrasgrasland
Specialisatie van
Definitie G4d - akkerhoornbloem, gewone veldbies, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewoon struisgras, hazenpootje, klein vogelpootje, kleine klaver, kleine leeuwentand, knolboterbloem, muizenoor, schapenzuring, smalle weegbree, vroege haver, zilverhaver.

Klasse Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkVochtigTotNatGrasland
Specialisatie van
Definitie G4e - echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, moeras/zompvergeet-me-nietje, dotterbloem, kale jonker, lidrus, moerasrolklaver, moeraswalstro, egelboterbloem, pinksterbloem, slanke sleutelbloem, tweerijige zegge, gewone waterbies, heelblaadjes, penningkruid, pijptorkruid, zomprus.

Klasse Boombrug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug
Specialisatie van
Definitie Een eenvoudige constructie die een oversteek biedt voor soorten die in bomen leven, voornamelijk eekhoorns.

Klasse Boomtoestand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Specialisatie van
Definitie De toestand als complex datatype van een boom.

Klasse Bouwput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bouwput
Specialisatie van
Definitie De ontgraving die nodig is voor het maken van een ondergrondse constructie zoals bv. een put of putten.

Klasse Bovenbouw

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Specialisatie van
Definitie Een combinatie van het riooldeksel met de kader en de regeling.

Klasse Braam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Braam
Specialisatie van
Definitie S4 - braam spp (inclusief framboos).

Klasse Brandnetelruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Brandnetelruigte
Specialisatie van
Definitie R3 - dominante bedekking van grote brandnetel

Klasse Brem en gaspeldoornstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BremEnGaspeldoornstruweel
Specialisatie van
Definitie S2 - brem, gaspeldoorn.

Klasse Buisbekleding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Buisbekleding
Specialisatie van
Definitie De bekleding of coating ter bescherming van de buis.

Klasse Damwand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Damwand
Specialisatie van
Definitie Een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.

Klasse Diamantkoppaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcDiamantkoppaal
Definitie Complex datatype voor een diamantkoppaal.

Klasse Dominant grasland - fase2

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DominantGraslandfase2
Specialisatie van
Definitie G2 - Meer dan 50% van de oppervlakte ingenomen door één niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol, grote vossenstaart of glanshaver, + grassen en kruiden uit G0 en G1

Klasse Doornstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doornstruweel
Specialisatie van
Definitie S3 - meidoorn spp, sleedoorn en rozen.

Klasse Draineerbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Draineerbuis
Specialisatie van
Definitie Een buis voor het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Klasse Duikschot

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duikschot
Specialisatie van
Definitie Duikschotten onder het wateroppervlak dicht bij de overstortrand verhinderen dat het drijvende materiaal meevloeit met het water.

Klasse Duingrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duingrasland
Specialisatie van
Definitie G5a - Zanddoddengras, Kleverige reigersbek, Ruw vergeet-mij-nietje, Kruipend stalkruid, Zandhoornbloem, Duinfakkelgras, Liggende asperge, Duindravik, Duinviooltje, Kegelsilene, Ruwe klaver, Duin- en gewimperd langbaardgras, Lathyruswikke, Geel walstro, Grote tijm, Geel zonneroosje, Liggend bergvlas, Nachtsilene, Walstrobremraap, Kalkbedstro, Zachte haver, Voorjaarsganzerik, Duindravik, Gestreepte klaver, Wondklaver.

Klasse Dwerghavergrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dwerghavergrasland
Specialisatie van
Definitie G5b - vroege haver, klein vogelpootje, zilverhaver, klein tasjeskruid, dwergviltkruid, eekhoorngras en zandblauwtje, veldereprijs , hazenpootje, eenjarige hardbloem, rode schijnspurrie, akkerviooltje, zandmuur, reigersbek, spurrie, straatgras, zandraket, vroegeling, kleine leeuwenklauw, zachte ooievaarsbek, klein streepzaad, gewoon langbaardgras,zandhoornbloem, slofhak.

Klasse Dwergstruikvegetatie heidesoorten

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwergstruikvegetatieHeidesoorten
Specialisatie van
Definitie S1 - struikheide, dopheide, blauwe bosbes, stekelbrem, kruipbrem

Klasse Eco poort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EcoPoort
Specialisatie van
Definitie Een afsluitbare doorgang om mensen toe te laten tot het gebied.

Klasse Ecoraster

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Specialisatie van
Definitie Een geleiding om dieren te leiden naar een plaats (ecoduct, ecotunel,…) waar ze veilig een drukke weg kunnen oversteken.

Klasse Eindstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Eindstuk
Specialisatie van
Definitie Een niet-gecertificeerd einde aan een geleideconstructie, aan de stroomafwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Gekandelaarde boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GekandelaardeBoom
Specialisatie van
Definitie Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken periodiek op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.

Klasse Geleideconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleideconstructie
Specialisatie van
Definitie Een doorlopende afschermende constructie voor voertuigen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm.

Klasse Geleidingswand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand
Specialisatie van
Definitie Een geleidingswand geleidt kleinere dieren zoals amfibieën naar kleinere ecokokers,ecoduikers,...

Klasse Geluidswerende constructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Specialisatie van
Definitie Een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.

Klasse Geschoren boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeschorenBoom
Specialisatie van
Definitie Bomen waarvan de kruinen in een min of meer strakke vorm zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.

Klasse Gestandaardiseerde Kantstrook

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.

Klasse Gestandaardiseerde kantstrook type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde kantstrook.

Klasse Gestandaardiseerde schampkant

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft.

Klasse Gestandaardiseerde schampkant type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde schampkant.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om de rand van de verharding te beschermen en te versterken.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting die een trottoirband en een watergreppel combineert in een geheel.

Klasse Gestandaardiseerde trottoirband-watergreppel type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel.

Klasse Gestandaardiseerde watergreppel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStd
Specialisatie van
Definitie Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.

Klasse Gestandaardiseerde watergreppel type template

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStdTypeTemplate
Specialisatie van
Definitie Type object als template voor eigenschappen van de gestandaardiseerde watergreppel.

Klasse Geteste beginconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GetesteBeginconstructie
Specialisatie van
Definitie Een gecertficeerd begin aan een geleideconstructie, met als doel de ernst van een frontale botsing te reduceren aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Gras kruidenmix grasland - fase3

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrasKruidenmixGraslandfase3
Specialisatie van
Definitie G3 - Fijn mozaïek van grassen en kruiden zoals: beemdlangbloem, gewone berenklauw, gewoon duizendblad, gewoon reukgras, glanshaver, grasmuur, grote vossenstaart, hopklaver, kleine klaver, pastinaak, peen, rietzwenkgras, rode klaver, rood zwenkgras, scherpe boterbloem, sint-Janskruid, smalle weegbree, timotee, veldbeemdgras, veldzuring, gewoon biggenkruid, kamgras, veldgerst, vijfvingerkruid.

Klasse Grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Specialisatie van
Definitie Grazige vegetatie met daarin kruidachtigen die jaarlijks één of meerdere malen per jaar gemaaid of begraasd wordt.

Klasse Grasmat

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasmat
Specialisatie van
Definitie Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.

Klasse Grassenmix grasland - fase1

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrassenmixGraslandfase1
Specialisatie van
Definitie G1 - Groen lappendeken met soorten uit G0, maar + kruipende boterbloem, paardenbloem,gewone hoornbloem (in enkele monospecifieke haarden)

Klasse Grazige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrazigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan.

Klasse Grond

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond
Specialisatie van
Definitie Lithologisch hoofd- en nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).

Klasse Grondafdekking

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking
Definitie Complex datatype om extra informatie van de afdekking van grond te capteren.

Klasse Grondafgraving en gronduitgraving

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving
Definitie Complex datatype voor de afgraving of uitgraving van grond.

Klasse Grondbijmenging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Definitie Complex datatype om extra informatie van de bijmenging van grond te capteren.

Klasse Grondophoging

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging
Definitie Complex datatype om extra informatie van ophoging van grond te capteren.

Klasse Grondsoort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort
Definitie Complex datatype om het soort grond te bepalen.

Klasse Haag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Haag
Specialisatie van
Definitie Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.

Klasse Handwiel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Handwiel
Specialisatie van
Definitie Een handwiel kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een afsluiter.

Klasse Heeft verkeersteken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftVerkeersteken
Definitie Deze relatie koppelt een verkeersteken aan een onderdeel zoals bv. een retroreflecterendverkeersbord.

Klasse Heeft geometrie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftGeometrie
Definitie Deze relatie legt een link tussen een fysiek object/onderdeel en de mogelijke geometrische representaties vanuit het LoG model. De richting loopt vanuit het fysiek object naar het geometrie object.

Klasse Heeft verkeersbord concept

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftVerkeersbordConcept
Definitie De relatie verbindt het verkeersbordonderdeel met een verkeersbord concept.

Klasse Heestermassief

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Heestermassief
Specialisatie van
Definitie Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn. Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.

Klasse Heischraal grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeischraalGrasland
Specialisatie van
Definitie G5d - blauwe knoop, blauwe zegge, bleeksporig bosviooltje, bleke zegge, borstelgras, dicht havikskruid, echte guldenroede, fijn schapengras, fraai hertshooi, gelobde maanvaren, gevlekte orchis, heidekartelblad, hondsviooltje, kleine tijm, klokjesgentiaan, knollathyrus, kruipganzerik, liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem, mannetjesereprijs, spits havikskruid, stijf havikskruid, stijve ogentroost, tandjesgras, tormentil, trekrus, tweenervige zegge, veelbloemige veldbies, zaagblad, klokjesgentiaan, heidekartelblad, welriekende nachtorchis.

Klasse Hoort bij

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoortBij
Definitie De relatie geeft aan dat een onderdeel of collectie behoort bij, deel van of lid van een (andere) groep of collectie is.

Klasse Houtige aanleg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Definitie De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van houtige vegetatie beschrijft.

Klasse Houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.

Klasse Huisaansluitput

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput
Specialisatie van
Definitie Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.

Klasse Iepenstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Iepenstruweel
Specialisatie van
Definitie H2 - Houtige begroeiing in holle wegen van de leemstreek met gladde iep, ruwe iep, meidoorn spp., gewone es, gewone vlier, maarts viooltje, vogelmelk, aalbes, gevlekte aronskelk, speenkruid, vingerhelmbloem, grote keverorchis, klimop, klimopereprijs, look-zonder-look.

Klasse Infiltratievoorziening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Infiltratievoorziening
Specialisatie van
Definitie Voorziening voor infiltratie van onvervuild water.

Klasse Kalkgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kalkgrasland
Specialisatie van
Definitie G5c - blauwgras, bergdravik, duifkruid, grote centaurie, ruige scheefkelk, geel zonneroosje, kleine pimpernel, kalkwalstro, gevinde kortsteel, aarddistel, smal fakkelgras, driedistel.

Klasse Kalkrijk kamgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KalkrijkKamgrasland
Specialisatie van
Definitie G4c - aarddistel, beemdkroon, bevertjes, driedistel, duifkruid, geelhartje, gevinde kortsteel, gewone agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, knolboterbloem, kruipend stalkruid, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein, zachte haver, zeegroene zegge.

Klasse Kamer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Specialisatie van
Definitie Een kamer is een aanééngesloten ondergrondse constructie waarbinnen vrije stroming van water over de bodem mogelijk is. Een constructie of inspectieput kan één of meerdere kamers hebben.

Klasse Klimvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm
Specialisatie van
Definitie Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.

Klasse Knotboom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Knotboom
Specialisatie van
Definitie Snoeivorm waarbij periodiek alle takken afgezaagd worden tot op een verdikte knot bovenaan de stam.

Klasse Kopmuur

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kopmuur
Specialisatie van
Definitie Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.

Klasse Kruininsteek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kruininsteek
Specialisatie van
Definitie De snijlijn van de dijkkruin met het dijktalud.

Klasse Laagtype van de bitumineuze verharding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuBVLaagtypes
Definitie Union datatype voor een laagtype anders dan de profileerlaag. Bij een profileerlaag kan men het gewicht toelichten.

Klasse Leiboom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Leiboom
Specialisatie van
Definitie Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken gedwongen worden in één (verticaal) vlak te groeien door geleiding. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.

Klasse Ligt op

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#LigtOp
Definitie Deze relatie geeft aan dat 2 onderdelen direct fysiek op elkaar liggen. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Lijndetectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSlijndetectie
Specialisatie van
Definitie De lijndetectie stuurt een systeem in werking als een infraroodstraal wordt onderbroken.

Klasse Loofhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Loofhout
Specialisatie van
Definitie H3 - Vegetaties op gerijpte, mesofiele tot droge bosbodems, gedomineerd door inheemse loofbomen. Boomlaag van mono-specifiek of dominant tot zeer gevarieerd met o.a.: beuk, zomereik, wintereik gewone es, haagbeuk, esdoorn, berk spp., hazelaar, zoete kers, trilpopulier. Mogelijke bijmenging (maar nooit dominant) met zwarte els, grauwe els, wilgen spp., sporkehout, en struweelsoorten (zie S1 tot S5). Kruidlaag: van afwezig tot zeer rijk met oude bosplanten (zie bijlage 3).

Klasse Mantelbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Mantelbuis
Specialisatie van
Definitie Een buis bestemd voor de doorvoer van kabels en/of leidingen.

Klasse Materiaal karakteristiek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Definitie Complex datatype voor het materiaal en zijn geluidskarakteristiek van de geluidswerende constructie.

Klasse Motorvangplank

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Motorvangplank
Specialisatie van
Definitie Een constructie geïnstalleerd aan een geleideconstructie of in de onmiddellijke omgeving ervan, met als doel de ernst van een botsing van een motorrijder met de geleideconstructie te reduceren.

Klasse Muurdoorgangsstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Muurdoorgangsstuk
Specialisatie van
Definitie Een hulpstuk als doorgang die zorgt voor een volledige verankering en een volledig waterdichte doorvoering van een persleiding door de wanden van de toegangs- of verbindingsputten.

Klasse Muurvegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Muurvegetatie
Specialisatie van
Definitie Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.

Klasse Naaldhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Naaldhout
Specialisatie van
Definitie H5 - Naaldhoutbestanden van allerlei aard: van mono-specifiek of dominant tot gevarieerd met o.a. zwarte den, grove den, spar spp., lork, Douglas en ev. struweelsoorten (soorten uit S1, S2, S4, S5).

Klasse Natte ruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NatteRuigte
Specialisatie van
Definitie R4 - moerasspirea, waterzuring, watermunt, wolfspoot, oeverzegge, grote en kleine lisdodde, grote egelskop, gele waterkers, gele lis, grote kattenstaart, poelruit, scherpe zegge, echte valeriaan, grote wederik, grote waterweegbree, gewone engelwortel, harig wilgenroosje, kattenstaart, koninginnenkruid, valse voszegge, moerasandoorn, tandzaad spp., pitrus, zeegroene rus, zwanenbloem, pluimzegge, moesdistel, kale jonker, geoord en gevleugeld helmkruid.

Klasse Niet getest beginstuk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NietGetestBeginstuk
Specialisatie van
Definitie Een niet-gecertificeerd begin aan een geleideconstructie, aan de stroomopwaartse zijde ten opzichte van de meest nabij gelegen rijstrook.

Klasse Norm van het lijnvormig element

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie Complex datatype voor de norm van het lijnvormig element.

Klasse Obstakelbeveiliger

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Obstakelbeveiliger
Specialisatie van
Definitie Een energie-absorberende constructie voor voertuigen, geïnstalleerd vóór één of meerdere obstakels, met als doel de ernst van een botsing te reduceren.

Klasse Oeverrol

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oeverrol
Specialisatie van
Definitie Een oeverrol is een samenvoeging van vezelstoffen tot een cilindrische structuur en wordt ter hoogte van de gemiddeld hoogwaterstand geplaatst, tegen de erodering van oevers van wind en water.

Klasse Onderwatervegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Onderwatervegetatie
Specialisatie van
Definitie Vegetatie die zich onder het wateroppervlak bevindt.

Klasse Opening

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Opening
Specialisatie van
Definitie Doorgangen voorzien als vluchtmogelijkheid met dezelfde akoestische kwaliteitseisen als de voorgestelde schermen bezitten.

Klasse Opgaande boom

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeBoom
Specialisatie van
Definitie Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden habitus. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen. De boom kan zich op volstrekt natuurlijke wijze uitgezaaid hebben en zijn groeivorm kan bepaald zijn door de natuurlijke groeiomstandigheden (bv. natuurlijke snoei). Ontstond de boom in kunstmatige omstandigheden, dan is de groeivorm bepaald door de jeugdsnoei in de kwekerij en is het eindbeeld van de boom bepaald door de begeleidingssnoei die wordt uitgevoerd vanaf het planten.

Klasse Opgaande houtige vegetatie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Specialisatie van
Definitie Een houtkant of een bos.

Klasse Overgangsconstructie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overgangsconstructie
Specialisatie van
Definitie Verbinding tussen twee afschermende constructies voor wegen van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken.

Klasse Overlangse markering datatype

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuOverlangsemarkering
Definitie Union datatype voor het type van een overlangse markering.

Klasse Overlangsemarkering doorlopend

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringDoorlopend
Definitie Complex datatype voor een doorlopende overlangse markering.

Klasse Overlangsemarkering onderbroken

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringOnderbroken
Definitie Complex datatype voor een onderbroken overlangse markering.

Klasse Overstort

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort
Specialisatie van
Definitie Een overstort is een drempel tussen 2 kamers waar water vanaf een bepaald peil van de ene naar de andere kamer kan stromen. Tussen 2 kamers kunnen 1 of meerdere overstorten voorkomen.

Klasse Overstortrand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand
Specialisatie van
Definitie Een overstortrand heeft als doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater.

Klasse Overzicht schermhoogte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte
Definitie Complex datatype voor het overzicht met betrekking tot de schermhoogte.

Klasse Paal-kantplank-damplank-damwand materiaal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal
Definitie Union datatype voor het materiaal van een paal, kantplank, damplank of damwand.

Klasse Persleiding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Persleiding
Specialisatie van
Definitie Ondergronds kanaal of pijp voor afvoer van water onder druk.

Klasse Pictogram

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram
Specialisatie van
Definitie Een bord dat een symbool of afbeelding bevat dat de plaats inneemt van een tekst.

Klasse Piezometrische buis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis
Specialisatie van
Definitie Een al dan niet permanente buis om waterstanden bij grondverlaging te meten.

Klasse Plantbakvorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm
Specialisatie van
Definitie Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.

Klasse Pomp

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pomp
Specialisatie van
Definitie Een pomp is een werktuig dat water verplaatst door er energie aan af te geven in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging.

Klasse Profielelement

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Profielelement
Specialisatie van
Definitie Geprefabriceerd element dat besstaat uit al dan niet gewapende betonelementen die, samengevoegd, een doorlopend open kanaal vormen.

Klasse Profileerlaag

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag
Definitie Complex datatype om extra informatie te capteren van de profilerende laag.

Klasse Putbekleding

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Putbekleding
Specialisatie van
Definitie De soort afwerkingslaag waarmee een put bekleed is.

Klasse Raaigrasweide grasland - fase0

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RaaigrasweideGraslandfase0
Specialisatie van
Definitie G0 - Zeer uniform grasland met vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras Engels of Italiaans raaigras en/of ruw beemdgras dominant + vogelmuur, straatgras

Klasse Referentiepunt

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Referentiepunt
Specialisatie van
Definitie Een kilometer- of hectometerpaal.

Klasse Reservoir

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Reservoir
Specialisatie van
Definitie Een reservoir is een complexe kamer welke verschillende niveaus en gekoppelde oppervlaktes kan vertonen.

Klasse Retroreflecterend verkeersbord

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Specialisatie van
Definitie Fysieke drager van het verkeersteken waarvan de betekenis bepaald wordt door een verkeersbordconcept.

Klasse Riet

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Riet
Specialisatie van
Definitie R5 - riet en soorten uit R3.

Klasse Rioleringsbuis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rioleringsbuis
Specialisatie van
Definitie Ondergronds kanaal of pijp voor gravitaire afvoer van water.

Klasse Riooltoegang

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Riooltoegang
Specialisatie van
Definitie Het uiteinde van een rioolbuis.

Klasse Ruigte

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ruigte
Specialisatie van
Definitie Terrein of zoomvegetatie gedomineerd door ruigtekruiden of riet, die niet jaarlijks gemaaid wordt.

Klasse Schacht

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht
Specialisatie van
Definitie Gedeelte van de put tussen regeling en de kamer.

Klasse Seinbrug

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Definitie Metalen constructie bestaande uit 2 of meer verticale steunen met voetplaat en uit een enkele of een dubbel uitgevoerde horizontale dwarsverbinding, allen kokervormig met rechthoekige doorsnede. Ook wel portiek of portaal genoemd

Klasse Sierbeplanting

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sierbeplanting
Specialisatie van
Definitie Planten die geen blijvende houtige stengel vormen. Eenjarige, tweejarige of vaste planten, die in de winter tot de grond toe afsterven.

Klasse Sierbeplanting aanleg

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSierbeplAanleg
Definitie De eigenschappen als complex datatype die de aanleg van sierbeplanting beschrijft.

Klasse Sleuf

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sleuf
Specialisatie van
Definitie Lijnvormige verdieping van de natuurlijke ondergrond, nodig voor het leggen van leidingen.

Klasse Sluit aan op

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SluitAanOp
Definitie Deze relatie geeft aan hoe 2 onderdelen in horizontale zin elkaar opvolgen. Dit wordt gebruikt om een topologische netwerk op te bouwen. Enkel in gebruik bij afschermende constructies en riolering/waterlopen. Deze relatie heeft steeds een richting van het opwaartse naar het afwaartse onderdeel.

Klasse Solitaire heester

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SolitaireHeester
Specialisatie van
Definitie Afzonderlijk te onderscheiden heester.

Klasse Soort grondwerk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk
Definitie Union datatype voor het soort werk waar de grond van afkomstig is of voor dient.

Klasse Soortenrijk schraal grasland - fase5

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SoortenrijkSchraalGraslandGraslandfase5
Specialisatie van
Definitie G5 - Een fijn, soortenrijk mozaïek van geel-, grijs- en blauwgroene laagblijvende schijngrassen (zeggen en russen) en kruiden.

Klasse Stobbenwal

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Stobbenwal
Specialisatie van
Definitie Wortelkluiten of ander houtmateriaal (zoals stamhout) om beschutting en geleiding van kleinere siersoorten zoals muizen, egels.

Klasse Straatkolk

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Straatkolk
Specialisatie van
Definitie De hemelwaterinlaatconstructie, meestal geplaatst in de straatgoot of watergreppel, waarlangs het hemelwater van de verhardingen wordt afgevoerd.

Klasse Stroomdalgrasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Stroomdalgrasland
Specialisatie van
Definitie G4b - cipreswolfsmelk, geoorde zuring, gestreepte klaver, grote tijm, handjesgras, harige ratelaar, hemelsleutel, kaal breukkruid, kleine pimpernel, kleine ratelaar, knikkende distel, knolbeemdgras, kruisdistel, kweekdravik, moeslook, ronde ooievaarsbek, rozetkruidkers, rozetsteenkers, sikkelklaver, slangenlook, smalle raai, tripmadam, veldsalie, viltganzerik, voorjaarszegge, wit en zacht vetkruid, zachte haver, zeepkruid.

Klasse Struweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel
Specialisatie van
Definitie Een struweel is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog die vaak aan de rand van bos terug te vinden is.

Klasse Sturing

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sturing
Definitie Deze relatie geeft aan of er een of andere vorm van dataverkeer is tussen 2 onderdelen. Een wegverlichtingstoestel dat aan staat wordt ook als sturing beschouwd, in dit geval is het een lang ononderbroken elektrisch aan-signaal. Deze relatie heeft geen richting.

Klasse Supplementen CBV

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSupplementenCBV
Definitie Complex datatype voor de supplementen van de CBV.

Klasse Taludinsteek

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Taludinsteek
Specialisatie van
Definitie Snijlijn van het maaiveld met een waterlooptalud.

Klasse Terugkeer

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugkeer
Specialisatie van
Definitie Een mogelijkheid om dieren die toch aan de wegkant verzeild zijn geraakt terug naar de veilige kant te laten begeven.

Klasse Terugslagklep

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep
Specialisatie van
Definitie Een terugslagklep is een klep die dient om het (riool)water in 1 richting door te laten.

Klasse Trottoirband vorm

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcTrottoirbandVorm
Definitie Complex datatype voor de vorm van een trotoirband.

Klasse Type van

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TypeVan
Definitie Deze relatie dient specifiek om het type template concept te realiseren. De relatie wordt gelegd tussen datatemplates en de bijhorende objecten.

Klasse Uitheems loofhout

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#UitheemsLoofhout
Specialisatie van
Definitie H4 - Jonge aanplant met dominantie van allerlei loofhout op niet-bosbodems, incl. exoten (Robinia, populier, vederesdoorn, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,…), ev. met bijmenging van struweelsoorten (S3 tot S5).

Klasse Veerooster

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Veerooster
Specialisatie van
Definitie Een veerooster is een infrastructurele voorziening die is aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat vee een gebied binnenkomt of verlaat.

Klasse Vegetatie soortnaam

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Definitie Complex datatype voor de soortnaam van een begroeiing.

Klasse Verankering

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering
Specialisatie van
Definitie Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de steun stabiel rechtop zetten.

Klasse Verruigd grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#VerruigdGrasland
Specialisatie van
Definitie R2 - grote brandnetel, kleefkruid, ridderzuring, akkerdistel, speerdistel, gewone berenklauw, fluitenkruid, bramen, klit, jacobskruiskruid, ijle dravik, dolle kervel, kweek, kropaar, haagwinde, zevenblad

Klasse Verstoord grasland

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#VerstoordGrasland
Specialisatie van
Definitie R1 - duinriet, kruipertje, gewone raket, bijvoet, fijnstraal spec., kleine brandnetel, boerenwormkruid, kamille spec., varkensgras, akkerdistel, klein kaasjeskruid, teunisbloem spec., honingklaver spec., grote kaardebol, stinkende ballote, kompassla, zeepkruid, wilde reseda, ijle dravik, kleine ooievaarsbek, kruldistel, slangenkruid, klein hoefblad, akkerwinde, kweek, heermoes, grote klaproos, herderstasje, paarse dovenetel, perzikkruid, vogelmuur, akkerkool

Klasse Vlakdetectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSvlakdetectie
Specialisatie van
Definitie De vlakdetectie screent op een ruimere zone passerende dieren via sensoren.

Klasse Vlierstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Vlierstruweel
Specialisatie van
Definitie S5 - gewone vlier (dominant).

Klasse Wand

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wand
Specialisatie van
Definitie Een verticaal constructiedeel, vrijstaand of omsluitend die een afscheiding vormt, bv. tussen 2 ruimtes.

Klasse Wervel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wervel
Specialisatie van
Definitie Een wervel is een debietsbeperkend element dat zich tussen 2 kamers of tussen een kamer en een leiding bevindt.

Klasse Wildreflector

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wildreflector
Specialisatie van
Definitie Een wildreflector is een reflecterend afschrikkingssysteem voor groot en klein wild nabij een weg.

Klasse Wildwaarschuwingsdetectie

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSdetectie
Specialisatie van
Definitie Abstracte voor het wildwaarschuwingsdetectie systeem.

Klasse Wildwaarschuwingssluis

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSsluis
Specialisatie van
Definitie Een onderbreking in het ecoraster waar een wildwaarschuwingssysteem is geïnstalleerd zodoende de voertuigen te waarschuwen voor overstekende dieren.

Klasse Wilgenstruweel

Type Klasse
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wilgenstruweel
Specialisatie van
Definitie H1 - wilgensoorten, sporkehout, gewone vlier, braam spp., brede stekelvaren, grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid, pitrus

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sierbeplanting.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sierbeplanting
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSierbeplAanleg
Definitie De manier van aanleg van de sierbeplanting.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrazigeVegetatie.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De wijze van aanleg/aanplanting van de grazige vegetatie.

Eigenschap aanleg

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie.aanleg
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Definitie De manier van aanleg van de houtige vegetatie.

Eigenschap aansluitingsfiche

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput.aansluitingsfiche
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De aansluitingsfiche van de huisaansluitput.

Eigenschap aantal ladders

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.aantalLadders
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het aantal ladders waarmee de seinbrug toegankelijk is.

Eigenschap aantal lopende meter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte.aantalLopendeMeter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Het aantal lopende meter van het (geluids)scherm.

Eigenschap aantal rijen betonstraatsteen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookAfw.aantalRijenBetonstraatsteen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookAfw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de kantstrook is opgebouwd.

Eigenschap aantal rijen betonstraatsteen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelAfw.aantalRijenBetonstraatsteen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelAfw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal rijen betonstraatsteen waaruit de watergreppel is opgebouwd.

Eigenschap aantal steunen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.aantalSteunen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Het aantal steunen waarmee de seinbrug gedragen wordt.

Eigenschap aanzicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.aanzicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInDecimaleGraden
Definitie De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as.

Eigenschap actuele hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter.actueleHoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De actuele hoogte van de opening.

Eigenschap adviesmaatregel boomgebrek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.adviesmaatregelBoomgebrek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Adviesmaatregel die kan genomen worden om het boomgebrek aan te pakken.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap adviesmaatregel groeiplaats

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.adviesmaatregelGroeiplaats
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Adviesmaatregel die kan genomen worden om de groeiplaats te verbeteren.
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap afbeelding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.afbeelding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie De afbeelding van het retroreflecterend verkeersbord.

Eigenschap afdekking

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.afdekking
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking
Definitie Afdekking van grond.

Eigenschap afdeklatten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.afdeklatten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of er boven- of onderaan latten gebruikt worden om de geluidswerende constructie te laten aansluiten op de tunnel.

Eigenschap afgesloten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.afgesloten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de afsluitinrichting kan worden afgesloten of niet.

Eigenschap afgraving

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.afgraving
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving
Definitie Afgraving van grond.

Eigenschap afmeting

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.afmeting
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord
Definitie De afmeting van het retroreflecterend verkeersbord.

Eigenschap afmeting ondergrondse fundering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.afmetingOndergrondseFundering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingBxlxh
Definitie Afmetingen van het gedeelte van de funderingen van de verticale steunen dat zich onder het maaiveld bevindt (B x L x H)

Eigenschap amfibiescherm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster.amfibiescherm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Een boolean om aan te duiden of het ecoraster is voorzien van een amfibiegeleiding.

Eigenschap basiswaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.basiswaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInEuro
Definitie Wordt berekend met de formule B = Opp × E waarbij de oppervlakte(Opp) de stamdoorsnede is, uitgedrukt in cm² en E de eenheidsprijs, uitgedrukt in EUR/cm².

Eigenschap begroeid oppervlak

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm.begroeidOppervlak
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie Oppervlakte dat begroeid is in vierkante meter.

Eigenschap beheer scheren

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm.beheerScheren
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of de klimvorm al dan niet geschoren wordt.

Eigenschap bereikbaar

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm.bereikbaar
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of de plantbakvorm door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.

Eigenschap berekeningsnota

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.berekeningsnota
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Een bijlage met daarin de berekeningsnota voor de seinbrug

Eigenschap berekeningsnota

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel.berekeningsnota
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Document met de berekeningsnota van de bevestigingsbeugel
Gebruik Bestanden van het type xlsx of pdf.

Eigenschap bescherming wildvraat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg.beschermingWildvraat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of er al dan niet bescherming tegen wildvraat is rond de stam van de plant.

Eigenschap beton

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal.beton
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningBeton
Definitie Betonnen damwand.

Eigenschap betonkwaliteit

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.betonkwaliteit
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Betonkwaliteit van de funderingen van de verticale steunen

Eigenschap bijkomende parameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm.bijkomendeParameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gedetailleerder typeren van de kantopsluiting.

Eigenschap bijmenging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort.bijmenging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Definitie Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Gebruik https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)

Eigenschap bijmengingshoofdnaamcode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging.bijmengingshoofdnaamcode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Lithologisch nevenbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Gebruik https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)

Eigenschap biodegradeerbaar

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oeverrol.biodegradeerbaar
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oeverrol
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of de oeverrol al dan niet biologisch degradeerbaar is.

Eigenschap bolgewassen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasmat.bolgewassen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasmat
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.

Eigenschap boomplaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg.boomplaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcTrottoirbandVorm.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcTrottoirbandVorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte van de trottoirband.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EcoPoort.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#EcoPoort
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van de poort in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de afsluiter in millimeter

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de aansluitopening in millimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort.drempellengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie Drempellengte of breedte van de overstort. Deze wordt gemeten aan de kortste zijde van de drempel.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de overstortrand in millimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Veerooster.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Veerooster
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte van het veerooster in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de schacht in millimeter

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting 1 (breedte) van het grondplan van de putkamer in millimeter

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De breedte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSsluis.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSsluis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De breedte vand de sluis (als opening) tussen de geleiding of ecoraster in meter.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De breedte van de verankering.

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.breedte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie Breedte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de hoogte.

Eigenschap breedte opening

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep.breedteOpening
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie Breedte van de opening die door de terugslagklep wordt afgesloten in millimeter

Eigenschap code

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam.code
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcVegetatieSoortnaam
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De GBIF key, een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element.

Eigenschap conditiebeoordeling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.conditiebeoordeling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout.

Eigenschap conditiewaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.conditiewaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom.

Eigenschap conflicten

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.conflicten
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijke standplaatsconflicten die de condities of structuur van de boom negatief kunnen beïnvloeden.

Eigenschap conische trottoirpaal amsterdam

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAntiparkeerpaal.conischeTrottoirpaalAmsterdam
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAntiparkeerpaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcAmsterdammer
Definitie Conische klassieke paal met afgeronde kop en sierring

Eigenschap constructie en montageplan

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel.constructieEnMontageplan
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bevestigingsbeugel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Document met het constructie- en montageplan van de bevestigingsbeugel
Gebruik Bestanden van het type dwg of pdf.

Eigenschap containermaat

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSierbeplAanleg.containermaat
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSierbeplAanleg
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De grootte van de pot of container waarin de plant wordt geleverd. De P staat voor pot, de C voor container. Het getal geeft de grootte weer in centimeter.

Eigenschap controlemeting e b s

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.controlemetingEBS
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Een bijlage waarin het verslag staat van de controlemeting uitgevoerd door EBS

Eigenschap dekselklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.dekselklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de mate waarin het deksel van de bovenbouw belast kan worden door voertuigen.

Eigenschap dekselvorm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.dekselvorm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de vorm van het deksel.

Eigenschap detailplan (3D - As-built)

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.detailplan3dAsbuilt
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAWVDocument
Definitie Detailplan als document bijlage (3D as-built DWG of DXF bestand)
Gebruik Bestanden van het type dwg of pdf.

Eigenschap diamantkoppaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAntiparkeerpaal.diamantkoppaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAntiparkeerpaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcDiamantkoppaal
Definitie Een antiparkeerpaal voorzien van een diamantkop en op de hoeken 4 vellingkanten

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De diameter van de verankering.

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep.diameter
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De diameter van de terugslagklep in millimeter.

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#PiezometrischeBuis
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De diepte van de piezometrische buis in meter.

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De diepte van de schacht in meter.

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De diepte van de verankering.

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De diepte van de putkamer in meter

Eigenschap diepte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sleuf.diepte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Sleuf
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De diepte van de sleuf in centimeter.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De dikte van de gestandaardiseerde schampkant in centimeter.

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De dikte van de gestandaardiseerde kantstrook in centimeter

Eigenschap dikte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcTrottoirbandVorm.dikte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcTrottoirbandVorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De dikte van de trottoirband.

Eigenschap doorlopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuOverlangsemarkering.doorlopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuOverlangsemarkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringDoorlopend
Definitie De overlangse markering van het type 'doorlopend'.

Eigenschap doorlopend

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringDoorlopend.doorlopend
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringDoorlopend
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een niet-onderbroken overlangse markering.

Eigenschap drager

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wildreflector.drager
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wildreflector
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De drager waar de wildreflector is aan bevestigd.

Eigenschap driehoekig

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord.driehoekig
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuAfmetingVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DtcAfmetingZijde
Definitie De afmeting van een driehoekig verkeersbord (zijde in millimeter).

Eigenschap duurzaamheidsklasse

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningHout.duurzaamheidsklasse
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningHout
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De aanduiding dat de duurzaamheid weergeeft van een houten plankenbetuining.

Eigenschap fabricagevoorschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.fabricagevoorschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Het fabricagevoorschrift op het retroreflecterend verkeersbord.

Eigenschap folietype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.folietype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type folie dat bevestigd is aan het retroreflecterend verkeersbord.

Eigenschap functie

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rioleringsbuis.functie
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rioleringsbuis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de functie van de rioleringsbuis.

Eigenschap fundering

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.fundering
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De fundering op staal of palen.

Eigenschap fundering afgedekt met bitumen

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.funderingAfgedektMetBitumen
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Is de fundering afgedekt met bitumen?

Eigenschap gebreken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.gebreken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een visueel defect aan een boom wat dient gemonitord te worden.

Eigenschap geluidskarakteristiek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek.geluidskarakteristiek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het kenmerkend gedrag inzake geluid van de geluidswerende constructie.

Eigenschap gerecycleerd materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal.gerecycleerdMateriaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningGerecycleerd
Definitie Damwand uit gerecycleerd materiaal.

Eigenschap gewicht

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag.gewicht
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInTon
Definitie Het gewicht van de profileerlaag in ton.

Eigenschap grondbestemming

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving.grondbestemming
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondAfgravinguitgraving
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de bestemming van de grond.

Eigenschap grondgebonden

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm.grondgebonden
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Klimvorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of de klimvorm al dan niet in volle grond staat.

Eigenschap grondmenging plaatselijk

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging.plaatselijk
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Grondbijmenging plaatselijk of niet-plaatselijk

Eigenschap grondtoevoegsel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging.grondtoevoegsel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding of er evenuteel een toevoeging aan de grond is gebeurd.

Eigenschap haagsteun

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg.haagsteun
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcHoutigeAanleg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt op de aanezigheid van een constructie van palen en bedrading die haagbeplanting ondersteunt.

Eigenschap hap-aard

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput.hapAard
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de aard van de huisaansluitput.

Eigenschap herkomst

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking.herkomst
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondafdekking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de origine van de grond.

Eigenschap herkomst

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging.herkomst
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt de origine van de grond.

Eigenschap hoeveelheidscode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging.hoeveelheidscode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondbijmenging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding (als code) van de hoeveelheid bijmenging.
Gebruik https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdBijmengingHoeveelheidEnumType)

Eigenschap hoofdnaamcode

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort.hoofdnaamcode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondsoort
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Lithologisch hoofdbestanddeel (als code) van de laag zoals gebruikt bij Databank Ondergrond Vlaanderen (gecodeerde lithologie en geotechnische codering).
Gebruik https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/interpretatie/GecodeerdeLithologieDataCodes.xsd (GecodeerdHoofdnaamCodesEnumType)

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie Hoogte-afmeting van het deksel in centimeter. Bij vierkante en cirkelvormige deksels is deze waarde gelijk aan de breedte.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van het scherm in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de overstortrand in millimeter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de afsluiter in millimeter

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de begroeiing in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de schacht in millimeter

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSdetectie.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WWSdetectie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de detectie apparaten in het wildwaarschuwingssysteem.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de verankering.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De afmeting 2 (hoogte) van het grondplan van de putkamer in millimeter

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de aansluitopening in millimeter

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de boombrug in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De hoogte van de paal in meter.

Eigenschap hoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand.hoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de geleidingswand in millimeter.

Eigenschap hoogte opening

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep.hoogteOpening
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMillimeter
Definitie De hoogte van de opening die door de terugslagklep wordt afgesloten in millimeter.

Eigenschap hoogte verticale steun

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.hoogteVerticaleSteun
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Verticale afstand (in meter) tussen de bovenkant van het wegdek en de bovenkant van het hoogste constructiedeel van de seinbrug

Eigenschap horizontaal ruimte beslag

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.horizontaalRuimteBeslag
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De horizontale ruimte in meter die wordt ingenomen door de geluidswerende constructie.

Eigenschap hout

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal.hout
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuPaalPlankDamwandMateriaal
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBetuiningHout
Definitie Houten damwand.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGlanshavergrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkGlanshavergrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Loofhout.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Loofhout
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkStruisgrasgrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkStruisgrasgrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkVochtigTotNatGrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BloemrijkVochtigTotNatGrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Stroomdalgrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Stroomdalgrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeischraalGrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeischraalGrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KalkrijkKamgrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KalkrijkKamgrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kalkgrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kalkgrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duingrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Duingrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dwerghavergrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Dwerghavergrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwergstruikvegetatieHeidesoorten.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DwergstruikvegetatieHeidesoorten
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Riet.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Riet
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Iepenstruweel.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Iepenstruweel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doornstruweel.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Doornstruweel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Vlierstruweel.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Vlierstruweel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrasKruidenmixGraslandfase3.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrasKruidenmixGraslandfase3
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#VerruigdGrasland.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#VerruigdGrasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BremEnGaspeldoornstruweel.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BremEnGaspeldoornstruweel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NatteRuigte.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#NatteRuigte
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wilgenstruweel.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wilgenstruweel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap huidig natuurbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Naaldhout.huidigNatuurbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Naaldhout
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaling van het huidig natuurbeeld.

Eigenschap individuele lengte schermelement

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.individueleLengteSchermelement
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De lengte van het schermelement in centimeter.

Eigenschap is permanent

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering.isPermanent
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Verankering
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of de verankering van blijvende duur is.

Eigenschap kader

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.kader
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het type van het dekselkader.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSupplementenCBV.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcSupplementenCBV
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De kleur van de supplementen toegevoegd aan de verharding.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.kleur
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De RAL kleur van de geluidswerende constructie.

Eigenschap kleur achterkant

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.kleurAchterkant
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteKleurRAL
Definitie De kleur van de achterkant van het retroreflecterend verkeersbord.

Eigenschap knipoppervlak

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie.knipoppervlak
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HoutigeVegetatie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.

Eigenschap laagtype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuBVLaagtypes.laagtype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuBVLaagtypes
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de bitumineuze verharding.

Eigenschap laagtype

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag.laagtype
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcProfileerlaag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type van de bitumineuze verharding.

Eigenschap ladder

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht.ladder
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Bepaling of er al dan niet een ladder aanwezig is in de schacht

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte in meter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van de geleidingswand in millimeter.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug.lengte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Boombrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De lengte van de boombrug in meter.

Eigenschap looproosters

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.looproosters
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de seinbrug is uitgerust met looproosters

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Geleidingswand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de geleiding.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oeverrol.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Oeverrol
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de oeverrol.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Persleiding.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Persleiding
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het materiaal van de persleiding.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kamer
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de kamer opgebouwd is

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Huisaansluitput
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het materiaal waaruit de huisaansluitput is vervaardigd.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit het deksel van de bovenbouw is vervaardigd.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de terugslagklep is vervaardigd.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de geluidswerende constructie.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Schacht
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de schacht opgebouwd is

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcAmsterdammer.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcAmsterdammer
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de Amsterdammer.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Mantelbuis.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Mantelbuis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het materiaal van de mantelbuis.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kopmuur.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Kopmuur
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het materiaal van de kopmuur.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Draineerbuis.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Draineerbuis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het materiaal van de draineerbuis.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstortrand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal waaruit de overstortrand vervaardigd is.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcDiamantkoppaal.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcDiamantkoppaal
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de diamantkoppaal.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rioleringsbuis.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Rioleringsbuis
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bepaalt het materiaal van de rioleringsbuis.

Eigenschap materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter.materiaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Materiaal waaruit de afsluiter is vervaardigd.

Eigenschap materiaal drempel

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort.materiaalDrempel
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het gebruikte materiaal voor het vervaardigen van de overstort (drempel)

Eigenschap materiaal karakteristiek

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.materiaalKarakteristiek
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGCMateriaalKarakteristiek
Definitie Het materiaal van de geluidswerende constructie en het geluidskarakterisitiek van het materiaal.

Eigenschap meerwaarde

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.meerwaarde
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Mogelijkheid om de boom een waarde toe te kennen op basis van hun uitzonderlijke ecologische of erfgoedwaarde .

Eigenschap milieuhygiënische code

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond.milieuHygienischeCode
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grond
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het 3-delig nummer dat gehanteerd wordt door de vzw grondbank om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem of grond aan te geven.

Eigenschap minimale dikte schermelement

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.minimaleDikteSchermelement
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInCentimeter
Definitie De minimale dikte van het schermelement in centimeter.

Eigenschap nalichtingstijd

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram.nalichtingstijd
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMinuut
Definitie De tijd dat het opgeslagen licht (bij bv. Fosforen) in een andere lichtfrekwentie ( met minder energie ) weer wordt uitgezonden.

Eigenschap natuurstreefbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ruigte.natuurstreefbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ruigte
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Eigenschap natuurstreefbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie.natuurstreefbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#OpgaandeHoutigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Eigenschap natuurstreefbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland.natuurstreefbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Grasland
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Eigenschap natuurstreefbeeld

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel.natuurstreefbeeld
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Struweel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een natuurstreefbeeld is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. In het definitief plan van type twee, drie of vier wordt het ecologisch einddoel vastgesteld aan de hand van natuurstreefbeelden.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftGeometrie.niveau
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#HeeftGeometrie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Geeft de ordening weer van de verschillende geometrische representaties voor een object. Het minimunniveau=0, hogere waarden duiden op een gedetailleerdere geometrische representatie. Negatieve waarden duiden op afgeleide geometrie.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#SchampkantStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie De gestandardiseerde schampkant volgens aangeduide norm.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStdTypeTemplate.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandWatergreppelStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie De gestandaardiseerde trottoirband_watergreppel volgens aangeduide norm.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#KantstrookStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie De gestandardiseerd kantstrook volgens aangeduide norm.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStdTypeTemplate.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#WatergreppelStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie De gestandaardiseerde watergreppel volgens aangeduide norm.

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De opgelegde en beschreven standaard van de kantopsluiting .

Eigenschap norm

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStdTypeTemplate.norm
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#TrottoirbandStdTypeTemplate
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcLENorm
Definitie De gestandaardiseerde trottoirband volgens aangeduide norm.

Eigenschap onderbroken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringOnderbroken.onderbroken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringOnderbroken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Een niet-doorlopende overlangse markering.

Eigenschap onderbroken

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuOverlangsemarkering.onderbroken
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuOverlangsemarkering
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverlangsemarkeringOnderbroken
Definitie De overlangse markering van het type 'onderbroken'.

Eigenschap onderhoudstoestand

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand.onderhoudstoestand
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcBoomtoestand
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De snoeitoestand.

Eigenschap ophoging

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk.ophoging
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtuSoortGrondwerk
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcGrondophoging
Definitie Ophoging van grond.

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Bovenbouw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie De oppervlakte van de bovenbouw

Eigenschap oppervlakte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm.oppervlakte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Plantbakvorm
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInVierkanteMeter
Definitie De afmetingen in vierkante meter.

Eigenschap opschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram.opschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Pictogram
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Eventueel begeleidende tekst bij het symbool.

Eigenschap opschrift

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Referentiepunt.opschrift
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Referentiepunt
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#DteTekstblok
Definitie Het opschrift van het referentiepunt.

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord.opstelhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#RetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Eigenschap opstelling

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.opstelling
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De wijze waarop de geluidswerende constructie is geplaatst ten opzichte van de weg.

Eigenschap overgroeien rand verharding

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrazigeVegetatie.overgroeienRandVerharding
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GrazigeVegetatie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de rand van de verharding al dan niet wordt overgroeid door de grazige vegetatie.

Eigenschap overspanning

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug.overspanning
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Seinbrug
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeter
Definitie De afstand tussen de 2 steunpunten van de seinbrug

Eigenschap overzicht schermhoogte

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie.overzichtSchermhoogte
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#GeluidswerendeConstructie
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#DtcOverzichtSchermhoogte
Definitie De meest voorkomende schermhoogte volgens bestek.

Eigenschap paal materiaal

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster.paalMateriaal
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Ecoraster
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het materiaal van de paal in het ecoraster.

Eigenschap peil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wervel.peil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Wervel
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Dit is het niveau in meter-TAW van de inlaat van het wervelventiel.

Eigenschap peil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening.peil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Aansluitopening
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie BOK peil in meter-TAW van de knijpopening.

Eigenschap peil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter.peil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Afsluiter
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie BOK-peil in meter-TAW van de onderkant van de doorlaat van de afsluiter

Eigenschap peil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep.peil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Terugslagklep
Bereik https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/implementatieelement#KwantWrdInMeterTAW
Definitie Niveau van de doorlaatopening van de terugslagklep uitgedrukt in meter-TAW

Eigenschap peil

Type Eigenschap
URI https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort.peil
Domein https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#Overstort